COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS
SADRŽAJ


Doktorske disertacije FFSA


1
BEŠLIJA, Sedad
        Društveno-političke prilike u Hercegovačkom sandžaku od Žitvanskog do Karlovačkog mira : (1606.-1699.) : (doktorski rad) / Sedad Bešlija. - Sarajevo : [S. Bešlija], 2015. - 295 listova ; 31 cm

Mentor Enes Pelidija. - Bibliografija: listovi 278-295 i uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) historija b) Bosna i Hercegovina c) Hercegovački sanđak d) 1606-1699 e) doktorske disertacije

94(497.6)"1606/1699"(043.3)
COBISS.BH-ID 8345369

2
BOTALIĆ, Melinda
        Feminističko/rodno čitanje pripovjedačkih opusa Erendiz Atasü i Füruzan : doktorska disertacija / Melinda Botalić. - Sarajevo : [M. Botalić], 2017. - 224 lista ; 30 cm + 1 CD

Mentor Fehim Nametak. - Bibliografija: listovi 214-224 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Doktorski studij književnosti
a) Atasü, Erendiz (1947-) - Pripovijetke - Rodna problematika - Doktorske disertacije b) Füruzan (1932-) - Pripovijetke - Rodna problematika - Doktorske disertacije c) feminizam u Turskoj d) feministička kritika

821.512.161.09-32:141.72(043.3)
141.72:821.512.161.09-32(043.3)
COBISS.BH-ID 9477657

3
DAUTBEGOVIĆ, Amela
        Psihosocijalni faktori kao determinante prilagodbe studenata na studij : (doktorska disertacija) / Amela Dautbegović. - Sarajevo : [A. Dautbegović ], 2016. - 159 listova, [20] listova priloga ; 30 cm + 1 CD-R

Mentor Sibela Zvizdić. - Bibliografija: listovi 143-158 i uz tekst. - Abstract. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) doktorske disertacije

159.9(043.3)
COBISS.BH-ID 8636185

4
DAUTOVIĆ, Dženan
        Bosna i Rimska kurija u srednjem vijeku : (doktorska disertacija) / Dženan Dautović. - Sarajevo : [Dž. Dautović], 2017. - 315 listova (od toga 1 presavijeni list) : ilustr. ; 30 cm

Mentor Pejo Ćošković. - Bibliografija: listovi 280-315 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) rimokatolička crkva b) Crkva bosanska c) franjevci d) srednjovjekovna Bosna e) doktorske disertacije

322(497.6)"04/14"(043.3)
COBISS.BH-ID 9595417

5
DEDIĆ, Enes
        Bosansko kraljevstvo i srpska despotovina : (1402-1459. godine) : (doktorska disertacija) / Enes Dedić. - Sarajevo : [E. Dedić], 2016. - [7], 303 lista ; 30 cm + 1 CD

Mentor Esad Kurtović. - Bibliografija: listovi 288-303 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) historija b) Bosna i Hercegovina c) 1402-1459 d) doktorske disertacije

94(497.6)"1402/1459"(043.3)
COBISS.BH-ID 9069593

6
DURANOVIĆ, Amir
        Islamska zajednica u društveno-političkom životu Bosne i Hercegovine od 1953. do 1974. godine : (doktorska disertacija) / Amir Duranović. - Sarajevo : [A. Duranović], 2015. - 232 lista : graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 226-232 i uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Islamska zajednica b) Bosna i Hercegovina c) 1953-1974 d) doktorske disertacije

28-78(497.6)"1953/1974"(043.3)
COBISS.BH-ID 8400409

7
DURANOVIĆ, Elmedina
        Drumsko razbojništvo u srednjovjekovnoj Bosni prema dubrovačkim izvorima : (doktorska disertacija) / kandidat Elmedina Duranović. - Sarajevo : [E. Duranović], 2017. - 220 listova ; 30 cm

Mentor Esad Kurtović. - Bibliografija: listovi 210-220 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) drumski razbojnici b) Bosna i Hercegovina c) srednji vijek d) doktorske disertacije

343.712(497.6)"04/14"(043.3)
COBISS.BH-ID 9372697

8
DŽANANOVIĆ, Mirza
        Urbanizacija Novog Travnika od 1949. do 1979. godine u kontekstu razvoja socijalističkih gradova u Bosni i Hercegovini : (doktorska disertacija - finalna verzija) / Mirza Džananović. - Sarajevo : [M. Džananović], 2017. - 221 list : ilustr. ; 30 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 216-221 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Abstract. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) socijalistička urbanizacija b) stanbena izgradnja c) Novi Travnik d) 1949.1979 e) doktorske disertacije

