COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS
SADRŽAJ


Završni diplomski radovi FFSA


1
ABAZOVIĆ, Jasmina
        Akademska prokrastinacija : diplomski rad / Jasmina Abazović. - Sarajevo : [J. Abazović], 2015. - 31 list : ilustr. ; 30 cm

Mentor Sibela Zvizdić. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

159.9(043.2)
COBISS.BH-ID 8252697

2
ADILAGIĆ, Ira
        Humanistički pristup u obrazovanju : završni diplomski rad / Ira Adilagić. - Sarajevo : [ I. Adilagić], 2017. - 35 listova ; 30 cm

Mentor Sibela Zvizdić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

37.015.3(043.2)
COBISS.BH-ID 9390105

3
AHMATOVIĆ, Azra
        Povezanost između emocionalne inteligencije, svjesne usredotočenosti i subjektivne dobrobiti : završni diplomski rad / Azra Ahmatović. - Sarajevo : [A. Ahmatović], 2017. - 46 listova ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.93(043.2)
COBISS.BH-ID 9572889

4
AHMETSPAHIĆ, Azra
        Sintaksičke osobine govora sela Gladovići : završni diplomski rad / Azra Ahmetspahić. - Sarajevo : [A. Ahmetspahić], 2016. - 53 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Senahid Halilović. - Bibliografija: list 53 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) dijalektologija c) sintaksa padeža d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'28(043.2)
811.163.4*3'367(043.2)
COBISS.BH-ID 8846105

5
AJDINOVIĆ, Amina
        Glagoli-turcizmi u epu Avde Međedovića Ženidba Smailagić Meha : završni diplomski rad / Amina Ajdinović. - Sarajevo : [A. Ajdinović], 2017. - 41 list ; 30 cm

Mentor Kerima Filan. - Bibliografija: listovi 40-41 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) Međedović, Avdo (1875-1955) - "Ženidba Smailagić Meha" - Turcizmi - Završni diplomski radovi

811.163.4*3'373.45(043.2)
COBISS.BH-ID 9605913

6
ALIĆ, Minela
        Plovdivski rukopis : apokrifni spis bosanskog porijekla : završni diplomski rad / Minela Alić. - Sarajevo : [M. Alić], 2016. - 56 listova : ilustr. (faks.) ; 30 cm

Mentor Lejla Nakaš. - Bibliografija: listovi 55-56 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanska ćirilična književnost b) ćirilski rukopisi c) završni diplomski radovi

811.163.1(497.6)"15"(043.2)
003.349(497.6)"15"(043.2)
COBISS.BH-ID 8838937

7
ALIEFENDIĆ, Senada
        Efikasnost psihoterapije djece i adolescenata sa malignim bolestima: pregled istraživanja : završni diplomski rad / Senada Aliefendić. - Sarajevo : [S. Aliefendić ], 2016. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.972(043.2)
COBISS.BH-ID 8864793

8
AŠČIĆ, Soraja
        Analiza upotrebe turskog tvorbenog sufiksa -ci u romanu Kafamda Bir Tuhaflìk Orhana Pamuka : [završni diplomski rad] / Soraja Aščić. - Sarajevo : [S. Aščić], 2017. - 40 listova ; 30 cm

Mentor Kerima Filan. - Bibliografija: list 40 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) Pamuk, Orhan (1952-) - "Kafamda Bir Tuhaflìk" - Sufiks -ci - Završni diplomski radovi

811.512.161'373(043.2)
COBISS.BH-ID 9589529

9
AŠĆERIĆ, Suada
        Procjena i tretman dentalne anksioznosti : završni diplomski rad / Suada Ašćerić. - Sarajevo : [S. Ašćerić], 2017. - 42 lista ; 30 cm

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.964.2:616.89-008.441(043.2)
COBISS.BH-ID 9573145

10
AVDIĆ, Amar
        Povezanost individualnih obilježja i religioznosti : završni diplomski rad / Amar Avdić. - Sarajevo : [A. Avdić], 2015. - 37, 7 listova ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.923:2](043.2)
COBISS.BH-ID 8663577

11
BARNJAK, Marko
        Zloporaba psihoaktivnih tvari kod djece i adolescenata : završni diplomski rad / Marko Barnjak. - Sarajevo : [M. Barnjak], 2014. - 57 listova ; 30 cm

Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

159.96:613.81(043.2)
COBISS.BH-ID 8307737

12
BAŠIĆ, Dina
        Bihevioralni tretman komorbidnih mentalnih poremećaja: dvije studije slučaja : završni diplomski rad / Dina Bašić. - Sarajevo : [D. Bašić], 2015. - 36 lista ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.91(043.2)
COBISS.BH-ID 8663065

13
BAŠIĆ, Mirza
        Pasivna rečenica u turskom jeziku i njeno izražavanje u prevodu na bosanski, hrvatski, srpski jezik : završni rad iz turskog jezika / Mirza Bašić. - Sarajevo : [M. Bašić], 2014. - 56 listova ; 30 cm

Mentor Kerima Filan. - Bibliografija: listovi 54-56 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) turski jezik b) pasivna rečenica c) pasiv d) završni diplomski radovi

811.512.161'366.573:811.163.4*3(043.2)
811.512.161'367.625:811.163.4*3(043.2)
COBISS.BH-ID 8688153

14
BEGIĆ, Sabina
        Turcizmi u romanu "Pobune" Derviša Sušića : završni diplomski rad / Sabina Begić. - Sarajevo : [S. Begić], 2015. - 91 list ; 30 cm

Rječnik: listovi 58-91. - Mentor Amela Šehović. - Bibliografija: listovi 56-57 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Sušić, Derviš (1925-1990) - "Pobune" - Turcizmi - Završni diplomski radovi b) bosanski jezik c) tuđice d) turcizmi

811.163.4*3'373.45:821.163.4*3-31(043.2)
COBISS.BH-ID 8838425

15
BEGOVIĆ, Melisa
        Les méthodes et les approches de lʼensegnemet-apprentissage du français, langue étrangère = Metode i pristupi u podučavanju/učenju francuskog kao stranog jezika : završni diplomski rad / Melisa Begović. - Sarajevo : [ M. Begović], 2017. - 53 lista, [13] listova priloga ; 30 cm

Mentor Lejla Tekešinović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

811.133.1ʼ243(043)
COBISS.BH-ID 9574681

16
BEGOVIĆ, Melisa
        Osobine vulgarnog latiniteta u tekstu Historiae Grgura Tourskog : završni diplomski rad / Melisa Begović. - Sarajevo : [ M. Begović], 2017. - 46 listova ; 30 cm

Tekst djelimično štampan dvostubačno. - Mentor Drago Župarić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

821.124.09 G. Tourski
811.124'276(043.2)
COBISS.BH-ID 9574425

17
BEGOVIĆ, Naida
        Kvalitet rukovođenja i dobrobit radnika prehrambenog trgovačkog lanca : završni diplomski rad / Naida Begović. - Sarajevo : [N. Begović], 2014. - 57 listova ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi b) profesionalna orijentacija

005(043.2)
COBISS.BH-ID 8859673

18
BEKLIJA, Emina
        Lični i umjetnički angažman u romanu Andréa Malraux : završni diplomski rad / Emina Beklija. - Sarajevo : [ E. Beklija], 2015. - 40 listova ; 30 cm

Mentor Vesna Kreho. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

821.133.1.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8732185

19
BEŠIĆ, Đana
        Odbrambeni mehanizmi kao prediktori kvalitete zadovoljstva životom : završni diplomski rad / Đana Bešić. - Sarajevo : [Đ. Bešić ], 2014. - 37, 7 listova ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.923(043.2)
COBISS.BH-ID 8860441

20
BEŠIMAMOVIĆ, Irma
        Pregled istraživanja povezanosti emocionalne inteligencije sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci : završni diplomski rad / Irma Bešimamović. - Sarajevo : [I. Bešimamović], 2017. - 33 lista ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi b) parapsihologija

616.89159.42(043.2)
COBISS.BH-ID 9661721

21
BEŠLIJA, Mudžahid
        Kriterijska valjanost prijemnog ispita za uspjeh na studiju psihologiju : završni diplomski rad / Bešlija Mudžahid. - Sarajevo : [ M.Bešlija], 2014. - 42 lista ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.953(043.2)
COBISS.BH-ID 8665369

22
BEVANDA, Dino
        Kriterijska valjanost testova u selekcijskom postupku sa uspješnosti rada magacionera u trgovačkom lancu Konzum : završni diplomski rad / Dino Bevanda. - Sarajevo : [D. Bevanda], 2016. - 45 listova ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi b) profesionalna orijentacija

37.048.4:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8859417

23
BIBIĆ, Seniha
        Slaganje vremena u francuskom jeziku : završni diplomski rad / Seniha Bibić. - Sarajevo : [S. Bibić ], 2017. - 57 listova ; 30 cm

Mentor Lejla Tekešinović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

811.133.1'366.58(043.2)
COBISS.BH-ID 9672985

24
BITIĆ, Semra
        Roditeljstvo u istospolnim bračnim zajednicama : završni diplomski rad / Semra Bitić. - Sarajevo : [S. Bitić], 2016. - 37 listova ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.964:37.018.1(043.2)
COBISS.BH-ID 8882201

25
BLAGOJEVIĆ, Dajana
        Sintaksičko-semantička analiza francuskih prijedloga à i de i njihovo prevođenje na b/h/s jezik : završni diplomski rad / Dajana Blagojević. - Sarajevo : [ D. Blagojević], 2014. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Lejla Tekešinović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

811.133.1ʼ367.63(043.2)
COBISS.BH-ID 8732953

26
BLAŽEVIĆ, Marijana
        Obiteljske interakcije i psihološka prilagodba kod adolescenata : završni diplomski rad / Marijana Blažević. - Sarajevo : [M. Blažević ], 2016. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.922.8(043.2)
COBISS.BH-ID 8880409

27
BOGILOVIĆ, Alma
        Analiza diskursa homilija : završni diplomski rad / Alma Bogilović. - Sarajevo : [A. Bogilović], 2017. - 46 listova ; 30 cm

Mentor Hasnija Muratagić-Tuna. - Bibliografija: listovi 41-46 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) tekstualna lingvistika c) analiza diskursa d) hutbe e) homilije f) završni diplomski radovi

811.163.4*3'42(043.2)
COBISS.BH-ID 9609753

28
BOLIĆ, Nerina
        Odrednice kratkoročnih adaptacijskih ishoda na akademski stres kod studenata : završni diplomski rad / Nerina Bolić. - Sarajevo : [N. Bolić], 2015. - 58 listova ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.944-057.875(043.2)
COBISS.BH-ID 8659737

29
BOROVČANIN, Mališa
        Germani u Tacitovim djelima De origine et situ Germnaorum, Annales i Historiae u kontekstu 1. stoljeća : završni diplomski rad / Mališa Borovčanin. - Sarajevo : [M. Borovčanin], 2017. - 35 listova ; 30 cm

Mentor Drago Župarić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

821.124.09(043.2)
COBISS.BH-ID 9475353

30
BOROVČANIN, Mališa
        Razvoj pisma u srednjevjekovnoj Francuskoj : završni diplomski rad / Mališa Borovčanin. - Sarajevo : [M. Borovčanin], 2017. - 39 listova ; 30 cm

Mentor Alma Sokolija. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

811.133.1ʼ01(043.2)
COBISS.BH-ID 9478425

31
BRAČKOVIĆ, Dženana
        Strategije učtivosti u turskim dramama iz perioda Tanzimata : završni diplomski rad / kandidatkinja Dženana Bračković. - Sarajevo : [Dž. Bračković], 2015. - 52 lista ; 30 cm

Mentor Sabina Bakšić. - Bibliografija: listovi 51-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) turski jezik b) pragmalingvistika c) strategije učtivosti d) završni diplomski radovi

811.512.161'27(043.2)
COBISS.BH-ID 8683033

32
BRKAN, Seada
        Morfosintaksička analiza Ciceronovog govora Pro milione : završni diplomski rad / Seada Brkan. - Sarajevo : [S. Brkan ], 2017. - 64 lista ; 30 cm

Mentor Drago Župarić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

821.124.09(043.2)
COBISS.BH-ID 9475097

33
BRKAN, Seada
        Les systèmes hypothétiques de la langague française t les systèmes hypothétiques de la langue latine - comparaison = Hipotetički periodi u francuskom i latinskom jeziku - usporedba : završni diplomski rad / Seada Brkan. - Sarajevo : [S. Brkan ], 2017. - 44 lista ; 30 cm

[Mentor Lejla Tekešinović]. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za
a) završni diplomski radovi

811.133.1:14-115(043.2)
COBISS.BH-ID 9414937

34
BRKAN, Seada
        Les systèmes hypothétiques de la langue française et les systèmes hypothétiques de la langue latine - comparaison = Hipotetički periodi u francuskom i latinskom jeziku - usporedba : završni diplomski rad / Seada Brkan. - Sarajevo : [S. Brkan ], 2017. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Lejla Tekešinović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

811.133.1ʼ367.124(043.2)
COBISS.BH-ID 9474329

35
CERO, Bisera
        Problemi u prevođenju književnog teksta i nivoi prevodilačke ekvivalencije : završni diplomski rad / Bisera Cero. - Sarajevo : [B. Cero], 2016. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Edina Spahić Šagolj. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

81'255.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8878873

36
CIBRA, Arnela
        Poremećaj sa prejedanjem: dijagnostička obilježja i tretmani zasnovani na dokazima : (završni) diplomski rad / Arnela Cibra. - Sarajevo : [A. Cibra], 2016. - 38 lista ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.913(043.2)
COBISS.BH-ID 8662809

37
CRNČALO, Azra
        Jezik Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka u nastavi bosanskog jezika : završni diplomski rad / Azra Crnčalo. - Sarajevo : [A. Crnčalo], 2016. - 76 listova ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: listovi 75-76 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Kapetanović Ljubušak, Mehmed-beg (1839-1902) - Jezik - Nastava bosanskog jezika - Završni diplomski radovi

371.3:811.163.4*3](043.2)
811.163.4*3:371.3](043.2)
COBISS.BH-ID 8841497

38
CRNOVRŠANIN, Mirela
        Honorifici i oslovljavanje u turskom jeziku : završni diplomski rad / Mirela Crnovršanin. - Sarajevo : [M. Crnovršanin], 2015. - 52 lista ; 30 cm

Mentor Sabina Bakšić. - Bibliografija: listovi 46-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) turski jezik b) pragmalingvistika c) honorifici d) završni diplomski radovi

811.512.161'27(043.2)
COBISS.BH-ID 8685593

39
CRNOVRŠANIN, Sanela
        Transponiranje turcizama iz bosanskog u turski jezik u književnom tekstu : analiza na romanu Tvrđava Meše Selimovića : završni diplomski rad / Sanela Crnovršanin. - Sarajevo : [S. Crnovršanin], 2014. - 40 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Kerima Filan. - Bibliografija: listovi 37-39 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) Selimović, Meša (1910-1972) - "Tvrđava" - Turcizmi - Završni diplomski radovi b) bosanski jezik c) turski jezik d) posuđenice e) prevođenje

811.512.163'373.45(043.2)
COBISS.BH-ID 8687129

40
ČAMDŽIĆ, Ozrenka
        Osobine ličnosti i percipirana socijalna podrška kao prediktori zadovoljstva životom kod studenata : master rad / Ozrenka Čamdžić. - Sarajevo : [O. Čamdžić], 2014. - 55 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

159.9-057.875
COBISS.BH-ID 8305433

41
ČOLAKOVIĆ, Ena
        Psihosocijalne odrednice zadovoljstva životom kod studenta : završni diplomski rad / Ena Čolaković. - Sarajevo : [E. Čolaković], 2017. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi b) parapsihologija

316.6(043.2)
COBISS.BH-ID 9659929

42
ČUBELA, Dino
        Zašto su ljudi nezaposleni: percepcija uzroka nezaposlenosti i generičkih vještina : završni diplomski rad / Dino Čubela. - Sarajevo : [D. Čubela ], 2014. - 47, XIX listova ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

331.1:159.944.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8859929

43
ĆUTAHIJA, Mirela
        Désir comme lien profond entre le rêve et la réalité chez André Breton : završni diplomski rad = Želja kao duboka spona između sna i realnosti kod Andre Bretona / Mirela Ćutahija. - Sarajevo : [ M. Ćutahija], 2015. - 56 listova ; 30 cm

Mentor Vesna Kreho. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

821.133.1.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8731417

44
ĆUTAHIJA, Mirela
        Poetska misao Giacomo Leopardije : završni diplomski rad / Mirela Ćutahija. - Sarajevo : [ M. Ćutahija], 2015. - 31 list ; 30 cm

Mentor Mirza Mejdanija. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

821.131.1.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8731161

45
DEDIĆ, Manuela
        Povezanost profesionalnih interesa i sposobnosti kod učenika osnovnih škola : završni diplomski rad / Manuela Dedić. - Sarajevo : [ M. Dedić], 2015. - 49, [3] listova ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.953(043.2)
COBISS.BH-ID 8665113

46
DELIĆ, Admira
        Stilistička analiza kur'anskog poglavlja al-Wâqi`a s uporednom analizom njegovih prijevoda na bosanski jezik (B. Korkut, E. Karić, E. Duraković) : završni diplomski rad / Admira Delić. - Sarajevo : [A. Delić], 2016. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Esad Duraković. - Bibliografija: listovi 59-60 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) Kur'an b) stilistička analiza c) kur'anski stil d) književna poetika Kur'ana e) sakralni funkcionalni stil f) završni diplomski radovi

811.411.21'38(043.2)
28-23
COBISS.BH-ID 8896281

47
DEMIR, Almedina
        Sociodemografske i psihosocijalne varijable i kvalitet života kod osoba koje imaju dijagnozu epilepsije : završni diplomski rad / Almedina Demir. - Sarajevo : [ A. Demir], 2014. - 62, [20] listova ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

616.8(043.2)
COBISS.BH-ID 8857369

48
DERVIŠBEGOVIĆ, Elma
        Prikriveni rod u turskom jeziku : završni diplomski rad / student Elma Dervišbegović. - Sarajevo : [E. Dervišbegović], 2014. - 62 lista ; 30 cm

Mentor Sabina Bakšić. - Bibliografija: listovi 58-62. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) turski jezik b) pragmalingvistika c) prirodni rod d) gramatički rod e) završni diplomski radovi

811.512.161'367.625(043.2)
COBISS.BH-ID 8120601

49
DIZDAREVIĆ, Alma
        Razlike u kapacitetu kratkoročnog pamćenja stimulusa prezentiranih u vizualnom i auditivnom modalitetu : završni diplomski rad / Dizdarević Alma. - Sarajevo : A. Dizdarević], 2017. - 27 listova ; 30 cm

Maida Koso-Drljević. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psiholgiju
a) završni diplomski radovi

159.953(043.2)
COBISS.BH-ID 9360921

50
DREK, Dženeta
        Automatske misli pri učenju, perfekcionizam i ispitna anksioznost kod studenata : diplomski rad / Dženete Drek. - Sarajevo : [Dž. Drek], 2014. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Sibela Zvizdić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

159.9-057.875
COBISS.BH-ID 8253977

51
DRINO, Almira
        Problemi u prevođenju administrativno-tehničkih pojmova i izraza : završni diplomski rad / Almira Drino. - Sarajevo : [ A. Drino], 2015. - 94 lista ; 30 cm

Mentor Edina Spahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

81ʼ25(043.2)
COBISS.BH-ID 8731673

52
DRINOVAC, Mario
        Primjena art terapije u liječenu shizofrenije : magistarski rad / Mario Drinovac. - Sarajevo : [M. Drnovac], 2014. - 49 listova ; 30 cm

Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

159.9.018(043.2)
COBISS.BH-ID 8306201

53
DUJMUŠIĆ, Renata
        Programi smanjenja štete od zloupotrebe droga : završni diplomski rad / Renata Dujmušić. - Sarajevo : [R. Dujmušić], 2015. - 33, [4] lista ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.96:613.81(043.2)
COBISS.BH-ID 8659481

54
DURAKOVIĆ, Belma
        Neologizmi u savremenom bosanskom jeziku : [završni diplomski rad] / Belma Duraković. - Sarajevo : [B. Duraković], 2017. - 50 listova ; 30 cm

Mentorica Amela Šehović. - Bibliografija: listovi 48-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Bosanski jezik - Leksikologija - Neologizmi - Završni diplomski radovi

811.163.4*3'373(043.2)
COBISS.BH-ID 9749529

55
DURIĆ, Nerma
        "Zaručnici" kao historijski roman : završni diplomski rad / Nerma Durić. - Sarajevo : [N. Durić], 2013. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Mirza Mejdanija. - Bibliografija: list 50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) Manzoni, Alessandro (1785-1873) - "Zaručnici" - Završni diplomski radovi b) italijanska književnost c) historijski romani d) završni diplomski radovi

821.131.1.09-31(043.2)
COBISS.BH-ID 9579545

56
DURMIĆ, Ines
        Mračna trijada ličnosti i profesionalni interesi : završni diplomski rad / Ines Durmić. - Sarajevo : [I. Durmić], 2014. - 90 listova ; 30 cm

Korice postavljene naopačke. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

159.9:331
COBISS.BH-ID 8306457

57
DŽAFERAGIĆ, Nedima
        Organizacijska politička ponašanja : završni diplomski rad / Nedima Džaferagić. - Sarajevo : [ N. Džaferagić], 2017. - 59 listova ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9:32.019.5(043.2)
COBISS.BH-ID 9128729

58
DŽAFEROVIĆ-Mašić, Emina
        Traduire la poésie dans le contexte de lʼanalyse contrastive entre le français et le bosnien = Prevođenje poezije u kontekstu kontrastivne analize između francuskog i bosanskog jezika : završni diplomski rad / Emina Džaferović-Mašić. - Sarajevo : [E. Džaferović-Mašić], 2017. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Alma Sokolija. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

811.133.1ʼ25(043)
COBISS.BH-ID 9575193

59
DŽAFIĆ, Dalila
        Genitiv s prostornim lokacionim prijedlozima u savremenom bosanskom jeziku : završni diplomski rad / studentica Dalila Džafić. - Sarajevo : [D. Džafić], 2015. - 35 listova : ilustr. ; 30 cm

Podnaslov s nasl. str.: Završni rad na drugom ciklusu studija. - Mentor Ismail Palić. - Bibliografija: listovi 33-35 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) padeži c) genitiv d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'366.543(043.2)
COBISS.BH-ID 8677401

60
DŽAMBEGOVIĆ, Elzana
        Psihološko stanje majki i kvalitet dječijeg spavanja : završni diplomski rad / Džambegović Elzana. - Sarajevo : [E. Džambegović], 2017. - 30, 2, 8 listova ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.964(043.2)
COBISS.BH-ID 9573401

61
DŽELOVIĆ, Melina
        Odrednice posttraumatskog rasta kod žena sa ratnom traumom : završni diplomski rad / Melina Dželović. - Sarajevo : [M. Dželović], 2016. - 45 listova ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.972(043.2)
COBISS.BH-ID 8865305

62
DŽUBUR, Eldina
        Sličnosti i razlike između pariškog i sarajevskog žargona : završni diplomski rad / Džubur Eldina. - Sarajevo : [E. Džubur], 2017. - 32 lista ; 30 cm

Mentor Alma Sokolija. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

81'276(443.611):81'276(497u.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 9586201

63
ĐONLAGIĆ, Emina
        Procesiranje senzornih informacija kod djece sa poremećajima iz autističnog spektra : završni diplomski rad / Emina Đonlagić. - Sarajevo : [E. Đonlagić ], 2016. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Sibela Zvizsić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

616.895-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8854297

64
FERHATOVIĆ, Aida
        Diktati iz pravopisa u osnovnoj školi : na primjeru pravopisnih vježbi u Osnovnoj školi "Hasan Kikić" Solun, Olovo : završni diplomski rad / Aida Ferhatović. - Sarajevo : [A. Ferhatović], 2015. - 76 listova ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: listovi 75-76 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) pravopis c) metodika nastave d) završni diplomski radovi

371.3:811.163.4*3'35(043.2)
811.163.4*3'35:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8679193

65
FETAHOVIĆ, Fikreta
        Perzijske riječi u modernom turskom jeziku : završni diplomski rad / Fikreta Fetahović. - Sarajevo : [F. Fetahović], 2016. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Kerima Filan. - Bibliografija: list 36 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) turski jezik b) posuđenice c) farsizmi d) završni diplomski radovi

811.512.161'373.45(043.2)
COBISS.BH-ID 9003033

66
FIRDUS, Nađa
        Provjera psihometrijskih karakteristika nove skale seksualnog zadovoljstva : završni diplomski rad / Nađa Firdus. - Sarajevo : [ N. Firdus], 2016. - 47 listova ; 30 cm : ilustr.

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.922.1(043.2)
COBISS.BH-ID 8853529

67
GAŠEVIĆ, Vedran
        Inkluzivna nastava u Bosni i Hercegovini : završni diplomski rad / Vedran Gašević. - Sarajevo : [V. Gašević ], 2016. - 32 lista ; 30 cm

Mentor Sibela Zvizsić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

376:304.2](497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8854041

68
GOJAK, Ajla
        Nomina professionis ženskog roda u normativnim priručnicima bosanskog jezika : [završni diplomski rad] / Ajla Gojak. - Sarajevo : [A. Gojak], 2017. - 119 listova ; 30 cm

Mentorica Amela Šehović. - Bibliografija: listovi 118-119 ;. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Bosanski jezik - Leksikologija - Leksikografija - Završni diplomski radovi

811.163.4*3'373
811.163.4*3'374(043.2)
COBISS.BH-ID 9749273

69
HADŽIĆ, Aldijana
        Žurnalistički stil u turskom jeziku : diplomski rad iz turskog jezika / Aldijana Hadžić. - Sarajevo : [A. Hadžić], 2016. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Sabina Bakšić. - Bibliografija: listovi 42-44 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) turski jezik b) funkcionalni stilovi c) završni diplomski radovi

811.512.161'38(043.2)
COBISS.BH-ID 9005081

70
HADŽIĆ, Nensi
        Uloga samopoštovanja i atribucijskog stila u objašnjenju odnosa između privrženosti i depresivnosti od adolescenata : završni diplomski rad / Nensi Hadžić. - Sarajevo : [N. Hadžić ], 2014. - 39 listova ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.922.8(043.2)
COBISS.BH-ID 8661017

71
HALILOVIĆ, Ajla
        Uzroci i posljedice zlostavljanja i zanemarivanja djece : završni diplomski rad / Ajla Halilović. - Sarajevo : [A. Halilović], 2016. - 41 list ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

364.62:159.922(043.2)
COBISS.BH-ID 8881689

72
HALILOVIĆ, Selma
        Psihološke posljedice ratnog nasilja nad ženama : završni diplomski rad / Selma Halilović. - Sarajevo : [S. Halilović], 2015. - 28 listova ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.913(043.2)
COBISS.BH-ID 8663321

73
HANDANOVIĆ, Merima
        Lingvostilistička analiza poetskog diskursa Arsena Dedića : završni diplomski rad / Merima Handanović. - Sarajevo : [M. Handanović], 2017. - 53 lista ; 30 cm

Mentorica Hasnija Muratagić-Tuna. - Bibliografija: listovi 51-53 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Dedić, Arsen (1938-2015) - Poetski diskurs - Lingvostilistička analiza - Završni diplomski radovi

811.163.42'38:821.163.42-1(043.2)
COBISS.BH-ID 9483033

74
HASAGIĆ, Samir
        Anglicizmi u savremenom perzijskom jeziku : završni diplomski rad / kandidat Samir Hasagić. - Sarajevo : [S. Hasagić], 2015. - 49 listova ; 30 cm

Mentor Đenita Haverić. - Bibliografija: listovi 43-49 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) perzijski jezik b) tuđice c) anglicizmi d) završni diplomski radovi

811.222.1'373.45:811.111(043.2)
COBISS.BH-ID 8834585

75
HASKIĆ, Tarik
        Apozicija u turskom jeziku i njeni prevodni ekvivalenti u bosanskom jeziku : završni rad iz turskog jezika / Tarik Haskić. - Sarajevo : [T. Haskić], 2015. - 40 listova ; 30 cm

Mentor Kerima Filan. - Bibliografija: listovi 39-40 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) turski jezik b) apozicija c) završni diplomski radovi

811.512.161'367.33:811.163.4*3(043.2)
COBISS.BH-ID 8680985

76
HELJA, Ilda
        Standard i supstandard učenika u osnovnoj školi : završni diplomski rad / Ilda Helja. - Sarajevo : [I. Helja], 2016. - 35 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Senahid Halilović. - Bibliografija: list 35. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) pravopis c) standard d) norma e) završni diplomski radovi

811.163.4*3'271.1(043.2)
COBISS.BH-ID 8894489

77
HERIĆ, Selma
        Elementi reklamne retorike u novinskim tekstovima : završni diplomski rad / Selma Herić. - Sarajevo : [S. Herić], 2017. - 47 listova ; 30 cm

Mentor Bernisa Puriš. - Bibliografija: listovi 41-45. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) stilistika c) funkcionalni stilovi d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'38(043.2)
COBISS.BH-ID 9612057

78
HODŽIĆ, Anida
        Anksiozna osjetljivost: definicija, etiologija i tretman : završni diplomski rad / Anida Hodžić. - Sarajevo : [A. Hodžić ], 2017. - 42 lista ; 30 cm

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.942(043.2)
COBISS.BH-ID 9473305

79
HODŽIĆ, Ešrefa
        Arabizacija kao metod bogaćenja leksikona savremenog arapskog jezika : završni diplomski rad / Ešrefa Hodžić. - Sarajevo : [E. Hodžić], 2015. - 41 list ; 30 cm

Mentor Elma Dizdar. - Bibliografija: listovi 39-41. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) arapski jezik b) arabizacija c) tuđice d) završni diplomski radovi

811.411.21'373(043.2)
COBISS.BH-ID 8685849

80
HODŽIĆ, Nerima
        Prostorna i vremenska značenje prijedloga à i de i njihovih ekvivalenata u b/h/s jeziku : završni diplomski rad / Nerima Hodžić. - Sarajevo : [N. Hodžić], 2015. - 35 listova ; 30 cm

Mentor Lejla Tekešinović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

811.133.1(043.2)
COBISS.BH-ID 8736025

81
HODŽIĆ, Nerima
        Putovanje kroz vrijeme u Danteovoj Božanstvenoj komediji Pakao : završni diplomski rad / Nerima Hodžić. - Sarajevo : [A. Omerbegović ], 2015. - 31 list ; 30 cm

Mentor Mirza Mejdanija. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

821.131.1.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8735769

82
HODŽIĆ, Velida
        Interferencija bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga standardnog jezika u prijevodima na internetskim portalima : završni diplomski rad / Velida Hodžić. - Sarajevo : [V. Hodžić], 2015. - 47 listova ; 30 cm

Mentorica Bernisa Puriš. - Bibliografija: listovi 43-47; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) hrvatski jezik c) srpski jezik d) interferencija e) jezici u kontaktu f) kontaktna lingvistika g) završni diplomski radovi

81'28(043.2)
COBISS.BH-ID 8678937

83
HOROZIĆ, Lamija
        LʼOrigine de lʼarticle et son emploi en français = Porijeklo člana i njegova upotreba danas u francuskom jeziku : završni diplomski rad / Lamija Horozić. - Sarajevo : [ L. Horozić], 2017. - 35 listova ; 30 cm

Mentor Alma Sokolija. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

811.133.1ʼ367.632(043)
COBISS.BH-ID 9574937

84
HRELJA, Faruk
        Empirijski potvrđeni tretmani poremećaja autističnog spektra : diplomski rad / Faruk Hrelja. - Sarajevo : [F. Hrelja], 2014. - 27 listova ; 30 cm

Mentor Hasanbegović-Anić Enedina. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

159.97
COBISS.BH-ID 8306969

85
HRLOVIĆ, Dženana
        Determinante zadovoljstva intimnim vezama kod studenata : završni diplomski rad / Dženana Hrlović. - Sarajevo : [Dž. Hrlović ], 2016. - 50. [30] listova ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.922.1-056.262(043.2)
COBISS.BH-ID 8860185

86
HRNČIĆ, Azra
        Disleksija u obrazovnom procesu : diplomski rad / Azra Hrnčić. - Sarajevo : [A. Hrnčić], 2014. - 36 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Sibela Zvizdić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

616.89-008.434.5
COBISS.BH-ID 8253209

87
HRNIĆ, Danira
        Bajka - mitsko iskustvo svijeta : (završni diplomski rad) / kandidat Danira Hrnić. - Sarajevo : [D. Hrnić ], 2014. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Nina Alihodžić-Hadžialić. - Bibliografija: listovi 36 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) bajka b) književne studije c) završni diplomski radovi

82.09-342(043.2)
COBISS.BH-ID 8595225

88
HUBIJAR, Aida
        Lingvistička stilistika u nastavi bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti : završni diplomski rad / Aida Hubijar. - Sarajevo : [A. Hubijar], 2016. - 47 listova ; 30 cm

Mentor hasnija Muratagić-Tuna. - Bibliografija: listovi 45-47 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) lingvostilistika c) nastava bosanskog jezika i književnosti d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'38:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8846617

89
HUREMOVIĆ, Aida
        Osnovne psihološke potrebe i stavovi studenata prema traženju psihološke pomoći : zvršni diplomski rad / Aida Huremović. - Sarajevo : [A. Huremović], 2014. - 46 listova, [6] listova dodataka : tabele ; 30 cm

Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

159.9-057.875(043.2)
COBISS.BH-ID 8305689

90
HUSANOVIĆ, Irma
        Odrednice anksioznosti kod studenata : završni diplomski rad / Irma Husanović. - Sarajevo : [I. Hasanović], 2014. - 32 , [4] lista ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.923(043.2)
COBISS.BH-ID 8648473

91
IBRICA, Jasmina
        Odrednice depresivnosti kod studenata : završni diplomski rad / Jasmina Ibrica. - Sarajevo : [J. Ibrica], 2014. - 47 listova ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.923(043.2)
COBISS.BH-ID 8648729

92
IMAMOVIĆ, Lejla
        Interes za period turske "nacionalne" književnosti u BiH : završni diplomski rad iz turske književnosti / Lejla Imamović. - Sarajevo : [L. Imamović], 2014. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Fehim Nametak. - Bibliografija: listovi 50-53. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) turska "nacionalna" književnost b) književne studije c) Bosna i Hercegovina d) završni diplomski radovi

821.512.161.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8121369

93
ISAKOVIĆ, Mubina
        Usamljenost kod osoba treće životne dobi : završni diplomski rad / Mubina Isaković. - Sarajevo : [M. Isaković], 2017. - 42 lista ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.922.6(043.2)
COBISS.BH-ID 9570585

94
ISAKOVIĆ, Najra
        Odnos dužine nezaposlenosti, socijalnih uloga i stresa sa spremnošću na aktivno traženje posla : završni diplomski rad / Isaković Najra. - Sarajevo : [N. Isaković], 2015. - 44, [12] listova ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.92(043.2)
COBISS.BH-ID 8660505

95
JAPIĆ, Fikreta
        Percepcija roditeljskog ponašanja i osobina ličnosti kao prediktori podložnosti vršnjačkom pritisku kod adolescenata : završni diplomski rad / Fikreta Japić. - Sarajevo : [F. Japić], 2015. - 39 listova ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.922.8(043.2)
COBISS.BH-ID 8656921

96
JAŠAREVIĆ, Sabina
        Bračno zadovoljstvo u periodu tranzicije u roditeljstvo : završni diplomski rad / Sabina Jašarević. - Sarajevo : [S. Jašarević ], 2016. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.922.1/.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8881177

97
JOVANOVIĆ-Halilović, Mirjana
        Psihosocijalni faktori na radnom mjestu i dobrobit zaposlenika srednjih škola medicinskog usmjerenja u Sarajevu : završni diplomski rad / Mirjana Jovanović-Halilović. - Sarajevo : [M. jovanović-Halilović ], 2016. - 32 lista ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9(043.2)
COBISS.BH-ID 9007129

98
JUSUFBEGOVIĆ, Anesa
        Inkluzija djece sa posebnim potrebama u nastavi maternjeg jezika : završni diplomski rad / Anesa Jusufbegović. - Sarajevo : [A. Jusufbegović], 2016. - 91 list : ilustr. ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: listovi 88-90 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) metodika nastave maternjeg jezika b) inkluzija c) završni diplomski radovi

371.3:811.163.4*3(043.2)
COBISS.BH-ID 8903449

99
JUŠIĆ, Samir
        Psihosocijalne posljedice kockanja kod adolescenata: pregled istraživanja : završni diplomski rad / Samir Jušić. - Sarajevo : [ S. Jušić], 2015. - 28 listova ; 30 cm

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.91(043.2)
COBISS.BH-ID 8638745

100
KALTAK, Irma
        Relativne klauze u prijevodima Kur'ana : završni diplomski rad / Irma Kaltak. - Sarajevo : [I. Kaltak], 2017. - 66 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Ismail Palić. - Bibliografija: listovi 64-66 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) sintaksa c) relativna klauza d) završni diplomski radovi

811.1634*3'367(043.2)
COBISS.BH-ID 9483545

101
KAMBEROVIĆ, Sabina
        Moralno rasuđivanje i odlučivanje studenata medicine obzirom na spol i godinu studija : (završni) diplomski rad / Sabina Kamberović. - Sarajevo : [S. Kamberović], 2017. - 39 listova, [6] listova sa tabelama ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9.019.4(043.2)
COBISS.BH-ID 9571865

102
KANIŽA, Indira
        Funkcionalna leksička slojevitost u putopisnim reportažama : završni diplomski rad / Indira Kaniža ; Bernisa Puriš. - Sarajevo : [I. Kaniža], 2017. - 46 listova ; 30 cm

Mentorica Bernisa Puriš. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) stilistika c) bosanskohercegovačka književnost d) putopisi e) leksika f) završni diplomski radovi

811.163.43*'38:821.163.4(497.6)-992(043.2)
COBISS.BH-ID 9483289

103
KAPUR, Armina
        Poremećaj ponašanja kod djece i adolescenata: prevencija i tretman : završni diplomski rad / Armina Kapur. - Sarajevo : [A.Kapur ], 2017. - 48 listova ; 30 cm

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.922.8(043.2)
COBISS.BH-ID 9474073

104
KARAICA, Zerina
        Povezanost tipova samoregulacije motivacije, doživljenog osjećaja kontrole od strane nastavnika i anksioznosti kod studenata : završni diplomski rad / Zerina Karaica. - Sarajevo : [Z. Karaica], 2016. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.923/.942(043.2)
COBISS.BH-ID 8882457