711.4(497.6 Novi Travnik)"1949/1979"(043.3)
COBISS.BH-ID 9594649

9
FAGINOVIĆ, Nedžada
        Cjeloživotno učenje, nova paradigma obrazovanja u društvu znanja: evropska iskustva i primjena u Bosni i Hercegovini : doktorska disertacija / Nedžada Faginović. - Sarajevo : [Nedžada Faginović], 2014. - 161 list ; 30 cm

Mentor Nijaz Ibrulj. - Bibliografske bilješke uz tekst. Bibliografija: listovi 145-161. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski Fakultet, Odsjek filozofija
a) cjeloživotno obrazovanje b) cjeloživotno učenje c) društvo znanja d) globalizacija e) doktorske disertacije

374.71(497.6)
COBISS.BH-ID 8125721

10
FOČO, Adnan
        Uticaj presuda Međunarodnog suda u Hagu na pomirenje u BiH : (sociološki pristup) : doktorska disertacija / Adnan Fočo. - Sarajevo : [A. Fočo], 2016. - 204 lista ; 30 cm

Mentor Ivo Komšić. - Bibliografija: listovi 195-197 i uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
a) međunarodni krivično pravosuđe b) krivično zakonodavstvo u BiH c) optužnice d) presude e) Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju f) sociološki aspekt g) doktorske disertacije

316.334.4 Međunarodni sud Hag (043.3)
341.4 Međunarodni sud Hag (043.3)
COBISS.BH-ID 8823833

11
GAKOVIĆ, Jelena
        Mediji i politička komunikacija u informacijskom društvu : (doktorska disertacija) / Jelena Gaković. - Sarajevo : [J. Gaković], 2017. - [2], 142 lista ; 30 cm

Mentor Ivo Komšić. - Bibliografija: listovi 123-131 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
a) informacijsko društvo b) globalizacija c) demokratija d) politika e) legitimacija f) mediji g) komunikacije h) internet i) doktorske disertacije

316.42(043.3)
COBISS.BH-ID 9587993

12
HESOVÁ, Zora
        Practical knowledge : Al-Ghazãlî's epistemology : (doctoral dissertation) / Zora Hesová. - Sarajevo : [Z. Hesová], 2016. - 207 listova ; 30 cm

Mentor Nevad Kahteran. - Bibliografija: listovi 197-207 i uz tekst. - University of Sarajevo, Faculty od Philosophy, Doctoral Studies in Contemporary Philosophy
a) al-Gazâlî, Abû Hâmid Muhammad (1058-1111) - Epistemologija b) islamska filozofija c) nafs d) srce e) sopstvo f) duša g) razum h) al-Ghazalijeva teorija religije i) doktorske disertacije

165 Ghazali (043.3)
COBISS.BH-ID 8825113

13
HESOVA, Zora
        Praktično znanje : epistemologija Al-Ghazalija : (doktorska disertacija) / Zora Hesova. - Sarajevo : [Z. Hesova], 2016. - 204 lista ; 30 cm

Mentor Nevad Kahteran. - Bibliografija: listovi 194-203 i uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Doktorski studij iz suvremene filozofije
a) al-Gazâlî, Abû Hâmid Muhammad (1058-1111) - Epistemologija b) islamska filozofija c) nafs d) srce e) sopstvo f) duša g) razum h) al-Ghazalijeva teorija religije i) doktorske disertacije

165 Ghazali (043.3)
COBISS.BH-ID 8824857

14
HODŽIĆ, Muamer
        Sarajevo u XVII stoljeću : (doktorska disertacija) / Muamer Hodžić. - Sarajevo : [M. Hodžić], 2016. - [1], 328 listova ; 30 cm

Mentor Enes Pelidija. - Bibliografija: listovi 279-306 i uz tekst. - Abstract. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Sarajevo - Historija - Bosna i Hercegovina - 17. st. - Doktorske disertacije

94(497.6 Sarajevo)(043.3)
COBISS.BH-ID 8824345

15
KORJENIĆ, Omer
        Tržište rada u globalizacijskim procesima s osvrtom na Bosnu i Hercegovinu : doktorski rad / Omer Korjenić. - Sarajevo : [Omer Korjenić], 2014. - 152 lista : ilustr. ; 31 cm

Mentor Salih Fočo. - Bibliografija: listovi 147-152. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski Fakultet
a) globalizacija b) tržište rada c) industrijsko društvo d) liberalizacija e) tranzicija f) doktorske disertacije

339.9(043.3)
COBISS.BH-ID 8125209

16
MARIĆ, Almir
        Antičko društvo na prostoru današnje Hercegovine : doktorska disertacija / Almir Marić. - Sarajevo : [A. Marić], 2015. - 290 listova : fotogr. ; 30 cm

Mentor Salmedin Mesihović. - Komentor Adnan Busuladžić. - Bibliografija: listovi 234-265 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary.
a) Bosna i Hercegovina b) antička društva c) rimsko doba d) doktorske disertacije

94(497.6)"00"(043.3)
COBISS.BH-ID 8345881

17
MAŠIĆ, Madžida
        Poetika gazela u Divanu Ahmeda Taliba Bošnjaka : doktorska disertacija / Madžida Mašić. - Sarajevo : [M. Mašić], 2017. - 199 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Alena Ćatović. - Bibliografija: listovi 191-199 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Abstract. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) Talib, Ahmed Bošnjak (?-1674) - Divan - Poetika gazela - Doktorske disertacije

821.512.161(497.6).09-1(043.3)
COBISS.BH-ID 9614361

18
MITSUTOSHI, Inaba
        Ideja djetinjstva u Bosni i Hercegovini 1878-1918 : utjecaj darvinizma : (doktorska disertacija) / Mitsutoshi Inaba. - Sarajevo : [I. Mitsutoshi], 2016. - 419 listova ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 358-413 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, dokttorski studij iz historije
a) Bosna i Hercegovina b) Austro-Ugarska c) djetinjstvo d) darvinizam e) 1878-1918 f) doktorske disertacije

94:37(497.6)"1878/1918"(043.3)
COBISS.BH-ID 8637721

19
MUHAREMOVIĆ, Vedad
        Istraživanje nacionalizma u okviru savremenih društvenih konstelacija : doktorska disertacija / Vedad Muharemović. - Sarajevo : [Vedad Muharemović], 2014. - 239 listova ; 30 cm

Mentor Salih Fočo. - Bibliografija: listovi 230-239. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski Fakultet, Odsjek za sociologiju
a) nacionalizam b) nacija c) identitet d) etnički identitet e) doktorske disertacije

323.1
COBISS.BH-ID 8121113

20
NAMETAK, Muhamed
        Privilegovana Zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu i njezina djelatnost 1895.-1914. godine : (doktorski rad) / Muhamed Nametak. - Sarajevo : [M. Nametak], 2015. - 193 lista : ilustr. ; 31 cm

Mentor Zijad Šehić. - Bibliografija: listovi 186-193 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Conclusion. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) Habsburška monarhija c) Zemaljska banka d) banke e) historija f) 1895-1914 g) doktorske disertacije

336.71:94(497.6)"1895/1914"(043.3)
COBISS.BH-ID 8346393

21
OMEROVIĆ, Enes
        Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini : (1918-1941) : (doktorska disertacija) / kandidat Enes Omerović. - Sarajevo : [E. Omerović], 2017. - 337 listova, [37] listova s tablama : tabele ; 30 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 317-337 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) nacionalne manjine b) Bosna i Hercegovina c) 1918-1941 d) doktorske disertacije

323.15(497.6)"1918/1941"(043.3)
COBISS.BH-ID 9595161

22
PRUGO-Babić, Linda
        Kritičkodiskursni pristup prevođenju ruske književnosti u Bosni i Hercegovini : doktorska disertacija / Linda Prugo-Babić. - Sarajevo : [L. Prugo-Babić], 2017. - 293 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marina Katnić-Bakaršić ; komentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: listovi 225-277 i uz tekst. - Rezjume. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) Ruska književnost - Književno prevođenje - Bosanski jezik - Doktorske disertacije

821.-161.1:811.163.4*3'255.2
COBISS.BH-ID 24724230

23
REBIHIĆ, Nehrudin
        Oblikovanje prostora i figure prostornog označavanja u novijoj bošnjačkoj književnosti : (paradigmatski odnosi prostora, pamćenja i kulturnog identiteta) : doktorska disertacija / Nehrudin Rebihić. - Sarajevo : [N. Rebihić], 2017. - [4], 313 listova ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 296-313 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) bošnjačka književnost b) kanonski pisci novije bošnjačke književnosti c) doktorske disertacije