105
KARAMAN, Nejra
        Stendhalovi junaci između ambicije i strasti u romanima "Le rouge et le noire" i "La chartreuse se Parme" : završni diplomski rad / Nejra Karaman. - Sarajevo : [N. Karaman ], 2016. - 57 listova ; 30 cm

Mentor Vesna Kreho. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

821.133.1.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8662041

106
KARAMOVIĆ, Mirela
        Stavovi prema standardnom jeziku na primjeru osnovne škole "Olovo" : završni diplomski rad / Mirela Karamović. - Sarajevo : [M. Karamović], 2016. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Senahid Halilović. - Bibliografija: listovi 52-53. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) sociolingvistika c) jezička politika d) jezička norma e) završni diplomski radovi

811.163.4*3'27(043.2)
COBISS.BH-ID 8905241

107
KARČIĆ, Elma
        Savremene spoznaje o učincima terapije plesom i pokretom na psihološku dobrobit : završni diplomski rad / Elma Karčić. - Sarajevo : [ E. Karčić], 2015. - 35 listova ; 30 cm

Uvod: list. 1-2. - Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.942(043.2)
COBISS.BH-ID 8646937

108
KARIĆ, Merjema
        Opis građevina u Sejahatnami Evlije Čelebije i Ljetopisu Mula Mustafe Bašeskije : završni diplomski rad / Merjema Karić. - Sarajevo : [M. Karić], 2017. - 78 listova ; 30 cm

Mentor Kerima Filan. - Bibliografija: listovi 76-78 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) Evliya Çelebi (1611-1679) - "Sejahatnama" - Završni diplomski radovi b) Bašeskija, Mula Mustafa (1731?-1809) - "Ljetopis" - Završni diplomski radovi

821.512.161(497.6).09(043.2)
COBISS.BH-ID 9595673

109
KARŠIĆ, Ajla
        Socijalna fobija: analiza studije slučaja sa stajališta kognitivno-bihevioralnog pristupa : završni diplomski rad / Ajla Karšić. - Sarajevo : [A. Karšić ], 2016. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.972(043.2)
COBISS.BH-ID 8864537

110
KATANA, Aida
        Adaptivnost vjerovanja u paranormalne fenomene u suočavanju sa nepredvidivim: pregled istraživanja : završni diplomski rad / Aida Katana. - Sarajevo : [A. Katana ], 2017. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi b) parapsihologija

159.961(043.2)
COBISS.BH-ID 9658905

111
KHATTAB, Džejla
        Strategije učtivosti za postizanje humorističnosti pripovijetke : na primjerima iz pripovijetki Aziza Nesina : završni diplomski rad / Džejla Khattab. - Sarajevo : [Dž. Khattab ], 2013. - 30 listova ; 30 cm

Mentor Sabina Bakšić. - Bibliografija: listovi 29-30 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) Nesin, Aziz (1915-1995) - Pripovijetke - Strategije učtivosti - Završni diplomski radovi b) turski jezik c) pragmalingvistika d) govorni činovi

811.512.161'27(043.2)
COBISS.BH-ID 8682521

112
KIŠIĆ, Darjan
        Uticaj ego prijetnje na kognitivno opterećenje : završni diplomski rad / Darjan Kišić. - Sarajevo : [D. Kišić ], 2016. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.953(043.2)
COBISS.BH-ID 8858137

113
KLJAJIĆ, Eleonora
        Psihološka analiza ljubavi u odabranim književnim djelima : (završni) diplomski rad / Eleonora Kljajić. - Sarajevo : [E. Kljajić], 2017. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.942:82(043.2)
COBISS.BH-ID 9571097

114
KNEŽEVIĆ, Tomislav
        Spolne razlike u kognitivnom razvoju : završni diplomski rad / Tomislav Knežević. - Sarajevo : [T. Knežević], 2016. - 48 listova ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.922.1/.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8881433

115
KOČAN, Hana
        Provjera nekih postavki Tedeschi i Calhounovog modela posttraumatskog rasta : završni diplomski rad / Hana Kočan. - Sarajevo : [ H. Kočan], 2015. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9.018(043.2)
COBISS.BH-ID 8640281

116
KOKIĆ, Jasmina
        Kvalitet života osoba sa multiplom sklerozom : završni diplomski rad / Jasmina Kokić. - Sarajevo : [J. Kokić], 2015. - 45 listova ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.91(043.2)
COBISS.BH-ID 8658713

117
KOLAŠINAC, Jasna
        Povezanost ciljeva postignuća i strategija učenja : završni diplomski rad / Jasna Kolašinac. - Sarajevo : [J. Kolašinac], 2016. - 42 lista ; 30 cm

Mentor Sibela Zvizdić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.953(043.2)
COBISS.BH-ID 8667161

118
KOLOVRAT, Vedran
        Kako zaključati mrežu: konačno ishodište izvedenog jedanaesterca i temporo-spacijalna okluzija : završni diplomski rad / Vedran Kolovrat. - Sarajevo : [ V. Kolovrat], 2015. - 33 lista ; 30 cm

Mentor Jadranka kolenović-Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.923(043.2)
COBISS.BH-ID 8863001

119
KOMLJEN, Ema
        Povezanost školskog nasilja sa mentalnim zdravljem djece i adolescenata : završni diplomski rad / Ema Komljen. - Sarajevo : [E. Komljen], 2015. - 39 listova ; 30 cm

Mentor Sibela Zvizdić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.913(043.2)
COBISS.BH-ID 8656409

120
KORLAT, Selma
        Utjecaj stereotipne prijetnje na (de)mobilizaciju truda u kontekstu evaluacije kognitivnih sposobnosti : završni diplomski rad / Selma Korlat. - Sarajevo : [ S. Korlat], 2016. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Saša Drače. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologij
a) završni diplomski radovi

159.972(043.2)
COBISS.BH-ID 8868121

121
KOVAČ, Lejla
        Francuski konjuktiv u kompletivnim rečenicama uvedenim veznikom "que" : završni diplomski rad / Šejla Kovač. - Sarajevo : [Š. Kovač ], 2014. - 36 listova ; 30 cm

Mentorica LEjla Tekešinović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

811.133.1ʼ367 (043.2)
COBISS.BH-ID 9343769

122
KOVAČEVIĆ, Zerina
        Očekivanja kao prediktor psihosocijalne prilagodbe i ponašanja u akademskom konekstu : (završni) diplomski rad / Zerina Kovačević. - Sarajevo : [Z. Kovačević], 2017. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9.019.4(043.2)
COBISS.BH-ID 9572121

123
KREZIĆ, Jelena
        Neuropsihološki aspekti donošenja odluka : završni diplomski rad / Jelena Krezić. - Sarajevo : [ J. Krezić], 2014. - 38 listova ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.923(043.2)
COBISS.BH-ID 8856345

124
KRIZMANIĆ, Tea
        Tematsko-motivske analogije djela Putovanje robova do Mjesta postanka (Seir al-`ebâd ilâ al-ma`âd) Sanâ'îja Gaznawîja i Božanstvene komedije Dantea Alighierija : završni diplomski rad / Tea Krizmanić. - Sarajevo : [T. Krizmanić], 2017. - 84 lista ; 30 cm

Mentor Namir Karahalilović. - Bibliografija: listovi 42-44 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) Sanâî Gaznawî (1080-1150?) - "Putovanje robova do Mjesta postanka" - Završni diplomski radovi b) Alighieri, Dante (1265-1321) - "Božanstvena komedija" - Završni diplomski radovi

821.222.1.09:821.131.1(043.2)
COBISS.BH-ID 9297177

125
KRŠIĆ, Amina
        Jezik kao sredstvo razdvajanja učenika u školstvu u BiH : završni diplomski rad / Amina Kršić. - Sarajevo : [A. Kršić], 2017. - 42 lista ; 30 cm

Mentor Senahid Halilović. - Bibliografija: listovi 39-42 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Bosna i Hercegovina b) jezička politika c) završni diplomski radovi

811.163.4*3'27(043.2)
COBISS.BH-ID 9185049

126
KRUJIĆ, Ajla
        Upotreba i građenje prošlih v remena u indikativu: kontrastivna analiza francuski-bosnaski jezik : završni diplomski rad / Ajla Kruja. - Sarajevo : [ A. Kruja], 2016. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Alma Sokolija. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

811.133ʼ367.625(043.2)
COBISS.BH-ID 8866841

127
KRZIĆ, Elma
        Povezanost između stilova učenja i strategija učenja kod studenata : završni diplomski rad / Elma Krzić. - Sarajevo : [E. Krzić], 2016. - 37 listova ; 30 cm

Mentor Sibela Zvizdić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.953(043.2)
COBISS.BH-ID 8653593

128
KURIĆ, Nejra
        Osobine ličnosti i sociodemografska obilježja žrtava zlostavljanih na radnom mjestu : magistarski rad / Kurić Nejra. - Sarajevo : [ N. Kurić], 2015. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) magistarski radovi

159.92(043.2)
COBISS.BH-ID 8635929

129
KURTOVIĆ, Ermina
        Samoregulirajuće strategije učenja i školsko postignuće učenika : završni diplomski rad / Ermina Kurtović. - Sarajevo : [E. Kurtović], 2015. - 37 listova ; 30 cm

Mentor Sibela Zvizdić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.953(043.2)
COBISS.BH-ID 8656153

130
KUSTURICA, Mirna
        Afekti i konformizam: utjecaj specifičnih emocija na dubinu procesiranja informacija : završni diplomski rad / Mirna Kusturica. - Sarajevo : [M. Kusturica ], 2014. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Saša Drače. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.942(043.2)
COBISS.BH-ID 8661273

131
KVESIĆ, Ivana
        Specifični poremećaj učenja: etiologija, klinička slika tretman : završni diplomski rad / Ivana Kvesić. - Sarajevo : [I. Muhić ], 2017. - 40 listova ; 30 cm

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.95(043.2)
COBISS.BH-ID 9473817

132
LALIĆ, Ana
        Prikaz pokreta za ujedinjenje u književnosti : završni diplomski rad (iz italijanske književnosti) / Ana Lalić. - Sarajevo : [ A. Lalić], 2016. - 43 lista ; 30 cm

Mentor Mirza Mejdanija. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

821.131.1.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8866585

133
LALIĆ, Ana
        Značaj i funkcija scenskih slika u Ionescovoj drami apsurda : završni diplomski rad (iz francuske književnosti) / Ana Lalić. - Sarajevo : [ A. Lalić], 2016. - 56 listova ; 30 cm

Mentor Vesna Kreho. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) Ionesco, Eugène - dramska književnost b) završni diplomski radovi

821.133.1.09 Ionesco (043.2)
COBISS.BH-ID 8866329

134
LANDŽO, Lamija
        Uticaj specifičnih emocija na efekat usidravanja : završni diplomski rad / Lamija Landžo. - Sarajevo : [ L. Landžo], 2014. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Saša Drače. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.942(043.2)
COBISS.BH-ID 8868377

135
LEMEŠ, Neira
        Metodički pristup pravopisu u osnovnoškolskoj nastavi : završni diplomski rad / Neira Lemeš. - Sarajevo : [N. Lemeš], 2016. - 64 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: listovi 62-63 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) metodika nastave c) pravopis d) završni diplomski radovi

371.3::811.163.4*3'35(043.2)
COBISS.BH-ID 8835609

136
LISICA, Delila
        Povezanost zaštitnih faktora i psihološke otpornosti kod osoba kojima je dijagnosticiran karcinom dojke : završni diplomski rad / Delila Lisica. - Sarajevo : [D. Lisica], 2014. - 58, [7] listova ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.944(043.2)
COBISS.BH-ID 8649753

137
LONČAREVIĆ, Marko
        Kolektivno nesvjesno : završni diplomski rad / Marko Čončarević. - Sarajevo : [M. Lončarević], 2017. - 32 lista ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9.01(043.2)
COBISS.BH-ID 9478937

138
LOVRINOVIĆ, Boris
        Odnos osobina ličnosti, lokusa kontrole i proaktivnog suočavanja sa stresom kod menadžera : završni diplomski rad / Boris Lovrinović. - Sarajevo : [B. Lovrinović], 2016. - 58 listova ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9.019.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8879641

139
LUČIĆ, Tomislav
        Povezanost obiteljskih faktora sa konfliktom obiteljske i poslovne uloge : završni diplomski rad / Tomislav Lučić. - Sarajevo : [T. Lučić], 2016. - 56 listova ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9.019.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8879385

140
LUKIĆ, Karolina
        Ispitivanje efekata strategija otpornosti na persuaziju : (završni) diplomski rad / Karolina Lukić. - Sarajevo : [K. Lukić], 2017. - 40 listova ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9.019.4(043.2)
COBISS.BH-ID 9568281

141
LJELJAK-Frko, Alesmina
        Slika egipatskog društva u romanima `Alâ' al-Aswâniyya i Hâlida al-Hamîsiyya : završni diplomski rad / Alesmina Ljeljak-Frko. - Sarajevo : [A. Ljeljak-Frko], 2016. - 38 listova ; 30 cm

Mentor Munir Mujić. - Bibliografija: listovi 37-38; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) Hamîsî, Hâlid (1962-) - "Taksi" - Završni diplomski radovi b) al-Aswânî, `Alâ' (1957-) - "Prijateljska vatra" - "Chicago" - Završni diplomski radovi

821.411.21.09-31(043.2)
COBISS.BH-ID 8898073

142
MAJHNER, Biljana
        Percepcija roditeljskog ponašanja i rizična ponašanja adolescenata : završni diplomski rad / Biljana Majher. - Sarajevo : [B. Majhner], 2015. - 44, [13] lista ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.922.8(043.2)
COBISS.BH-ID 8666393

143
MANDIĆ, Edina
        Gramatički rod imenica u francuskom i bosanskom jeziku : završni diplomski rad / Edina Mandić. - Sarajevo : [E. Mandić], 2015. - 43 lista ; 30 cm

Mentor Alma Sokolija. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

811.133.1'367:163.4*3(043.2)
COBISS.BH-ID 8733721

144
MARIĆ, Lana
        Psihološke potrebe i depresivnost kod osoba sa dijabetesom : završni diplomski rad / Lana Marić. - Sarajevo : [L. Marić], 2015. - 41 list ; 30 cm : ilustr.

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9.019.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8654105

145
MARIĆ, Nikola
        Hipoteza zamišljenog kontakta: uloga radnog pamćenja : završni diplomski rad / Nikola Marić. - Sarajevo : [N. Marić], 2016. - 31 list ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.923:2](043.2)
COBISS.BH-ID 8664089

146
MARKOVIĆ Arnautović, Kata
        Les emprunts dans la langue français - corpus léxicographique = [Posuđenice u francuskom jeziku - leksikografski korpus : završni diplomski rad / Kata Marković Arnautović. - Sarajevo : [K. Marković Arnautović ], 2017. - 64 lista ; 30 cm

Mentor Alma Sokolija. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

811.133.1'373.45(043.2)
COBISS.BH-ID 9662745

147
MASLEŠA, Aida
        Psihopatija u radnim organizacijama: destruktivno vodstvo i uspjeh u karijeri : završni diplomski rad / Aida Masleša. - Sarajevo : [A. Masleša ], 2017. - 45 listova ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi b) parapsihologija

159.923(043.2)
COBISS.BH-ID 9659161

148
MAŠINOVIĆ, Fatima
        Ostvarivanje kohezije teksta u arapskom jeziku pomoću stilskih sredstava : završni diplomski rad / Fatima Mašinović. - Sarajevo : [F. Mašinović], 2017. - 51 list ; 30 cm

Mentor Elma Dizdar. - Bibliografija: listovi 48-51 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) arapski jezik b) sintaksa c) tekstualna lingvistika d) završni diplomski radovi

811.411.21'367(043.2)
811.411.21'42
COBISS.BH-ID 9599513

149
MEHANOVIĆ, Anela
        Jedenje nejestivog: etiologija, klinička obilježja i tretman pike : završni diplomski rad / Anela Mehanović. - Sarajevo : [A. Mehanović], 2015. - 34 lista ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.91(043.2)
COBISS.BH-ID 8647961

150
MEHIĆ, Alema
        Uloga psihologa u profesionalnoj orijentaciji djece i adolescenata sa poteškoćama u razvoju : završni diplomski rad / Alema Mehić. - Sarajevo : [A. Mehić], 2016. - 24 lista ; 30 cm

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

616.899:37.048.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8880665

151
MEHIĆ, Lejla
        Savremene spoznaje o kvaliteti života ratnih veterana oboljelih od PTSP-a : završni diplomski rad / Lejla Mehić. - Sarajevo : [ L. Mehić], 2016. - 47 listova ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.97(043.2)
COBISS.BH-ID 8863769

152
MEHOVIĆ, Medina
        Profil potreba tradicionalnog zanatlije promatran kroz Alderferov model motivacije : (završni diplomski rad) / Medina Mehović. - Sarajevo : [M. Mehović], 2015. - 50 listova, [15] listova s tablama : tabele ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 47 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) motivacija b) zanatlije c) zanatstvo d) završni diplomski radovi

159.947.5:334.712(043.2)
COBISS.BH-ID 8712985

153
MIHOJEVIĆ, Jasmina
        Povezanost osobina ličnosti i stilovi mišljenja : završni diplomski rad / Jasmina Mihojević. - Sarajevo : [J. Mihojević], 2017. - 61 list ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psiholgiju
a) završni diplomski radovi

159.923.3(043.2)
COBISS.BH-ID 9361433

154
MILOŠEVIĆ, Martina
        Obitelji djece s poteškoćama u razvoju. subjektivni doživljaj i iskustva braće i sestara : završni diplomski rad / Martina Milošević. - Sarajevo : [M. Milošević], 2017. - 43 lista ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psiholgiju
a) završni diplomski radovi

616.89-008.485(043.2)
COBISS.BH-ID 9360665

155
MISKIĆ, Melvisa
        Teorija samoodređenja: doprinos osnovnih psiholoških potreba i subjektivne dobrobiti motivaciji kod sportaša : završni diplomski rad / Melvisa Miskić. - Sarajevo : [ M. Miskić], 2015. - 52 lista ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9:796(043.2)
COBISS.BH-ID 8649241

156
MIŠETIĆ, Katarina
        Prediktori zadovoljstva životom u trećoj dobi : (završni) diplomski rad / Katarina Mišetić. - Sarajevo : [K. Mišetić], 2015. - 48, [14]listova ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.923:159.922.6(043.2)
COBISS.BH-ID 8650777

157
MOCNAJ, Ana
        Figura žene u djelima Simone de Beauvoir : završni diplomski rad / Ana Mocnaj. - Sarajevo : [A. Mocnaj], 2016. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Vesna Kreho. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

821.133.1.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8662297

158
MONIKA, Maja
        Percepcija roditeljskog ponašanja, vršnjački odnosi i zadovoljstvo životom kod adolescenata : završni diplomski rad / Monika Mijić. - Sarajevo : [ M. Mijić], 2015. - 51 list ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.922.8(043.2)
COBISS.BH-ID 8665881

159
MRAVAK, Katarina
        Psihotični poremećaji sa stajališta gestalt teorije i prakse: studija slučaja : završni diplomski rad / Katarina Mravak. - Sarajevo : [ K. Mravak], 2015. - 35 listova ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9.07(043.2)
COBISS.BH-ID 8640025

160
MUFTIĆ, Almira
        Leksička slojevitost u romanima Jasmine Musabegović : završni diplomski rad / Almira Muftić. - Sarajevo : [A. Muftić], 2016. - 52 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Hasnija Muratagić-Tuna. - Bibliografija: listovi 51-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Musabegović, Jasmina (1941-) - Romani - Leksika - Završni diplomski radovi

811.163.4*3'373:821.163.4(497.6)-31(043.2)
COBISS.BH-ID 8900889

161
MUHIĆ, Izeta
        Terapija uz asistenciju životinja u tretmanu osoba s poremećajem autističnog spektra : završni diplomski rad / Izeta Muhić. - Sarajevo : [I. Muhić ], 2017. - 37 listova ; 30 cm

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9.018(043.2)
COBISS.BH-ID 9473561

162
MUJIĆ, Amina
        Metode i njihova primjena u nastavi maternjeg jezika : završni diplomski rad / Amina Mujić. - Sarajevo : [A. Mujić], 2016. - 65 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: list 65; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) metodika nastave maternjeg jezika b) završni diplomski radovi

371.3:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8901913

163
MUJKIĆ, Nerma
        Psihološki aspekti zlostavljanja i zanemarivanja djece : završni diplomski rad / Nerma Mujkić. - Sarajevo : [A. Masleša ], 2017. - 33 lista ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi b) parapsihologija

159.922.7(043.2)
COBISS.BH-ID 9659417

164
MURATOVIĆ, Azra
        Jezička kultura na društvenim mrežama : završni diplomski rad / Azra Muratović. - Sarajevo : [A. Muratović], 2016. - 54 lista ; 30 cm

Mentor Bernisa Puriš. - Bibliografija: listovi 51-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) jezička kultura c) norme d) društvene mreže e) završni diplomski radovi

004.738.12:316.77]:811.163.4*3'271.1(043.2)
COBISS.BH-ID 8899609

165
MUSLIJA, Senad
        Vulgarni latinitet : završni diplomski rad / Senad Muslija. - Sarajevo : [S. Muslija ], 2017. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Alma Sokolija. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

811.124'24(043.2)
COBISS.BH-ID 9661977

166
MUSTEDANAGIĆ, Midjana
        Jezik Abdurezaka Hifzi Bjelevca u nastavi bosanskoga jezika i književnosti : završni diplomski rad / Midjana Mustedanagić. - Sarajevo : [M. Mustedanagić], 2016. - 132 lista ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: listovi 131-132 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Bjelevac, Abdurezak Hifzi (1886-1972) - Jezik - Nastava bosanskog jezika i književnosti - Završni diplomski radovi

371.3:811.163.4*3](043.2)
COBISS.BH-ID 8844057

167
MUŠINOVIĆ, Eneida
        Transpozicija tradicije u djelu Bahâ' Ţâhira : [završni] diplomski rad / student Eneida Mušinović. - Sarajevo : [E. Mušinović], 2015. - 41 list ; 30 cm

Mentor Munir Mujić. - Bibliografija: listovi 39-41 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) Ţâhir, Bahâ' (1935-) - "Tetka Safija i manastir" - "Ljubav u izgnanstvu" - Svijetla tačka" - Narativne strategije - Završni diplomski radovi

821.411.21.09-31(043.2)
COBISS.BH-ID 8683545

168
MUTNOVIĆ, Marijana
        Povezanost uvjerenja o seksu i seksualne funkcionalnosti kod žena i muškaraca iz opće populacije : završni diplomski rad / Marijana Mutnović. - Sarajevo : [ M. Mutnović], 2016. - 52 lista ; 30 cm : ilustr.

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.922.1(043.2)
COBISS.BH-ID 8853785

169
NIKOLIĆ, Damjana
        Ogledalo neuroni : završni diplomski rad / Damjana Nikolić. - Sarajevo : [D. Nikolić], 2017. - 46 listova ; 30 cm

Maida Koso-Drljević. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psiholgiju
a) završni diplomski radovi

616.89(043.2)
COBISS.BH-ID 9361177

170
NIKŠIĆ, Vildana
        Nasilje putem interneta : završni diplomski rad / Vildana Nikšić. - Sarajevo : [V. Nikšić], 2016. - 41 list ; 30 cm

Mentor Sibela Zvizdić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

343.6(043.2)
COBISS.BH-ID 8666905

171
NUHEFENDIĆ, Aida
        Prisilna apstinencija od djece : (završni) diplomski rad / Aida Nuhefendić. - Sarajevo : [A. Nuhefendić], 2017. - 42 lista ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.922.1(043.2)
COBISS.BH-ID 9570329

172
OMERAŠEVIĆ, Mubina
        Imenovanje jezika u BiH : završni diplomski rad / Mubina Omerašević. - Sarajevo : [M. Omerašević], 2016. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Senahid Halilović. - Bibliografija: listovi 56-58 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Bosna i Hercegovina b) imenovanje jezika c) bosanski jezik d) hrvatski jezik e) srpski jezik f) sociolingvistika g) završni diplomski radovi

811.163.4*3'27(043.2)
COBISS.BH-ID 8902169

173
OMERBEGOVIĆ, Amila
        (R)évolution et classe ouvrière dans les romans Lʼasssomoire et Germinal de Zola = (R)evolucija i radnička klasa u Zolinim romanima Trovačnica i Žerminal : završni diplomski rad / Amila Omerbegović. - Sarajevo : [A. Omerbegović ], 2015. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Vesna Kreho. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

821.133.1.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8735001

174
OMERBEGOVIĆ, Amila
        Fatalnost u Verginom romanu Obitelj Malavoglia : završni diplomski rad / Amila Omerbegović. - Sarajevo : [A. Omerbegović ], 2015. - 34 lista ; 30 cm

Mentor Mirza Mejdanija. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

821.131.1.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8734489

175
OMERBEGOVIĆ, Emina
        Suicid: mitovi i znanstvene spoznaje : završni diplomski rad / Emina Omerbegović. - Sarajevo : [ E. Omerbegović], 2016. - 35 listova ; 30 cm

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

616.89-008.441.44(043.2)
COBISS.BH-ID 8852761

176
ORŠOLIĆ, Jelena
        Psihosocijalne odrednice perfekcionizma : završni diplomski rad / Jelena Oršolić. - Sarajevo : [J. Oršolić], 2014. - 62 lista ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.923:2](043.2)
COBISS.BH-ID 8663833

177
OSMANOVIĆ, Nasih
        Asketska poezija Abu al-`Atahiye : završni diplomski rad / student Nasih Osmanović. - Sarajevo : [N. Osmanović], 2015. - 56 listova ; 30 cm

Mentor Munir Mujić. - Bibliografija: listovi 53-56 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) Abû al-`Atahiya, Ismâ`îl ibn al-Qâsim (748-828) - Asketska poezija - Završni diplomski radovi

821.411.21.09-1(043.2)
COBISS.BH-ID 8687385

178
OTUZBIR, Dženeta
        Povezanost psihosocijalnih faktora na radnom mjestu sa konfliktom poslovne i porodične uloge : završni diplomski rad / Dženeta Otuzbir. - Sarajevo : [Dž. Otuzbir ], 2016. - 51 list ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9.019.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8879129

179
PAŠOVIĆ, Irma
        Kognitivni model perzistencije kod PTSP-a : završni diplomski rad / Irma Pašović. - Sarajevo : [ I. Pašović], 2014. - 64 lista ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

616.89-008.441.44(043.2)
COBISS.BH-ID 8857113

180
PAVLOVIĆ, Ana
        Utjecaj klasične psihoanalize na razvoj geštalt terapije : završni diplomski rad / A. Pavlović. - Sarajevo : [ ], 2015. - 52 list ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.964.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8639001

181
PECO, Emina
        Odnos između roditeljske i drugih životnih uloga : završni diplomski rad / Emina Peco. - Sarajevo : [E. Peco], 2016. - 41 list ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.964:37.018.1(043.2)
COBISS.BH-ID 8881945

182
PERIĆ, Valentina
        Nezadovoljstvo tjelesnim izgledom i navike hranjenja kod adolescentica : (završni) diplomski rad / Valentina Perić. - Sarajevo : [V. Perić], 2017. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

613.25:616-053(043.2)
COBISS.BH-ID 9573913

183
PERVAN, Naida
        Faktori akademskog postignuća: motivacijske komponente i strategije učenja u konceptualizaciji samoregulirajućeg učenja : završni diplomski rad / Naida Pervan. - Sarajevo : [N. Pervan], 2015. - 43, [10] listova ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.953(043.2)
COBISS.BH-ID 8658969

184
PILAV, Ada
        Analiza turcizama u djelu Na vratima Istoka : engleski putnici o Bosni i Hercegovini od 16. do 20. vijeka - prevod Omer Hadžiselimović : završni diplomski rad / Ada Pilav. - Sarajevo : [A. Pilav], 2017. - 33 lista ; 30 cm

Mentor Kerima Filan. - Bibliografija: list 33 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) "Na vratima Istoka : engleski putnici o Bosni i Hercegovini od 16. do 20. stoljeća" - Turcizmi - Završni diplomski radovi

811.163.4*3'373.45(043.2)
COBISS.BH-ID 9597721

185
PILIPOVIĆ, Dženisa
        Mozartov efekt-povezanost slušanja muzike i kognitivnog funkcioniranja : završni diplomski rad / Dženisa Pilipović. - Sarajevo : [DŽ. Pilipović ], 2016. - 43 lista ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9.019.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8879897

186
PIRIJA, Esma
        Odrednice kvalitete braka : završni diplomski rad / Esma Pirija. - Sarajevo : [E. Pirija ], 2014. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

173:159.923043.2)
COBISS.BH-ID 8863257

187
PLEĆAN, Lejla
        Jezik krola na NTV Hayat : završni diplomski rad / studentica Lejla Plećan. - Sarajevo : [L. Plećan], 2015. - 37 listova ; 30 cm

Mentorica Hasnija Muratagić-Tuna. - Bibliografija: listovi 35-36 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) funkcionalni stilovi c) završni diplomski radovi

811.163.4*3:621.39](043.2)
COBISS.BH-ID 8677657

188
POLUNIĆ, Nikolina
        Prokrastinacija i obilježja ličnosti : završni diplomski rad / Nikolina Polunić. - Sarajevo : [N. Polunić], 2015. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.923(043.2)
COBISS.BH-ID 8660761

189
PRAŠOVIĆ, Irma
        Prediktori depresivnosti kod korisnika gerontološkog centra : završni diplomski rad / Prašović Irma. - Sarajevo : [I. Prašović], 2015. - 39 listova ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

616.895.4-053.88(043.2)
COBISS.BH-ID 8656665

190
PRIBIŠIĆ, Neira
        Suicidalnost kod djece i adolescenata: programi prevencije zasnovani na dokazima : završni diplomski rad / Pribišić Neira. - Sarajevo : [ N. Pribišić], 2015. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.922.8(043.2)
COBISS.BH-ID 8640537

191
PRIMORAC, Marina
        Konjuktiv u francuskom jeziku: tvorba, upotreba i njegovi ekvivalenti u bosnaskom/hrvatskom/srpskom jeziku : završni diplomski rad / Marina Primorac. - Sarajevo : [M. Primorac], 2017. - 40 listova ; 30 cm

Mentor Alma Sokolija. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

811.133.1'367.625(043.2)
COBISS.BH-ID 9585945

192
RAMIĆ-Kunić, Erma
        Leksika u poveljama bosanskih kraljeva : [završni] diplomski rad / Erma Ramić-Kunić. - Sarajevo : [E. Ramić-Kunić], 2014. - 84 lista ; 30 cm

Mentor Lejla Nakaš. - Bibliografija: listovi 82-84 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) srednjovjekovne povelje b) bosanske povelje c) leksika d) završni diplomski radovi

811.163.1(043.2)
COBISS.BH-ID 9296921

193
RAMOVIĆ, Aldina
        Razvoj jezika, govora i poteškoće u komunikaciji kod osoba sa poremećajem iz spektra autizma : završni diplomski rad / Aldina Ramović. - Sarajevo : [A. Ramović], 2016. - 40 listova ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.91(043.2)
COBISS.BH-ID 8865561

194
RANICA, Lejla
        Konstruktna valjanost Tracey-evog upitnika profesionalnih interesa kod učenika osnovnih škola : završni diplomski rad / Lejla Ranica. - Sarajevo : [ L. Ranica], 2016. - 65 listova ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi b) profesionalna orijentacija

37.048.4:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8859161

195
RATKOVIĆ, Lejla
        Pregled istraživanja efikasnosti Cabas programa u radu s djecom s poremećajem iz spektra autizma : završni diplomski rad / Lejla Ratković. - Sarajevo : [L. Ratković], 2017. - 38 listova ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

616.895-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 9573657

196
RAŽANICA Hajrić, Merima
        Podaci o rodu u savremenim bosanskim i hrvatskim rječnicima : završni diplomski rad / Merima Ražanica Hajrić. - Sarajevo : [M. Ražanica Hajrić], 2017. - 43 lista : ilustr. (tabele) ; 30 cm

Mentor Senahid Halilović. - Bibliografija: list 43 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) hrvatski jezik c) rod d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'366.52:(043.2)
811.163.42'366.52(043.2)
COBISS.BH-ID 9005337

197
REDŽIĆ, Belma
        Izražavanje analitičkim formama glagola vidskih značenja glagolske radnje u turskom jeziku : završni diplomski rad / student Belma Redžić. - Sarajevo : [B. Redžić], 2014. - 101 list ; 30 cm

Mentor Kerima Filan. - Bibliografija: list 101. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) turski jezik b) glagolski oblici c) završni diplomski radovi

811.512.161'367.625(043.2)
COBISS.BH-ID 8120345

198
RUSTEMPAŠIĆ, Lejla
        Povezanost između otvorenosti prema novim iskustvima i motivacije za učenje : završni diplomski rad / Rustempašić Lejla. - Sarajevo : [L. Rustempašić], 2015. - 28, [8] listova ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.96(043.2)
COBISS.BH-ID 8667929

199
RUŽNIĆ, Elmira
        Samoefikasnost i profesionalno sagorijevanje nastavnika u visokom obrazovanju : završni diplomski rad / Elmira Ružnić. - Sarajevo : [E. Ružnić], 2015. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Sibela Zvizdić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.96(043.2)
COBISS.BH-ID 8655129

200
SALETOVIĆ, Hajra
        Performativna društvena nauka, novi okvir razmjene između psihologije i umjetnosti : završni diplomski rad / Hajra Saletović. - Sarajevo : [H. Saletović], 2017. - 33 lista ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi b) parapsihologija

159.9:7043.2)
COBISS.BH-ID 9660185

201
SELIMOVIĆ, Lejla
        Jezičke nedoumice u lektorskoj praksi : završni diplomski rad / Lejla Selimović. - Sarajevo : [L. Selimović], 2016. - 47 listova, [12] listova pril. ; 30 cm

Mentor Bernisa Puriš. - Bibliografija: listovi 47-49 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) hrvatski jezik c) srpski jezik d) pravopis e) jezičke nedoumice f) završni diplomski radovi

811.163.41/.4*3'35(043.2)
COBISS.BH-ID 8689945

202
SIKIRA, Amela
        Konjuktiv u koncesivnim rečenicama i mogućnosti njegovog prevođenja sa francuskog na b/h/s jezik : završni diplomski rad / Amela Sikira. - Sarajevo : [A. Sikira], 2014. - 41 list ; 30 cm

Mentor Lejla Tekešinović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

811.133.1'367.625:163.4*3(043.2)
COBISS.BH-ID 8733465

203
SIVRO, Amela
        Delinkventno ponašanje adolescenata: faktori rizika i zaštite : završni diplomski rad / Amela Sivro. - Sarajevo : [A. Sivro], 2015. - 39 listova ; 30 cm

Mentor Sibela Zvizdić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.922.8(043.2)
COBISS.BH-ID 8655897

204
SLIJEPČEVIĆ, Emina
        Savremeni pristup u procjeni i tretmanu Touretteovog poremećaja : završni diplomski rad / Emina Slijepčević. - Sarajevo : [E. Slijepčević], 2015. - 22 lista ; 30 cm

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.91(043.2)
COBISS.BH-ID 8654361

205
SMAJIĆ, Dženan
        Arhetipski motivi u dramama Tawfîqa al-Hakîma : završni diplomski rad / Dženan Smajić. - Sarajevo : [S. Dženan], 2016. - 94 lista ; 30 cm

Mentor Munir Mujić. - Bibliografija: listovi 88-94 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) al-Hakîm, Tawfîq (1898-1987) - Drame - Završni diplomski radovi

821.411.21.09-32(043.2)
COBISS.BH-ID 9002265

206
SMAJILOVIĆ, Melisa
        Sindrom sagorijevanja kod psihoterapeuta: faktori rizika i prevencija : završni diplomski rad / Melisa Smajilović. - Sarajevo : [M. Smajilović], 2016. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.964.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8864025

207
SMAJOVIĆ, Azra
        Stavovi studenata nastavničkih odsjeka drugog ciklusa studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu o inkluzivnom obrazovanju : (završni diplomski rad) / Azra Smajović. - Sarajevo : [A. Smajović], 2017. - 97 listova : tabele ; 30 cm

Mentorica Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 87-92 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) studenti b) inkluzivno obrazovanje c) Filozofski fakultet d) Sarajevo e) završni diplomski radovi

(043.2)
COBISS.BH-ID 9619737

208
SOLAK, Ilma
        Povezanost kognitivnog opterećenja i kognitivnog angažmana : završni diplomski rad / Ilma Solak. - Sarajevo : [I. Solak ], 2016. - 45 listova ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.953(043.2)
COBISS.BH-ID 8857881

209
SPAHIĆ, Amera
        Poredbene frazeme u djelima Aleksandra Hemona : završni diplomski rad / Amera Spahić. - Sarajevo : [A. Spahić], 2016. - 45 listova ; 30 cm

Frazeološki rječnik: listovi 34-43. - Mentorica Amela Šehović. - Bibliografija: listovi 31-33 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Hemon, Aleksandar (1964-) - Djelo - Poredbene frazeme - Završni diplomski radovi

811.163.4*3'373.7(043.2)
801.82:821.163.4(497.6)-3Hemon A.
COBISS.BH-ID 8689689

210
SPAHOVIĆ, Ilma
        Individualna obilježja i kulturalne privrženosti kod grafti crtača : završni diplomski rad / Ilma Spahović. - Sarajevo : [I. Spahović], 2017. - 41 list ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.92(043.2)
COBISS.BH-ID 9569817

211
STANIĆ, Vedran
        Posttraumatska forma epilepsije : završni diplomski rad / Vedran Stanić. - Sarajevo : [ V. Stanić], 2014. - 39 listova ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

616.8(043.2)
COBISS.BH-ID 8856857

212
STANIĆ, Željana
        Govor Bakovića kod Fojnice : završni diplomski rad / Željana Stanić. - Sarajevo : [Ž. Stanić], 2017. - 36, [1] listova ; 30 cm

Mentor Senahid Halilović. - Bibliografija: list [37] ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Bosanskohercegovački govori - Dijalekti - Bakovići kod Fojnice - Završni diplomski radovi

811.163.42'282(497.6Bakovići)(043.2)
COBISS.BH-ID 9609241

213
STANIŠIĆ, Vesna
        Kvalitet porodičnih odnosa i usamljenosti kod adolescenata : završni diplomski rad / Vesna Stanišić. - Sarajevo : [V. Stanišić], 2015. - 43, [10] lista ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.922.8(043.2)
COBISS.BH-ID 8666137

214
STAPIĆ, Maja
        Stres i strategije suočavanja sa stresom kod nezaposlenih osoba : završni diplomski rad / Maja Stapić. - Sarajevo : [ M.Stapić], 2015. - 51 list ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

616.895.4:159.944.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8665625

215
SUBAŠIĆ, Nermina
        Programi rehabilitacije i problemi svakodnevnog funkcioniranja shizofrenih bolesnika : završni diplomski rad / Nermina Subašić. - Sarajevo : [N. Subašić], 2014. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Sibela Zvizdić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.96(043.2)
COBISS.BH-ID 8667673

216
SULJIĆ, Vehida
        Socijalna kompetentnost djece školskog uzrasta : diplomski rad / Vehida Suljić. - Sarajevo : [V. Suljić], 2014. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Sibela Zvizdić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

159.9:316-057.875(043.2)
COBISS.BH-ID 8253721

217
SULJOVIĆ, Anela
        Psihološka ekspertiza zlostavljanja djece i priprema za svjedočenje na sudu : (završni) diplomski rad / Anela Suljović. - Sarajevo : [A. Suljović], 2017. - 37 listova ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.922.7:343.62-053(043.2)
COBISS.BH-ID 9574169

218
ŠAHINOVIĆ, Fatima
        Primjena tehnika usredotočenosti (mindfulness) u tretmanu onkoloških pacijenata: psihološki pristup zasnovan na dokazima : diplomski rad / Fatima Šahinović. - Sarajevo : [F. Šahinović], 2014. - 33 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

159.97(043.2)
COBISS.BH-ID 8307225

219
ŠAPČANIN, Ena
        Psihološke odrednice depresivnosti kod oboljelih od dijabetesa : završni diplomski rad / Ena Šapčanin. - Sarajevo : [E. Šapčanin ], 2015. - 41 list ; 30 cm : ilustr.

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9.019.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8653849

220
ŠAŠIĆ, Boris
        Provjera zadataka tipkanja prstom kao mjere kognitivnog opterećenja : završni diplomski rad / Boris Šašić. - Sarajevo : [B. Šašić ], 2016. - 30 listova ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.953(043.2)
COBISS.BH-ID 8857625

221
ŠEČIĆ, Jasmina
        Didaktički elementi u djelu Kelila i Dimna : završni diplomski rad / kandidat Jasmina Šečić. - Sarajevo : [J. Šečić], 2015. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Munir Mujić. - Bibliografija: listovi 48-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) arapska književnost b) "Kelila i Dimna" c) didaktički elementi d) završni diplomski radovi

821.411.21-39:37.02(043.2)
COBISS.BH-ID 8688665

222
ŠETIĆ, Remzija
        Psihološki aspekti HIV-a i AIDS-a : diplomski rad / Remzija Šetić. - Sarajevo : [R. Šetić], 2014. - 49 listova ; 30 cm

Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

159.97(043.2)
COBISS.BH-ID 8307481

223
ŠIJAN, Bojan
        Terapijski učinak identifikacije glumca sa dramskim likom : (završni) diplomski rad / Bojan Šijan. - Sarajevo : [B. Šijan], 2017. - 87 listova ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9.019.4(043.2)
COBISS.BH-ID 9479449

224
ŠIŠIĆ, Amina
        Status romskog jezika u BiH : završni diplomski rad / Amina Šišić. - Sarajevo : [A. Šišić], 2016. - 33 lista ; 30 cm

Mentor Senahid Halilović. - Bibliografija: list 33; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Romski jezik - Status - Bosna i Hercegovina - Završni diplomski radovi

811.214.58'27(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8690457

225
ŠIŠIĆ, Naida
        Primjena norme bosanskog jezika u udžbenicima Naš jezik od petog do devetog razreda osnovne škole : master rad / Naida Šišić. - Sarajevo : [N. Šišić], 2017. - 106 listova ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: listovi 51-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) pravopisna norma c) gramatička i leksička norma d) metodika nastave e) završni diplomski radovi

371.3:811.163.4*3'35(043.2)
COBISS.BH-ID 9612569

226
TALIĆ, Šejma
        Psihosocijalna obilježja korisnika usluge estetske hirurgije: pregled istraživanja : završni diplomski rad / Šejma Talić. - Sarajevo : [Š. Talić ], 2015. - 28 listova ; 30 cm

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9.019.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8653081

227
TATAREVIĆ, Sabina
        Obilježja (ne)efikasnih programa destigmatizacije osoba sa mentalnim poremećajima : završni diplomski rad / Sabina Tatarević. - Sarajevo : [ S. Tatarević], 2016. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.97(043.2)
COBISS.BH-ID 8864281

228
TATAREVIĆ, Sinanudin
        Uticaj medija na leksiku modernog arapskog jezika : završni diplomski rad / Sinanudin Tatarević. - Sarajevo : [S. Tatarević], 2015. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Elma Dizdar. - Bibliografija: listovi 46-53 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) arapski jezik b) leksika c) žurnalistički stil d) mediji e) završni diplomski radovi

811.411.21'37(043.2)
COBISS.BH-ID 8680729

229
TOKIĆ, Ivor
        Utjcaj nacionalnog simbola na predrasude: moderatorska uloga nacionalizma : završni diplomski rad / Ivor Tokić. - Sarajevo : [I. Tokić], 2017. - 37 listova ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi b) parapsihologija

316.6(043.2)
COBISS.BH-ID 9659673

230
TOMIĆ, Ivana
        Kratkotrajni psihotični poremećaj: etiologija, klinička slika i tretman : završni diplomski rad / Ivana Tomić. - Sarajevo : [ I. Tomić], 2016. - 38 listova ; 30 cm

Mentor Sabina Alispahić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

616.89-008.441.44(043.2)
COBISS.BH-ID 8853273

231
TREPALOVAC, Aida
        Primjena kognitivno-bihevioralne terapije kod oboljelih od karcinoma : završni diplomski rad / Aida Trepalovac. - Sarajevo : [A.Trepalovac], 2016. - 41 list ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.98(043.2)
COBISS.BH-ID 8865817

232
TRUMIĆ, Meliha
        Religioznost u geštalt terapiji : završni diplomski rad / Meliha Trumić. - Sarajevo : [ M. Trumić], 2015. - 35 listova ; 30 cm

Mentor Enedina Hasnbegović-Anić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9.019.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8640793

233
TURČINOVIĆ, Arnela
        Povezanost između savjesnosti i motivacije za učenjem : završni diplomski rad / Arnela Turčinović. - Sarajevo : [A. Turčinović ], 2014. - 28, [8] listova ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

371.212.036:159.947.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8858649

234
TURKOVIĆ, Elma
        Jezičko-stilske osobine političkog diskursa : završni diplomski rad / Elma Turković. - Sarajevo : [E. Turković], 2014. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Hasnija Muratagić-Tuna. - Bibliografija: listovi 45-48. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) stilistika c) funkcionalni stilovi d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'38(043.2)
COBISS.BH-ID 8676633

235
VASILJ, Andrea
        Veliki depresivni poremećaji kod djece i adolescenata : (psihodijagnostika i tretman) : magistarski rad / Andrea Vasilj. - Sarajevo : [A. Vasilj], 2014. - 44 lista ; 30 cm

Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

616.895.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8305177

236
VELADŽIĆ, Anela
        Zadovoljstvo poslom nastavnika iz visokog obrazovanja : završni diplomski rad / Anela Veladžić. - Sarajevo : [A. Veladžić], 2015. - 46 listova ; 30 cm

Mentor Sibela Zvizdić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.9:316(043.2)
COBISS.BH-ID 8654617

237
VRAŽALICA, Edina
        Lingvostilistička analiza romana El-Hidrova knjiga Nedžada Ibrišimovića : završni diplomski rad / Edina Vražalica. - Sarajevo : [E. Vražalica], 2016. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Hasnija Muratagić-Tuna. - Bibliografija: listovi 48-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Ibrišimović, Nedžad (1940-2011) - "El-Hidrova knjiga" - Lingvostilistička analiza - Završni diplomski radovi

811.163.4*3'38:821.163.4*3.09-31(043.2)
COBISS.BH-ID 8839961

238
VUČIĆ, Ana
        Percepcija roditeljskog prihvaćanja i odbijanja, privrženost u : završni diplomski rad / Ana Vučić. - Sarajevo : [A. Vučić ], 2014. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.923-057.87(043.2)
COBISS.BH-ID 8863513

239
VUČIĆ, Matea
        Jungov arhetipski simbolizam. manifestacija jastva kroz najznačajnije simbole u kršćanstvu : završni diplomski rad / Matea Vučić. - Sarajevo : [ M. Vučić], 2016. - 26 listova ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.913:2(043.2)
COBISS.BH-ID 8880921

240
VUJICA, Ana
        Radno pamćenje, depresivni i anksiozni simptomi u različitim fazama menstrualnog ciklusa : završni diplomski rad / Ana Vujica. - Sarajevo : [A. Vujica], 2015. - 51, [6] listova ; 30 cm

Mentor Koso-Drljević Maida. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.91(043.2)
COBISS.BH-ID 8650009

241
ZEJNILOVIĆ-Balijagić, Senada
        Tematska podjela leksike orijentalnog porijekla u zbirci 101 sevdalinka : završni [diplomski] rad / Senada Zejnilović-Balijagić. - Sarajevo : [S. Zejnilović-Balijagić], 2017. - 44 lista ; 30 cm

Listovi 35-43: Rječnik orijentalizama / turcizama. - Mentor Amela Šehović. - Bibliografija: listovi 32-34 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Bosanski jezik - Sevdalinka - Orijentalizmi - Završni diplomski radovi

811.163.4*3'373.45(043.2)
COBISS.BH-ID 9315097

242
ZEKIĆ, Ana
        Problemi prevođenja orijentalizama sa b\h\s jezika na francuski jezik : završni diplomski rad / Ana Zekić. - Sarajevo : [A. Zekić ], 2014. - 61 list ; 30 cm

Mentor Alma Sokolija. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

811.163.4*3=21=133(043.2)
COBISS.BH-ID 8732697

243
ZELENOVIĆ, Dragan
        Poimanje ljubavi u Ibn Hazmovoj Golubičinoj ogrlici : završni diplomski rad / Dragan Zelenović. - Sarajevo : [D. Zelenović], 2016. - 34 lista ; 30 cm

Mentor Munir Mujić. - Bibliografija: listovi 33-34 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) Ibn Hazm, `Alî ibn Ahmad (994-1064) - "Golubičina ogrlica" - Poimanje ljubavi - Završni diplomski radovi

821.411.21.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8895769

244
ZUBČEVIĆ, Amra
        Vremenske rečenice u francuskom jeziku : završni diplomski rad / Amra Zubčević. - Sarajevo : [A. Zubčević ], 2015. - 55 listova ; 30 cm

Mentorica Lejla Tekešinović. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

811.133.1ʼ367 (043.2)
COBISS.BH-ID 9345561

245
ŽIGONJA, Vildana
        Samoefikasnost, osobine ličnosti i inteligencija kao prediktori akademskog uspjeha u matematici i maternjem jeziku kod učenika osnovnih škola : završni diplomski rad / Vildana Žigonja. - Sarajevo : [V. Žigonja ], 2014. - 26, [9] listova ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.953(043.2)
COBISS.BH-ID 8858393

246
ŽIVOJEVIĆ, Džana
        Uloga i efikasnost preventivnih programa vršnjačkog nasilja : završni diplomski rad / Džana Živojević. - Sarajevo : [Dž. Živojević ], 2016. - 43 lista ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

159.925(043.2)
COBISS.BH-ID 9129241


0 NAUKA I ZNANJE UOPĆE. INFORMACIJE. BIBLIOTEKARSTVO. INSTITUCIJE.


247
BAOTIĆ, Andrea
        Mehanizmi institucionalne artikulacije moći u izlagačkoj djelatnosti : bosanskohercegovački "izložbeni kompleks" : završni diplomski rad / Andrea Baotić. - Sarajevo : [A. Baotić], 2013. - 85 listova, [22] lista s tablama : ilustr. ; 31 cm

Mentor Asja Mandić. - Bibliografija: listovi 76-81 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za historiju umjetnosti
a) Bosna i Hercegovina b) Austro-Ugarska c) izložbeni kompleks d) međunarodne izložbe e) 19. st. f) završni diplomski radovi

061.41"18"(043.2)
COBISS.BH-ID 7638041

248
FOČO, Samra
        Uvođenje učenika u početno čitanje i pisanje po monografskom postupku : (završni diplomski rad) / Samra Fočo. - Sarajevo : [S. Fočo], 2012. - 88 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 76-78 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) početno čitanje b) početno pisanje c) učenici d) nastava e) završni diplomski radovi

003.052:373.2/.3(043.2)
028:373.2/.3(043.2)
373.32(043.2)
COBISS.BH-ID 7687961

249
HAMULIĆ, Azra
        Inovativne metode poučavanja informacijske pismenosti u osnovnim školama : završni diplomski rad / Azra Hamulić. - Sarajevo : [A. Hamulić], 2016. - 68 listova ; 30 cm

Mentor Senada Dizdar. - Bibliografija: listovi 64-68 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) cjeloživotno učenje b) informacijska pismenost c) modeli informacijske pismenosti d) profesionalna orijentacija e) učenje f) kurikulumi g) školske biblioteke h) završni diplomski radovi

005.336.4:01/02]:37:027.7/.8(043.2)
COBISS.BH-ID 8646681

250
KADIĆ, Dženeta
        Doprinos časopisa "Gajret" odgojno-obrazovnoj praksi u Bosni i Hercegovini : (završni diplomski rad) / Dženeta Kadić. - Sarajevo : [Dž. Kadić], 2013. - 76 listova ; 31 cm

Mentor Snježana Šušnjara. - Bibliografija: listovi 74-76 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Bosna i Hercegovina b) Gajret, (časopis) c) odgoj d) obrazovanje e) završni diplomski radovi

050:37.013(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7706649

251
KAPO, Sumeja
        Fonetika i ortografija povelja bosanskih kraljeva : završni diplomski rad / kandidat Sumeja Kapo. - Sarajevo : [S. Kapo], 2012. - 55 listova ; 30 cm

Mentorica Lejla Nakaš. - Bibliografija: listovi 54-55 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanska ćirilična pismenost b) završni diplomski radovi

003.349(497.6)"13/14"(043.2)
COBISS.BH-ID 7560473

252
KOVAČEVIĆ, Almira
        Digitalizacija baštinske građe u kulturnim institucijama Tuzlanskog kantona : završni diplomski rad / Almira Kovačević. - Sarajevo : [A. Kovačević], 2013. - 63 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Lejla Kodrić Zaimović. - Bibliografija: listovi 62-63 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) digitalizacija b) baštinska građa c) baštinske ustanove d) Tuzlanski kanton e) završni diplomski radovi

027.54:930.85(497.6 Tuzla)]:004.9(043.2)
COBISS.BH-ID 7680793

253
MALIĆBEGOVIĆ, Zara
        Elektronski časopisi u Bosni i Hercegovini : završni diplomski rad / Zara Malićbegović. - Sarajevo : [Z. Malićbegović], 2014. - 60 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Senada Dizdar. - Bibliografija: listovi 56-60 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) elektronski časopisi b) znanstvena komunikacija c) Bosna i Hercegovina d) završni diplomski radovi

050:004.738.5(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8603673

254
MEHADŽIĆ, Semir
        Prevodilački, socio-kulturološki i tehnički aspekti lokalizacije softvera na bosanski jezik : završni rad / Semir Mehadžić. - Sarajevo : [S. Mehadžić], 2013. - 48 listova ; 30 cm

Mentor: Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 47-48. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) prevođenje softvera b) lokalizacija softvera c) bosanski jezik d) završni diplomski radovi

004.4:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3:004.4(043.2)
COBISS.BH-ID 7584025

255
MEHMEDOVIĆ, Ferid
        Smisao i funkcija brzog čitanja u nastavi : (završni diplomski rad) / Ferid Mehmedović. - Sarajevo : [F. Mehmedović], 2016. - 76 listova ; 30 cm : graf. prikazi, tabele

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 66 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) brzo čitanje b) nastava c) završni diplomski radovi

028.02:159.953.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8846873

256
MUSA, Saida
        Prednosti i nedostaci Facebooka u izgradnji kolegijalnih odnosa : (završni diplomski rad) / Saida Musa. - Sarajevo : [S. Musa], 2014. - 87 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Adila Pašalić Kreso. - Bibliografija: listovi 87-87 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) društvene mreže b) Facebook c) informacijska pismenost d) informatička pismenost e) završni diplomski radovi

004.738(043.2)
COBISS.BH-ID 8699673

257
MUSIĆ, Kenan
        Digitalna komunikacija kao faktor ometanja interpersonalne komunikacije među tinejdžerima : (završni diplomski rad) / Kenan Musić. - Sarajevo : [K. Musić], 2016. - 69 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 61-62 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) digitalna komunikacija b) interpersonalna komunikacija c) digitalna tehnologija d) završni diplomski radovi

004.7: 316.77(043.2)
COBISS.BH-ID 8899097

258
PIDRO, Mersed
        1914. godina u svjetlu pisanja Sarajevskog lista : diplomski (magistarski) rad / Mersed Pidro. - Sarajevo : [M. Pidro], 2014. - 50 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 48-49 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Sarajevski list (časopis) b) historija c) 1914 d) Prvi svjetski rat e) završni diplomski radovi

050:94(497.6)"1914"(043.2)
COBISS.BH-ID 8671001

259
PUZIĆ, Amila
        Kustoske prakse u javnom prostoru : centar za savremenu umjetnost Sarajevo : završni diplomski rad / Amila Puzić. - Sarajevo : [A. Puzić], 2014. - 75 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Asja Mandić. - Bibliografija: listovi 66-69 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za historiju umjetnosti
a) kustosi b) savremena umjetnost c) Bosna i Hercegovina d) završni diplomski radovi

069.63.046.13(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8678169

260
SPAHIJA, Ernesa
        Društvene mreže u vannastavnim aktivnostima i slobodnom vremenu učenika osnovnih škola Općine Ilidža : završni diplomski rad / Ernesa Spahija. - Sarajevo : [E. Spahija], 2016. - 127 listova ; 30 cm : graf. prikazi

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 117-118 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) vannastavne aktivnosti b) slobodno vrijeme c) osnovne škole d) Ilidža e) završni diplomski radovi

004.738:371.214.19((497.6)043.2)
COBISS.BH-ID 8846361

261
TARAKČIJA, Amila
        Društvene mreže i razvoj socijalnih kompetencija kod učenika : (završni diplomski rad) / Amila Tarakčija. - Sarajevo : [A. Tarakčija], 2015. - 45 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 39-41 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) društvene mreže b) socijalna kompetencija c) učenici d) završni diplomski radovi

004.738:316.472.4-053.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8709145

262
VUKOVIĆ, Maida
        Doprinos časopisa "Školski vjesnik" razvoju pedagoške misli u Bosni i Hercegovini : (završni diplomski rad) / Maida Vuković. - Sarajevo : [M. Vuković], 2013. - 84 lista, [14] listova s tablama : ilustr. ; 31 cm

Mentor Snježana Šušnjara. - Bibliografija: listovi 79-81 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Bosna i Hercegovina b) Školski vjesnik, (časopis) c) odgoj d) obrazovanje e) završni diplomski radovi

050:37.013(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7707417

263
ZEKIĆ, Ana
        Novi pristupi u koncepciji muzejskih stalnih postavki : analiza poslijeratnih postavki u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine : završni diplomski rad / Ana Zekić. - Sarajevo : [A. Zekić], 2015. - 66 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Asja Mandić. - Bibliografija: listovi 56-63 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za historiju umjetnosti
a) muzeji b) muzejske izložbe c) Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine d) završni diplomski radovi

069.5(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8686105


02 BIBLIOTEKARSTVO.


264
ADEMOVIĆ, Mirela
        Kulturni portali kao promotori kulturne baštine u digitalnom okruženju : završni diplomski rad / Mirela Ademović. - Sarajevo : [M. Ademović], 2012. - 44 lista ; 30 cm

Mentorica Lejla Kodrić Zaimović. - Bibliografija: listovi 43-44 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) digitalno okruženje b) kulturna baština c) kulturni portali d) završni diplomski radovi

02+069+930.25]:004.738.52(043.2)
COBISS.BH-ID 7753241

265
BEGOVIĆ, Alma
        Online usluge javnih biblioteka u Bosni i Hercegovini : završni diplomski rad / Alma Begović. - Sarajevo : [A. Begović], 2013. - [59] listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Lejla Kodrić Zaimović. - Bibliografija: listovi 54-57 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) online usluge b) javne biblioteke c) web 2.0 tehnologije d) Bosna i Hercegovina e) završni diplomski radovi

027.022:004.738.52(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7681049

266
BEKTO, Amina
        Zaštita elektronskih knjiga aplikacije za elektronsko izdavaštvo Filozofskog fakulteta u Sarajevu : završni diplomski rad / Amina Bekto. - Sarajevo : [A. Bekto], 2016. - 62 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Senada Dizdar. - Bibliografija: listovi 60-62 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) elektronsko izdavaštvo b) historija e-izdavaštva c) institucionalni repozitorij d) NISO principi e) OAIS model f) e-izdavaštvo FFUNSA g) Open Doar h) završni diplomski radovi

027.7/.8:004.63:004.738.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8834073

267
ĆUKOVIĆ, Ljiljana
        Utjecaj informacijske arhitekture na upotrebljivost mrežnih stranica javnih biblioteka : završni diplomski rad / Ljiljana Ćuković. - Sarajevo : [Lj. Ćuković ], 2017. - 74 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Lejla Hajdarpašić. - Bibliografija: listovi 70-74 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) bibliotekarstvo b) javne biblioteke c) internet d) web prezentacije e) mrežna arhitektura f) završni diplomski radovi

027.022:004.72(043.2)
004.72:027.022(043.2)
COBISS.BH-ID 9582105

268
GOLIJANIN, Slađana
        Pravo na čitanje u digitalnom okruženju : autorsko pravo i slobodan pristup informacijama : završni diplomski rad / Slađana Golijanin. - Sarajevo : [S. Golijanin], 2011. - 50 listova ; 30 cm

Mentorica Lejla Kodrić Zaimović. - Bibliografija: str. 46-48 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) autorsko pravo b) autor c) autorsko djelo d) slobodan pristup informacijama e) osobe s invaliditetom f) Open Source Software g) Creative Commons h) General Public Licence i) Open Archives Initiative j) Scientific Commons k) Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH l) završni diplomski radovi

02:347.78(043.2)
347.78:02(043.2)
COBISS.BH-ID 7544601

269
HAJDARPAŠIĆ, Lejla
        Metode automatskog predmetnog označavanja (indeksiranja) : završni diplomski rad / Lejla Hajdarpašić. - Sarajevo : [L. Hajdarpašić], 2011. - 47 listova ; 30 cm

Mentorica Senada Dizdar. - Bibliografija: listovi 43-47 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) predmetno označavanje b) vrste indeksiranja c) automatsko predmetno označavanje d) manuelno automatsko predmetno označavanje e) automatsko indeksiranje f) statistički model automatskog predmetnog označavanja g) lingvistički model automatskog predmetnog označavanja h) završni diplomski radovi

025.48(043.2)
COBISS.BH-ID 7546137

270
HAMULIĆ, Azra
        Odgojno-obrazovna funkcija biblioterapije : (završni diplomski rad) / Azra Hamulić. - Sarajevo : [A. Hamulić], 2016. - 60 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Snježana Šušnjara. - Bibliografija: listovi 50-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) biblioterapija b) odgoj za knjigu c) odgoj s pomoću knjige d) završni diplomski radovi

028.1:615.851(043.2)
COBISS.BH-ID 8714009

271
HATIBOVIĆ, Lamija
        Digitalizacija orijentalnih rukopisa : na primjeru baštinskih institucija grada Sarajeva : (završni diplomski rad) / kandidat Lamija Hatibović. - Sarajevo : [ L. Hatibović], 2013. - 70 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Lejla Kodrić Zaimović. - Bibliografija: listovi 67-70 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) zbirke orijentalnih rukopisa b) digitalizacija c) baštinske ustanove d) Sarajevo e) završni diplomski radovi

02:004.6(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 8602137

272
HODŽIĆ, Nermina
        Booleovi operatori u sistemu Cobiss : završni diplomski rad / Nermina Hodžić. - Sarajevo : [N. Hodžić], 2015. - list : ilustr. ; 30 cm

Mentor Senada Dizdar. - Bibliografija: listovi 63-64 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) Booleovi operatori b) principi pretraživanja c) COBISS d) kooperativni online bibliografski sistem i servisi e) završni diplomski radovi

02:004.659(043.2)
COBISS.BH-ID 8603417

273
HUKOVIĆ, Amina
        Biblioteka kao faktor integracije slijepih i slabovidnih članova društva : na primjeru Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini : završni diplomski rad / Amina Huković. - Sarajevo : [A. Huković], 2016. - 66 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Lejla Kodrić Zaimović. - Bibliografija: listovi 64-66 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) Biblioteka za slijepa i slabovidna lica b) Bosna i Hercegovina c) bibliotečke usluge d) korisnici e) informacijsko-komunikacijska tehnologija f) završni diplomski radovi

027.6-056.262:025.3(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8649497

274
ISAK, Mahira
        Uvođenje informacijske pismenosti u školske biblioteke na području Livanjskog kantona (Hercegbosnaske županije) : završni diplomski rad / Mahira Isak. - Sarajevo : [M. Isak], 2011. - 61 list : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Senada Dizdar. - Bibliografija: listovi 60-61 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) bibliotekarstvo b) informacijska pismenost c) školske biblioteke d) Livanjski kanton e) završni diplomski radovi

027.7/.8:021.2(497.6 Livno)(043.2)
COBISS.BH-ID 7547929

275
JAŠIĆ, Fikreta
        Biblioteke i bibliotekarstvo u Srebreniku : završni diplomski rad / Fikreta Jašić. - Sarajevo : [Jašić F.], 2014. - 73 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Senada Dizdar. - Bibliografija: listovi 69-71 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) školske biblioteke b) narodna biblioteka c) bibliotekarstvo d) Srebrenik e) završni diplomski radovi

027(497.4 Srebrenik)(043.2)
COBISS.BH-ID 9297433

276
KADIĆ, Adha
        Značaj društvenog softvera u participatornom modelu bibliotekarstva : završni diplomski rad / Studentica Adha Kadić. - Sarajevo : [A. Kadić], 2015. - 70 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Mario Hibert. - Bibliografija: listovi 65-69 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) društveni softver b) participativni model bibliotekarstva c) završni diplomski radovi

02:004.738(043.2)
COBISS.BH-ID 8603161

277
KALAJDŽISALIHOVIĆ, Aida
        Problemi autorskog prava na internetu : završni diplomski rad / Aida Kalajdžisalihović. - Sarajevo : [A. Kalajdžisalihović], 2011. - [61] list ; 30 cm

Mentorica Senada Dizdar. - Bibliografija: listovi [56-63] ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) autorsko pravo b) internet c) zakon d) biblioteka e) digitalno okruženje f) završni diplomski radovi

02:347.78(043.2)
347.78:02(043.2)
COBISS.BH-ID 7545113

278
KHATTAB, Džejla
        Digitalizacijski projekti i njihov utjecaj na redefiniranje bibliotečko-informacijskih službi i usluga : (završni diplomski rad) / kandidat Džejla Khattab. - Sarajevo : [Dž. Khattab], 2014. - 50 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Lejla Kodrić Zaimović. - Bibliografija: listovi 47-49 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) bibliotečko-informacijske službe b) bibliotečko-informacijske usluge c) digitalni izvori informacija d) korisnička sučelja e) digitalizacija f) završni diplomski radovi

02:004.6(043.2)
COBISS.BH-ID 8602393

279
LAGUMDŽIJA, Ermin
        Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u umreženom društvu : završni diplomski rad / Ermin Lagumdžija. - Sarajevo : [E. Lagumdžija], 2015. - list ; 30 cm

Mentor Mario Hibert. - Bibliografija: listovi 39-42; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekartsvo
a) biblioteke za slijepa i slabovidna lica b) nevideće osobe c) informacijske potrebe nevidećih osoba d) umreženo društvo e) završni diplomski radovi

026:061.232:617.751.98](043.2)
COBISS.BH-ID 8611097

280
MALIĆ, Denisa
        Elektronski izvori informacija u visokoškolskim bibliotekama : završni diplomski rad / Denisa Malić. - Sarajevo : [D. Malić], 2013. - 62 lista : ilustr. ; 2013

Mentorica Lejla Kodrić Zaimović. - Bibliografija: listovi 58-62 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) visokoškolske biblioteke b) bibliotečko poslovanje c) informacijske potrebe d) specifične online usluge e) web 2.0 f) baze podataka g) završni diplomski radovi

027.7:027.08(043.2)
COBISS.BH-ID 7755801

281
MEHMEDAGIĆ, Sanela
        Razvoj i primjena zakona o autorskim pravima u bibliotekama : završni diplomski rad / Sanela Mehmedagić. - Sarajevo : [ S. Mehmedagić], 2017. - 57 listova ; 30 cm

Mentor Mario Hibert. - Bibliografija: listovi 56-57 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) zakon o autorskim pravima b) autorsko pravo c) biblioteke d) korisnici e) pravo javne posudbe f) završni diplomski radovi

027.7/.8:347.78(043.2)
COBISS.BH-ID 9447961

282
MEMIĆ, Amela
        Javne biblioteke u kontekstu cjeloživotnog učenja : (završni diplomski rad) / kandidat Memić Amela. - Sarajevo : [A. Memić], 2014. - 56 listova ; 30 cm : ilustr.

Mentor Lejla Kodrić Zaimović. - Bibliografija: listovi 50-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) javne biblioteke b) cjeloživotno učenje c) završni diplomski radovi

027.022:005.336.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8601369

283
MEŠIĆ, Alma
        Metapodaci za objekte učenja na primjeru digitalnog repozitorija "Biser" : [završni diplomski rad] / Alma Mešić. - Sarajevo : [A. Mešić], 2013. - 59 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Senada Dizdar. - Bibliografija: listovi 57-59 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) elektroničko učenje b) objekti učenja c) repozitoriji objekta učenja d) metapodaci za objekte učenja e) šeme metapodataka f) interoperabilnost g) Biser - Bibliotečki Sarajevski Elektronički Repozotorij h) završni diplomski radovi

025.48/.49:004.45](043.2)
37.018.43:004
371::004
COBISS.BH-ID 7754521

284
MUHOVIĆ, Ejla
        Organizacija bibliotečkog poslovanja na primjeru školskih biblioteka Kantona Sarajevo : završni diplomski rad / Ejla Muhović. - Sarajevo : [E. Muhović], 2015. - 154 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Lejla Kodrić Zaimović. - Bibliografija: listovi 154 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) školske biblioteke b) bibliotečka građa c) bibliotečko osoblje d) informacijska pismenost e) Kanton Sarajevo f) završni diplomski radovi

027.7/.8: 001.102:004](043.2)
COBISS.BH-ID 8602905

285
PRIGANICA, Mirela
        Bosanskohercegovačka digitalizirana kulturna baština kao dio digitalizirane evropske kulturne baštine : na primjeru "EUROPEANE" : završni diplomski rad / Mirela Priganica. - Sarajevo : [M. Priganica], 2011. - 49 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Senada Dizdar. - Bibliografija: listovi 46-48 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) digitalizacija b) kulturna baština c) Bosna i Hercegovina d) Evropa e) The European Library f) Europeana g) završni diplomski radovi

021.64:027.54(4)]:004.738.5(043.2)
COBISS.BH-ID 7545369

286
SELAK, Amina
        Analiza sadržaja web prezentacija školskih biblioteka u Kantonu Sarajevu : završni diplomski rad / Amina Selak. - Sarajevo : [A. Selak], 2016. - 70 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Lejla Hajdarpašić. - Bibliografija: listovi 65-68 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) školske biblioteke b) korisnici c) web prezentacija d) informacijska arhitektura web prezentacije e) Kanton Sarajevo f) završni diplomski radovi

027.7/.8:004.5(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 8835097

287
SMAJIĆ, Azra
        Univerzalna bibliografska kontrola i obavezni primjerak : završni diplomski rad / Azra Smajić. - Sarajevo : [A. Smajić], 2013. - 53 lista ; 30 cm

Mentorica Senada Dizdar. - Bibliografija: listovi 48-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) univerzalna bibliografska kontrola b) nacionalna bibliografija c) obavezni primjerak d) zakon o obaveznom primjerku e) završni diplomski radovi

021.84(043.2)
COBISS.BH-ID 7754009

288
ŠUTA-Hibert, Monja
        Školska biblioteka i perspekive kolaborativnog učenja : [završni diplomski rad] / Monja Šuta-Hibert. - Sarajevo : [M. Šuta-Hibert], 2012. - 50 listova ; 30 cm

Mentorica Senada Dizdar. - Bibliografija: listovi 49-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) školske biblioteke b) e-obrazovanje c) učenje d) kvalitet e) Y generacija f) društvo znanja g) završni diplomski radovi

027.7/.8:37.018.43:004
37.018.43:004
COBISS.BH-ID 7755033

289
TATAREVIĆ, Izudin
        Unapređenje biblioteke kroz marketing : (završni diplomski rad) / kandidat Izudin Tatarević. - Sarajevo : [I. Tatarević], 2013. - 46 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Lejla Kodrić Zaimović. - Bibliografija: listovi 45-46 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) biblioteke b) marketing c) završni diplomski radovi

027.022:021.7(043.2)
COBISS.BH-ID 8601625

290
ZULIĆ, Selma
        Komparacija i komentar Zakona o bibliotečkoj djelatnosti : prijedlog o izmjeni i dopuni Zakona o bibliotečkoj djelatnosti Bosne i Hercegovine : završni diplomski rad / Selma Zulić. - Sarajevo : [S. Zulić], 2011. - 47 listova ; 30 cm

Mentorica Senada Dizdar. - Bibliografija: listovi 42-45 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) bibliotekarstvo b) Zakon o bibliotečkoj djelatnosti c) Bosna i Hercegovina d) završni diplomski radovi

021.89(043.2)
COBISS.BH-ID 7547161


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


291
AJDASLIĆ, Lejla
        19th century approach to feminist ideas and its social cultural matrix in the 20th century = Odnos 19. stoljeća prema feminističkim idejama i njihovom društvenom i kulturnom matriksu u 20. stoljeću : [završni diplomski rad] / kandidat Lejla Ajdaslić. - Sarajevo : [L. Ajdaslić], 2014. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Shahab Yar Khan. - Bibliografija: listovi 43-44 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi b) feminizam

141.72"19"(043.2)
COBISS.BH-ID 8624409

292
AVDIĆ, Mersiha
        Povijesni subjekt u Hegelovoj filozofiji povijesti : [završni diplomski rad] / Mersiha Avdić. - Sarajevo : [M. Avdić], 2011. - 37 listova ; 30 cm

Mentor Samir Arnautović. - Bibliografija: listovi 36 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich b) 1770-1831 c) filozofija d) subjekt e) jezik f) vrijeme g) završni diplomski radovi

1 Hegel G.W.F.
COBISS.BH-ID 7608857

293
BAJRAKTAREVIĆ, Edita
        Iskustvo kao porijeklo spoznaje kod Johna Lockea : završni diplomski rad / Edita Bajraktarević. - Sarajevo : [E. Bajraktarević], 2011. - 38 listova ; 30 cm

Mentor Damir Marić. - Bibliografija: listovi 38 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Locke, John (1632-1704) - Filozofija b) metafizika c) duša d) prostor e) vrijeme f) iskustvo g) završni diplomski radovi

1 Locke J.
128
COBISS.BH-ID 7615001

294
BOJA, Jasmina
        Sokratesova etika : završni diplomski rad / Jasmina Boja. - Sarajevo : [J. Boja], 2011. - 39 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Damir Marić. - Bibliografija: listovi 36-37 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Socrates b) 470-399 p.n.e. c) filozofija d) sofisti e) etika f) vrlina g) završni diplomski radovi

1 Socrates
17(043.2)
COBISS.BH-ID 7614489

295
CERIĆ, Elmana
        Problem intencionalnosti u filozofiji Franza Brentana : [završni diplomski rad] / Elmana Cerić. - Sarajevo : [E. Cerić], 2014. - 96 listova ; 30 cm

Mentor Samir Arnautović. - Bibliografija: listovi 93-96 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Brentano, Franz b) 1838-1917 c) filozofija d) intencionalnost e) završni diplomski radovi

1 Brentano F.(043.2)
COBISS.BH-ID 7819545

296
ČAUŠEVIĆ, Senada
        Virtualna stvarnost, društvene mreže i interaktivni identitet : [završni diplomski rad] / Senada Čaušević. - Sarajevo : [S. Čaušević], 2012. - 46 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Nijaz Ibrulj. - Bibliografija: listovi 46 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) virtualna stvarnost b) društvene mreže c) interaktivni identitet d) profil e) prezentacije f) internet g) završni diplomski radovi

159.923.2:004.738.4(043.2)
130.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7622937

297
ČUSTOVIĆ, Maida
        Komparativna analiza al-Ghazalijeve i Descartesove filozofije u djelu M. Zakzouka "Ghazalijeva filozofija u usporedbi s Descartesom" : [završni diplomski rad] / Maida Čustović. - Sarajevo : [M. Čustović], 2011. - 34 lista ; 30 cm

Mentor Nevad Kahteran. - Bibliografija: listovi 34 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) al-Gazâlî, Abû Hâmid Muhammad (1059-1111) - Filozofija - Završni diplomski radovi b) Descartes, René (1596-1650) - Filozofija - Završni diplomski radovi

13
COBISS.BH-ID 7606809

298
DAGLAR, Fatima
        Filozofija ljubavi u Rumijevom kontekstu : završni diplomski rad / Fatima Daglar. - Sarajevo : [F. Daglar], 2011. - 45 listova ; 30 cm

Mentor Nevad Kahteran. - Bibliografija: listovi 44-45 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) islam b) filozofija ljubavi c) sufizam

141.336(043.2)
COBISS.BH-ID 7605017

299
DUNĐER, Ivan
        Adequatio rei et intellectus kod Tome Akvinskog : završni diplomski rad / Ivan Dunđer]. - Sarajevo : [I. Dunđer], 2013. - 43 lista ; 30 cm

Mentor Damir Marić. - Bibliografija: listovi 42-43 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) skolastička filozofija b) završni diplomski radovi

1 Aquinas T.(043.2)
141.31(043.2)
COBISS.BH-ID 7594009

300
DŽANIĆ, Denis
        Ontologija znaka i kritika fenomenologije - Husserl, Heidegger, Derrida : završni diplomski rad / Denis Džanić. - Sarajevo : [Dž Džanić], 2013. - 98 listova ; 30 listova