821.163.4(497.6)(043.3)
COBISS.BH-ID 9369625

24
SELETKOVIĆ, Ivana
        Društvena fenomenologija opere : doktorska disertacija / Ivana Seletković. - Sarajevo : [I. Seletković], 2016. - 170 listova ; 30 cm

Mentor Nijaz Ibrulj. - Bibliografija: listovi 147-151 i uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
a) društvena fenomenologija umjetničkog b) hermeneutika muzike c) postmoderna d) sociologija muzike e) sociologija umjetnosti f) opera g) doktorske disertacije

782:7.01(043.3)
7.01:782
COBISS.BH-ID 8823065

25
ŠLJIVO, Kenan
        Inferencijalizam kao epistemski normativizam u filozofiji Roberta Brandoma : doktorska disertacija / Kenan Šljivo. - Sarajevo : [ K. Šljivo], 2016. - 137 listova ; 30 cm + 1 CD-R

Mentor Nijaz Ibrulj. - Bibliografija: listovi 119-124 i uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) Brandom, Robert (1950-) - Filozofija - Doktorske disertacije b) inferencijalizam c) intencionalnost

1 Brandon, R.(043.3)
COBISS.BH-ID 8629273

26
TUCE, Đenita
        Osobne i okolinske odrednice samopoštovanja kod adolescenata : doktorska disertacija / Đenita Tuce. - Sarajevo : [Đ. Tuce], 2017. - 206 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija: listovi 188-205. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) psihologija adolescencije b) samopoštovanje c) doktorske disertacije

159.922.8(043.3)
COBISS.BH-ID 9378329

27
VELETOVAC, Edin
        Provincija Dalmacija u doba ostrogotske prevlasti i vladavine Justinijana : (493.-565. god.) : (doktorska disertacija) / Edin Veletovac. - Sarajevo : [E. Veletovac], 2017. - 224 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Salmedin Mesihović. - Bibliografija: listovi 183-217 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) provincija Dalmacija b) Balkan c) historija d) 493-565 e) doktorske disertacije

94(497)"493/595"(043.3)
COBISS.BH-ID 9596185

28
VELIĆ, Abdulgafar
        Socijalna misao Bošnjaka u periodu modernizacije bosanskohercegovačkog društva : doktorska disertacija / Abdulgafar Velić. - Sarajevo : [A. Velić ], 2016. - 134 lista ; 30 cm

Mentor Salih Fočo. - Bibliografija: listovi 128 -134 i uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Doktorski studij Savremena sociologija i globalizacijski procesi
a) socijalna misao b) Bošnjaci c) bosanskohercegovačko društvo d) socijalne promjene e) doktorske disertacije

316.4 (497.6)(043.3)
316.422 (497.6)(043.3)
COBISS.BH-ID 8822809

29
VLAISAVLJEVIĆ, Sanja
        Javni um i mogućnosti deliberacije u doba etnonacionalizma u Bosni i Hercegovini : doktorska disertacija / kandidat Sanja Vlaisavljević. - Sarajevo : [S. Vlaisavljević], 2017. - 217 listova ; 30 cm

Mentor Salih Fočo. - Bibliografija: listovi 213-217; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
a) politički liberalizam - John Rawls b) politička filozofija c) deliberacija d) javni um e) etnički nacionalizam f) građanski nacionalizam g) etnonacionalizam h) Bosna i Hercegovina i) doktorske disertacije

316.334.3 (043.3)
323.1(043.3)
COBISS.BH-ID 9371673

30
ZUKIĆ, Melisa
        Transformacije nacionalnog identiteta Bošnjaka : (doktorska disertacija) / Melisa Zukić. - Sarajevo : [M. Zukić ], 2016. - 188 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 CD-R

Mentor Salih Fočo. - Bibliografija: listovi 173-177 i uz tekst. - Abstract. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
a) nacionalni identitet b) Bošnjaci c) identitet d) nacionalizam e) globalizacija f) konfesionalnost g) politička sociologija h) doktorske disertacije

323.1 (497.6 Bošnjaci)(043.3)
COBISS.BH-ID 8877081


REGISTAR NASLOVAIMENSKI REGISTAR