Mentor Ugo Vlaisavljević. - Bibliografija: listovi 96-98 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Husserl, Edmund (1859-1938) - Filozofija - Završni diplomski radovi b) Heidegger, Martin (1889-1976) - Filozofija - Završni diplomski radovi c) Derrida, Jacques (1930-2004) - Filozofija - Završni diplomski radovi d) ontologija e) fenomenologija f) znak g) označeno

111(043.2)
165.62(043.2)
COBISS.BH-ID 7599897

301
ĐIKIĆ, Nina
        Izazovi feminističke etike i bioetike : završni diplomski rad / Nina Đikić. - Sarajevo : [N. Đikić], 2011. - 47 listova ; 30 cm

Mentor Jasminka Babić-Avdispahić. - Bibliografija: listovi 46-47 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) bioetika b) feministička bioetika c) feminizam d) etika e) moralni fundamentalizam f) završni diplomski radovi

141.72(043.2)
179(043.2)
COBISS.BH-ID 7622169

302
FATIĆ, Mirsada
        Carol Pateman i Iris Marion Young : feminističke kritike liberalnih teorija : završni diplomski rad / Mirsada Fatić. - Sarajevo : [M. Fatić], 2011. - 46 listova ; 30 cm

Mentor Jasminka Babić-Avdispahić. - Bibliografija: listovi 45-46 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Pateman, Carole (1940-) - Feministička kritika - Završni diplomski radovi b) Young, Iris Marion (1949-2006) - Feministička kritika - Završni diplomski radovi c) liberalizam d) liberalni feminizam e) radikalni feminizam f) politika razlike g) marginalizacija h) kulturni imperijalizam

141.72(043.2)
COBISS.BH-ID 7614745

303
FAZLIĆ, Melina
        Rortyjeva kritika metafizike : završni diplomski rad / Melina Fazlić. - Sarajevo : [M. Fazlić], 2011. - 48 listova ; 30 cm

Mentor Samir Arnautović. - Bibliografija: listovi 45-47 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Rorty, Richard (1931-2007) - Metafizika - Završni diplomski radovi

111(043.2)
1 Rorty R.
COBISS.BH-ID 7605273

304
FILANDRA, Lemana
        Problem tijela u teoriji Judith Butler : završni diplomski rad / Lemana Filandra. - Sarajevo : [ L. Filanadra], 2016. - 35 listova ; 30 cm

Mentor Jasminka Babić-Avdispahić. - Bibliografija: listovi 33-35 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju
a) Butler, Judith - Filozofija b) pojam tijela c) značenje d) moć e) jezičko konstruisanje tijela f) kritika represivne metode g) završni diplomski radovi

1 Butler, J.(043.2)
COBISS.BH-ID 8841753

305
GAKIĆ-Kulenović, Ermina
        Internetske društvene mreže i građanski pokreti : uloga virtuelnog aktivizma u zemljama regije : [završni diplomski rad] / Ermina Gakić-Kulenović. - Sarajevo : [E. Gakić-Kulenović], 2013. - 46 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Ivo Komšić. - Bibliografija: listovi 44-46 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) društvene mreže b) aktivizam c) društvo d) građanski pokreti e) promjene f) virtualnost g) završni diplomski radovi

167.74(043.2)
316.77(043.2)
COBISS.BH-ID 7757337

306
HUSKIĆ, Ognjen
        Položaj čovjeka u ontološkoj hijerarhiji i antropocentrična perspektiva : završni diplomski rad / Ognjen Huskić. - Sarajevo : [O. Huskić], 2011. - 54 lista ; 30 cm

Mentor Sulejman Bosto. - Bibliografija: listovi 53-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) filozofska antropologija b) antropocentrizam c) čovjek d) završni diplomski radovi

141.319.8
COBISS.BH-ID 7606297

307
HUSOVIĆ, Marizela
        Kritika urođenih ideja : John Lock : završni diplomski rad / kandidat Marizela Husović. - Sarajevo : [M. Husović ], 2014. - 31 list ; 30 cm

Mentor Damir Marić. - Bibliografija: listovi 31 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju
a) Locke, John (1632-1704) - Filozofija - Završni diplomski radovi

1 Locke J.(043.2)
COBISS.BH-ID 8583705

308
IVANIŠEVIĆ, Vanja
        Berklijeva nova teorija viđenja : završni diplomski rad / Vanja Ivanišević. - Sarajevo : [V. Ivanišević], 2010. - 41 list ; 30 cm

Mentor Nijaz Ibrulj. - Bibliografija: listovi 37 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija i sociologija
a) Berkeley, George (1685-1753) - Filozofija - "Ogled o novoj teoriji viđenja" - Završni diplomski radovi b) percepcija c) svijest d) holistička teorija percepcije e) slijepe osobe f) spoznaja

165.6/.8-056.262./.263(043.2)
159.93/.94(043.2)
COBISS.BH-ID 7618073

309
JAHIĆ, Vildana
        Feministička kritika patrijarhalne društvene strukture : završni diplomski rad / Vildana Jahić. - Sarajevo : [V. Jahić], 2012. - 86 listova ; 30 cm

Mentor Vladimir Premec. - Bibliografija: listovi 85-86 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) feministička kritika b) liberalni feminizam c) socijalistički feminizam d) radikalni feminizam e) kulturalni feminizam f) psihoanalitički feminizam g) brak h) porodica i) matrijarhat j) majčinstvo k) ravnopravnost spolova l) završni diplomski radovi

141.72(043.2)
COBISS.BH-ID 7610649

310
JUSUFOVIĆ, Amir
        Koncepcija idealnog jezika u analitičkoj filozofiji : G. Frege, B. Russel, L. Wittgenstein : [završni diplomski rad] / Amir Jusufović. - Sarajevo : [A. Jusufović], 2010. - 43 lista ; 30 cm

Mentor Ugo Vlaisavljević. - Bibliografija: listovi 41-42 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija i sociologija
a) Frege, Gottlob (1848-1925) - Filozofija - Završni diplomski radovi b) Russel, Bertrand (1872-1970) - Filozofija - Završni diplomski radovi c) Wittgenstein, Ludwig (1889-1991) - Filozofija - Završni diplomski radovi d) analitička filozofija e) koncepcija idealnog jezika

165.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7619865

311
KAZIĆ, Alma
        Heidegger i Sartre : figure pitanja o bitku : (završni diplomski rad) / kandidat Alma Kazić. - Sarajevo : [A. Kazić ], 2015. - 52 lista ; 30 cm

Mentor Sulejman Bosto. - Bibliografija: 50-52 listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju
a) Heidegger, Martin (1889-1976) - Filozofija - Završni diplomski radovi b) Sartre, Jean-Paul (1905-1980) - Filozofija - Završni diplomski radovi c) bitak d) ontologija

1 Heidegger, M .(043.2)
1 Sartre, J.P.
COBISS.BH-ID 8589337

312
KOMŠIĆ, Julijan
        Stavovi građana prema socijalizmu i tranzicijskom periodu : završni diplomski rad / Julijan Komšić. - Sarajevo : [J. Komšić], 2013. - 41 list ; 30 cm

Mentor Salih Fočo. - Bibliografija: listovi 40-41 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) socijalizam b) transformacija c) tranzicija d) tradicionalizam e) modernizam f) autoritarizam g) liberalizam h) završni diplomski radovi

141.8(043.2)
316.4(043.2)
COBISS.BH-ID 7680025

313
KORJENIĆ, Kijan M.
        Henry Corbinova hermeneutika : završni diplomski rad / Kijan M. Korjenić. - Sarajevo : [K.M. Korjenić], 2011. - 39 listova ; 30 cm

Mentor Nevad Kahteran. - Bibliografija: listovi 36-37 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Corbin, Henry (1903-1978) - Filozofija b) mundus imaginalis c) duhovna hermeneutika d) simbol e) metafora f) filozofija iluminacije g) završni diplomski radovi

1:801.731
1 Corbin H.
COBISS.BH-ID 7622681

314
KULIŠ, Jurica
        Utjecaj de Saussureove teorije na postmodernu teoriju umjetnosti : završni diplomski rad / Jurica Kuliš. - Sarajevo : [J. Kuliš], 2013. - 52 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Ugo Vlaisavljević. - Bibliografija: listovi 52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Saussure, Ferdinand de (1857-1913) b) strukturalna lingvistika c) strukturalizam d) poststrukturalizam e) teorija umjetnosti f) završni diplomski radovi

1 Saussure F.
165.7
7.01
COBISS.BH-ID 7589145

315
KURTOVIĆ, Đuldina
        Nietzscheova kritika morala : završni diplomski rad / Đuldina Kurtović. - Sarajevo : [Đ. Kurtović], 2012. - 47 listova ; 30 cm

Mentor Samir Arnautović. - Bibliografija: listovi 46-47 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Nietzsche, Friedrich (1844-1900) - Filozofija - Završni diplomski radovi b) moral c) religija d) metafizika

1 Nietzsche F.
13(043.2)
COBISS.BH-ID 7621657

316
LASICA, Vladimir
        Uticaj Aristotela na filozofiju Ibn Rušda : završni diplomski rad / Vladimir Lasica. - Sarajevo : [V. Lasica], 2011. - [40] listova ; 30 cm

Mentor Nevad Kahteran. - Bibliografija: listovi [39-40] ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) metafizika b) biće c) bog d) duša e) um

1 Aristoteles
141.4(043.2)
13(043.2)
COBISS.BH-ID 7621401

317
METHADŽEVIĆ, Armin
        Legitimnost i sekularizacija u djelu Hansa Blumenberga : završni diplomski rad / Armin Methadžević. - Sarajevo : [A. Methadžević], 2011. - 57 listova ; 30 cm

Mentor Samir Arnautović. - Bibliografija: listovi 56-57 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Blumenberg, Hans (1920-1996) - Filozofija - Završni diplomski radovi b) um c) sekularizacija

1 Blumenberg H.
316.74:2
COBISS.BH-ID 7619353

318
MILIĆ, Kristina
        Pojam odgovornost Hansa Jonasa kao moralno načelo u bioetici : završni diplomski rad / Kristina Milić. - Sarajevo : [K. Milić], 2011. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Jasminka Babić-Avdispahić. - Bibliografija: listovi 40-42 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Jonas, Hans (1903-1993) - Filozofija b) etika c) bioetika d) integrativna bioetika e) pluriperspektivizam f) završni diplomski radovi

179(043.2)
1 Jonas H.
COBISS.BH-ID 7621913

319
MIRAŠČIJA, Elma
        Umrežena informacijska ekonomija i koncept znanja : završni diplomski rad / Elma Miraščija. - Sarajevo : [ E. Miraščija], 2016. - 58 listova ; 30 cm

Mentor Nijaz Ibrulj. - Bibliografija: listovi 54-58 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
a) znanje b) kognitivni kapitalizam c) informacionalizam d) postindustrijsko društvo e) umrežena informacijska ekonomija f) commonizam g) završni diplomski radovi

165:316.334.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8840985

320
MUHOVIĆ, Nina
        Boromeanski čvor u naučnoj fantastici i konstrukcija virtualnog identiteta : (završni diplomski rad) / kandidat Nina Muhović. - Sarajevo : [N. Muhović ], 2014. - 35 listova ; 30 cm

Mentor Ugo Vlaisavljević. - Bibliografija: listovi 35 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) Boromeanski čvor b) naučna fantastika c) virtualni identitet d) završni diplomski radovi

130.2(043.2
159.923.2:004.738.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8596249

321
MULIĆ, Amra
        Annemarie Schimmel i Muhammad Iqbal : komparativna studija : (završni diplomski rad) / kandidat Amra Mulić. - Sarajevo : [A. Mulić ], 2014. - 64 lista ; 30 cm

Mentor Nevad Kahteran. - Bibliografija: listovi 63-64 ; bibliografske i druge bilješke uz teks. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju
a) Iqbal, Muhammad (1877-1938) - Filozofija b) Schimmel, Annemarie (1922-2003) - Filozofija c) islam d) feminizam e) sufizam f) završni diplomski radovi

141.336(043.2)
COBISS.BH-ID 8583961

322
NEIMARLIJA, Lamija
        Hegelovo zasnivanje svjetske povijesti i njena fenomenološka interpretacija : završni diplomski rad / Lamija Neimarlija. - Sarajevo : [L. Neimarlija], 2011. - 34 lista ; 30 cm

Mentor Samir Arnautović. - Bibliografija: listovi 33-34 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) - Filozofija - Završni diplomski radovi b) svjetska povijest c) iskustva samosvijesti

1 Hegel G.W.F.
COBISS.BH-ID 7618841

323
OKIĆ, Tijana
        Problematika tijela u fenomenologiji percepcije Maurice Merleau-Pontyja : završni diplomski rad / Tijana Okić. - Sarajevo : [T. Okić], 2011. - 62 lista ; 30 cm

Mentor Sulejman Bosto. - Bibliografija: listovi 58-62 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961) - Fenomenologija percepcije - Završni diplomski radovi b) tijelo c) filozofski aspekt

165.6/.8(043.2)
1 Merleau-Ponty, M.
COBISS.BH-ID 7610137

324
OLOVČIĆ, Adem
        Kritika metafizičkog mišljenja u filozofiji Martina Heideggera : završni diplomski rad / Adem Olovčić. - Sarajevo : [A. Olovčić], 2016. - 45 lista ; 30 cm

Mentor Samir Arnautović. - Bibliografija: listovi 44-45; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju
a) Heidegger, Martin (1889-1976) - Filozofija - Završni diplomski radovi b) metafizika c) savremena filozofija

1 Heidegger, M. (043.2)
COBISS.BH-ID 8840473

325
PEZO, Sulejman
        Filozofske konsekvence Searleovog argumenta kineske sobe u odnosu na intencionalnost : (završni diplomski rad) / kandidat Sulejman Pezo. - Sarajevo : [ S. Pezo], 2014. - 52 lista ; 30 cm

Mentor Nijaz Ibrulj. - Bibliografija: 50-52 lista ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju
a) Searle, John (1932-) - Filozofija - Završni diplomski radovi b) vještačka inteligencija c) intencionalnost

1 Searl, J. (043.2)
COBISS.BH-ID 8591385

326
RAHIMIĆ-Bužo, Džana
        Heideggerovo razumijevanje grčke riječi "techne" i tumačenje umjetnosti kod Heideggera : završni diplomski rad / Džana Rahimić. - Sarajevo : [Dž. Rahimić], 2011. - 40 listova ; 30 cm

Mentor Fatima Lačević. - Bibliografija: listovi 37-39 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija i sociologija
a) Heidegger, Martin (1889-1976) - Filozofija - Završni diplomski radovi b) filozofija umjetnosti c) metafizika d) zaborav bitka e) bitak f) fundamentalna ontologija g) hermeneutička fenomenologija h) techne i) istina

1 Heidegger M.
11/12(043.2)
COBISS.BH-ID 7616281

327
RAJKIĆ, Dijanela
        Humanost kao društvena vrijednost u teoriji i praksi : (završni diplomski rad) / kandidat Dijanela Rajkić. - Sarajevo : [D. Rajkić ], 2015. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Salih Fočo. - Bibliografija: listovi 47-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
a) humanost b) društvene vrijednosti c) završni diplomski radovi

172 (043.2)
COBISS.BH-ID 8591641

328
RAMIĆ, Irma
        Doprinos feminističkih teorija liberalno-komunitarnoj debati : završni diplomski rad / Irma Ramić. - Sarajevo : [I. Ramić], 2012. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Jasminka Babić-Avdispahić. - Bibliografija: listovi 55 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) feminizam b) liberalizam c) komunitarizam d) završni diplomski radovi

141.72(043.2)
COBISS.BH-ID 7613977

329
SALKIĆ, Nermin
        Pitanje umjetnosti i jezika u mišljenju Martina Heideggera : završni diplomski rad / Nermin Salkić. - Sarajevo : [N. Salkić], 2011. - 40 listova ; 30 cm

Mentor Sulejman Bosto. - Bibliografija: listovi 39-40 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Heidegger, Martin (1889-1976) - Filozofija - Završni diplomski radovi b) jezik c) umjetnost d) estetika e) filozofski aspekt

1 Heidegger M.
81:1(043.2)
7.01(043.2)
111.852(043.2)
COBISS.BH-ID 7612953

330
SELIMANOVIĆ, Minela
        Redefiniranje definiranja filozofije James W. Heisiga : (završni diplomski rad) / kandidat Minela Selimanović. - Sarajevo : [M. Selimanović ], 2014. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Nevad Kahteran. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju
a) Heisig, James W. (1944-) - Filozofija b) filozofija c) tradicija d) redefiniranje e) definiranje f) sloboda g) mišljenje h) završni diplomski radovi

Heisig, J.W.(043.2)
COBISS.BH-ID 8589593

331
SELIMOVIĆ, Almedina
        Vrlina u Sokratovoj filozofiji : (završni diplomski rad) / kandidat Almedina Selimović. - Sarajevo : [A. Selimović ], 2014. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Damir Marić. - Bibliografija: listovi 36 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju
a) Socrates (470-399 p.n.e.) - Filozofija b) vrlina c) etika d) završni diplomski radovi

1 Socrates (043.2)
COBISS.BH-ID 8584473

332
SMAJIĆ, Nermina
        Slika čovjeka u perspektivi Sartrovog egzistencijalizma : završni diplomski rad / Nermina Smajić. - Sarajevo : [N. Smajić], 2012. - 41 list ; 30 cm

Mentor Sulejman Bosto. - Bibliografija: listovi 41 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Sartre, Jean-Paul (1905-1980) - Filozofija - Završni diplomski radovi b) biće c) antiesencijalizam d) intersubjektivnost e) egzistencijalizam

111.1
1 Sartre J.P.
COBISS.BH-ID 7612697

333
ŠADIĆ, Rusmir
        Egzistencija i transcendencija u filozofiji Karla Jaspersa : završni diplomski rad / Rusmir Šadić. - Sarajevo : [R. Šadić], 2012. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Sulejman Bosto. - Bibliografija: listovi 49 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija i sociologija
a) Jaspers, Karl (1883-1969) - Filozofija - Završni diplomski radovi b) egzistencija c) transcendencija

1 Jaspers K.
141.32(043.2)
COBISS.BH-ID 7617049

334
ŠAKUŠIĆ, Adela
        Suvremene interpretacije Sokratesovog učenja : (završni diplomski rad) / kandidat Adela Šakušić. - Sarajevo : [A. Šakušić ], 2014. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Damir Marić. - Bibliografija: listovi 36 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju
a) Socrates (470-399 p.n.e.) - Filozofija - Završni diplomski radovi

1 Socrates (043.2)
COBISS.BH-ID 8584217

335
ŠEHOVIĆ, Armin
        Nietzscheova filozofija kao kritika moderne : završni diplomski rad / Armin Šehović. - Sarajevo : [A. Šehović], 2013. - 41 list ; 30 cm

Mentor Sulejman Bosto. - Bibliografija: listovi 41 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Nietzsche, Friedrich (1844-1900) - Filozofija - Završni diplomski radovi b) moć c) nadčovjek d) nihilizam

1 Nietzsche F.(043.2)
COBISS.BH-ID 7657497

336
ŠLJIVO, Kenan
        Epistemološki značaj probabilističke kauzalnosti : završni diplomski rad / Kenan Šljivo. - Sarajevo : [K. Šljivo], 2010. - 34 lista ; 30 cm

Mentor Nijaz Ibrulj. - Bibliografija: listovi 32-33 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) epistemologija b) probabilistička kauzalnost c) završni diplomski radovi

165.6/.8(043.2)
COBISS.BH-ID 7616793

337
ŠUTALO, Andrijana
        Konsekvence Searleovog razumijevanja govornih činova : (završni diplomski rad) / kandidat Andrijana Šutalo. - Sarajevo : [A. Šutalo], 2014. - 41 list ; 30 cm

Mentor Nijaz Ibrulj. - Bibliografija: 40-41 listova ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju
a) filozofija jezika b) završni diplomski radovi

1 Searl, J. (043.2)
81:1
COBISS.BH-ID 8594713

338
ŠUVALIJA, Mirsada
        Smisao Descartesovog 'Cogito ergo sum' : završni diplomski rad / Mirsada Šuvalija. - Sarajevo : [M. Šuvalija], 2013. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Damir Marić. - Bibliografija: listovi 35 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Descartes, René (1596-1650) - Filozofija - Završni diplomski radovi b) sumnja c) duh d) um

1 Descartes R.(043.2)
COBISS.BH-ID 7661081

339
TADIĆ, Tomislav
        Osnovni pristupi temeljnim konceptima suvremene socijalne antopologije : (završni diplomski rad) / kandidat Tomislav Tadić. - Sarajevo : [T. Tadić ], 2014. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Salih Fočo. - Bibliografija: listovi 58-59 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
a) socijalna antopologija b) društvo c) kultura d) završni diplomski radovi

141.319.8:3 (043.2)
COBISS.BH-ID 8592153

340
TATAREVIĆ, Fadila
        Humeova kritika kauzaliteta : završni diplomski rad / Fadila Tatarević. - Sarajevo : [F. Tatarević], 2013. - 38 listova ; 30 cm

Mentor Damir Marić. - Bibliografija: listovi 38 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) Hume, David (1711-1776) - Filozofija - Završni diplomski radovi b) kauzalitet c) uzrok d) posljedica e) racionalizam f) empirizam

122(043.2)
1 Hume D.(043.2)
COBISS.BH-ID 7665177

341
TIRIĆ, Nina
        Uzroci, uslovi i fenomen devijantnog ponašanja maloljetnika : završni diplomski rad / Nina Tirić. - Sarajevo : [Tirić], 2013. - 43 lista ; 30 cm

Mentor Salih Fočo. - Bibliografija: listovi 43 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) devijantno ponašanje b) socijalna devijantnost c) socijalizacija d) porodica e) socijalna dezorganizacija f) obrazovni sistem g) cjeloživotno učenje h) završni diplomski radovi

159.923.5
316.61
316.356.2
COBISS.BH-ID 7588121

342
TUCAK, Lejla
        Pojam razuma kod Lockea i Descartesa : [završni diplomski rad] / Lejla Tucak. - Sarajevo : [L. Tucak], 2010. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Damir Marić. - Bibliografija: listovi 42-43 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija i sociologija
a) Descartes, René (1596-1650) - Filozofija - Završni diplomski radovi b) Locke, John (1632-1704) - Filozofija - Završni diplomski radovi c) razum

13
1 Descartes R.
1 Locke J.
COBISS.BH-ID 7617561

343
VUGDELIJA, Nikola
        Fenomenologijska sociologija : završni diplomski rad / Nikola Vugdelija. - Sarajevo : [N. Vugdelija], 2013. - 41 list ; 30 cm

Mentor Ugo Vlaisavljević. - Bibliografija: listovi 41 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) fenomenologija b) svijest c) fenomenologijska sociologija d) završni diplomski radovi

165.62(043.2)
COBISS.BH-ID 7659545


159.9 PSIHOLOGIJA.


344
ALAJBEGOVIĆ, Emina
        Zastupljenost indikatora Gardnerove teorije multiplih inteligencija u dnevnim temama vrtića : (završni diplomski rad) / Emina Alajbegović. - Sarajevo : [E. Alajbegović], 2016. - 107 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 81-83 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) inteligencija b) predškolski odgoj c) vrtići d) djeca e) završni diplomski radovi

159.95:373.24(043.2)
COBISS.BH-ID 9006873

345
ALDŽIĆ, Džemila
        Strategije samostalnog učenja učenika srednje škole : (završni diplomski rad) / Džemila Aldžić. - Sarajevo : [Dž. Aldžić], 2013. - 83 lista : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 72-74. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) samostalno učenje b) srednje škole c) završni diplomski radovi

159.953.5:373.5(043.2)
COBISS.BH-ID 7717913

346
ALIHODŽIĆ, Maja
        Kontrola posla, socijalni odnosi na poslu i motivacija za rad kao determinante zadovoljstava poslom : završni diplomski rad / Maja Alihodžić. - Sarajevo : [M. Alihodžić], 2010. - 48 listova, 13 listova priloga : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) socijalni odnosi b) motivacija za rad c) završni diplomski radovi

159.952.13:331(043.2)
COBISS.BH-ID 7559961

347
ALUKIĆ, Lejla
        Procjena i tretman antisocijalnog poremećaja ličnosti : završni diplomski rad / Lejla Alukić. - Sarajevo : [L. Alukić], 2012. - 50 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Uvod: listovi 2-4. - Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) poremećaj ličnosti b) antisocijalno ponašenje c) završni diplomski radovi

159.9.019.4(043.2)
COBISS.BH-ID 7571481

348
ALUKIĆ, Mersiha
        Povezanost emocionalne inteligencije i školskog uspjeha učenika osnovne škole : završni diplomski rad / Mersiha Alukić. - Sarajevo : [M. Alukić], 2015. - 101 list : tabele ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 90 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) emocionalna inteligencija b) uspjeh u nastavi c) školski uspjeh d) osnovne škole e) završni diplomski radovi

159.942.3:159.95(043.2)
COBISS.BH-ID 8711193

349
ALJOVIĆ, Senada
        Kognitivni stilovi poučavanju i učenju : završni diplomski rad / Senada Aljović. - Sarajevo : [S. Aljović], 2012. - 48 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) stilovi učenja b) medtode poučavanja i učenja c) završni diplomski radovi

159.953:37.02(043.2)
COBISS.BH-ID 7607577

350
BARUČIJA, Elvira
        Razlika u kreativnosti između učenika šestog razreda osnovne škole koji se školuju prema osmogodišnjem i devetogodišnjem obrazovnom sistemu : diplomski rad / Elvira Baručija. - Sarajevo : [E. Baručija], 2010. - [63] lista : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) krativnost i osnovna škola b) intelektualni razvoj djeteta c) završni diplomski radovi

159.922.72(043.2)
COBISS.BH-ID 7556121

351
BEGOVIĆ, Azra
        Povezanost između odgojnih stilova roditelja i emocionalne inteligencije : diplomski rad / Azra Begović. - Sarajevo : [A. Begović], [2011]. - 52 lista : tabele i graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) odgojni stilovi roditelja b) emocionalna inteligencija c) završni diplomski radovi

159.942:159.95(043.2)
COBISS.BH-ID 7673369

352
BILIĆ, Marijana
        Procjena roditeljskog ponašanja kao determinanta internaliziranih i eksternaliziranih problema kod djece : završni diplomski rad / Marijana Bilić. - Sarajevo : [M. Bilić], 2011. - 44 lista, [19] listova priloga : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) roditelji i razvoj djece b) završni diplomski radovi

314.6:159.922.7(043.2)
COBISS.BH-ID 7583257

353
BRKIĆ, Mirzeta
        Psihometrijska validacija upitnika za mjerenje velikih pet dimenzija kod djece (IPIP 50 Junior S) : završni diplomski rad / Mirzeta Brkić. - Sarajevo : [M. Brkić], 2013. - 28, [2] lista : tabele ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliogrfaija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) psihometrija b) model velikih pet c) završni diplomski radovi

159.9.072-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7697689

354
BUČO, Adisa
        Poticanje emocionalnog razvoja adolescenata : (studije slučaja) : završni diplomski rad / Adisa Bučo. - Sarajevo : [A. Bučo], 2014. - 81 list ; 30 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 59-60 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) emocionalni razvoj b) adolescenti c) završni diplomski radovi

159.942:159.95(043.2)
COBISS.BH-ID 8697625

355
BULAJIĆ, Nina
        [Stilovi ljubavi, samopoštovanje i redoslijed rođenja kao odrednice zadovoljstva u romantičnoj vezi] : [završni diplomski rad] / [Nina Bulajić]. - [Sarajevo] : [N. Bulajić], [2010]. - 66 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliogarfija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) osobine romantične veze b) završni diplomski radovi

159.942(043.2)
COBISS.BH-ID 7595801

356
BUTUROVIĆ, Amra
        Pedofilija-studija slučaja : završni diplomski rad / Amra Buturović. - Sarajevo : [A. Buturović], 2012. - 81, [17] listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) zlostavljanje djece b) pedofilija c) završni diplomski radovi

159.97:179.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7639577

357
CERIĆ, Amina
        Patološko kockanje: zabava ili ovisnost : završni diplomski rad / Cerić Amina. - Sarajevo : [A. Cerić], 2013. - 35 listova ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) kockanje i ovisnost b) završni diplomski radovi

159.97:174.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7696153

358
COVO, Arijana
        Samoregulirano učenje kao prediktor akademskog postignuća : (završni diplomski rad) / Arijana Covo. - Sarajevo : [A. Covo], 2013. - 50 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 43-44 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) samoregulirano učenje b) studenti c) završni diplomski radovi

159.953.5-057.87(043.2)
COBISS.BH-ID 7718425

359
ČAJIĆ, Azra
        Povezanost između kreativnosti i osobina ličnosti : završni diplomski rad / Azra Čajić. - Sarajevo : [A. Čajić], 2013. - 31 list : tabele i grafikoni ; 30 cm

Nermin Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) kreativnost b) završni diplomski radovi

159.928.23(043.2)
COBISS.BH-ID 7597337

360
ČALKIĆ, Edin
        Prediktivna valjanost prijemnog ispita za uspjeh u studiju psihologije : završni diplomski rad / Edin Čalkić. - Sarajevo : [E. Čalkić], 2011. - 45 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) prijemni ispit i uspjeh uškoli b) završni diplomski radovi

159.953:378.141(043.2)
COBISS.BH-ID 7662873

361
ČEHAJIĆ, Azra
        Preferencije za boje, inducirane emocije i psihološka trauma kod djece osnovnoškolskog uzrasta : završni diplomski rad / Azra Čehajić. - Sarajevo : [A. Čehajić], 2011. - 53 lista : tabele i graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) viđenje boja b) boje i emocije c) završni diplomski radovi

159.937:159.96-053.2(043.2)
612.843.31(043.2)
COBISS.BH-ID 7674649

362
ČEHAJIĆ, Berina
        Posljedice i njihov tretman kod žena zlostavljanih u ratu u BiH : završni diplomski rad / Berina Čehajić. - Sarajevo : [B. Čehajić], 2013. - 49 listova ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliogrfaija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) zlostavljanje u ratu b) završni diplomski radovi

159.96-055.2:355(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7708697

363
ČEHO, Amina
        Socijalna prilagođenost nadarenih učenika četvrtih razreda osnovne škole : (završni diplomski rad) / Amina Čeho. - Sarajevo : [A. Čeho], 2011. - 92 lista : ilustr. ; 31 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 85-87. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) darovita djeca b) nadarena djeca c) osnovne škole d) završni diplomski radovi

159.928-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7650073

364
ČORBO, Minela
        Odrednice problematičnog korištenja interneta : diplomski rad / Čorbo Minela. - Sarajevo : [M. Čorbo], 2013. - 28 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliogrfaija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) korištenje interneta b) završni diplomski radovi

159.92:004.738.5(043.2)
COBISS.BH-ID 7708185

365
ČUBRO, Aldijana
        Sociodemografske kakakteristike i karakteristike posla kao odrednice motivacije za rad : završni diplomski rad / Čubro Aldijana. - Sarajevo : [A. Čubro], [2011]. - 66 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliogrfaija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) sociodemografija i motivacija b) radi i motivacija c) završni diplomski radovi

159.947:31(043.2)
COBISS.BH-ID 7671065

366
ĆATO, Đenana
        Karl Jaspers i pitanje krivnje : [završni diplomski rad] / Đenana Ćato. - Sarajevo : [Đ. Ćato], 2011. - 60 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Vladimir Premec. - Bibliografija: listovi 59-60 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) Jaspers, Karl (1883-1969) b) vladavina mase c) pitanje krivnje d) pravno-kaznena krivnja e) politička krivnja f) moralna krivnja g) metafizička krivnja h) nacisti i) Njemačka j) završni diplomski radovi

159.955.964(430)(043.2)
316.334.3(430)(043.2)
1 Jaspers K.
COBISS.BH-ID 7602201

367
ĆORIĆ, Andrea
        Odnos percepcije roditeljskog ponašanja i simptoma anksioznosti kod adolescenata : diplomski rad / Andrea Ćorić. - Sarajevo : [A. Ćorić], 2011. - 35 listova, [8] listova priloga : tabele ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliogrfaija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) anksioznost b) odnos roditelji i djeca c) završni diplomski radovi

159.922.8:37.018(043.2)
COBISS.BH-ID 7662361

368
ĆOSOVIĆ, Nizama
        Stres kod hronično oboljele djece u osnovnim školama : (studije slučaja) : završni diplomski rad / Nizama Ćosović. - Sarajevo : [N. Ćosović], 2014. - 52 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 49 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) stres b) hronična oboljenja c) osnovne škole d) završni diplomski radovi

159.944.4:373.3(043.2)
616-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8698393

369
DEDIĆ, Lejla
        Povezanost anksioznosti sa školskim uspjehom i percipiranom (ne)kompetentnošćukod adolescenata : završni diplomski rad / Lejla Dedić. - Sarajevo : [L. Dedić], 2011. - 50 listova, [9] listova priloga : tabele ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) anksioznost i uspjeh u školi b) anksioznost i adolescenti c) završni diplomski radovi

159.953.34-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7664153

370
DLAKIĆ, Elma
        Kognitivne strategije učenja kao determonante uspjeha na studiju : završni diplomski rad / Elma Dlakić. - Sarajevo : [E. Dlakić], [2010]. - 38 listova : tabele i graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) strategije učenja b) uspjeh na studiju c) završni diplomski radovi

159.923:371(043.2)
COBISS.BH-ID 7673625

371
DOLOVČIĆ, Minela
        Povezanost odnosa u obitelji orijentacije sa stavovima studenata o braku i podizanju vlastitog potomstva : završni diplomski rad / Minela Dolovčić. - Ssarajevo : [M. Dolovčić], 2011. - 90 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentorica Adila Pašalić-Kreso. - Bibliografija: listovi 82-84. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) obitelj b) brak c) studenti d) završni diplomski radovi

159.913-058.833(043.2)
COBISS.BH-ID 7676697

372
DRAGUNIĆ, Edna
        Osjećaj nastavničke samoefikasnosti i autokratski stil rukovođenja razredom : diplomski rad / Edna Dragunić. - Sarajevo : [E. Dragunić], 2014. - 37 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Sibela Zvizdić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) završni diplomski radovi

158.8(043.2)
COBISS.BH-ID 8252953

373
DUPOVAC, Amila
        Povezanost dječije percepcije roditeljskog ponašanja internaliziranim i eksterenaliziranim problemima : završni diplomski rad / Amila Dupovac. - Sarajevo : [A. Dupovac], 2010. - 52 lista : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) djeca i roditelji b) završni diplomski radovi

314.6:159.922.7(043.2)
COBISS.BH-ID 7576857

374
DURAK, Neira
        Optimizam kao moderator između psihosocijalnih faktora na radnom mjestu i dobrobiti radnika : završni diplomski rad / Neira Durak. - Sarajevo : [N. Durak], 2011. - 54 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) optimizam i dobrobit na poslu b) psihosocijalna psihologija c) završni diplomski radovi

159.913:331.108(043.2)
COBISS.BH-ID 7671321

375
ĐEŠEVIĆ, Ajla
        Stavovi prema matematici i strah od matematike : završni diplomski rad / Ajla Đešević. - Sarajevo : [A. Đešević], 2010. - 47 listova : tabele i graf. prikazi ; 30 cm

U ovomistraživanju cilj je bio provjeriti stavove prema matematici i strah od matematike kod učenika srednjih škola. Pokušali smo utvrditi poveazanost stavova prema matematici i straha od matematike, također smo ispitali postoje li razlike u stavovima prema matematic s obzirom na spol, kao i postoje li razlike u strahu od amtematike s obzirom na spol. Istraživanje je provedeno tokom 2010. godine na uzorku od ukupno 224 učenika prvih i drugih razreda srednje škole. Istraživanje je provedeno u mješovitoj srednjoj školi "Bećo Bašić" (dvije škole su uključene: gimnazija i medicinska škola) koje se nalazeu opštini Plav, Crna Gora. Uzorak čine 121 djevojka i 103 mladića. Instrumenti korišteni u istraživanju su: Skala za ispitivanje straha od matematike MASC (Mathematics Anxiety Scale for Children) i Ljestvica za ispitivanje stavova i uvjerenja o matematici.... - Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) strahovi kod učenika b) strah od matematike c) završni diplomski radovi

159.953-057.87(043.2)
COBISS.BH-ID 7544857

376
ĐOKIĆ, Olivera
        Povezanost akademskog stresa i strategija suočavanja sa stresom sa zadovoljstvom životom, simptomima distresa i optimizmom : završni diplomski rad / Olivera Đokić. - Sarajevo : [O. Đokić], 2012. - 35 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) stres b) zadovoljstvo životom c) završni diplomski radovi

159.96(043.2)
COBISS.BH-ID 7568921

377
ĐOKIĆ, Ratko
        Validacija zadaataka opsega radnog pamćenja na bh jezicima : završni diplomski rad / Ratko Đokić. - Sarajevo : [R. Đokić], 2012. - 92 lista, [16] tabli sa tabelama ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) radno pamćenje, istraživanje b) završni diplomski radovi

159.953.34:159.938(043.2)
COBISS.BH-ID 7653401

378
ĐUZEL, Suzana
        Utjecaj univerzitetskog obrazovanja na političku participaciju mladih u Bosni i Hercegovini : završni diplomski rad / Suzana Đuzel. - Sarajevo : [S. Đuzel], 2012. - 46 listova, [11] listova priliga : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Saša Drače. - Bibliografija. - Univerztet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) politika i mladi b) obrazovanje i politika c) završni diplomski radovi

159.9-053.81:32
COBISS.BH-ID 7555353

379
EFENDIĆ, Emir
        Ko je Monty Hall i zašto stalno pobjeđuje? Uloga afekta u prosuđivanju pri zadacima uvjetne vjerovatnoće : završni diplomski rad / Emir Efendić. - Sarajevo : [E. Efendić], [2013]. - 57 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Saša Drače. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) prosuđivanje i donošenje odluka b) završni diplomski radovi

159.964.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7599385

380
FAZLIĆ, Salminka
        Odnos između različiti nivoa depresivnosti, negativnih zivotnih događaja i pristarnosti u procjenjivanju kognitivnih funkcioniranja kod mladih osoba : završni diplomski rad / Salminka Fazlić. - Sarajevo : [S. Fazlić], 2011. - 59 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) depresivnost, pristranost u procjeni b) završni diplomski radovi

159.964.2-053.81(043.2)
COBISS.BH-ID 7583513

381
FILIPOVIĆ, Dragana
        Rizični faktori nastanka poremećaja pažnje i hiperaktivnosti kod djece : završni diplomski rad / Dragana Filipović. - Sarajevo : [D. Filipović], 2012. - 44 lista ; 30 cccm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) hiperaktivnost b) poremećaj paznje c) završni diplomski radovi

159.952.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7640089

382
FOČO, Sabina
        Povezanost stilova mišljenja sa uspjehom učenika : (završni diplomski rad) / Sabina Fočo. - Sarajevo : [S. Fočo], 2015. - 61 list : tabele ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 60-61 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) stilovi mišljenja b) uspjeh u nastavi c) učenici d) završni diplomski radovi

159.923.2:159.95(043.2)
COBISS.BH-ID 8711705

383
GAJIĆ, Martina
        Zadovoljstvo životom i strah od negativne evaluacije kod diplomiranih geštalt terapeuta i kod polaznika s bazičnim stupnjem obuke iz geštalt terapije : diplomski rad / Martina Gajić. - Sarajevo : [M. Gajić], 2012. - 31 list : tabele ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) geštalt terapija b) geštalt terapeuti c) završni diplomski radovi

159.9.019.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7654937

384
GALIJAŠEVIĆ, Indira
        Povezanost osobina ličnosti sa prisnošću u prijateljstvu kod adolescenata : završni diplomski rad / Indira Galijašević. - Sarajevo : [I. Galijašević], 2011. - 53, [25] listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Cilj ovog istraživanja je ispitati da li postoji statistički značajna razlika u prisnosti u prijateljstvu kod adolescenata s obzirom na spol i koliki je doprinos osobina ličnosti mjerenih petofaktorskim modelom (Neuroticizam, Ekstraverzija, Otvorenost, Saradljivost i Savjesnost) u objašnjenju prisnosti u prijateljstvu kod adolescenata. U istarživanju su učestvovali učenici trećih razreda srednjih škola Unsko-sanskog kantona. Sudionici su bili izjednačeni po spolu...Na osnovu provedene regresijske analize, kao statistički značajan prediktor prisnosti u prijateljstvu pokazala se dimenzija ličnosti ekstraverzija i za muške i za ženske sudionike istraživanja, te facete potraga za uzbuđenjem za muške i faceta osjećanja za ženske sudionike istraživanja. - Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerztet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) prijateljstvo b) petofaktorski model ličnosti c) završni diplomski radovi

159.96-053.81(043.2)
COBISS.BH-ID 7550489

385
GARIBOVIĆ, Alisa
        Racionalna organizacija samostalnog učenja : (završni diplomski rad) / Alisa Garibović. - Sarajevo : [A. Garibović], 2011. - 138 listova, [3] lista s tablama : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 132-133. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) samostalno učenje b) studenti c) završni diplomski radovi

159.953.5-057.87(043.2)
COBISS.BH-ID 7665945

386
GRBEŠA, Lana
        Primjena tehnika kognitivno-bihevioralne terapije u tretmanu mješovitog anksiozno-depresivnog poremećaja (studija slučaja) : završni diplomski rad / Lana Grbeša. - Sarajevo : [L. Grbeša], 2011. - 34 lista, [26] listova priloga ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) bihevioralna terapija b) depresija i anskioznost c) završni diplomski radovi

616.895.4:159.9.019.4(043.2)
COBISS.BH-ID 7664921

387
HADŽIBULIĆ, Samra
        Strahovi kod djece predškolskog uzrasta : završni diplomski rad / Samra Hadžibulić. - Sarajevo : [S. Hadžibulić], 2012. - [43] lista : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) strahovi kod djece b) završni diplomski radovi

159.942.5-053.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7568153

388
HADŽIĆ, Alisa
        Odnos između tehnoloških zahtjeva na radnom mjestu i stresa kod radnika : završni diplomski rad / Alisa Hadžić. - Sarajevo : [A. Hadžić], 2011. - 33 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Dženanan Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) stres i tehnologija

159.96:004(043.2)
COBISS.BH-ID 7670297

389
HADŽIĆ, Amir
        Perfekcionizam i psihološka dobrobit : završni diplomski rad / Amir Hadžić. - Sarajevo : [A. Hadžić], 2011. - 74 lista ; 30 cm

Mentorica Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) perfekcionizam i psihologija b) završni diplomski radovi

159.922.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7651609

390
HADŽIĆ, Nina
        Spolne razlike i povezanost dimenzija privrženosti i socijalne anksioznosti kod studenata : završni diplomski rad / Nina Hadžić. - Sarajevo : [N. Hadžić], 2011. - 52, 7, [4] lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) spolne razlike b) privrženost c) anksioznost d) završni diplomski radovi

159.922.1-057.875(043.2)
COBISS.BH-ID 7653913

391
HADŽIĆ, Senada
        Procjena i tretman disocijativnog poremećaja identiteta : završni diplomski rad / Senada Hadžić. - Sarajevo : [S. Hadžić], 2010. - II, 50 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) poremećaj identiteta b) završni diplomski radovi

159.96(043.2)
COBISS.BH-ID 7596313

392
HALILAGIĆ, Una
        Povezanost između osobina ličnosti, samoefikasnosti i inteligencije : završni diplomski rad / Una Halilagić. - Sarajevo : [U. Halilagić], 2013. - 32, [2] lista : tabele ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) psihologija inteligencije b) osobine ličnosti c) završni diplomski radovi

159.923(043.2)
COBISS.BH-ID 7695385

393
HAMZA, Ajla
        Procjena i tretman disocijativnog poremećaja identiteta : završni diplomski rad / Ajla Hamza. - Sarajevo : [A. Hamza], 2012. - 34 lista ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) poremećaj identiteta b) disocijativno ponašanje c) završni diplomski radovi

159.96(043.2)
COBISS.BH-ID 7702809

394
HAMZIĆ, Azra
        [Roditeljsko ponašanje i podrška vršnjaka kao determinante samopoštovanja, depresivnosti i agresivnosti mlađih adolescenata] : [završni diplomski rad] / [Azra Hamzić]. - [Sarajevo] : [A. Hamzić], [2010]. - 59 listova, [19] listova priloga : tabele i grafikoni ; 30 cm

Nije štampana nasl. str. - Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) roditelji i adolescenti b) depresivnost c) agresivnost d) završni diplomski radovi

159.923:37(043.2)
COBISS.BH-ID 7558681

395
HASANAGIĆ, Emira
        Grupna socijalizacija i liberalizacija stavova: posredna uloga socijalne dominacije : završni diplomski rad / Emira Hasanagić. - Sarajevo : [E. Hasanagić], 2011. - 63 lista : tabele i graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Saša Drače. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) socijalizacija b) obrazovanje c) liberalizacija stavova d) završni diplomski radovi

159.923:331(043.2)
COBISS.BH-ID 7674393

396
HASANDEDIĆ, Lejla
        Političko ponašanje kod participanata i apstinenata : završni diplomski rad / Lejla Hasandedić. - Sarajevo : [L. Hasandedić], 2011. - 53 lista, [34] lista sa prilozima : tabele ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bbiliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) psihološki tipovi i politika b) završni diplomski radovi

159.923:32.01(043.2)
COBISS.BH-ID 7670553

397
HASANOVIĆ, Minela
        Organizacija učenja nadarenih učenika : završni diplomski rad / Minela Hasanović. - Sarajevo : [M. Hasanović], 2011. - 166 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 149-151 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) učenje b) nadarena djeca c) darovita djeca d) završni diplomski radovi

159.928-053.2(043.2)
159.928:159.953.5(043.2)
COBISS.BH-ID 7663641

398
HENIĆ, Edah
        Efikasnost rješavanja problema s obzirom na reprezentaciju problema : završni diplomski rad / Edah Henić. - Sarajevo : [E. Henić], 2011. - 65 listova : tabele i grafikoni ; 2011

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) motivacija za rješavanje problema b) završni diplomski radovi

159.947(043.2)
COBISS.BH-ID 7624985

399
HODŽIĆ, Ema
        Značenje rada u životu : završni diplomski rad / Ema Hodžić. - Sarajevo : [E. Hodžić], 2011. - 53 lista : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) zadovoljstvo poslom b) završni diplomski radovi

159.91:331(043.2)
COBISS.BH-ID 7571737

400
HUJDUR, Semir
        Odnos između karijerne samoefikasnosti i generalizirane samoefikasnosti kod studenata završnih godina prvog/drugog ciklusa studija : diplomski rad / Semir Hujdur. - Sarajevo : [S. Hujdur], 2013. - 31 list : tabele ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Fiolozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) efikasnost studiranja b) završni diplomski radovi

159.9-057.875:005.336.1(043.2)
COBISS.BH-ID 7701273

401
IBRAHIMBEGOVIĆ, Aida
        Implicitne teorije inteligencije kod srednjoškolaca : završni diplomski rad / Aida Ibrahimbegović. - Sarajevo : [A. Ibrahimbegović], 2012. - 44, [1] lista : tabele i grafikoni ; 30 cm

Ljudi konstantno upotrebljavaju vlastite teorije inteligencije u svakodnevnom životu. Oni se ponašaju u skladu sa svojim shvaćanjima inteligencije i laičke procjene toga ko je pametan, a ko nije su neusporedivo češće u upotrebi od onih procjena koje na temelju svojih instrumenata vrše psiholozi. Inteligencija je osim društvenosti dimenzija ličnosti koju najbrže uočavamo kod drugih ljudi. Prema tome smo za cilj istraživanja postavili ispitivanje implicitnih teorija inteligencije srednjoškolaca različitih usmjerenja (utvrđivanje profila inteligentnog učenika, razlike s obzirom na spol i usmjerenje u profilu inteligentnog učenika, povezanost školskog uspjeha učenika i profila inteligentnog učenika).... - Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) uspjeh i škola b) psihologija inteligencije c) završni diplomski radovi

159.955-057.87(043.2)
COBISS.BH-ID 7543833

402
IMAMOVIĆ, Jelena
        Uticaj povratne informacije o radu na motivaciju i zadovoljstvo poslom : diplomski rad / Imamović Jelena. - Sarajevo : [J. Imamović], 2012. - 36, [5] listova : tabele i graf. prikazi ; 30 cm

Ovo ispitivanje bavi se utjecajem povratne informacije o radu na motivaciju i zadovoljstvo poslom. Povratna informacija, odnosno informacija o kvaliteti rada koju zaposlenici dobivaju na radnom mjestu odnosi se na značajan faktor u radnim organizacijama, koja može da utječe na veliki broj faktora kao što su zadovoljstvo poslom, motivacija, uključenost u posao, stres i mnogi drugi fraktori, kojima su radnici izloženi u radnim organizacijama...Istraživanje jedizajnirano kao kvalitativna, korelacijska studija (eng. cross sectional study), a provedeno anketiranjem na dobrovoljnom uzorku i uz pošivanje aninimnosti. U istraživanju je učestvovalo 190 zdravstvenih radnika tuzlanske bolnice sa četiri odjeljenja...Rezultati istraživanja podržavaju podršku povratnoj informaciji kao prediktoru stavova prema radu, uključenosti u posao i intencije za napuštanje posla. - Mentor Husremović Dženana. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) zadovoljstvo poslom b) uključenost u posao c) završni diplomski radovi

159.952.13(043.2)
COBISS.BH-ID 7545625

403
IMAMOVIĆ, Zana
        Usamljenost kod studenata Internacionalnog Burch univerziteta i studenata Univerziteta u Sarajevu : završni diplomski rad / Zana Imamović. - Sarajevo : [Z. Imamović], 2011. - 49 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) studenti i usamljenost b) završni diplomski radovi

159.96-053.875(043.2)
COBISS.BH-ID 7624473

404
JAJETOVIĆ, Amra
        Kognitivne procjene i načini suočavanja sa akademskim stresom kao prediktori zadovoljstva životom kod studenata : završni diplomski rad / Jajetović Amra. - Sarajevo : [A. Jajetović], 2013. - 63 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) stres i studenti b) završni diplomski radovi

159.944-057.875(043.2)
COBISS.BH-ID 7699481

405
JELAČIĆ, Svjetlana
        Psihološke metode, tehnike i instrumenti otkrivanja, dijagnosticiranja i tretmana graničnog poremećaja ličnosti : postdiplomski rad / Svjetlana Jelačić. - Sarajevo : [S. Jelačić], 2013. - 42 lista ; 30 cm

Uvod: listovi 4-5. - Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) psihološke metode b) granični poremećaj ličnosti c) završni diplomski radovi

159.9.072(043.2)
COBISS.BH-ID 7698713

406
KABLAR, Amra
        Sociodemografske karakteristike i karakteristike posla kao odrednice zadovoljstva poslom : završni diplomski rad / Amra Kablar. - Sarajevo : [A. Kablar], 2011. - 58 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) sociodemografija b) uvjeti za zadovoljstvo poslom c) završni diplomski radovi

159.96:35.088.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7592985

407
KAHROVIĆ, Nejra
        Povezanost usamljenosti, osobina ličnosti i sociodemokrafskih obilježja : završni diplomski rad / Nejra Kahrović. - Sarajevo : [N. Kahrović], 2011. - 70, [17] listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Istraživanje predstavalja studiju usamljenosti i osobina ličnosti adolescenata. Cilj istraživanja je ispitati usamljenost studenata, utvrditi dali postoje razlike u usamljenosti s obzirom na spol i promjenu mjesta boravka zbog nastavka školovanja, te ispitati doprinos osobina ličnosti petofaktorskog modela u objašnjenju složenog fenomena usamljenosti. Istraživanje je provedeno na uzorku od 217 studenata i studentica prve godine studija, na pet fakulteta Univerziteta u Sarajevu i ukjlučivalo je primjenu tri instrumenta: kratke forme UCLA skale usamljenosti, NEO PI-R upitnika ličnosti i upitnika sociodemografskih obilježja...Rezultati linearne regresijske analize pokazuju da osobine ličnosti objašnjavaju 17% varijance rezultata kriterijske varijable. Kao značajni predoktori usamljenosti pokazalisu su se neuroticizam i ekstraverzija.... - Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerztet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) usamljenost b) osobine ličnost c) završni diplomski radovi

159.96-053.81(043.2)
COBISS.BH-ID 7549721

408
KARABAŠIĆ, Azra
        Psihološki aspekti hronične boli : završni diplomski rad / Azra Karabašić. - Sarajevo : [A. Karabašić], 2012. - 49 listova ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) hronična oboljenja i život b) završni diplomski radovi

159.96:616
COBISS.BH-ID 7611161

409
KARKELJA, Amela
        Odnos samopoštovanja, pritiska vršnjaka i sklonosti ka patološkom kockanju srednjoškolaca i studenata : diplomski rad / Amela Karkelja. - Sarajevo : [A. Karkelja], 2013. - 28, [5] listova : tabele ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) ovisnosti b) kockanje i ovisnost c) završni diplomski radovi

159.97:174.6-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7777817

410
KIJAMET, Dženana
        Konflikt privatne i poslovne uloge kao odrednica zadovoljstva poslom : završni diplomski rad / Dženana Kijamet. - Sarajevo : [Dž. Kijamet], 2011. - 58 listova : tabele i grafikoni ; 30 ccccm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) zadovoljstvo poslom b) završni diplomski radovi

159.96:316.334.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7591193

411
KIKIĆ, Belinda
        Utjecaj profesionalne sportske aktivnosti na spavanje, anksioznost, depresiju i kognitivnofunkcioniranje : završni diplomski rad / Belinda Kikić ; j. - Sarajevo : [B. Kikić], 2012. - 41, [21] listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) utjecaj sporta na ličnost b) sport i neka psihička stanja c) završni diplomski radovi

159.96:79(043.2)
COBISS.BH-ID 7628825

412
KOČIĆ, Tea
        Povezanost između osobina ličnosti i motivacije za postignućem : završni diplomski rad / Tea Kočić. - Sarajevo : [T. Kočoć], 2012. - 58 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) motivacija i ličnost b) završni diplomski radovi

159.947:159.923(043.2)
COBISS.BH-ID 7669785

413
KORDA, Ena
        Stilovi privrženosti kao preduvjet za pojavu nasilja u adolescentskim vezama : završni diplomski rad / Ena Korda. - Sarajevo : [E. Korda], 2012. - 32, [13] listova : tabele ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) partnerske veze i adolescenti b) završni diplomski radovi

159.913-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7632409

414
KOZINA, Ivana
        Emocionalna inteligencija kao determinanta zadovoljstva životom kod adolescenata : završni diplomski rad / Ivana Kozina. - Sarajevo : [I. Kozina], 2010. - 41 listova. [10] listova sa prilozima : tabele i grafikoni ; 2010

U istraživanju je ispitivana povezanost emocionalne inteligencije i zadovoljstva životom kod starijih adolescenata, tj. učenika trećih i četvrtih razreda srednje škole. Korišten je Upitnik emocionalne kompetentnosti (UEK-45)za mjerenje emocionalne inteligencije i Skala zadovoljstva životom za mjerenje zadovoljstva .ivotom. U istrazivanju su sudjelovala 162 učenika trećeg i četvrtog razreda Srednje škole "Vitez" u Vitezu. Analizom prikupljenih podataka došlo se do zaključka da nema statistički značajne razlike u postignuću između ispitanika muškog i ženskog spola.... - Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija. - Univerztet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) emocionalna inteligenciaj b) emocije c) završni diplomski radovi

159.942(043.2)
COBISS.BH-ID 7553305

415
KRUŠČICA, Rasema
        Doživljaj samopoštovanja i opće samoefikasnosti kod polaznika sa bazičnim stupnjem obuke iz geštalt terapije i kod diplomiranih geštalt terapeuta : diplomski rad / Rasema Kruščica. - Sarajevo : [R. Kruščica], 2012. - 30, [3] lista ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) samopoštovanje i geštalt terapija b) završni diplomski radovi

159.9.019.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7651865

416
KRVAVAC, Lejla
        Atribuiranje vlastitog delinkventnog ponašanja niskorizičnih i visokorizičnih maloljetnih delinkvenata : diplomski rad / Lejla Krvavac. - Sarajevo : [L. Krvavac], 2014. - 45, [10] listova : tabele i graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) maloljetnička delinkvencija b) završni diplomski radovi

159.972(043.2)
COBISS.BH-ID 7696409

417
KUDO, Enis
        Povezanost kvalitet spavanja anksioznih i depresivnih simptoma sa akademskim postignućem studenata : završni diplomski rad / Enis Kudo. - Sarajevo : [E. Kudo], 2011. - 33, [8] listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Publikacija ukoričena naopačke. - Mentor Maida Koso. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) spavanje i posebna mentalna stanja b) završni diplomski radovi

159.963:616.895.4(043.2)
COBISS.BH-ID 7625241

418
KUKULJAC, Eldina
        Realizacija "Posebno usmjerenog projekta" sa učenicima IV razreda osnovnih škola općine Novi Grad : završni diplomski rad / Eldina Kukuljac. - Sarajevo : [E. Kukuljac], 2011. - 164 lista : ilustr. ; 31 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 140-141 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) darovita djeca b) nadarena djeca c) osnovne škole d) završni diplomski radovi

159.928-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7658521

419
KURTOVIĆ, Andrea
        Rizično seksualno ponašanje i sociodemografska obilježja u adolescenciji : završni diplomski rad / Andrea Kurtović. - Sarajevo : [A. Kurtović], 2011. - 57 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) seksualnost i adolescencija b) završni diplomski radovi

159.922.1-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7627801

420
LEDIĆ, Lucija
        Nastavnik kao stvaralac pozitivne društveno-emocionalne klime u razredu : završni diplomski rad / Lucija Ledić. - Sarajevo : [L. Ledić], 2011. - 65 listova ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) nastavik i klima u razredu b) završni diplomski radovi

159.96:371.321(043.2)
COBISS.BH-ID 7669017

421
LIČINA, Azra
        Zadovoljstvo životom i životni ciljevi kod osoba oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja : završni diplomski rad / Azra Ličina. - Sarajevo : [A. Ličina], 2010. - III, 54, [8] listova : tabele i graf. prikazi ; 30 cm

Cilj istraživanja je ispitati zadovoljstvo životom i životne ciljeve kod osobaoboljelih od PTSP-a. Takođe, jedan od ciljeva je ispitati povezanost percipirane i primljene socijalne podrške sa zadovoljstvom života i životnim ciljevima unutar grupe ispitanika oboljelih od PTSP-a i unutar grupe ispitanika. Ispitivanje je provedeno na uzorku od 60 ispitanika. Od ukupnog uzorka, 30 su ispitanici sa dijagnozom PTSP-a, a 30 ispitanici bez PTSP-a. Primjenjeni su sljedeći instrumenti: Upitnik sociodemografskih podataka, Skalazadovoljstva životom, Berlinska skala socijalne podrške (percipirana dostupnost socijalne podrške i primljena socijalna podrška) i Ljestvica životnih ciljeva. .... - Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) oboljeli od PTSP-a b) zadovoljstvo životom c) završni diplomski radovi

159.972(043.2)
COBISS.BH-ID 7548953

422
LUKIĆ, Mia
        Konstruktivna valjanost Hollandovog upitnika za profesionalnu orijentaciju kodučenika osnovnih škola : završni diplomski rad / Mia Lukić. - Sarajevo : [M. Lukić], 2012. - 55 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) profesionalna orijentacija b) učenici osnovnih škola c) završni diplomski radovi

159.9:37.04-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7563545

423
MASLO, Edina
        Sociodemografske karakteristike i karakteristike posla kao odrednice profesionalnog sagorijevanja. Razlike u nivou profesionalnog sagorijevanja među različitim zanimanjima : završni diplomski rad / Edina Maslo. - Sarajevo : [E. Maslo], [2011]. - 63 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) sociodemogreafija i radno mjesto b) sagorijevanje na poslu c) završni diplomski radovi

159.9:331.54(043.2)
COBISS.BH-ID 7673113

424
MAŠINOVIĆ, Mirzela
        Sociometrijski položaj nadarenih učenika u razredu : završni diplomski rad / Mirzela Mašinović. - Sarajevo : [M. Mašinović], 2011. - 169 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 161. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nadarena djeca b) darovita djeca c) nastava d) završni diplomski radovi

159.928-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7663897

425
MATIĆ, Eda
        Odnos između zadovoljstva poslom, percipirane organizacijske podrške i odanosti organizaciji : završni diplomski rad / Eda Matić. - Sarajevo : [E. Matić], 2012. - 57 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) zadovoljstvo poslom b) podrška na poslu c) završni diplomski radovi

159.952.13:331(043.2)
COBISS.BH-ID 7566361

426
MEDIĆ, Jasmina
        Odrednice zadovoljstva životom kod adolescenata : završni diplomski rad / Jasmina Medić. - Sarajevo : [J. Medić], 2013. - 67, [6] listova : tabele ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) adolescenti b) zadovoljstvo životom c) završni diplomski radovi

159.922.8(043.2)
COBISS.BH-ID 7705881

427
MEDNOLUČANIN, Amira
        Povezanost razumijevanja emocija i prosocijalnog ponašanja kod djece predškolskog uzrasta : (završni diplomski rad) / Amira Mednolučanin. - Sarajevo : [A. Mednolučanin], 2011. - 66 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 57-59 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) emocije b) djeca c) predškolski odgoj d) predškolsko obrazovanje e) završni diplomski radovi

159.942-053.2(043.2)
373.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7667993

428
MEHIĆ-Hadžić, Esma
        Odnos između stavova o radu i radne učinkovitosti : završna diplomska radnja / Esma Mehić-Hadžić. - Sarajevo : [E. Mehić-Hadžić], 2011. - 53 lista, [19] listova priloga : tebele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) odnos prema poslu b) završni diplomski radovi

159.9:316.334.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7590681

429
MERDŽANIĆ, Mirsada
        Samoefikasnost, strah od matematike i školsko postignuće : završni diplomski rad / Mirsada Merdžanić. - Sarajevo : [M. Merdžanić], 2012. - 23 lista : tabele i grafikoni ; 30 cm

Uvod: listovi 1-7. - Mentor Amir Pušina. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) strah od matematike b) završni diplomski radovi

159.96:5(043.2)
COBISS.BH-ID 7577625

430
MILJANOVIĆ, Ljiljana
        Socijalna izolacija kod osoba treće životne dobi : završni diplomski rad / Ljiljana Miljanović. - Sarajevo : [Lj. Miljanović], 2011. - 43 lista ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) treća životna dob b) asocijalnost c) završni diplomski radovi

316:159.9-053.88(043.2)
COBISS.BH-ID 7613209

431
MIOČ, Lidija
        Pamćenje i poremećaji pamćenja : završni diplomski rad / Lidija Mioč. - Sarajevo : [L. Mioč], 2012. - 49 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) pamćenje, zaboravljanje b) završni diplomski radovi

159.953.34:616(043.2)
COBISS.BH-ID 7585049

432
MISIRA, Maja
        Ljubomora: normalnost i patologija : završni diplomski rad / Maja Misira. - Sarajevo : [M. Misira], 2010. - 58 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) ljubomora, normalna i patološka b) završni diplomski radovi

159.942(043.2)
COBISS.BH-ID 7579417

433
MUHAMEDAGIĆ, Medina
        Povezanost stilova suočavanja sa stresom, sa percipiranim stilom roditeljstva i emocionalnom inteligencijom : (završni diplomski rad) / Medina Muhamedagić. - Sarajevo : [M. Muhamedagić], 2011. - 58 listova, [10] listova priloga : tabele i grafikoni ; 30 cm

Uvod: listovi 1-27. - Mentor maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) stres b) emocionalna inteligencija c) roditeljstvo i stres d) završni diplomski radovi

159.944.4(043.2)
COBISS.BH-ID 7571993

434
MUHELJIĆ, Aida
        Utjecaj ekstrinzičnih i intrinzičnih zivotnih ciljeva na orijentaciju prema socijalnoj dominaciji: efekat studijske socijalizacije ili hipoteza samoselekcije? : završni diplomski rad / Aida Muheljić. - Sarajevo : [A. Muheljić], 2013. - 55 listova : tabele i graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Saša Drače. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) socijalizacija ličnosti b) završni diplomski radovi

159.923.5(043.2)
COBISS.BH-ID 7654681

435
MUJANOVIĆ, Samra
        Vrste motivacije za učenje i pristup učenju studenata I i V godine : završni diplomski rad / Samra Mujanović. - Sarajevo : [S. Mujanović], 2011. - 53 lista : tabele ; 31 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 46-47. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) motivacija b) učenje c) završni diplomski radovi

159.947.5:159.953.5(043.2)
COBISS.BH-ID 7666457

436
MUSTAČEVIĆ, Mirela
        Socijalna i psihološka integracija u sekvencijalnoj traumatizaciji : završni diplomski rad / Mirela Mustačević. - Sarajevo : [M. Mustačević], 2011. - 48 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) trauma i integracija b) završni diplomski radovi

159.96:331(043.2)
COBISS.BH-ID 7627289

437
MUSTAFIĆ, Elmina
        Kognitivna procjena stresa i načini suočavanja sa najstresnijim školskim događajem : završni diplomski rad / Elmina Mustafić. - Sarajevo : [E. Mustafić], 2011. - 57 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) adolescencija i stres b) suočavanje sa stresom c) procjena stresa d) završni diplomski radovi

159.9.019.4(043.2)
COBISS.BH-ID 7557145

438
MUŠIJA, Fatima
        Osposobljenost nastavnika za rad sa darovitom djecom u osnovnoj školi "Hamdija Kreševljaković" u Kaknju : (završni diplomski rad) / Fatima Mušija. - Sarajevo : [F. Mušija], 2017. - 73 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 68-69 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) obrazovanje nastavnika b) darovita djeca c) osnovne škole d) Kakanj e) završni diplomski radovi

159.928-053.2(497.6 Kakanj)(043.2)
COBISS.BH-ID 9621017

439
NURKIĆ, Medina
        Zastupljenost kreativnosti u nastavnim predmetima osmih razreda osnovne škole : (završni diplomski rad) / Medina Nurkić. - Sarajevo : [M. Nurkić], 2017. - 62 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 55-56 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) kreativnost b) stvaralaštvo c) kreativnost u nastavi d) osnovne škole e) završni diplomski radovi

159.954:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 9316377

440
NURKOVIĆ, Dženita
        Smisao za humor kod nastavnika osnovnih i srednjih škola : završni diplomski rad / Nurković Dženita. - Sarajevo : [Dž. Nurković], 2011. - 37, [6] listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) humor i nastavnici b) završni diplomski radovi

159.942.3-057.4(043.2)
COBISS.BH-ID 7624729

441
NURKOVIĆ, Enida
        Nesigurnost posla i njen uticaj na stavove prema radu : završni diplomski rad / Enida Nurković. - Sarajevo : [E. Nurković], 2010. - 42 lista, 12 listova priloga : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) zaposlenje i zadovoljstvo životom b) završni diplomski radovi

159.9.019.4:331(043.2)
COBISS.BH-ID 7559705

442
OHRANOVIĆ, Lejla
        Psihološke determinante prilagodbe na diabetes mellitus : završni diplomski rad / Lejla Ohranović. - Sarajevo : [L. Ohranović], 2013. - 54, [13] listova ; 30 cm : tabele

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) patološke promjene i prilagodba b) disocijativno ponašanje c) završni diplomski radovi

159.923:616-088(043.2)
COBISS.BH-ID 7703577

443
OSMIČEVIĆ, Irma
        Starenje i starost : završni diplomski rad / Irma Osmičević. - Sarajevo : [I. Osmičević], 2011. - 35 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliogrfaija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) starost i starenje b) završni diplomski radovi

159.922.63(043.2)
COBISS.BH-ID 7664409

444
PANDUR, Edina
        Sukob obiteljske i radne uloge : završni diplomski rad / Edina Pandur. - Sarajevo : [E. Pandur], 2011. - 26 listova ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) obiteljska uloga b) socijalna podrška c) završni diplomski radovi

159.923:371.38(043.2)
COBISS.BH-ID 7673881

445
PAŠALIĆ, Merima
        Depresivnost i usamljenost kod ovisnika o mrežnim igrama (gamera) : završni diplomski rad / Merima Pašalić. - Sarajevo : [M. Pašalić], 2011. - 57 blistova : tabele ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) mrežne igre, ovisnosti b) završni diplomski radovi

159.97:79(043.2)
COBISS.BH-ID 7655705

446
PITA, Ilvana
        Fertilitetna motivacija : završni diplomski rad / Ilvana Pita. - Sarajevo : [I. Pita], 2011. - 28 listova ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) reproduktivno ponašanje b) motivacija za rađanje djece c) završni diplomski radovi

159.947.5:314(043.2)
COBISS.BH-ID 7624217

447
POTUR, Nermina
        Opsesivno-komulzivni poremećaj kod djece: dijagnosticiranje i tretman : završni diplomski rad / Nermina Potur. - Sarajevo : [N. Potur], 2010. - 40 listova : tabele i graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerztet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) poremećaji kod djece b) dječija psihologija c) završni diplomski radovi

159.922.7(043.2)
COBISS.BH-ID 7554585

448
PRUTINA, Jasmina
        Uključenost roditelja u školovanje djece : završni diplomski rad / Jasmina Prutina. - Sarajevo : [J. Prutina], 2011. - 36, 5 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) školovanje djece, roditelji b) završni diplomski radovi

159.922.7:371+372(043.2)
COBISS.BH-ID 7670041

449
RAKOVIĆ, Ira
        Percepcija roditeljskog ponašanja i motivacija za postignućem kod adolescenata : završni diplomski rad / Raković Ira. - Sarajevo : [I. Raković], 2011. - 52 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) roditelji i adolescenti b) završni diplomski radovi

159.922.8:37.018(043.2)
COBISS.BH-ID 7665689

450
RAMANI, Merlina
        Doprinos psihosocijalnih faktora samopoimanju kod maloljetnih delikvenata : diplomski rad / Merlina Ramani. - Sarajevo : [M. Ramani], 2014. - 39, [13] listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentorica Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) maloljetnička delinkvencija, psihosocijalni faktori b) završni diplomski radovi

159.923:343.91(043.2)
COBISS.BH-ID 7704601

451
RAMIĆ, Amina
        Uticaj odgojnih stilova roditelja na emocionalno funkcionisanje mladih : [završni] diplomski rad / Amina Ramić. - Sarajevo : [A. Ramić], 2014. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi [48]-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) odgojni stilovi b) roditelji c) emocionalni razvoj d) završni diplomski radovi

159.942:159.95(043.2)
COBISS.BH-ID 8697369

452
RAMIĆ, Sanela
        Stilovi privrženosti i interpersonalni odnosi : završni diplomski rad / Sanela Ramić. - Sarajevo : [S. Ramić], 2011. - 57 listova ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) privrženost b) interpersonalni odnosi c) završni diplomski radovi

159.923(043.2)
COBISS.BH-ID 7666713

453
REDŽIĆ, Elvira
        Strahovi učenika srednje škole : [završni] diplomski rad / Elvira Redžić. - Sarajevo : [E. Redžić], 2012. - 126 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: list 72 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) emocije b) strah c) učenici d) srednje škole e) završni diplomski radovi

159.942.4.072:373.5(043.2)
COBISS.BH-ID 7691033

454
REPIŠTI, Selman
        Povezanost grafoloških crta sa osobinama ličnosti : završni diplomski rad / Selman Repišti. - Sarajevo : [S. Repišti], 2011. - 46, [11] listova : tabele ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) psihologija ličnosti b) ličnost i grafologija c) završni diplomski radovi

159.923:003.03(043.2)
COBISS.BH-ID 7661593

455
RIBIĆ, Klaudija
        Odnos između zahtjeva radnog mjesta, kontrole i socijalne podrške sa zadovoljstvom i stresom na radu : završni diplomski rad / Klaudija Ribić. - Sarajevo : [K. Ribić], 2012. - 55 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) socijalna podrška na radnom mjestu b) stres na radu c) završni diplomski radovi

159.952.13:331(043.2)
COBISS.BH-ID 7560985

456
RUSTEMPAŠIĆ, Naida
        Karakteristike ličnosti serijskih ubica : završni diplomski rad / Naida Rustempašić. - Sarajevo : [N. Rustempašić], 2011. - 54 lista ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) ubice, serijske b) osobine ličnosti c) završni diplomski radovi

159.92:343.61(043.2)
COBISS.BH-ID 7613721

457
SALČINOVIĆ, Lejla
        Obilježja kockanja kod adolescenata: nastanak i razvoj patološkog kockanja : završni diplomski rad / Lejla Salčinović. - Sarajevo : [L. Salčinović], 2012. - 32 lista : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) kockanje i ovisnost b) završni diplomski radovi

159.97:174.6-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7561753

458
SELIMOVIĆ, Mirnesa
        Zadovoljstvo životom, psihološke potrebe i percipirana socijalna podrška kod osoba sa ratnom traumom : završni diplomski rad / Mirnesa Selimović. - Sarajevo : [M. Selimović], 2011. - 66 listova, [12] listova priloga : tabele i graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Enedina HAsanbegović-Anić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) ratne traume b) socijalna podrška c) završni diplomski radovi

159.96:364.465(043.2)
COBISS.BH-ID 7666201

459
SINANOVIĆ, Aldin
        Položaj nadarenih učenika u srednjim školama općine Ilidža : (završni diplomski rad) / Aldin Sinanović. - Sarajevo : [A. Sinanović], 2013. - 78 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 70-71. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nadarena djeca b) darovita djeca c) srednje škole d) Sarajevo e) završni diplomski radovi

159.928-053.2(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 7722521

460
SKENDEROVIĆ, Nevzeta
        Smijeh kao didaktičko i medicinsko sredstvo u pedagoškom radu sa zdravom i bolesnom djecom : završni diplomski rad / Nevzeta Skenderović. - Sarajevo : [N. Skenderović], 2015. - 62 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 50-51 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) smijeh b) terapija smijehom c) završni diplomski radovi

159.942.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8705817

461
SLATINA, Emir
        Kvazi-racionalno odlučivanje: iluzija zarade : završni diplomski rad / Emir Slatina. - Sarajevo : [E. Slatina], 2012. - 49 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) iluzija b) zarada c) osobine ličnosti d) završni diplomski radovi

159.947.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7571225

462
SMAJOVIĆ, Ilhana
        Talentiranost učenika s teškoćama u razvoju : (završni diplomski rad) / Ilhana Smajović. - Sarajevo : [I. Smajović], 2016. - 98 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 90-94 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) darovita djeca b) nadarena djeca c) darovitost d) djeca s teškoćama u razvoju e) završni diplomski radovi

159.928:616.899-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8848153

463
SOMUN, Edisa
        Savremene teorije i studije o hiperaktivnom poremećaju i deficitu pažnje : završni diplomski rad / Edisa Somun. - Sarajevo : [E. Somun], 2013. - 51 list : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) hiperaktivnost i manjak pažnje b) završni diplomski radovi

159.952.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7597081

464
STRIKA, Kenan
        Poligrafsko ispitivanje i otkrivanje laži : završni diplomski rad / Kenan Strika. - Sarajevo : [K. Strika], 2012. - 43 lista : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) poligrafija i laganje b) završni diplomski radovi

159.9.072.59(043.2)
COBISS.BH-ID 7626265

465
SUBAŠIĆ, Džemaida
        Samopercepcija nadarenih učenika petog razreda osnovne škole : završni diplomski rad / Džemaida Subašić. - Sarajevo : [Dž. Subašić], 2013. - 68 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 59-60. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nadarena djeca b) darovita djeca c) samopercepcija d) osnovne škole e) završni diplomski radovi

159.928-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7722009

466
SULJEVIĆ, Dženana
        Učestalost simptoma opsesivno-kompulzivnog poremećaja u odnosu na percipiranu razinu stresa i spolne razlike kod studenata Univerziteta u Sarajevu : završni diplomski rad / Suljević Dženana. - Sarajevo : [Dž. Suljević], 2013. - 46 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliogrfaija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) poremećaji i stres kod studenata b) završni diplomski radovi

159.944.4-057.875(043.2)
COBISS.BH-ID 7707161

467
ŠABOVIĆ, Merima
        Otkrivanje i dijagnosticiranje socijalnefobije i procjenjivanje efikasnosti njenog tretmana : završni diplomski rad / Merima Šabović. - Sarajevo : [M. Šabović], 2012. - 29 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) socijalne fobije b) završni diplomski radovi

159.97(043.2)
COBISS.BH-ID 7560729

468
ŠALJIĆ, Sara
        Procjena neverbalne inteligencije kod osoba sa shizofrenijom : završni diplomski rad / Sara Šaljić. - Sarajevo : [S. Šaljić], 2013. - 39 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) inteligencija i shizofrenija b) završni diplomski radovi

159.94:616(043.2)
COBISS.BH-ID 7706393

469
ŠARENKAPA, Jasmina
        Sheme ponašanja pedofila : (osobni profili počinitelja i relacija sa žrtvom) : završni diplomski rad iz predmeta psihopatologija / Jasmina Šarenkapa. - Sarajevo : [J. Šarenkapa], 2012. - 36 listova : graf. prikazi i tabele ; 30 cm

Seksualno zlostavljanje djeteta čak i u današnjem vremenu, modernizovanom i urbanom svijetu, predstavlja neugodnu, nerado spomenutu tabu temu, događanje se izbjegava misliti, nešto o čemu se uopće ne bi trebalo govoriti. Iako mnogiljudi zatvaraju oči nad ovim problemom, on s eukorijenio u naše društvo idešava se svakodnevno, u bližem okruženju, zajednici pa ček i u vlastitom domu. Pedofili nisu samo priča televizijskog ekrana, loši i zli likovi koji postoje samo u fantaziji. Oni nisu poputr babaroge, zle vještice ili nekog vampira iz filma. Oni su stvarni i time svako dijete biva ugroženo. Seksualno zlostavljanje je strašan zločin i za dijete predstavlja užasno i traumatsko iskustvo. Posljedice mogu iništiti integritet ličnosti djeteta, njegov cjelokupan razvoj te njegovu budućnost. - Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) pedofilija b) seksualno zlostavljanje djece c) posljedice seksualnog zlostavljanja d) završni diplomski radovi

159.97-053.2:176.4(043.2)
COBISS.BH-ID 7544345

470
ŠEČIĆ, Jasmina
        Odgojne poruke u Antologiji bosanskohercegovačke priče za djecu i o djeci : master rad / Jasmina Šečić. - Sarajevo : [J. Šečić], 2015. - 68 listova ; 30 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 67-68 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) odgoj b) dječija psihologija c) bosanskohercegovačka dječija književnost d) priče e) završni diplomski radovi

159.922.7/.8(043.2)
37:821.163.4(497.6)-93-32(043.2)
COBISS.BH-ID 8705561

471
ŠEĆEROVIĆ, Naida
        Stilovi mišljenja učenika srednje škole : (završni diplomski rad) / Naida Šećerović. - Sarajevo : [N. Šećerović], 2015. - 57 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 56-57 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) stilovi nišljenja b) kognitivni stilovi c) srednje škole d) učenici e) završni diplomski radovi

159.923.2:373.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8711449

472
ŠEHAGIĆ, Samra
        Kolektivno pamćenje i prostori sjećanja u savremenoj književnosti kod W. G. Sebalda "Austerlitz" i u savremenom filmu "Hitler: posljednji dani" od O. Hirschbiegela i "Život drugih" od F. H. von Donnersmacka : završni diplomski rad / kandidat Samra Šehagić. - Sarajevo : [S. Šehagić], 2012. - 97 listova : ilustr. ; 30 cm

Upor. stv. nasl. na spor. nasl. str. - Mentor Vahidin Preljević. - Bibliografija: listovi 94-97. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Sebald, Winifried Georg (1944-2001) - "Austerlitz" - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) Hirschbiegel, Oliver (1957-) - "Der Untergang" - Kritičke studije - Završni diplomski radovi c) Donnersmack, Florian Henckel, von (1973-) - "Das Leben der Anderen" - Kritičke studije - Završni diplomski radovi d) kolektivno pamćenje e) sjećanje u književnosti f) završni diplomski radovi

159.953.34:821.112.2(043.2)
791(430)"19/20":159.953.34(043.2)
COBISS.BH-ID 7692825

473
ŠERIFOVIĆ, Nadja
        Povezanost između poremećaja ishrane, navika hranjenja, anksioznosti i depresije kod adolescenata : završni diplomski rad / Šerifović Nadja. - Sarajevo : [N. Šerifović], 2011. - 45, 17 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) poremećaj u ishrani i posebna psihička stanja b) završni diplomski radovi

159.96:641(043.2)
COBISS.BH-ID 7602713

474
ŠTEKO, Jelena
        Korelati samopoštovanja u adolescenciji : diplomski rad / Jelena Šteko. - Sarajevo : [J. Šteko], 2011. - 56 listova : tabele i grafikoni ; 2011

Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) samopoštovanje b) adolescenti c) završni diplomski radovi

159.922.8(043.2)
COBISS.BH-ID 7580697

475
ŠTRKONJIĆ, Selma
        Odnos između osobina ličnosti i percepcije samoefikasnosti za donošenje karijernih odluka : završni diplomski rad / Selma Štrkonjić. - Sarajevo : [S. Štrkonjić], 2013. - 40 listova : tabele i graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Husremović Dženana. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) samoefikasnost b) osobine ličnosti c) završni diplomski radovi

159.946.5:159.923(043.2)
COBISS.BH-ID 7708953

476
ŠUŠNJARA, Marlena
        Vrste motivacije koje potiču mlade u izboru aktivnosti slobodnog vremena : (završni diplomski rad) / Marlena Šušnjara. - Sarajevo : [M. Šušnjara], 2017. - 64 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 58-61 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) motivacije b) slobodno vrijeme c) mladi d) završni diplomski radovi

159.947.5:379.8-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 9481241

477
TALIĆ, Jasmila
        Povezanost religioznosti, lokusa kontrole i zadovoljstva životom : završni diplomski rad / Jasmila Talić. - Sarajevo : [J. Talić], 2013. - 50 listova ; 30 cm : tabele

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) religija i zadovoljstvo životom b) disocijativno ponašanje c) završni diplomski radovi

159.96:2(043.2)
COBISS.BH-ID 7703321

478
TURIĆ, Jelena
        Stavovi studenata prema osobama homoseksualne orijentacije : završni diplomski rad / Jelena Turić. - Sarajevo : [J. Turić], 2011. - 38, [4] listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Ovaj rad se bavi istraživanjem stavova studenata prema osobama homoseksualne orijentacije. U prvom dijelu rada definiran je sam pojam homoseksualne orijentacije, predstavljeni su oblici homoseksualnosti kao i sami uzroci. Ukratko je prikazan pogled na homoseksualnost kroz povijest, te depalogizacijahomoseksualnosti kao i marginalizacija i diskriminaciaj osoba homoseksualne orijentacije. U drugom dijelu ovog rada prikazani su i sami rezultati istraživanja provedenog na studentima razlićitih studijskih usmjerenja, a koji se tiču njihovih stavova prema osobamma homoseksualne orijentacije. - Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) homoseksualnost b) seksualna orijentacija c) završni diplomski radovi

159.922.1(043.2)
COBISS.BH-ID 7544089

479
TUTUN, Adiana
        Motivacijski profil studenata I i II ciklusa studija : završni diplomski rad / Adiana Tutun. - Sarajevo : [A. Tutun], 2013. - 72 lista : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 61-62. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) motivacija b) studenti c) završni diplomski radovi

159.947.5-057.87(043.2)
COBISS.BH-ID 7719193

480
UŠTO, Muamer
        [Socijalni utjecaj i konformizam: moderacijaska uloga autokategorizacije] : [završni diplomski rad] / [Muamer Ušto]. - Sarajevo : [M. Ušto], [2013]. - 47 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Saša Drače. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) autokategorizacija b) završni diplomski radovi

159.9:331(043.2)
COBISS.BH-ID 7599641

481
VOLARIĆ, Ana
        Povezanost percipiranog roditeljskog ponašanja, asertivnost i zadovoljstva životom adolescenata : završni diplomski rad / Ana Volarić. - Sarajevo : [A. Volarić], 2012. - 36, [9] listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) ponašanje roditelja b) aserivnost c) završni diplomski radovi

159.913:37.018.1(043.2)
COBISS.BH-ID 7562009

482
VREVIĆ, Dženana
        [Humor i preferirana samoća kao determinante usamljenosti] : [završni diplomski rad] / [Dženana Vrević]. - Sarajevo : [Dž. Vrević], 2010. - 52 lista, [21] list priloga : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) posebna psihička stanja b) završni diplomski radovi

159.942(043.2)
COBISS.BH-ID 7595545

483
VUKOVIĆ, Aida
        Osobine ličnosti i načini suočavanja kao prediktori psihosocijalne prilagodbe zatvorenika : završni diplomski rad / Aida Vuković. - Sarajevo : [A. Vuković], 2012. - 52 lista, 26 listova priloga : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) zatvorenici i stres b) završni diplomski radovi

159.923:343.81/.82(043.2)
COBISS.BH-ID 7560217

484
ZAHIROVIĆ, Ajla
        Uticaj anksioznosti na kognitivne funkcije u ispitnim situacijama : završni diplomski rad / Ajla Zahirović. - Sarajevo : [A. Zahirović], 2012. - 32 listova, [18] listova prologa : tabele i grafikoni ; 30 cm

Utjecaj anksioznosti na kognitivne funkcije je dobro poznat zahvaljujući rezultatima dosadašnjih istrazivanja. Anksioznost predstavlja hroničsan strah,u odsutnosti direktne prijetnje i čest je korelat stresa. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj amksioznosti na kognitivne funkcije u ispitnim situacijama kod studenata. Istraživanje je rađeno u dvije vremenske tačke, tj. u neispitnim i neispitnim situacijama. Uistraživanju je učestvovalo25 studenata prve godine Odsjeka za psihologiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu...Zaključak je da su studenti u ispitnom periodu značajno aknsiozniji, oštećeno im je svakodnevno pamćenje, dok testovima pažnje u tom periodu postižu bolje rezultate. Nema statistički značajnih razlika u rezultatima dobivenim na upitniku o kognitivnim omaškama u obje vremenske tačke. - Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerztet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) anksioznost i ispiti b) pažnja c) završni diplomski radovi

159.947.5-057.87(043.2)
COBISS.BH-ID 7552281

485
ZRNANOVIĆ, Vildana
        Osobine okoline i kognitivne procjene kao prediktori načina suočavanja sa akademskim stresom kod studenata / Vildana Zrnanović. - Sarajevo : [V. Zrnanović], 2013. - 47, [3] lista priloga : tabele ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) studenti i stres b) utjecaj okoline na pojavu stresa c) završni diplomski radovi

159.944.4-057.875(043.2)
COBISS.BH-ID 7706137

486
ŽILIĆ, Nikolina
        Razlike u intenzitetu stresa između pripadnika različitih zanimanja : završni diplomski rad / Nikolina Žilić. - Sarajevo : [N. Žilić], [2011]. - 69 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) stres i zanimanje b) završni diplomski radovi

159.96:331.54(043.2)
COBISS.BH-ID 7669529


2 RELIGIJA. TEOLOGIJA.


487
ĐIDO, Mersiha
        Religija u procesu obrazovanja : [završni diplomski rad] / Mersiha Đido. - Sarajevo : [M. Đido], 2011. - 45 listova ; 30 cm

Mentor Vladimir Premec. - Bibliografija: listovi 44-45 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Zusammenfassung. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) religija b) razvoj religije c) država d) klerikalizam e) sekte f) obrazovanje g) globalizacija h) revitalizacija religije i) završni diplomski radovi

2-6(043.2)
2-426(043.2)
316.2:2(043.2)
COBISS.BH-ID 7600409

488
HASAGIĆ, Sanda
        Uticaj antičkih mitova na abrahamističke religije : završni diplomski (magistarski) rad / Sanda Hasagić. - Sarajevo : [S. Hasagić], 2014. - 136 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Salmedin Mesihović. - Bibliografija: listovi 130-134 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) mitologija b) religije c) Deukalinov potop d) Mit o Belerefontu e) Mit o Edipu f) završni diplomski radovi

2-264(043.2)
COBISS.BH-ID 8674073

489
HELJIĆ, Azem
        Bogumilstvo na Balkanu : završni diplomski master rad / Azem Heljić. - Sarajevo : [A. Heljić], 2017. - 70 listova ; 30 cm

Mentor Esad Kurtović. - Bibliografija: listovi 69 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) bogumili b) bogumilstvo c) Balkan d) završni diplomski radovi

27-87.645(497)(043.2)
COBISS.BH-ID 9599257

490
HOŠIĆ, Anesa
        Islamsko, konfucijansko daoistički dijalog u savremenom svijetu : [završni diplomski rad] / Anesa Hošić. - Sarajevo : [A. Hošić], 2011. - 66 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Nevad Kahteran. - Bibliografija: listovi 65 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) islam b) konfucijanizam c) daoizam d) Han Kitab e) međureligijski dijalog f) završni diplomski radovi

2-67
COBISS.BH-ID 7604505

491
OVČINA, Azra
        Uticaj religije na integraciju žene muslimanke u društvu : sociološko, povijesno, kulturološki pristup : [završni diplomski rad] / Azra Ovčina. - Sarajevo : [A. Ovčina], 2013. - 114 listova ; 30 cm

Mentor Vladimir Premec. - Bibliografija: listovi 107-112 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) religija b) islam c) žene muslimanke d) društvo e) završni diplomski radovi

28-055.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7655961

492
SIMIĆ, Lejla
        Uticaj religije na BiH društvo od 1990. god. do danas : završni diplomski rad / Lejla Simić. - Sarajevo : [L. Simić], 2010. - 55 lista ; 30 cm

Mentor Ivo Komšić. - Bibliografija: listovi 53 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) religija b) društvo c) Bosna i Hercegovina d) sociološki aspekt e) završni diplomski radovi

2:316.3(497.6)(043.2)
316.3:2(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7641881

493
VIDOVIĆ, Dragan
        Udruženje katoličkih svećenika "Dobri Pastir" : (1949.-1965.) : završni diplomski rad / Dragan Vidović. - Sarajevo : [D. Vidović], 2017. - 92 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 91-92 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Udruženje katoličkih svećenika "Dobri pastir" - 1949-1965 b) katoličke crkve c) svećenici d) završni diplomski radovi

27-725(497.6)"1949/1965"(043.2)
COBISS.BH-ID 9660697


3 DRUŠTVENE NAUKE. (UOPĆE).


494
ADILAGIĆ, Emina
        Povezanost organizacijske klime i kulture i dobrobiti zaposlenika : završni diplomski rad / Emina Adilagić. - Sarajevo : [E. Adilagić], 2011. - 61 list : tabele ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) organizacija na poslu b) radna klima c) zadovljstvo zaposlenih

331.108:159.96(043.2)
COBISS.BH-ID 7669273

495
AHMIĆ, Enisa
        Različiti faktori kao uzroci maloljetničke delinkvencije korisnika "Disciplinskog centra za maloljetnike" u Sarajevu : (magistarski rad) / Enisa Ahmić. - Sarajevo : [E. Ahmić], 2012. - 80 listova, [10] listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Milenko Brkić. - Bibliografija: listovi 64-65 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Disciplinski centar za maloljetnike Sarajevo b) maloljetnička delinkvencija c) maloljetnički prijestupnici d) završni diplomski radovi

343.91-053.6(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 7700761

496
ALAIM, Amila
        Brak i bračni odnosi : završni diplomski rad / Amila Alaim. - Sarajevo : [A. Alaim], 2012. - 41 list : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) brak i odnosi u braku

392.3:159.9(043.2)
COBISS.BH-ID 7586329

497
ALJKANOVIĆ, Begajeta
        Komparativna analiza rada Komisije za ispitivanje zločina okupatora i njihovih pomagača tokom Drugog svjetskog rata u Srebrenici i Komisije Vlade Republike Srpske za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine : (završni diplomski rad) / Begajeta Aljkanović. - Sarajevo : [B. Aljkanović], 2014. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 42-44 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Komisija za ispitivanje zločina b) Drugi svjetski rat c) Komisija Vlade Republike Srpske d) Srebrenica e) ratni zločini f) 1995 g) završni diplomski radovi

341.322(497.6 Srebrenica)"1940/1945"(043.2)
341.322(497.6 Srebrenica)"1995"(043.2)
COBISS.BH-ID 8675097

498
BARINA, Erol
        Odrednice profesionalnog sagorijevanja kod nastavnika osnovne škole : završni diplomski rad / Erol Barina. - Sarajevo : [E. Barina], 2013. - 74 lista, [17] listova prologa : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) nastavnici i profesionalizam

371.213(043.2)
COBISS.BH-ID 7599129

499
BAŠIĆ, Mirza
        UNPROFOR u Sarajevu od 1992. do 1995. godine : (završni diplomski rad) / Mirza Bašić. - Sarajevo : [M Bašić], 2014. - 96 listova ; 30 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 88-96 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Ujedinjene nacije b) Mirovne snage c) Bosna i Hercegovina d) Sarajevo e) 1992-1995 f) završni diplomski radovi

355.357(497.6 Sarajevo)"1992/1995"(043.2)
COBISS.BH-ID 8674329

500
BEĆKOVIĆ, Amela
        Zastupljenost različitih oblika nasilja kod osnovnoškolaca : završni diplomski rad / Amela Bećković. - Sarajevo : [A. Bećković], 2012. - 47, [5] listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) osnovci i nasilje b) nasile nad djecom

316.624.3-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7672089

501
BOLIĆ, Senaid
        Rimska porodica : (završni diplomski rad) / Senaid Bolić. - Sarajevo : [S. Bolić], 2012. - 76 listova : ilustr. ; 30 cm

[Mentor Salmedin Mesihović]. - Bibliografija: listovi 68-75 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Porodica - Rimsko Carstvo b) Rimska država c) Stari Rim d) završni diplomski radovi

316.356.2(37)(043.2)
392.31(37)(043.2)
COBISS.BH-ID 7575577

502
ČOLO, Nikolina
        Smrtna kazna : problematiziranje u sociologiji prava : završni diplomski rad / Nikolina Čolo. - Sarajevo : [N. Čolo], 2011. - 53 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Ivo Komšić. - Bibliografija: listovi 48-49 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) smrtna kazna b) egzekucija c) zločinac d) pravo na život e) osveta f) zastrašivanje g) zaštita društva h) završni diplomski radovi

343.253(043.2)
COBISS.BH-ID 7652633

503
DERVIŠAGIĆ, Almina
        Sociopedagoški aspekti nasilja u obitelji i mogući oblici prevencije : završni diplomski rad / Almina Dervišagić. - Sarajevo : [A. Dervišagić], 2010. - 72 lista : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentorica Adila Pašalić-Kreso. - Bibliografija: listovi 68 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nasilje u obitelji b) disfunkcionalna obitelj c) završni diplomski radovi

343.54/.55(043.2)
COBISS.BH-ID 7620121

504
DIZDAREVIĆ, Samra
        Ženska prava : norme i stvarnost : [završni diplomski rad] / Samra Dizdarević. - Sarajevo : [S. Dizdarević], 2011. - 89 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Ivo Komšić. - Bibliografija: listovi 87-89 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) ženska prava b) rodna nejednakost c) ravnopravnost spolova d) završni diplomski radovi

342.7-055.2](043.2)
COBISS.BH-ID 7604249

505
EMINOVIĆ, Ajla
        The Use of Young Adult Fantasy and Diary Novels in the EFL Classroom with Students Aged 13-15 Years = Upotreba književnosti za mlade iz područja žanra fantastike i dnevnika kod podučavanja engleskog kao stranog jezika u dobi od 13 do 15 godina : Master's thesis / Ajla Eminović. - Sarajevo : [A. Eminović], 2017. - 77 listova ; 30 cm

Mentor Lejla Mulalić. - Bibliografija: listovi 58-60 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) književnost za djecu i omladinu b) engleski jezik c) završni diplomski radovi

821.111.09-93:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 9591833

506
EŠPIĆ, Meris
        Privreda Bosne i Hercegovine u Prvom svjetskom ratu prema pisanju onovremene štampe : završni diplomski rad / Meris Ešpić. - Sarajevo : [M. Ešpić], 2011. - 45 listova ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 43-45 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Privreda - Historija - Bosna i Hercegovina - 1914-1918 b) Prvi svjetski rat c) trgovina d) završni diplomski radovi

338(497.6)"1914/1918"(043.2)
COBISS.BH-ID 7559449

507
FRAŠTO, Aldin
        Vakufi u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske uprave sa posebnim osvrtom na borbu za vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju : (završni diplomski rad) / Aldin Frašto. - Sarajevo : [A. Frašto], 2017. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 58-60 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) vakufi b) Bosna i Hercegovina c) Austro-Ugarska d) 1878-1918 e) završni diplomski radovi

347.2(497.6)"1878/1918"(043.2)
COBISS.BH-ID 9480473

508
GRUŠECKI, Jelena
        Pedagoško djelovanje službe za prevenciju, prihvat i zaštitu djece u riziku Kantona Sarajevo : završni diplomski rad / Jelena Grušecki. - Sarajevo : [J. Grušecki], 2015. - 79 listova ; 30 cm

Mentor Snježana Šušnjara. - Bibliografija: listovi 68-72 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) djeca u riziku b) djeca ulice c) socijalna zaštita djece d) Centar za socijalni rad e) Kanton Sarajevo f) završni diplomski radovi

364.65-053.2(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 8708121

509
HABIBIJA, Amela
        Razumijevanje društvene stvarnosti kroz strategiju vojnog umijeća : (završni diplomski rad) / kandidat Habibija Amela. - Sarajevo : [A. Habibija], 2014. - 35 listova ; 30 cm

Mentor Fočo Salih. - Bibliografija: 33-35 lista ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
a) rat b) strategije ratovanja c) informaciono ratovanje d) psihološko ratovanje e) završni diplomski radovi

355.01(043.2)
COBISS.BH-ID 8591897

510
HADŽAJLIĆ, Amela
        Bosanskohercegovačka žena u XIX stoljeću u putopisnoj i ljetopisnoj literaturi : (završni diplomski rad) / Amela Hadžajlić. - Sarajevo : [A. Hadžajlić], 2013. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 57-60 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst
a) Žene - U literaturi - Bosna i Hercegovina - 19. st. - Završni diplomski radovi

305-055.2(497.6)"18"(043.2)
COBISS.BH-ID 7595289

511
HADŽIĆ, Kenan
        Politička i vojna zbivanja na području općine Travnik 1992.-1995. godine : (završni diplomski rad) / Kenan Hadžić. - Sarajevo : [K. Hadžić], 2016. - 83 lista ; 30 cm

Mentor Zijad Šehić. - Bibliografija: listovi 75-78 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) rat b) agresija c) Bosna i Hercegovina d) Travnik e) 1992-1995 f) završni diplomski radovi

341.31:355.45(497.6 Travnik)"1992/1995"(043.2)
COBISS.BH-ID 8688409

512
HODŽIĆ, Elma
        Umjetnost i konstituisanje kolektivnog pamćenja kroz muzejsko-galerijsku praksu u Sarajevu nakon rata : (1992-1995) : završni diplomski rad / Elma Hodžić. - Sarajevo : [E. Hodžić], 2014. - 87 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Asja Mandić. - Bibliografija: listovi 66-68 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za historiju umjetnosti
a) kolektivno pamćenje b) Historijski muzej Bosne i Hercegovine c) Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine d) Sarajevo e) 1992-1995 f) završni diplomski radovi

316.774:069(497.6 Sarajevo)"1992/1995"(043.2)
COBISS.BH-ID 8678425

513
HUBIĆ, Ena
        Razlike u percepciji zapošljivosti između studenata i poslodavaca : završni diplomski rad / Ena Hubić. - Sarajevo : [E. Hubić], 2013. - 50 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Fiolozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) zapošljavanje studenata b) završni diplomski radovi

331.105.2-057.15:159.9-057.875(043.2)
COBISS.BH-ID 7700249

514
HUKANOVIĆ, Adis
        Percepcija zlostavljanja na radnom mjestu i dobrobit radnika : završni diplomski rad / Adis Hukanović. - Sarajevo : [A. Hukanović], 2013. - 56, [5] listova : tabele ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Fiolozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) mobing

364.63:331(043.2)
COBISS.BH-ID 7701017

515
IMAMOVIĆ, Nermin
        Prošlost i razumijevanje rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1996. godine : (završni diplomski rad) / Nermin Imamović. - Sarajevo : [N. Imamović], 2013. - 52 lista ; 31 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 49-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) rat c) 1992-1996 d) završni diplomski radovi

355.013/.014(497.6)"1992/1996"(043.2)
COBISS.BH-ID 7633689

516
KRIŠTO, Martina
        Odgojno-obrazovni programi u kaznenopopravnim zavodima u Federaciji Bosni i Hercegovini : diplomski rad, MA studij Pedagogije / Martina Krišto. - Sarajevo : [M. Krišto], 2010. - 71 list, [26] listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 70-71 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) odgoj b) obrazovanje c) kazneno-popravni zavodi d) završni diplomski radovi

343.811:37(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7620633

517
KRIVOŠIĆ, Feđa
        Ekonomija u Bosni i Hercegovini od 1977. do 1984 godine na primjeru poslovanja "Investinženjering" - Pale : (završni diplomski rad) / Feđa Krivošić. - Sarajevo : [F. Krivošić], 2016. - 55 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 48-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) historija ekonomije b) Bosna i Hercegovina c) 1977-1984 d) Investinženjering e) završni diplomski radovi

330:94(497.6)"1977/1984"(043.2)
COBISS.BH-ID 9005593

518
LISICA, Admir
        Koncepcija rješenja državno-pravnog statusa Bosne i Hercegovine u muslimanskoj politici : 1878-1914 : (završni diplomski rad) / Admir Lisica. - Sarajevo : [A. Lisica], 2017. - 66 listova ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 63-66 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Muslimani b) državno-pravni status c) Bosna i Hercegovina d) Austro-Ugarska e) 1878-1918 f) završni diplomski radovi

342.72(497.6)"1878/1918"(043.2)
COBISS.BH-ID 9479961

519
LOVRIĆ, Irena
        Odnos kontraproduktivnog radnog ponašanja i percepcije organizacijske pravednosti : završni diplomski rad / Lovrić Irena. - Sarajevo : [I. Lovrić], 2011. - 41 list : tabele i grafikoni ; 2011

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) kontraproduktivnost na radu b) organizacijska pravednost

331.108:159.9(043.2)
COBISS.BH-ID 7566873

520
MAMELA, Semin
        Uloga vakufa u privrednom razvoju Visokog u 16. stoljeću : završni diplomski rad / Semin Mamela. - Sarajevo : [S. Mamela], 2015. - 67 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Enes Pelidija. - Bibliografija: listovi 62-67 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) privreda b) vakufi c) Osmansko Carstvo d) Bosna i Hercegovina e) Visoko f) 16. st. g) završni diplomski radovi

332.1(497.6 Visoko)(043.2)
COBISS.BH-ID 8679449

521
MEDIĆ, Jasmin
        Zločini u Prijedoru 1992. godine na osnovu presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) : (završni diplomski rad - master) / Jasmin Medić. - Sarajevo : [J. Medić], 2012. - 58 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 55-58 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) Prijedor c) Međunarodni sud d) genocid e) 1992 f) završni diplomski radovi

341.485(497.6 Prijedor)"1992"(043.2)
341.645.2:341.485(497.6 Prijedor)"1992"(043.2)
COBISS.BH-ID 7589657

522
MEHIĆ, Senad
        Vojske i vojevanja u Bosni u XIX stoljeću : završni diplomski rad / Senad Mehić. - Sarajevo : [S. Mehić], 2015. - 85 listova ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 83-85 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) vojske b) historija c) Bosna i Hercegovina d) 19. st. e) završni diplomski radovi

355.1:94(497.6)"18"(043.2)
COBISS.BH-ID 8682265

523
MILAK, Hana
        Tranzicija i urbani prostor : studija slučaja općine Livno : (završni diplomski rad) / kandidat Hana Milak. - Sarajevo : [H. Milak ], 2014. - 61 list : ilustr. ; 30 cm

Mentor Ivo Komšić. - Bibliografija: listovi 51-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
a) tranzicija b) urbani prostor c) studija slučaja d) općina Livno e) završni diplomski radovi

314.04(497.6 Livno)(043.2)
COBISS.BH-ID 8593689

524
MUHIĆ, Admira
        Sociološko problematiziranje nasilja u porodici : završni diplomski rad / Muhić Admira. - Sarajevo : [A. Muhić], 2011. - 68 listova ; 30 cm

Mentor Salih Fočo. - Bibliografija: listovi 67-68 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija i sociologija
a) nasilje b) nasilje u porodici c) prevencije nasilja d) sociološki aspekt e) završni diplomski radovi

343.54/.55(043.2)
COBISS.BH-ID 7649561

525
MUHIĆ, Dalila
        Liberalizam i manjinska prava : (završni diplomski rad) / kandidatkinja Dalila Muhić. - Sarajevo : [ D. Muhić], 2015. - 35 listova ; 30 cm

Mentor Jasminka Babić-Avdispahić. - Bibliografija: listovi 34-35 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju
a) liberalizam b) manjinska prava c) multikulturalni liberalizam d) završni diplomski radovi

329.12(043.2)
COBISS.BH-ID 8589081

526
MUHIĆ, Emira
        Žena u socijalizmu u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1971. godine prema časopisu "Nova žena" : (završni diplomski rad) / Emira Muhić. - Sarajevo : [E. Muhić], 2012. - 74 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 72-74 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) žene c) društveni položaj d) pravni položaj e) socijalizam f) 1945-1971 g) "Nova žena" (časopis) h) završni diplomski radovi

316.663-055.2(487.6)"1945/1971"(043.2)
321.74-055.2(487.6)"1945/1971"(043.2)
COBISS.BH-ID 7594521

527
NUMANOVIĆ, Amar
        Prijepori bibliotekarstva u društvu znanja : uvidi i implikacije socijalne epistemologije : završni diplomski rad / Amar Numanović. - Sarajevo : [ A. Numanović], 2015. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Mario Hibert. - Bibliografija : listovi 49-53 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekrstvo
a) društvo znanja b) socijalna epistemologija c) politike znanja d) javno znanje e) spoznajno-komunikacijski procesi f) završni diplomski radovi

02+316.3:165 (043.2)
COBISS.BH-ID 9441049

528
OSMANOVIĆ, Emina
        Sklonost praznovjerju i praznovjernom ponašanju kod studenata sarajevskog univerziteta : završni diplomski rad / Emina Osmanović. - Sarajevo : [E. Osmanović], 2010. - 57 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) praznovjerje i studenti

398.3(497.6 Sarajevo)-057.87(043.2)
COBISS.BH-ID 7582233

529
RAMIĆ, Fadil
        Obrazovne potrebe i modeli obrazovanja pilota oružanih snaga BiH : prilog teoriji vojne obrazovne politike : MA rad / Fadil Ramić. - Sarajevo : [F. Ramić], 2012. - 93 lista, [13] listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: list 92. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) vojno obrazovanje b) oružane snage c) piloti d) Bosna i Hercegovina e) završni diplomski radovi

358.4:37(497.6)(043.2)
623.74:37(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7679001

530
SEGEDIN, Adisa
        Prikaz žena u antičkom rimskom društvu i umjetnosti : (magistarski rad) / Adisa Segedin. - Sarajevo : [A. Segedin], 2015. - 104 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Salmedin Mesihović. - Bibliografija: listovi 101-104 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) žene b) društveni položaj c) umjetnost d) Rimsko Carstvo e) završni diplomski radovi

316.66-055.2(37)(043.2)
COBISS.BH-ID 8684825

531
SELMANOVIĆ, Amela
        Professional development of English language teachers in the 21st century : Educational practices in Bosnia and Herzegovina and Montenegro : Master's Thesis = Profesionalni razvoj nastavnika engleskog jezika u 21. vijeku : obrazovne prakse u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori : završni diplomski rad / Amela Selmanović. - Sarajevo : [A. Selmanović], 2017. - 74 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Larisa Kasumagić-Kafedžić. - Bibliografija: listovi 49-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) nastavno osoblje b) profesionalni razvoj c) završni diplomski radovi

371.12:811.111"20"(043.2)
COBISS.BH-ID 9592089

532
SOFOVIĆ, Bisera
        Roditeljstvo u okviru teorije izbora : završni diplomski rad / Bisera Sofović. - Sarajevo : [B. Sofović], 2013. - 42 lista : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) roditeljstvo i teorija izbora

37.018.1(043.2)
COBISS.BH-ID 7598105

533
ŠKARICA, Vjekoslav
        Kvazi-racionalno ponašanje potrošača: utjecaj nepovratnih troškova na odlučivanje : završni diplomski rad / Vjekoslav Škarica. - Sarajevo : [V. Škarica], 2012. - 43 lista : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) ponašanje potrošača

159.9:330.567.22(043.2)
COBISS.BH-ID 7585817

534
TARAHIJA, Nadira
        Školska postignuća djece koja podliježu riziku socijalne isključenosti : završni diplomski rad / Nadira Tarahija. - Sarajevo : [N. Tarahija], 2016. - 59 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Snježana Šušnjara. - Bibliografija: listovi 56-57 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) socijalna isključenost b) uspjeh u nastavi c) djeca d) završni diplomski radovi

342.733:37(043.2)
COBISS.BH-ID 8713753

535
TEPIĆ, Edvina
        Subkultura kriminalnih grupa : [završni diplomski rad] / Edvina Tepić. - Sarajevo : [E. Tepić], 2011. - 56 listova ; 30 cm

Mentor Vladimir Premec. - Bibliografija: listovi 55-65 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) maloljetnička delikvencija b) kriminal c) kriminalne grupe d) sociološki aspekt e) završni diplomski radovi

343.91-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7641113

536
VALJEVČIĆ, Emina
        Utjecaj socio-ekonomskog statusa učenika na postignuće u školi i prihvaćenost u razredu : završni diplomski rad / Emina Valjevčić. - Sarajevo : [E. Valjevčić], 2010. - 132 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Adila Pašalić-Kreso. - Bibliografija: listovi 112-113. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) obrazovanje b) učenici c) obitelj d) socio-ekonomski status e) razred f) završni diplomski radovi

316.356.23:371.212.7(043.2)
COBISS.BH-ID 7608601


31 DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA.


537
BEŠLIJA, Muamer
        Mahale Sarajeva između tradicionalnog i savremenog načina življenja : završni diplomski rad / Muamer Bešlija. - Sarajevo : [M. Bešlija], 2011. - 103 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Ivo Komšić. - Bibliografija: listovi 101-103 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) mahale b) sociologija naselja c) sociološki fenomen mahale d) Sarajevo e) završni diplomski radovi

316.334.55(497.6 Sarajevo)(043.2)
316.334.56(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 7655193

538
BUBALO, Nives
        Društveni pokreti i globalizacija : završni diplomski rad / Nives Bubalo. - Sarajevo : [N. Bubalo ], 2016. - 46 listova ; 30 cm

Mentor Ivo Komšić. - Bibliografija: 45-46 listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
a) globalizacija b) demokratija c) društveni konflikt d) kultura e) civilno društvo f) Čikaška škola g) vrste društvenih pokreta h) završni diplomski radovi

316.32(043.2)
COBISS.BH-ID 8646169

539
ČAJIĆ, Azra
        Uloga informacijske i komunikacijske tehnologije u stvaranju društvenih fenomena : [završni diplomski rad] / Azra Čajić. - Sarajevo : [A. Čajić], 2011. - 41 list ; 30 cm

Mentor Nijaz Ibrulj. - Bibliografija: listovi 40-41 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) informacija b) društvo c) informacijsko-komunikacijska tehnologija d) društvena ontologija e) komunikacija f) društvene mreže g) završni diplomski radovi

316.42:65.011.56(043.2)
COBISS.BH-ID 7651353

540
ČAUŠEVIĆ, Merima
        Novi mediji, društveni i politički pokreti : [završni diplomski rad] / Merima Čaušević. - Sarajevo : [M. Čaušević], [2011]. - 47 listova ; 30 cm

Mentor Ivo Komšić. - Bibliografija: listovi 45 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) novi mediji b) internet c) civilno društvo d) država e) društveni pokreti f) umreženi društveni pokreti g) završni diplomski radovi

316.423(043.2)
316.35(043.2)
COBISS.BH-ID 7757593

541
ČIVIĆ, Mirela
        Socio-pedagoški problemi jednoroditeljskih obitelji nastalih u ratu : završni diplomski rad / Mirela Čivić. - Sarajevo : [M. Čivić], 2011. - 85 listova : tabele ; 31 cm

Mentor Adila Pašalić-Kreso. - Bibliografija: list 57. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) sociologija porodice b) obiteljski odgoj c) jednoroditeljske obitelji d) samohrane majke e) završni diplomski radovi

316.356.2-055.26(043.2)
COBISS.BH-ID 7675673

542
ČOLPA, Almira
        Društveni sukobi i političke posljedice rata u BiH od 1990.- 1995. godine : [završni diplomski rad] / Almira Čolpa. - Sarajevo : [A. Čolpa], 2013. - 56 listova ; 30 cm

Mentor Ivo Komšić. - Bibliografija: listovi 55-56 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) društveni sukobi b) tipovi konflikta c) rat d) Bosna i Hercegovina e) 1990-1995 f) religija g) politika h) nacija i) mirovne konferencije j) završni diplomski radovi

316.48(043.2)
COBISS.BH-ID 7678745

543
DELIJA, Anela
        Modernost i postmodernost kroz poimanje društva rizika / Delija Anela : završni diplomski rad. - Sarajevo : [A. Delija], 2017. - list ; 30 cm

Mentor Salih Fočo. - Bibliografija: listovi 60-62; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
a) modernost b) postmodernost c) individualizacija d) modernizacija e) globalizacija f) društvo rizika g) završni diplomski radovi

316.4(043.2)
COBISS.BH-ID 9479705

544
DŽINDO, Amela
        Neverbalna komunikacija u kontekstu njene primjene : [završni diplomski rad] / Amela Džindo. - Sarajevo : [A. Džindo], 2013. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Nijaz Ibrulj. - Bibliografija: listovi 52-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) sociologija komunikacije b) neverbalna komunikacija c) verbalna komunikacija d) vizuelna komunikacija e) završni diplomski radovi

316.77(043.2)
81'22:316.77(043.2)
COBISS.BH-ID 7668249

545
FILIPOVIĆ, Ivona
        Problemi potrošačkog društva u svjetlu kulturne mijene i krize humaniteta : (završni diplomski rad) / kandidat Ivona Filipović. - Sarajevo : [I. Filipović ], 2014. - 44 lista ; 30 cm : ilustr.

Mentor Sulejman Bosto. - Bibliografija: listovi 42-43 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
a) potrošačko društvo b) potrošačka kultura c) masovna kultura d) završni diplomski radovi

316.323(043.2)
COBISS.BH-ID 8594457

546
HASKOVIĆ, Amra
        Sadržaji posvećeni djeci s teškoćama u razvoju u bosansko-hercegovačkom listu Dnevni avaz od 01.01.2009. do 31.12.2009. god. : završni diplomski rad / Amra Hasković. - Sarajevo : [A. Hasković], 2010. - 67 listova, [50] listova : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 62-66 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) djeca s teškoćama u razvoju b) inkluzija c) mediji d) Dnevni avaz, novine e) 2009 f) završni diplomski radovi

316.774:616.899-053.2"2009"(043.2)
616.899-053.2:070.1"2009"(043.2)
COBISS.BH-ID 7676953

547
IMAMOVIĆ, Vernesa
        Doprinos Esada Ćimića u proučavanju sociologije religije u Bosni i Hercegovini : [završni diplomski rad] / Vernesa Imamović. - Sarajevo : [V. Imamović], 2011. - 46 listova ; 30 cm

Mentor Nevad Kahteran. - Bibliografija: listovi 46 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) Ćimić, Esad b) sociologija religije c) nacija d) društvo e) vjera f) ideologija g) ateizam h) tradicija i) sekularizacija j) završni diplomski radovi

316.74:2(043.2)
COBISS.BH-ID 7642393

548
KESER, Lejla
        Doprinos Ivana Cvitkovića u proučavanju sociologije religije u Bosni i Hercegovini : [završni diplomski rad] / Lejla Keser. - Sarajevo : [L. Keser], 2011. - 39 listova ; 30 cm

Mentor Nevad Kahteran. - Bibliografija: listovi 39 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) Cvitković, Ivan b) sociologija religije c) Bosna i Hercegovina d) završni diplomski radovi

316.74:2(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7650329

549
KOMŠIĆ, Marko
        Društvena konstruiranost znanja : završni diplomski rad / Marko Komšić. - Sarajevo : [M. Komšić], 2013. - 48 listova ; 30 cm

Mentor Ugo Vlaisavljević. - Bibliografija: listovi 44 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) znanje b) sociologija znanja c) završni diplomski radovi

316.74:001(043.2)
COBISS.BH-ID 7590169

550
MEHMEDOVIĆ, Sabrija
        Utjecaj vjerskih i tradicijskih vrijednosti na odgoj u bošnjačkim porodicama : završni diplomski rad / Sabrija Mehmedović. - Sarajevo : [S. Mehmedović], 2010. - 75 listova : tabele ; 31 cm

Mentorica Adila Pašalić-Kreso. - Bibliografija: listovi 74-75 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) vjerski odgoj b) obiteljski odgoj c) obitelj d) Bošnjaci e) završni diplomski radovi

316.356.2(=163.4*3)(043.2)
COBISS.BH-ID 7619097

551
OMANOVIĆ, Alma
        Uzroci agresivnosti i devijantnosg ponašanja mladih u BiH : [završni diplomski rad] / Alma Omanović. - Sarajevo : [A. Omanović], 2011. - 48 listova ; 30 cm

Mentor Vladimir Premec. - Bibliografija: listovi 46 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) mladi b) devijantno ponašanje c) agresivnost d) uzroci e) sociološki aspekt f) završni diplomski radovi

316.624(043.2)
COBISS.BH-ID 7640601

552
SKOPLJAKOVIĆ, Ilhana
        Novi mediji u komunikacijskom prostoru : [završni diplomski rad] / Ilhana Skopljaković. - Sarajevo : [I. Skopljaković], 2013. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Nijaz Ibrulj. - Bibliografija: listovi 47-49 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) mediji b) komunikacija c) društvene mreže d) informacijsko društvo e) završni diplomski radovi

316.77(043.2)
COBISS.BH-ID 7656729

553
ŠAHINOVIĆ, Emina
        Kriza kasne modernosti u Habermasovoj društvenoj teoriji : završni diplomski rad / Emina Šahinović. - Sarajevo : [E. Šahinović], 2017. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Salih Fočo. - Bibliografija str. 52-53: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
a) Habermas, Jurgen b) društvena teorija c) modernost d) kriza e) društvo f) sociologija razvoja g) završni diplomski radovi

316.2 Habermas, J.
COBISS.BH-ID 9581337

554
TABAK, Emina
        Komunikacijski procesi u funkciji primarne socijalizacije : [završni diplomski rad] / Emina Tabak. - Sarajevo : [E. Tabak], 2013. - 59 listova ; 30 cm

Mentor Nijaz Ibrulj
a) porodica b) društvena komunikacija c) zdravlje d) posao e) obrazovanje f) sociološki aspekt g) završni diplomski radovi

314.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7667225

555
TIROVIĆ, Lejla
        Globalizacija i mediji / kandidat Lejla Tirović : završni diplomski rad. - Sarajevo : [L. Tirović], 2014. - 40 listova ; 30 cm

Mentor Nijaz Ibrulj. - Bibliografija: listovi 38-39 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
a) globalizacija b) mediji c) globalna kultura d) internet e) digitalna revolucija f) završni diplomski radovi

316.32(043.2)
COBISS.BH-ID 8592665

556
TOMEK, Tatjana
        Klub medijatora kao model prevencije sukoba među učenicima osnovne škole : završni diplomski rad / Tatjana Tomek. - Sarajevo : [T. Tomek], 2011. - 72 lista [13] listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Snježana Šušnjara. - Bibliografija: listovi 70-71 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) sukobi u školama b) medijatori c) medijacija d) osnovne škole e) završni diplomski radovi

316.6:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7660825

557
VLAISAVLJEVIĆ, Sanja
        Birati, upravljati i odlučivati na temelju boljih argumenata u debati : javni um i demokracija : završni diplomski rad / Sanja Vlaisavljević. - Sarajevo : [S. Vlaisavljević], 2013. - 85, XII, listova ; 30 cm

Mentor Salih Fočo. - Bibliografija: listovi 84-85 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) debata b) javni um c) javno argumentiranje d) istina e) demokratija f) politička filozofija g) politička sociologija h) završni diplomski radovi

316.334.3(043.2)
111.83(043.2)
COBISS.BH-ID 7658009


32 POLITIKA.


558
ALISPAHIĆ, Edin
        Zemlje građanske demokratije (Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska) u periodu između dva svjetska rata : (1918-1939) : (magistarski rad) / Edin Alispahić. - Sarajevo : [E. Alispahić], 2015. - 56 listova ; 30 cm

Mentor Zijad Šehić. - Bibliografija: listovi 55-56 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) građanska demokratija b) Sjedinjene Američke Države c) Velika Britanija d) Francuska e) 1918-1939 f) završni diplomski radovi

321.72(73)"1918/1939"(043.2)
321.72(410)"1918/1939"(043.2)
321.72(44)"1918/1939"(043.2)
COBISS.BH-ID 8681497

559
BAČVIĆ, Jusuf
        Vanjska politika Trećeg Rajha : 1933-1939 : (završni diplomski rad) / Jusuf Bačvić. - Sarajevo : [J. Bačvić], 2017. - 63 lista ; 30 cm

Mentor Amila Kasumović. - Bibliografija: listovi 62-63 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) historija b) Njemačka c) Treći Rajh d) vanjska politika e) međunarodni odnosi f) 1933-1939 g) završni diplomski radovi

327(430)"1933/1939"(043.2)
COBISS.BH-ID 9596697

560
BALTA, Emina
        Društveni status Roma u BiH : završni diplomski rad / Emina Balta. - Sarajevo : [E. Balta], 2011. - 44 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Ivo Komšić. - Bibliografija: listovi 36 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) Romi b) društveni status c) nacionalna manjina d) diskriminacija e) Bosna i Hercegovina f) završni diplomski radovi

323.1-054.57(497.6)(043.2)
316.66-054.57(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7652889

561
BULIĆ, Tea
        Sociološki aspekti odnosa religija - društvo - nacija u BiH : završni diplomski rad / Bulić Tea. - Sarajevo : [T. Bulić], 2012. - 45 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Ivo Komšić. - Bibliografija: listovi 45 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) religija b) društvo c) nacija d) međureligijski odnosi e) Bosna i Hercegovina f) završni diplomski radovi

321(497.6)
323.1(497.6)
2-1
COBISS.BH-ID 7584281

562
ĆOSIĆKIĆ, Jasmin
        Spoljna politika Velike Britanije : 1939-1945 : (završni diplomski rad) / Jasmin Ćosićkić. - Sarajevo : [J. Ćosićkić ], 2014. - 93 lista ; 30 cm

Mentor Amila Kasumović. - Bibliografija: listovi 91-93 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) vanjska politika b) Velika Britanija c) Drugi svjetski rat d) 1939-1945 e) završni diplomski radovi

327(410)"1939/1945"(043.2)
COBISS.BH-ID 8669721

563
DELIĆ, Eldin
        Suvremena liberalna demokratija u procesu globalizacija : [završni diplomski rad] / Eldin Delić. - Sarajevo : [E. Delić], 2011. - 34 lista ; 30 cm

Mentor Vladimir Premec. - Bibliografija: listovi 34 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) demokratija b) sloboda c) jednakost d) liberalizam e) globalizacija f) komunizam g) završni diplomski radovi

321.7(043.2)
COBISS.BH-ID 7655449

564
DELJO, Nermana
        Izvor međunacionalnih konflikata u Bosni i Hercegovini nakon Dejtonskog sporazuma : završni diplomski rad / Deljo Nermana. - Sarajevo : [N. Deljo], 2011. - 46 listova ; 30 cm

Mentor Ivo Komšić. - Bibliografija: listovi 43-44 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) nacija b) nacionalizam c) etnocentrizam d) međunacionalni sukobi e) etničke grupe f) Dejtonski sporazum g) Bosna i Hercegovina h) završni diplomski radovi

323.1:341.382](497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7654425

565
DŽEMIDŽIĆ, Taib
        Srpska politička elita u Bosni i Hercegovini od polovine 19. stoljeća do 1918. godine : (završni diplomski rad) / Taib Džemidžić. - Sarajevo : [T. Džemidžić], 2017. - 69 listova ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 66-69 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) političke elite b) unutrašnja politika c) Bosna i Hercegovina d) 19.-20. st. e) završni diplomski radovi

323(497.6)"18/19"(043.2)
COBISS.BH-ID 9601561

566
DŽINIĆ, Amir
        Odnos Turske prema zbivanjima u Republici Bosni i Hercegovini : 1992-1995. : završni diplomski rad / Amir Džinić. - Sarajevo : [A. Džinić], 2015. - 90 listova ; 30 cm

Mentor Zijad Šehić. - Bibliografija: listovi 86-90 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) vanjska politika b) Turska c) Bosna i Hercegovina d) 1992-1995 e) završni diplomski radovi

327(560:497.6)"1992/1995"(043.2)
COBISS.BH-ID 8680473

567
HAMBO, Semir
        Bosna i Dubrovnik u doba bosanskog bana Mateja Ninoslava : (završni diplomski rad) / Semir Hambo. - Sarajevo : [S. Hambo], 2011. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Esad Kurtović. - Bibliografija: listovi 53-60 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Matej Ninoslav (????-1250) b) Bosna i Hercegovina c) Dubrovnik d) Dubrovačka Republika e) historija f) međunarodni odnosi g) spoljna poltika h) 13. st. i) završni diplomski radovi

327(497.6:497.5 Dubrovnik)"12"(043.2)
94(497.6:497.5 Dubrovnik)"12"(043.2)
COBISS.BH-ID 7556889

568
IBRIČIĆ, Arijana
        Oblici političkog nasilja u SSSR-u do 1939. : (završni diplomski rad) / Arijana Ibričić. - Sarajevo : [A. Ibričić], 2014. - 56 listova ; 30 cm

Mentor Zijad Šehić. - Bibliografija: listovi 54-56 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) političko nasilje b) Sovjetski Savez c) do 1939 d) završni diplomski radovi

323.22/.28(47+57)".../1939"(043.2)
COBISS.BH-ID 8669977

569
IMAMOVIĆ, Emina
        Utjecaj osmanskih reformi u 19. stoljeću na položaj muslimanskog i kršćanskog stanovništva u Bosni : (završni diplomski rad) / Emina Imamović. - Sarajevo : [E. Imamović], 2017. - 63 lista ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 61-63 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) osmanske reforme b) unutrašnja politika c) Osmansko Carstvo d) Bosna i Hercegovina e) 19. st. f) završni diplomski radovi

323(497.6)"18"(043.2)
COBISS.BH-ID 9602073

570
KADIĆ, Samedin
        Aporije biopolitike : završni diplomski rad / Samedin Kadić. - Sarajevo : [S. Kadić], 2010. - 81 list ; 30 cm

Mentor Sulejman Bosto. - Bibliografija: listovi 79-81 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija i sociologija
a) politika b) moć c) znanje d) realpolitika e) idealpolitika f) biopolitika g) završni diplomski radovi

321.01(043.2)
316.334.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7621145

571
KERANOVIĆ, Šefika
        Odnos bosanskohercegovačkih političkih stranaka prema nacionalnom pitanju u Bosni i Hercegovini : [završni diplomski rad] / Šefika Keranović. - Sarajevo : [Š. Karanović], 2013. - 48 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Ivo Komšić. - Bibliografija: listovi 47 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) političke stranke b) nacije c) nacionalizam d) identitet e) religija f) politika g) Bosna i Hercegovina h) završni diplomski radovi

323.1(497.6)(043.2)
329(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7586585

572
LJEVAKOVIĆ, Amina
        Američka vanjska politika na Bliskom istoku : 1990.-1995. : (završni diplomski rad) / Amina Ljevaković. - Sarajevo : [A. Ljevaković], 2017. - 67 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Amila Kasumović. - Bibliografija: listovi 62-66 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) vanjska politika b) međunarodni odnosi c) Amerika d) Bliski istok e) 1990-1995 f) završni diplomski radovi

327(73:5-15)"1990/1995"(043.2)
COBISS.BH-ID 9596953

573
MUHAREMOVIĆ, Vedad
        Etno-simbolička eksplikacija nacionalizma Anthony D. Smitha : završni diplomski rad. - Sarajevo : [V. Muharemović], 2010. - 46 listova ; 30 cm

Mentor Salih Fočo. - Bibliografija: listovi 44-46 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) Smith, Anthony D. b) nacija c) nacionalizam d) etno-simbolizam e) etnicizam f) završni diplomski radovi

323.1(043.2)
COBISS.BH-ID 7642137

574
MURATOVIĆ, Samir
        Paradoks demokratije : [završni diplomski rad] / Samir Muratović. - Sarajevo : [S. Muratović], 2011. - 38 listova ; 30 cm

Mentor Vladimir Premec. - Bibliografija: listovi 38 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) demokratija b) sloboda c) jednakost d) javno dobro e) tiranija f) demokratski elitizam g) globalizacija h) završni diplomski radovi

321.7
COBISS.BH-ID 7652121

575
OMANOVIĆ, Adela
        Posjete Josipa Broza Tita BiH od 1945.-1979. godine : završni diplomski rad / Adela Omanović. - Sarajevo : [A. Omanović], 2017. - 51 list : ilustr. ; 30 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 50-51 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, [Odsjek za historiju]
a) Broz, Josip Tito (1892-1980) - Posjete b) Bosna i Hercegovina c) historija d) 1945-1979 e) završni diplomski radovi

323.2(497.6)"1945/1979"(043.2)
94(497.6)"1945/1979"(043.2)
COBISS.BH-ID 9316633

576
RABIĆ, Nedim
        Bosna i Srbija u doba Stjepana II Kotromanića : završni diplomski (magistarski) rad / Nedim Rabić. - Sarajevo : [N. Rabić], 2011. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Esad Kurtović. - Bibliografija: listovi 50-60 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Kotromanić, Stjepan, bosanski ban II (1292-1353) b) Bosna i Hercegovina c) Srbija d) historija e) spoljna politika f) međunarodni odnosi g) 14. st. h) završni diplomski radovi

327(497.6:497.11)"13"(043.2)
94(497.6:497.11)"13"(043.2)
COBISS.BH-ID 7555097

577
SINANOVIĆ, Aida
        Raspad Jugoslavije u međunarodnoj diplomatiji : (završni diplomski rad) / Aida Sinanović. - Sarajevo : [A. Sinanović], 2013. - 88 listova ; 31 cm

Mentor Zijad Šehić. - Bibliografija: listovi 85-88 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Jugoslavija b) međunarodna diplomatija c) 20. st. d) završni diplomski radovi

327(497.1)"19"(043.2)
COBISS.BH-ID 7780121

578
SOFTIĆ, Belma
        Kulturne veze grčkih naseljenika sa starosjedilačkim stanovništvom Ilirije : (završni diplomski-magistarski rad) / Belma Softić. - Sarajevo : [B. Softić], 2012. - 85 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Salmedin Mesihović. - Bibliografija: listovi 81-85 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Ilirija b) Iliri c) Grci d) grčka kolonizacija e) kulturna historija f) završni diplomski radovi

325.3(398)(043.2)
930.85(398)(043.2)
COBISS.BH-ID 7573785

579
ŠOŠIĆ, Tarik
        Srpski nacionalni pokret u Bosni u 19. stoljeću : (završni diplomski rad) / Tarik Šošić. - Sarajevo : [T. Šošić], 2016. - 76 listova ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 73-76 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Srpski nacionalni pokret b) Bosna i Hercegovina c) 19. st. d) završni diplomski radovi

329.73(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8885273

580
TABAKOVIĆ, Amar
        Bliski istoku u fokusu međunarodne diplomatije od 1945-1982. godine : (završni diplomski rad) / Amar Tabaković. - Sarajevo : [A. Tabaković], 2013. - 86 listova ; 31 cm

Mentor Zijad Šehić. - Bibliografija: listovi 81-86 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bliski istok b) međunarodna diplomatija c) 1945-1982 d) završni diplomski radovi

327(5-15)"1945/1982"(043.2)
COBISS.BH-ID 7632921


37 OBRAZOVANJE.


581
ADŽEM, Aldina
        Uzori učenika u srednjoj školi : završni diplomski rad / Aldina Adžem. - Sarajevo : [A. Adžem], 2011. - 82 lista : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Snježana Šušnjara. - Bibliografija: listovi 70-71 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) srednje škole b) učenici c) uzori d) završni diplomski radovi

371.212:373.5(043.2)
COBISS.BH-ID 7660569

582
AGOVIĆ, Ermina
        Odgojna dinamika obitelji djeteta s teškoćama u razvoju : završni diplomski rad / Ermina Agović. - Sarajevo : [E. Agović], 2011. - 76 listova : tabele ; 31 cm

Mentor Adila Pašalić-Kreso. - Bibliografija: listovi 71-72. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) obiteljski odgoj b) djeca s teškoćama u razvoju c) završni diplomski radovi

37.018.1:376.4-053.2(043.2)
159.922.76(043.2)
COBISS.BH-ID 7672601

583
AJVAZI-Rama, Džulzada
        Islamske visokoškolske obrazovne institucije u Sarajevu od 1887. godine do danas : (završni diplomski rad) / Džulzada Ajvazi-Rama. - Sarajevo : [Dž. Ajvazi-Rama], 2012. - 112 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Snježana Šušnjara. - Bibliografija: listovi 78-80 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Bosna i Hercegovina b) Sarajevo c) muslimani d) obrazovanje e) islamske visokoškolske obrazovne ustanove f) 19.-21. st. g) završni diplomski radovi

378:28-75(497.6 Sarajevo)"18/20"(043.2)
COBISS.BH-ID 7678489

584
ALISPAHIĆ, Nejra
        Komparacija metodičkih pristupa u početnoj nastavi matematike u tradicionalnim i Montessori sistemima : (završni diplomski rad) / Nejra Alispahić. - Sarajevo : [N. Alispahić], 2014. - 96 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 84-85 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) početna nastava b) matematika c) Montesori metod d) završni diplomski radovi

373.32(043.2)
COBISS.BH-ID 8701209

585
ANTUNOVIĆ, Vesna
        Iskustva učenika razredne nastave u korištenju suvremene tehnologije : (završni diplomski rad) / Vesna Antunović. - Sarajevo : [V. Antunović], 2013. - 70 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Snježana Šušnjara. - Bibliografija: listovi 65-67 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) razredna nastava b) internet c) mobilni telefoni d) savremena tehnologija e) završni diplomski radovi

37:004.738.5(043.2)
COBISS.BH-ID 7708441

586
ARNAUT, Sumedin
        Kognitivno-afektivni efekti tradicionalnih i interaktivnih metoda u nastavi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti : [završni diplomski rad] / Simedin Arnaut. - Sarajevo : [S. Arnaut], 2013. - 77 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 60-61. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) kognitivni aspekt nastave b) afektivni aspekt nastave c) nastavne metode d) bosanski jezik e) hrvatski jezik f) srpski jezik g) završni diplomski radovi

371.3:811.163.41/.4*3(043.2)
COBISS.BH-ID 7727641

587
AŠĆERIĆ, Emina
        Analiza teorijskih koncepata o komunikaciji u aktuelnoj literaturi nastavnog programa na Odsjeku za pedagogiju : završni diplomski rad / Emina Ašćerić. - Sarajevo : [E. Ašćerić], 2016. - 111 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 107-111 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) komunikacija b) nastavni plan i program c) Odsjek za pedagogiju d) završni diplomski radovi

37.064.2:371.214.1(043.2)
COBISS.BH-ID 9007641

588
AVDAGIĆ, Aida
        Povezanost obiteljskih odgojnih stilova i motivacije učenika srednje škole : (završni diplomski rad) / Aida Avdagić. - Sarajevo : [A. Avdagić], 2015. - 48 listova ; 30 cm : graf. prikazi, tabele

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 44 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) obiteljski odgojni stilovi b) motivacija c) učenici d) srednje škole e) završni diplomski radovi

371.212.036:159.947.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8711961

589
BALIĆ, Emra
        Obrazovanje muslimana za vrijeme Austro-Ugarske : (završni diplomski rad) / Emra Balić. - Sarajevo : [E. Balić], 2013. - 71 list : ilustr. ; 31 cm

Mentor Snježana Šušnjara. - Bibliografija: listovi [68]-70 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Bosna i Hercegovina b) Austro-Ugarska c) muslimani d) obrazovanje e) 1878.-1918 f) završni diplomski radovi

37(497.6=163.43*)"1878/1918"(043,2)
COBISS.BH-ID 7702041

590
BALIHODŽIĆ, Esma
        Uloga nastavnika u prevenciji nasilja među djecom osnovnoškolske dobi : završni diplomski rad / Esma Balihodžić. - Sarajevo : [E. Balihodžić], 2016. - 120 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 103-108 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nastavnici b) nasilje c) djeca d) završni diplomski radovi

37.06:364.271(043.2)
COBISS.BH-ID 9007897

591
BANDIĆ, Anđa
        Društveni položaj učitelja u Bosni i Hercegovini za vrijeme Austro-Ugarske : (završni diplomski rad) / Anđa Bandić. - Sarajevo : [A. Bandić], 2011. - 56 listova ; 31 cm

Mentor Snježana Šušnjara. - Bibliografija: listovi 40-43 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Bosna i Hercegovina b) Austro-Ugarska c) učitelji d) historija školstva e) 1878-1914 f) završni diplomski radovi

371.12:94(497.6)"1878/1914"(043.2)
COBISS.BH-ID 7660313

592
BARAKOVAC, Dženita
        Interakcija i komunikacija u nastavnom procesu između učenika i nastavnika predmetne nastave : završni diplomski rad / Dženita Barakovac. - Sarajevo : [Dž. Barakovac], 2014. - 60 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 58 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) učenici b) nastavnici c) interakcija d) verbalna komunikacija e) neverbalna komunikacija f) nastavni procesi g) nastavne metode h) završni diplomski radovi

37.064.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8700697

593
BARIĆ, Arijana
        Ponašanje djece predškolske dobi iz potpunih i nepotpunih obitelji iz perspektive odgajatelja : završni diplomski rad / Arijana Barić. - Sarajevo : [A. Barić], 2013. - 51 list : tabele ; 31 cm

Uz publikaciju priložen 1 CD-ROM. - Mentorica Adila Pašalić Kreso. - Bibliografija: listovi 47-48. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
- - Ponašanje djece predškolske dobi iz potpunih i nepotpunih obitelji iz perspektive odgajatelja : završni diplomski rad [elektronski izvor]. - 1 optički disk (CD-ROM)
a) obiteljski odgoj b) predškolska djeca c) potpune obitelji d) nepotpune obitelji e) završni diplomski radovi

37.018.1(043.2)
COBISS.BH-ID 7715353

594
BAŠALIĆ, Amina
        Andragoški pogled na ljudsku seksualnost : spremnost odraslih za komunikaciju o seksualnosti kroz kurikulum u obrazovanju : završni diplomski rad / Amina Bašalić. - Sarajevo : [A. Bašalić], 2011. - 86 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 68-70. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) andragogija b) obrazovanje odraslih c) seksualnost d) seksualni odgoj e) završni diplomski radovi

374.7:613.88(043.2)
COBISS.BH-ID 7658777

595
BAŠIĆ, Sumeja
        Profil samoreguliranog učenja učenika devetih razreda osnovne škole : (završni diplomski rad) / Sumeja Bašić. - Sarajevo : [S. Bašić], 2016. - 48 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 46 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) samoregulirano učenje b) školski uspjeh c) učenici d) osnovne škole e) završni diplomski radovi

371.322.1:159.923(043.2)
COBISS.BH-ID 8844313

596
BAŠIĆ-Džanković, Ines
        Igra u funkciji socio-emocionalnog razvoja djeteta : završni diplomski rad / Ines Bašić-Džanković. - Sarajevo : [I. Bašić-Džanković], 2013. - 43 listova ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) dječija igra

371.382-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7696921

597
BATLJAN, Maja
        Učestalost gledanja televizijskih programa i neposredni efekti na djecu predškolske dobi : (master rad) / Maja Batljan. - Sarajevo : [M. Batljan], 2012. - 65 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Pehar Lidija. - Bibliografija: listovi 59-60 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) djeca b) televizija c) predškolski odgoj d) završni diplomski radovi

379.823-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7715609

598
BEGANOVIĆ, Adna
        Uloga razvijenosti rječnika i logike čitanja u općem uspjehu učenika viših razreda osnovne škole : (završni diplomski rad) / Adna Beganović. - Sarajevo : [A. Beganović], 2014. - 94 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 86 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nastava b) osnovno obrazovanje c) čitanje d) pisanje e) završni diplomski radovi

373.32(043.2)
COBISS.BH-ID 8700953

599
BEKTAŠ, Emina
        Uzroci neuspjeha u nastavi matematike učenika VI razreda osnovne škole : završni diplomski rad / Emina Bektaš. - Sarajevo : [E. Bektaš], 2013. - 74 lista : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: list 65; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nastava b) matematika c) osnovne škole d) neuspjeh, školski e) završni diplomski radovi

371.3:51-7(043.2)
COBISS.BH-ID 7724057

600
BENDER, Vildana
        Kreativnost nastavnika osnovne škole : (završni diplomski rad) / Vildana Bender. - Sarajevo : [V. Bender], 2015. - 46 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 33-35 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) kreativnost b) nastavnici c) osnovne škole d) završni diplomski radovi

371.213:373.3(043.2)
371.213:159.954(043.2)
COBISS.BH-ID 8710681

601
BEŠLIĆ, Morena
        Povezanost komponenti samoreguliranog učenja sa školskim uspjehom i vladanjem učenika : završni diplomski rad / Morena Bešlić. - Sarajevo : [M. Bešlić], 2010. - 55 listova, [9] listova priloga : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Odsjek za psihologiju
a) školski uspjeh i vladanje učenika

371.322.1:159.923(043.2)
COBISS.BH-ID 7576601

602
BILIĆ, Almira
        Religijsko obrazovanje u javnim školama u BiH i stavovi učenika o religijskom obrazovanju na području Kantona Sarajevo : (završni diplomski rad) / Almira Bilić. - Sarajevo : [A. Bilić], 2011. - 81 list : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Adila Pašalić-Kreso. - Bibliografija: listovi 72-75. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Bosna i Hercegovina b) Sarajevo c) religijsko obrazovanje d) škole e) vjeronauka f) završni diplomski radovi

371.3:2(497,6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 7674137

603
BRAJLOVIĆ, Arnela
        Komparacija pripreme za nastavnički poziv u Finskoj i Bosni i Hercegovini : (završni diplomski rad) / Arnela Brajlović. - Sarajevo : [A. Brajlović], 2014. - 117 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Adila Pašalić-Kreso. - Bibliografija: listovi 107-113 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nastavnici b) obrazovanje nastavnika c) Finska d) Bosna i Hercegovina e) završni diplomski radovi

371.13(480:497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8699417

604
BRANKOVIĆ, Anesa
        Primjena psihodrame i sociodrame u prevenciji i rješavanju konflikata među učenicima u inkluzivnom odjeljenju : završni diplomski rad / Anesa Branković. - Sarajevo : [A. Branković], 2017. - 130 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 112-114 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) učenici b) konflikti c) djeca s teškoćama u razvoju d) inkluzivno obrazovanje e) psihodrama f) sociodrama g) završni diplomski radovi

37.064.3:316.483(043.2)
616.899-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 9483801

605
BRKOVIĆ, Ivanela
        Interpersonalna komunikacija s adolescentima u nastavnom procesu : MA rad / Ivanela Brković. - Sarajevo : [I. Brković], 2013. - 62 lista : tabele ; 31 cm

Mentorica Mirjana Mavrak. - Bibliografija: list 58. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) interpersonalna komunikacija b) adolescenti c) završni diplomski radovi d) nastava

37.064.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7710745

606
BUDIMIR, Renata
        Visokoškolski kurikulum u obrazovanju učiteljica i potrebe učiteljske prakse : diplomski rad / Renata Budimir. - Sarajevo : [R. Budimir], 2016. - 38 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 32-33 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) kurikulum b) učitelji c) obrazovanje nastavnika d) nastavni plan i program e) obrazovne potrebe f) Kanton Sarajevo g) završni diplomski radovi

371.13(043.2)
COBISS.BH-ID 8900377

607
BULUT, Mirsada
        Povezanost nastavno-razredne klime sa školskim uspjehom : završni diplomski rad / Mirsada Bulut. - Sarajevo : [M. Bulut], 2011. - 86 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Dževdeta Ajanović. - Bibliografija: listovi 72-73 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) razredna klima b) školski uspjeh c) završni diplomski radovi

37.064(043.2)
COBISS.BH-ID 7668761

608
CERO, Ajlana
        Vannastavne aktivnosti kao faktor sprečavanja maloljetničke delikvencije : završni diplomski rad / Ajlana Cero. - Sarajevo : [A. Cero], 2010. - 67 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Dževdeta Ajanović. - Bibliografija: listovi 60-61. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) vannastavne aktivnosti b) maloljetnička delikvencija c) maloljetnički prijestupnici d) završni diplomski radovi

371.214.19:343.91-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7623705

609
ČAJO, Elma
        Unutrašnja motivacija kao prediktor školskog uspjeha : (završni diplomski rad) / Elma Čajo. - Sarajevo : [E. Čajo], 2016. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 32-34 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) unutrašnja motivacija b) školski uspjeh c) završni diplomski radovi

371.212.036:159.947.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8895001

610
ČAPELJ, Iris
        Upotreba videa : dugometražni film kao nastavno sredstvo : magistarski rad = The use of authentic video : feature film as language learning aid / Iris Čapelj. - Sarajevo : [I. Čapelj], 2011. - 77 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Srebren Dizdar. - Bibliografija: listovi 56-60 ; bilješke uz tekst. - Sažetak na engleskom jez.
a) audiovizuelne metode u nastavi b) dugometražni film u nastavi c) audiovizuelni nastavni u nastavi d) film u nastavi engleskog jezika e) završni diplomski radovi

371.333:811.111(043.2)
811.111:371.333(043.2)
COBISS.BH-ID 7600665

611
ČARDAKLIJA, Naida
        Slobodno vrijeme učenika viših razreda osnovne škole : (završni diplomski rad) / Naida Čardaklija. - Sarajevo : [N. Čardaklija], 2014. - 48 listova ; 30 cm : graf. prikazi

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 48 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) slobodno vrijeme b) osnovne škole c) završni diplomski radovi

379.8:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8698137

612
ČAUŠEVIĆ, Anela
        Dispozicije i ograničenja slijepih i slabovidnih osoba : završni diplomski rad / Anela Čaušević. - Sarajevo : [A. Čaušević], 2016. - 75 listova ; 30 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 68-69 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) slijepe osobe b) slabovidne osobe c) završni diplomski radovi

376-056.262(043.2)
COBISS.BH-ID 8714265

613
ČAVKIĆ, Lejla
        Metode i oblici rada u nastavi : završni diplomski rad / Lejla Čavkić. - Sarajevo : [L. Čavkić], 2012. - 52 lista ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) nastavne metode

371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7657753

614
ČEBIRIĆ, Samra
        Form-focused instruction in teaching English as a foreign language in Bosnia and Herzegovina : [završni diplomski rad] / Samra Čebirić. - Sarajevo : [S. Čebirić], 2011. - 56 listova ; 30 cm

Podaci preuzeti sa korica. - Mentor: Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 50-56. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Metodika nastave b) metodika nastave engleskog jezika c) engleski kao strani jezik d) podučavanje engleskog jezika e) završni diplomski radovi

371.3:811.111(043.2)
811.111:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7552025

615
ČILIĆ, Nađa
        Strah od školskih ispita i anksioznost : završni diplomski rad / Nađa Čilić. - Sarajevo : [N. Čilić], 2012. - 54 lista ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) strah od ispita b) anksioznost

371.279.1(043.2)
COBISS.BH-ID 7656473

616
ČINJAREVIĆ, Azra
        Savjetodavni odgojni rad pedagoga sa učenicima osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo : završni diplomski rad / Azra Činjarević. - Sarajevo : [A. Činjarević], 2016. - 161 list : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 142-144 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) pedagozi b) savjetodavni rad c) osnovne škole d) srednje škole e) završni diplomski radovi

37.048.2:373.3:373.5(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 8847897

617
ČUSTO, Smail
        Utjecaj medija na ponašanje učenika u osnovnim školama : završni diplomski rad / Smail Čusto. - Sarajevo : [S. Čusto], 2013. - 93 lista : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Milenko Brkić. - Bibliografija: list 79 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) učenici b) osnovne škole c) mediji d) završni diplomski radovi

371.212:316.774(043.2)
COBISS.BH-ID 7726105

618
ĆATIĆ, Marizela
        Rad u kombiniranim odjeljenjima u opštini Prijepolje : završni rad / Marizela Ćatić. - Sarajevo : [M. Ćatić], 2017. - 93 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 82-83 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) metodika nastave b) kombinirana odjeljenja c) kombinovana odjeljenja d) Prijepolje e) završni diplomski radovi

371.3:373.018.51(497.11 Prijepolje)(043.2)
COBISS.BH-ID 9665049

619
ĆOSOVIĆ, Senada
        Incorporating interactive teaching techniques into teaching English to adolescent learners = Korištenje interaktivnih tehnika podučavanja u nastavi engleskog jezika za adolescente : M. A. thesis / Senada Ćosović. - Sarajevo : [S. Ćosović], 2013. - 67 listova ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: listovi 63-67
a) Engleski jezik - Metodika b) metodika nastave engleskog jezika c) interaktivne tehnike u nastavi d) podučavanje odraslih e) završni diplomski radovi

371.3:811.111(043.2)
811.111:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7588377

620
DEDIĆ, Dijana
        Roditelji kao faktor izbora budućeg zanimanja : završni diplomski rad / Dijana Dedić. - Sarajevo : [D. Dedić], 2010. - 101 list : ilustr. ; 30 cm

Mentor Milenko Brkić. - Bibliografija: listovi 84-87 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) profesionalna orijentacija b) roditelji c) izbor zanimanja d) završni diplomski radovi

37.048.4:37.018.1(043.2)
COBISS.BH-ID 7611673

621
DEDOVIĆ, Elma
        The use of literature in teaching English as a foreign language to pre-school children : MA thesis / Elma Dedović. - Sarajevo : [E. Dedović], 2011. - 60, [2] lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Srebren Dizdar. - Bibliografija: listovi 50-54 ; bilješke uz tekst. - Kazala. - Sažetak na engleskom jez.
a) Engleski jezik - Metodika nastave b) engleski kao strani jezik c) književnost u nastavi engleskog jezika d) metodika nastave engleskog jezika e) književnost i engleski jezik f) završni diplomski radovi

371.3:[821:811.111(043.2)
821:811.111]:371.333(043.2)
COBISS.BH-ID 7600921

622
DEDOVIĆ, Lejla
        Motivacija studenata kroz prizmu Maslowljeve teorije motivacije : završni diplomski rad / Lejla Dedović. - Sarajevo : [L. Dedović], 2011. - 66 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 60-61 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Maslow, Abraham (1908-1970) b) motivacija c) učenje d) studenti e) Maslowljeva teorija f) završni diplomski radovi

371.212.036:159.947.5(043.2)
COBISS.BH-ID 7665433

623
DELIBAŠIĆ, Asim
        Atribucijska teorija motivacije u obiteljskim odgojnim stilovima : (završni diplomski rad) / Asim Delibašić. - Sarajevo : [A. Delibašić], 2014. - 89 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi [86]-89 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) motivacija b) odgojni stilovi c) završni diplomski radovi

371.212.036:159.947.5((043.2)
COBISS.BH-ID 8697113

624
DREK, Nermana
        Uloga nastavnika u razvoju kreativnosti kod učenika : završni diplomski rad / Nermana Drek. - Sarajevo : [N. Drek], 2017. - 92 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 60-61 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Abstract. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nastavnici b) kreativnost c) stvaralaštvo d) učenici e) završni diplomski radovi

37,036(043.2)
COBISS.BH-ID 9621785

625
DURAKOVIĆ, Ilvana
        The role and relevance of literature in teaching EFL in secondary schools : MA paper / Ilvana Duraković. - Sarajevo : [I. Duraković], 2012. - 97 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Srebren Dizdar. - Bibliografija: listovi 74-75. - Kazalo. - Sažetak na engleskom i bosanskom jez.
a) Engleski jezik - Metodika nastave b) metodika nastave engleskog jezika c) književnost u nastavi engleskog jezika d) podučavanje engleskog jezika e) književnost i engleski jezik f) završni diplomski radovi

371.3:[821:811.111(043.2)
821:811.111]:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7607065

626
DŽAKMIĆ, Dženita
        Razlozi izostajanja učenika sa nastave : završni diplomski rad / Dženita Džakmić. - Sarajevo : [Dž. Džakmić], 2012. - 56 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Milenko Brkić. - Bibliografija: listovi 49-50. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nastava b) izostanci sa nastave c) izostajanje učenika iz škole d) završni diplomski radovi

371.52:37.015.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7692313

627
ĐELILOVIĆ, Melisa
        Nastavne strategije u radu sa slijepom i slabovidnom djecom : završni diplomski rad / Melisa Đelilović. - Sarajevo : [M. Đelilović], 2016. - 86 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 78-79 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) slijepa djeca b) slabovidna djeca c) nastavne metode d) završni diplomski radovi

376-056.262(043.2)
COBISS.BH-ID 8715033

628
ĐIPA, Amina
        Stavovi nastavnika o kompetencijama za cijeloživotno učenje : (završni diplomski rad) / Amina Đipa. - Sarajevo : [A. Đipa], 2017. - 60 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 50-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nastavnici b) cjeloživotno učenje c) kompetencije d) završni diplomski radovi

371.13(043.2)
COBISS.BH-ID 9482265

629
ĐOGIĆ, Ervina
        Smisao i funkcija domaćih zadataka u višim razredima OŠ i gimnazije : [završni] diplomski rad / Ervina Đogić. - Sarajevo : [E. Đogić], 2015. - 61 list : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 53-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) domaći zadaci b) školska zadaća c) osnovne škole d) srednje škole e) završni diplomski radovi

371.322.1(043.2)
COBISS.BH-ID 8702233

630
FEJZIĆ, Hajra
        Fobije u nastavi matematike u predmetnoj nastavi osnovne škole : završni diplomski rad / Hajra Fejzić. - Sarajevo : [H. Fejzić], 2016. - 68 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 59-60 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) fobije b) matematika c) nastava d) osnovne škole e) završni diplomski radovi

371.3:51(043.2)
COBISS.BH-ID 8895513

631
FETIĆ, Azemina
        Reforma kurikuluma osnovnog obrazovanja u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini : završni rad-diplomski rad / Azemina Fetić. - Sarajevo : [A. Fetić], 2010. - 80 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mujo Slatina. - Bibliografija: listovi 79-80 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Bosna i Hercegovina b) Crna Gora c) reforma obrazovanja d) osnovno obrazovanje e) kurikulum f) završni diplomski radovi

373.3.014.3(497.6)(043.2)
373.3.014.3(497.16)(043.2)
COBISS.BH-ID 7627545

632
FRLJAK, Almina
        Kurikulum i odgojne vrijednosti u internacionalnoj maturi Bosna i Hercegovina - Austrija : [završni] diplomski rad / Almina Frljak. - Sarajevo : [A. Frljak], 2011. - 83 lista : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Adila Pašalić-Kreso. - Bibliografija: listovi 73-74 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Bosna i Hercegovina b) Austrija c) kurikulum d) odgojne vrijednosti e) internacionalna matura f) IB Diploma programa g) završni diplomski radovi

37.014.5(497.6:436)(043.2)
COBISS.BH-ID 7678233

633
GANIĆ, Meliha
        Zastupljenost i efekti profesionalne orijentacije učenika osnovne škole općine Visoko : (završni diplomski rad) / Meliha Ganić. - Sarajevo : [M. Ganić], 2011. - 66 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Milenko Brkić. - Bibliografija: listovi 50-51 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Bosna i Hercegovina b) Visoko c) osnovne škole d) profesionalna orijentacija e) završni diplomski radovi

37.048.4:373.3(497.6 Visoko)(043.2)
COBISS.BH-ID 7671833

634
GUHDIJA, Samra
        Eksperimentalno provjeravanje vrijednosti metoda pismenosti u maternjem jeziku : završni diplomski rad / Samra Guhdija. - Sarajevo : [S. Guhdija], 2010. - 103 lista : ilustr. ; 31 cm + CD-ROM (video klipovi)

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 101 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) osnovne škole b) pismenost učenika c) maternji jezik d) završni diplomski radovi

37.014.22:373.3(043.3)
COBISS.BH-ID 7627033

635
HABIB, Diana
        Managing adolescent discipline problems in EFL classroom : M. A. thesis / Diana Habib. - Sarajevo : [D. Habib], 2013. - 56 listova ; 30 cm

Mentor: Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 54-56. - Sažetak na engleskom jez. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) disciplina u razredu b) motivacija u nastavi c) završni diplomski radovi

371.542(043.2)
COBISS.BH-ID 7581977

636
HADŽIĆ, Adisa
        Odgojne vrijednosti srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini mjerene semantičkim diferencijalom : završni diplomski rad, MA studija / Adisa Hadžić. - Sarajevo : [A. Hadžić], 2010. - 195 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Mujo Slatina. - Bibliografija: listovi 91-93 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, [Odsjek za pedagogiju]
a) Bosna i Hercegovina b) srednje škole c) odgoj d) odgojne vrijednosti e) semantički diferencijal f) završni diplomski radovi

37:373.5(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7622425

637
HADŽIHALILOVIĆ, Senida
        Promjene u ulozi nastavnika i oblika nastavnog rada u razvoju didaktičke misli od 17. stoljeća do danas : završni diplomski rad / Senida Hadžihalilović. - Sarajevo : [S. Hadžihalilović], 2016. - 49 listova ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 47-49 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nastavnici b) nastavni proces c) 17.-21. st. d) završni diplomski radovi

371.213"16/20"(043.2)
COBISS.BH-ID 8847385

638
HADŽIMUSIĆ, Emina
        Slobodno vrijeme studenata - prilika za samoaktualizaciju ili hedonizam : (završni diplomski rad) / Emina Hadžimusić. - Sarajevo : [E. Hadžimusić], 2011. - 77 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Dževdeta Ajanović. - Bibliografija: listovi 66-68 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) slobodno vrijeme b) studenti c) završni diplomski radovi

379.8-057.87(043.2)
COBISS.BH-ID 7670809

639
HADŽOVIĆ, Aida
        Primjena programirane nastave u predmetima matematike i geografije u osnovnoj školi : završni diplomski rad / Aida Hadžović. - Sarajevo : [A. Hadžović], 2017. - 140 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 90-92 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) programirana nastava b) matematika c) geografija d) osnovne škole e) završni diplomski radovi

371.315.7:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 9664537

640
HALILOVIĆ, Amela
        Povezanost bračne situacije i školskog postignuća djeteta : (završni diplomski rad) / Amela Halilović. - Sarajevo : [A. Halilović], 2015. - 75 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Adila Pašalić-Kreso. - Bibliografija: listovi 73-75 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) brak b) bračni odnosi c) obiteljski odgoj d) uspjeh u nastavi e) završni diplomski radovi

37.018.1(.(043.2)
COBISS.BH-ID 8703001

641
HALILOVIĆ, Irhada
        Slike Drugog svjetskog rata u udžbenicima historije u BiH : 1990-2010 : (završni diplomski rad) / Irhada Halilović. - Sarajevo : [I. Halilović], 2014. - 59 listova ; 30 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 57-59 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Drugi svjetski rat b) udžbenici c) analiza udžbenika d) 1990-2010 e) završni diplomski radovi

371.671"1990/2010(043.2)
COBISS.BH-ID 8674585

642
HAMIDOVIĆ, Mirela
        Efikasnost programa profesionalne orijentacije "Usredotoči se na budućnost" kod učenika srednje škole : (završni diplomski rad) / Mirela Hamidović. - Sarajevo : [M. Hamidović], 2014. - 68 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 57 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) profesionalna orijentacija b) srednje škole c) završni diplomski radovi

37.048.4:373.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8695833

643
HAMZIĆ, Mirela
        Značaj vrtića za socio-emocionalnu zrelost djeteta pri polaska u školu : (završni diplomski rad) / Mirela Hamzić. - Sarajevo : [M. Hamzić], 2016. - 57 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) vrtići b) polazak u školu c) socio-emocionalna zrelost d) završni diplomski radovi

373.24:37.015.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8896793

644
HASANBEGOVIĆ, Sanida
        Sličnosti i razlike u motivaciji studenata fakulteta tehničkih i društvenih nauka : (završni diplomski rad) / Senida Hasanbegović. - Sarajevo : [S. Hasanbegović], 2015. - 55 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 52-53 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) motivacija b) studenti c) završni diplomski radovi

371.212.036:159.947.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8712729

645
HEBILOVIĆ, Alma
        Poučavanje učenika sa posebnim potrebama : završni diplomski rad / Alma Hebilović. - Sarajevo : [A. Hebilović], 2012. - 38 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) učenici sa posebnim potrebama

371.3:159.922.76(043.2)
COBISS.BH-ID 7577881

646
HINDIJA, Vedad
        Child second language acquisition - instructed language learning or learning through games : završni diplomski rad / Vedad Hindija. - Sarajevo : [V. Hindija], 2011. - 61 list : ilustr. ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 58-61. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Metodika nastave - Učenje kroz igru b) učenje engleskog kroz igru c) podučavanje djece d) podučavanje engleskog jezika e) završni diplomski radovi

371.3:811.111(043.2)
811.111:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7554329

647
HODŽIĆ, Eldina
        Zastupljenost estetskog odgoja u osnovnoj školi "Vareš" : (završni diplomski rad) / Eldina Hodžić. - Sarajevo : [E. Hodžić], 2012. - 68 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Milenko Brkić. - Bibliografija: list 66. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) estetski odgoj b) osnovne škole c) Osnovna škola "Vareš" d) završni diplomski radovi

37.036:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7692569

648
HODŽIĆ, Safeta
        Emocionalni razvoj i odgojni problemi kod dvije skupine osnovnoškolaca - koji odrastaju u domu ili biološkoj obitelji : (završni diplomski rad) / Safeta Hodžić. - Sarajevo : [S. Hodžić], 2015. - 55 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Adila Pašalić Kreso. - Bibliografija: listovi 51-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) emocionalni razvoj b) domski odgoj c) obiteljski odgoj d) završni diplomski radovi

37.018.3:37.018.1(043.2)
COBISS.BH-ID 8703513

649
HODŽIĆ, Selma
        Identifikacija nadarenih učenika u osnovnim školama Katona Sarajevo : završni diplomski rad / Selma Hodžić. - Sarajevo : [S. Hodžić], 2010. - 114 listova : graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 101-105 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nadarena djeca b) darovita djeca c) osnovne škole d) Sarajevo e) završni diplomski radovi

373.3:159.928-053.2(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 7677209

650
HUSEJNOVIĆ, Džana
        Percepcija učitelja iz ruralnih sredina o odgojno-obrazovnom radu s djecom s poteškoćama u razvoju : završni diplomski rad / Džana Husejnović. - Sarajevo : [Dž. Husejnović], 2016. - 129 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 120-124 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) inkluzija b) djeca s teškoćama u razvoju c) nastavnici d) završni diplomski radovi

371.213:616.899-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 9008665

651
IMAMOVIĆ, Merisa
        Povezanost intelektualnih stilova i profesionalnih interesa učenika osnovne škole : (završni diplomski rad) / Merisa Imamović. - Sarajevo : [M. Imamović], 2016. - 63 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 48-49 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) intelektualni stilovi b) učenici c) osnovne škole d) završni diplomski radovi

37.036:371.212(043.2)
COBISS.BH-ID 8712473

652
ISANOVIĆ, Amina
        Upravljanje međuljudskim odnosima kao problem menadžmenta u obrazovanju : završni diplomski rad / Amina Isanović. - Sarajevo : [A. Isanović], 2010. - 133 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Mujo Slatina. - Bibliografija : listovi 120-127 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) obrazovanje b) menadžment c) menadžment u obrazovanju d) međuljudski odnosi e) završni diplomski radovi

37.014.1:005(043.2)
COBISS.BH-ID 7605785

653
JAŠAREVIĆ, Adis
        Način provođenja slobodnog vremena roditelja i odgojni uticaj na djecu : (završni diplomski rad) / Adis Jašarević. - Sarajevo : [A. Jašarević], 2013. - 61 list : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Dževdeta Ajanović. - Bibliografija: listovi 48-49. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) slobodno vrijeme b) roditelji c) djeca d) završni diplomski radovi

379.8(043.2)
COBISS.BH-ID 7719705

654
KADRISPAHIĆ, Amira
        Povezanost motivacije i školskog uspjeha učenika srednje škole : završni diplomski rad / Amira Kadrispahić. - Sarajevo : [A. Kadrispahić], 2014. - 64 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 59-62 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) motivacija b) školski uspjeh c) srednje škole d) završni diplomski radovi

371.212.036:159.947.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8696857

655
KALAJDŽIJA, Sanita
        Teaching grammar in learner-centered primary EFL classroom : master thesis / Sanita Kalajdžija. - Sarajevo : [S. Kalajdžija], 2012. - 64 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Srebren Dizdar. - Bibliografija: listovi 54-56. - Kazala. - Sažetak na engleskom jez.
a) Engleski jezik - Metodika nastave b) metodika nastave engleskog jezika c) nastava gramatike d) završni diplomski radovi

371.3:811.111'36(043.2)
811.111'36:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7607321

656
KLARIĆ, Marina
        Nastava vjeronauka u funkciji moralnog odgoja učenika od I do IV razreda Opće gimnacije KŠC Don Bosco Žepće : diplomski rad, MA studij Pedagogije / Marina Klarić. - Sarajevo : [M. Klarić], 2010. - 84 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Milenko Brkić. - Bibliografija: listovi 82 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Katolički školiski centar "Don Bosco" (Žepće) b) nastava vjeronauka c) katolički vjeronauk d) katoličke škole e) moralni odgoj f) gimnazije g) završni diplomski radovi

371.3:27-72(043.2)
37.084:27-72(043.2)
COBISS.BH-ID 7612441

657
KLINO, Emira
        Pedagoški časopisi kao mediji u obrazovanju odraslih : obrazovanje odraslih na stranicama prosvjetno-pedagoških časopisa Prosvjetni list, Didaktički putokazi, Naša škola u periodu od 2004 do 2009. godine : [završni] diplomski rad / Emira Klino. - Sarajevo : [E. Klino], 2011. - 43 lista : tabele ; 31 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 41-43 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) obrazovanje odraslih b) pedagoški časopisi c) Naša škola, časopis d) Didaktički putokazi, časopis e) Prosvjetni list, časopis f) 2004-2009 g) završni diplomski radovi

374.7:050"2004/2009"(043.2)
COBISS.BH-ID 7659289

658
KOLAK, Ana
        Akademsko varanje u pedagogiji : (završni diplomski rad) / Ana Kolak. - Sarajevo : [A. Kolak], 2017. - 80 listova : tabele ; 30 cm

Mentorica Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 60-62 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) visoko obrazovanje b) politika obrazovanja c) akademsko varanje d) varanje na ispitima e) plagijarizam f) završni diplomski radovi

378.014(043.2)
COBISS.BH-ID 9619481

659
KONDO, Samra
        Uloga različitih medija u usvajanju engleskog jezika = The role of different media in the acquisition of English as a second language : [završni diplomski rad] / Samra Kondo. - Sarajevo : [S. Kondo], 2011. - 50 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 47-60 ; bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) usvajanje engleskog jezika b) učenje engleskog uz medije c) jezik medija d) završni diplomski radovi

371.3:811.111]:316.774(043.2)
811.111:371.3]316.774(043.2)
COBISS.BH-ID 7562777

660
KOPIĆ, Sabina
        Obrazovanje kao najvažniji faktor u procesu socijalizacije : [završni diplomski rad] / Sabina Kopić. - Sarajevo : [S. Kopić], 2011. - 40 listova ; 30 cm

Mentor Vladimir Premec. - Bibliografija: listovi 40 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija i sociologija
a) obrazovanje b) odgoj c) socijalizacija d) završni diplomski radovi

37(043.2)
316.42(043.2)
COBISS.BH-ID 7649305

661
KOVAČ, Azra
        Profesionalna orijentacija u pedagoškoj teoriji i školskoj praksi : (završni diplomski rad) / Azra Kovač. - Sarajevo : [A. Kovač], 2012. - 76 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Milenko Brkić. - Bibliografija: list 74. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) profesionalna orijentacija b) završni diplomski radovi

37.048.4(043.2)
COBISS.BH-ID 7688985

662
KOVAČ, Šejla
        Značaj savjetodavnog i terapeutskog rada pedagoga : [završni] diplomski rad / Šejla Kovač. - Sarajevo : [Š. Kovač], 2012. - 51 list : tabele ; 31 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 49-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) savjetovanje b) savjetodavni rad c) terapeutski rad d) pedagozi e) završni diplomski radovi

37.048.2:371.12-051(043.2)
COBISS.BH-ID 7701529

663
KRIŽANOVIĆ, Minela
        Okružje za učenje kao izvor motivacije kod učenika : (završni diplomski rad) / Minela Križanović. - Sarajevo : [M. Križanović ], 2015. - 74 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija: listovi 69-72 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) okolina za učenje b) motivacija c) učenici d) završni diplomski radovi

371.212.036:159.947.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8710425

664
KUJUNDŽIĆ, Irma
        Polazak u prvi razred osnovne škole i problemi koji ga prate : završni diplomski rad / Irma Kujundžić. - Sarajevo : [I. Kujundžić], 2011. - 73 lista. [44] lista s tablama : ilustr. ; 31 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: list 72 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) polazak u školu b) osnovne škole c) procjenjivanje zrelosti d) pedagoška psihologija e) završni diplomski radovi

37.015.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7667481

665
KUKAVICA, Enisa
        Doprinos bosanskohercegovačkih stručnih časopisa "Didaktički putokazi", "Naša škola", "Prosvjetni list" u stručnom usavršavanju nastavnika za rad sa djecom s posebnim potrebama : završni diplomski rad / Enisa Kukavica. - Sarajevo : [E. Kukavica], 2011. - 111 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 94-105 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) obrazovanje nastavnika b) inkluzivno obrazovanje c) djeca s posebnim potrebama d) pedagoški časopisi e) Didaktički putokazi, časopis f) Naša škola, časopis g) Prosvjetni list, časopis h) završni diplomski radovi

371.13:050(043.2)
COBISS.BH-ID 7658265

666
KULOVAC, Belma
        Korištenje i učinkovitost igre u razrednoj nastavi : završni diplomski rad / Belma Kulovac. - Sarajevo : [B. Kulovac], 2016. - 80 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 73-75 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) igre b) razredna nastava c) učenje d) završni diplomski radovi

371.382-053.4:(043.2)
COBISS.BH-ID 8847129

667
KURTOVIĆ, Dina
        Interkulturalna osjetljivost većine prema učenicima manjinske kulture : (završni diplomski rad) / Dina Kurtović. - Sarajevo : [D. Kurtović], 2014. - 59 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Adila Pašalić Kreso. - Bibliografija: listovi 51-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) interkulturalno obrazovanje b) interkulturalni odgoj c) interkulturalna osjetljivost d) završni diplomski radovi

37.014(043.2)
COBISS.BH-ID 8700441

668
LATOVIĆ, Amra
        Igra kao filozofski problem : završni diplomski rad / Amra Latović. - Sarajevo : [A. Latović], 2013. - 57 listova ; 30 cm

Mentor Sulejman Bosto. - Bibliografija: listovi 56 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija
a) igra b) filozofski aspekt c) završni diplomski radovi

371.382:1(043.2)
1:371.382(043.2)
COBISS.BH-ID 7661337

669
LISKA, Dženita
        Pojavnost i prevencija nasilja u osnovnoj školi u Kantonu Sarajevo : završni diplomski rad / Dženita Liska. - Sarajevo : [Dž. Liska ], 2016. - 135 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 113-114 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nasilje u školi b) osnovne škole c) Kanton Sarajevo d) završni diplomski radovi

37.06:364.632(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 8899353

670
LOJO, Adna
        Uključivanje tema iz oblasti globalne edukacije u nastavu engleskog jezika za adolescente : metode i efekti : završni diplomski rad / Adna Lojo. - Sarajevo : [A. Lojo], 2012. - 86 listova ; 30 cm

Nasl. na eng. jeziku na spor. nasl. str. - Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 66-69. - Supplement. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Metodika nastave b) globalno obrazovanje c) učenje odraslih d) engleski za odrasle e) završni diplomski radovi

371.3:811.111(043.2)
811.111:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7558937

671
LOVRINOVIĆ, Maja
        Poticanje srednjoškolaca na volonterstvo putem pedagoških radionica : (završni diplomski rad) / Maja Lovrinović. - Sarajevo : [M. Lovrinović], 2014. - 72 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Snježana Šušnjara. - Bibliografija: listovi 63-65 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) volonterstvo b) pedagoške radionice c) srednje škole d) završni diplomski radovi

37:331.58(043.2)
COBISS.BH-ID 8696601

672
MAKIĆ, Salvedina
        Interkulturalna osjetljivost nastavnika u srednjim javnim i privatnim školama : (završni diplomski rad) / Salvedina Makić. - Sarajevo : [S. Makić], 2014. - 96 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Adila Pašalić Kreso. - Bibliografija: listovi 78-80 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) interkulturalno obrazovanje b) nastavnici c) srednje školi d) završni diplomski radovi

371.213:373.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8699929

673
MALKIĆ, Senita
        Uzroci školske nediscipline : završni diplomski rad / Senita Malkić. - Sarajevo : [S. Malkić], 2013. - 56 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) škola i nedisciplina

371.542:37.015.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7709465

674
MARJANOVIĆ, Teodora
        Obrazovanje za treću životnu dob i institucionalna skrb za stare osobe : diplomski rad / Teodora Marjanović. - Sarajevo : [T. Marjanović], 2016. - 65 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 63-65 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) obrazovanje odraslih b) treća životna dob c) institucionalna skrb d) završni diplomski radovi

374.7(043.2)
COBISS.BH-ID 9007385

675
MAROŠEVIĆ, Mandalena
        Pedagoška vrijednost i učinkovitost petofaznog modela profesionalne orijentacije : završni diplomski rad / Mandalena Marošević. - Sarajevo : [M. Marošević], 2014. - 54 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Mujo Slatina. - Bibliografija: listovi 53-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) petofazni model profesionalne orijentacije b) profesionalna orijentacija c) završni diplomski radovi

37.048.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8698905

676
MARTIĆ, Marijana
        Stručno usavršavanje profesora srednjih škola Katoličkog školskog centra u Sarajevu : završni diplomski rad / Marijana Martić. - Sarajevo : [M Martić], 2017. - 94 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Snježana Šušnjara. - Bibliografija: listovi 80-81 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) obrazovanje nastavnika b) srednje škole c) Sarajevo d) završni diplomski radovi

371.13:373.5(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 9602841

677
MEMIĆ, Amela
        Stručno usavršavanje nastavnika razredne nastave u posljednjih pet godina u OŠ"Vrhbosna" i OŠ"Gornji Vakuf" : (završni diplomski rad) / Amela Memić. - Sarajevo : [A. Memić], 2016. - 100 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 86 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) obrazovanje nastavnika b) razredna nastava c) osnovne škole d) Bosna i Hercegovina e) završni diplomski radovi

371.13:373.3(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8713497

678
MILETIĆ, Andrea
        Odgojno-obrazovno djelovanje Školskih sestara franjevaka Krista Kralja na području Bosne i Hercegovine : završni diplomski rad / Andrea Miletić. - Sarajevo : [A. Miletić], 2012. - 47 listova ; 30 cm

Mentor Milenko Brkić. - Bibliografija: listovi 46-47 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) obrazovanje b) odgoj c) franjevci d) Školske sestre franjevke e) časne sestre f) Bosna i Hercegovina g) završni diplomski radovi

37:272-789.32-055.2(497.6) (043.2)
COBISS.BH-ID 8695321

679
MIROC, Sanela
        Prisustvo učenika srednje škole u nastavnom procesu i školski program prevencije izostajanja s nastave : završni diplomski rad / Sanela Miroc. - Sarajevo : [S. Miroc], 2016. - 69 listova, [43] list s tablama : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 68-69 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) učenik b) nastavni proces c) apsentizam d) izostajanje s nastave e) srednje škole f) završni diplomski radovi

371.52(043.2)
COBISS.BH-ID 8901145

680
MIŠANOVIĆ, Vedrana
        Utvrđivanje razlika u zrelosti učenika prvog razreda osmogodišnjeg i devetogodišnjeg školovanja u Osnovnoj školi "Kiseljak" : završni diplomski rad / Vedrana Mišanović. - Sarajevo : [V. Mišanović], 2010. - 70 listova, [10] str. s tablama : ilustr. ; 30 cm

Mentor Milenko Brkić. - Bibliografija: listovi 69-70 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Osnovna škola "Kiseljak" b) pedagoška psihologija c) učenici d) osnovne škole e) zrelost djece f) polazak u školu g) završni diplomski radovi

37.015.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7615257

681
MUHIBIĆ, Senida
        Razlike u uspjuhu učenika u nastavi VI i VIII razreda osnovne škole : završni diplomski rad / Senida Muhibić. - Sarajevo : [S. Muhibić], 2010. - 61 list, [5] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 59-60. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) osnovne škole b) uspjeh u nastavi c) učenici d) završni diplomski radovi

373.3:159.95(043.2)
COBISS.BH-ID 7626009

682
MUJEZINOVIĆ, Delila
        Dometi i ograničenja odgojno-obrazovnog rada u području razvoja govora i komunikacije u predškolskim ustanovama : (završni diplomski rad) / Delila Mujezinović. - Sarajevo : [D. Mujezinović], 2015. - 91 list : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 88-89 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) govor b) djeca c) razvoj govora d) predškolske ustanove e) završni diplomski radovi

373.23:81'276.3-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8710169

683
MURATSPAHIĆ, Mirza
        Povezanost dobi i radnog iskustva sa burnout sindromom kod nastavnika osnovnih škola kantona Sarajevo : završni diplomski rad / Mirza Muratspahić. - Sarajevo : [M. Muratspahić], 2013. - 51 list : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Amir Pušina. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) nastavnici u osnovnim školama

371.32(043.2)
COBISS.BH-ID 7709209

684
MUŠINBEGOVIĆ, Dženeta
        Pedagoška vrijednost programa profesionalne orijentacije "Razmisli o budućnosti" : (završni diplomski rad) / Dženeta Mušinbegović. - Sarajevo : [Dž. Mušinbegović], 2013. - 73 lista : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Milenko Brkić. - Bibliografija: listovi 72-73. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) profesionalna orijentacija b) Bosna i Hercegovina c) završni diplomski radovi

37.048.4(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7784473

685
MUŠINBEGOVIĆ, Ilhana
        Realizacija aktivnosti Montessori vrtića u Sarahevu : (završni diplomski rad) / Ilhana Mušinbegović. - Sarajevo : [I. Mušinbegović], 2013. - 109 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Snježana Šušnjara. - Bibliografija: listovi 100-102 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Montessori, Maria (1870-1952) b) Bosna i Hercegovina c) Sarajevo d) Montessori pedagogija e) predškolski odgoj f) dječija psihologija g) završni diplomski radovi

371.4 Montessori M.(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 7707929

686
MUTAP, Lejla
        Uloga nastavnika u realizaciji odgojno-obrazovnog rada učenika osnovne škole : (završni diplomski rad) / Lejla Mutap. - Sarajevo : [L. Mutap], 2012. - 71 list : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Milenko Brkić. - Bibliografija: listovi 70-71 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nastavnici b) učenici c) osnovne škole d) odgojno-obrazovni rad e) završni diplomski radovi

371.213:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7691545

687
MUZUR, Elma
        Oblici rada nastavnika šestih razreda osnovnih škola i stilovi učenja učenika : završni diplomski rad / Elma Muzur. - Sarajevo : [E. Muzur], 2010. - 117 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 100-102 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) osnovne škole b) nastavnici c) učenici d) učenje e) stilovi učenja f) završni diplomski radovi

371.12:373.3(043.2)
159.953.5(043.2)
COBISS.BH-ID 7626777

688
NEZIREVIĆ, Irma
        Individualizacija u procesu numeričkog i opisnog ocjenjivanja u razrednoj nastavi osnovne škole : (završni diplomski rad) / Irma Nezirević. - Sarajevo : [I. Nezirević], 2016. - 144 list : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 126-130 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) numeričko ocjenjivanje b) opisno ocjenjivanje c) razredna nastava d) osnovne škole e) završni diplomski radovi

371.26:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 9316121

689
NIKŠIĆ, Edina
        Nastavne strategije u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju u osnovnim školamana na području Općine Ilidža : (završni diplomski rad) / Edina Nikšić. - Sarajevo : [E. Nikšić], 2013. - 150 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 141-144 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) inkluzivno obrazovanje b) djeca s teškoćama u razvoju c) osnovne škole d) Sarajevo e) završni diplomski radovi

373.3:616.899-053.2(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 7713817

690
OMERAGIĆ, Adnan
        Kooperativno učenje i podučavanje u nastavi osnovne škole : [završni] diplomski rad / Adnan Omeragić. - Sarajevo : [A. Omeragić], 2010. - 67 listova, [3] lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Milenko Brkić. - Bibliografija: listovi 65-66. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) učenje b) podučavanje c) grupni rad d) osnovne škole e) završni diplomski radovi

371.311.4:159.953.5(043.2)
371.311.4:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7608089

691
ORUČEVIĆ, Ines
        Prihvaćenost nadarenih učenika VIII razreda osnovne škole Džemaludin Čaušević od strane vršnjaka : završni diplomski rad / Ines Oručević. - Sarajevo : [I. Oručević], 2013. - 97 listova, [12] listova : graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 95-96 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nadarena djeca b) darovita djeca c) osnovne škole d) Sarajevo e) završni diplomski radovi

373.3:159.928-053.2(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 7711001

692
PAČARIZ, Enela
        Aktivno učenje književnosti u osnovnoškolskoj nastavi od V do IX razreda : završni diplomski rad / Enela Pačariz. - Sarajevo : [Enela Pačariz], 2015. - 153 lista ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: listovi 129-132; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) završni diplomski radovi

371.31:82(043.2)
COBISS.BH-ID 8662553

693
PAŠALIĆ, Elma
        Kontinuitet u procesu ispitivanja i ocjenjivanja u osnovnoj školi : završni diplomski rad / Elma Pašalić. - Sarajevo : [E. Pašalić], 2013. - 50 listova : tabele ; 31 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: list 49. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) osnovne škole b) ocjenjivanje c) završni diplomski radovi

371.26:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7726361

694
PIJADŽER, Amra
        Razvitak pismenosti u starom vijeku : završni diplomski (magistarski rad) rad / Amra Pijadžer. - Sarajevo : [A. Pijadžer], 2017. - 84 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Salmedin Mesihović. - Bibliografija: listovi 76-84 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) pismenost b) pisma c) stari vijek d) historijski pregled e) završni diplomski radovi

37(3)(091)(043.2)
003(3)(043.2)
COBISS.BH-ID 9367577

695
PORIĆ, Mevluda
        Andragoške kompetencije na studiju andragogije i studiju pedagogije : završni diplomski rad / Mevluda Porić. - Sarajevo : [M. Porić], 2015. - 61 list : tabele ; 30 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 60-61 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) andragoške kompetencije b) pedagoške kompetencije c) pedagozi d) andragozi e) završni diplomski radovi

37.018.4(043.2)
37.013.83(043.2)
COBISS.BH-ID 8705305

696
PRKIĆ, Tiana
        Lik i uloga vjeroučitelja u savremenom obrazovanju : master rad / Tiana Prkić. - Sarajevo : [T. Prkić], 2015. - 58 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 55-56 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) vjeroučitelji b) religijsko obrazovanje c) religijska pedagogija d) katolička vjeronauka e) završni diplomski radovi

37:27-725(043.2)
COBISS.BH-ID 8709657

697
RABRENOVIĆ, Dragana
        Edukacija nastavnika za savremeno učenje poučavanje u nastavi : završni diplomski rad / Dragana Rabrenović. - Sarajevo : [D. Rabrenović], 2010. - 95 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 86-88 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) obrazovanje nastavnika b) učenje c) poučavanje d) nastava e) završni diplomski radovi

371.13:159.953.5(043.2)
COBISS.BH-ID 7623961

698
REDŽIĆ, Nizama
        Individualizacija kao osnova savremenih modela nastave : završni diplomski rad / Nizama Redžić. - Sarajevo : [N. Redžić], 2011. - 55 listova ; 31 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 54-55 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) individualizovana nastava b) individualna nastava c) završni diplomski radovi

371.311.1(043.2)
COBISS.BH-ID 7663385

699
RIĐIĆ, Danira
        Problemi obrazovanja Roma u Bosni i Hercegovini : (završni diplomski rad) / Damira Riđić. - Sarajevo : [D. Riđić], 2012. - 72 lista : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Mujo Slatina. - Bibliografija: listovi 67-69 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Obrazovanje - Romi - Bosna i Hercegovina - Završni diplomski radovi

37.014.12(497.6=214.58)(043.2)
COBISS.BH-ID 7683353

700
RIZVAN, Amina
        Mogućnost unaprijeđenja pedagoških kompetencija : kutak za roditelje : završni diplomski rad / Amina Rizvan. - Sarajevo : [A. Rizvan], 2016. - 112 listova, [38] listova s tablama : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 109-111 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) obiteljski odgoj b) porodični odgoj c) roditelji d) završni diplomski radovi

37.018.1(043.2)
COBISS.BH-ID 8850201

701
RONDIĆ, Alisa
        Iskustva učitelja u primjeni opisnog ocjenjivanja : [završni] diplomski rad / Alisa Rondić. - Sarajevo : [A. Rondić], 2013. - 78 listova : tabele ; 31 cm

Mentor Milenko Brkić. - Bibliografija: listovi 73-75. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nastavnici b) osnovne škole c) opisno ocjenjivanje d) završni diplomski radovi

371.26:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7725849

702
SALKIĆ, Alen
        Nova paradigma komunikacije u nastavi : interakcija čovjeka i tehnologije : [završni diplomski rad] / Alen Salkić. - Sarajevo : [A. Salkić], 2012. - 37 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Nijaz Ibrulj. - Bibliografija: listovi 37 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst
a) informaciono-komunikaciona tehnologija b) obrazovanje c) nastava d) završni diplomski radovi

371.333:004(043.2)
COBISS.BH-ID 7641625

703
SEDIĆ, Lejla
        Rad odgojno-obrazovnih ustanova na području Unsko-sanskog kantona od 1992. do 1995. godine : završni diplomski rad, MA studija / Lejla Sedić. - Sarajevo : [L. Sedić], 2011. - 183 lista : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mujo Slatina. - Rezime na engl. jeziku. - Bibliografija: listovi 181-183 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) odgojno-obrazovne ustanove b) Uusko-sanski kanton c) Bosna i Hercegovina d) 1992-1995 e) završni diplomski radovi

37.018.4(497.6)"1992/1995"(043.2)
COBISS.BH-ID 7677721

704
SEFERAGIĆ, Elma
        Inovacije u radu razrednika na času odjeljenske zajednice u srednjoj školi : završni diplomski rad / Elma Seferagić. - Sarajevo : [E. Seferagić], 2014. - 63 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 53-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) odjeljenska zajednica b) razredni starješina c) srednje škole d) završni diplomski radovi

371.59:373.5(043.2)
371.213.1:373.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8695577

705
SKENDER, Merima
        Komparacija kurikuluma i odgojno-obrazovnih aktivniosti u tri škole pod jednim krovom u Mostaru : (završni diplomski rad) / Merima Skender. - Sarajevo : [M. Skender], 2011. - 62 lista, [9] listova s tablama : ilustr. ; 31 cm

Mentor Adila Pašalić-Kreso. - Bibliografija: list 62. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) komparacija b) kurikulum c) nastavni planovi d) nastavni programi e) završni diplomski radovi

37.014.1(497.6 Mostar)(043.2)
COBISS.BH-ID 7677977

706
SMAJIĆ, Azra
        Didaktički principi u organizaciji i realizaciji škole u prirodi : završni diplomski rad / Azra Smajić. - Sarajevo : [A. Smajić], 2012. - 69 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: list 55 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) didaktički principi b) škola u prirodi c) završni diplomski radovi

37.026:371.217.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7688729

707
SMAJIĆ, Belma
        Pedagoške implikacije kooperativnog učenja u nastavnom radu : (završni diplomski rad) / Belma Smajić. - Sarajevo : [B. Smajić], 2015. - 65 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 54-56 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nastava b) učenje u nastavi c) nastavne metode d) završni diplomski radovi

371.3:59.953(043.2)
COBISS.BH-ID 8701977

708
SMAJIĆ, Evelina
        Interkulturalne vrijednosti i skriveni kurikulum - studija slučaja : (završni diplomski rad) / Evelina Smajić. - Sarajevo : [E. Smajić], 2014. - 69 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Adila Pašalić Kreso. - Bibliografija: listovi 68-69 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) interkulturalizam b) kurikulum c) interkulturalno obrazovanje d) završni diplomski radovi

37.014(043.2)
COBISS.BH-ID 8700185

709
SMAJIĆ, Sajra
        Povezanost roditeljskih stilova sa visokim školskim postignućima učenika petog razreda osnovnih škola na području općine Visoko : (završni diplomski rad) / Sajra Smajić. - Sarajevo : [S. Smajić], 2015. - 62 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) roditeljski stilovi b) uspjeh u nastavi c) roditelji d) osnovne škole e) Visoko f) završni diplomski radovi

37.018.1:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8702745

710
SMAJLOVIĆ, Amela
        Procjena djelovanja različitih faktora na kvalitet studiranja iz perspektive studenta : (završni diplomski rad) / Amela Smajlović. - Sarajevo : [A. Smajlović], 2015. - 69 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Adila Pašalić Kreso. - Bibliografija: listovi 64-65 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nastavne metode b) univerzitetska nastava c) studenti d) završni diplomski radovi

378.147(043.2)
COBISS.BH-ID 8704537

711
SMAJOVIĆ, Amina
        Ocjenjivanje učenika u svijetlu savremenih didaktičkih načela : (završni diplomski rad) / Amina Smajović. - Sarajevo : [A. Smajović], 2017. - 89 listova ; 30 cm : graf. prikazi, tabele

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 80-82 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) ocjenjivanje učenika b) nastava c) didaktička načela d) završni diplomski radovi

371.26(043.2)
COBISS.BH-ID 9481753

712
SPAHIĆ, Jasminka
        Sankcioniranje negativnih oblika ponašanja gimnazijalaca u Kantonu Sarajevo : završni rad-diplomski rad / Jasminka Spahić. - Sarajevo : [J. Spahić], 2013. - 70 listova, [7] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Mujo Slatina. - Bibliografija: list 68 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Sarajevo b) srednje škole c) negativno ponašanje d) učenici e) završni diplomski radovi

371.322.9:373.5(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7727129

713
SRGANOVIĆ, Sabrina
        Pedagoške implikacije implementacije reforme osnovnog obrazovanja : (iskustva učitelja) : završni diplomski rad / Sabrina Srganović. - Sarajevo : [S. Srganović], 2016. - 62 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 49-51 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) reforma obrazovanja b) osnovne škole c) završni diplomski radovi

373.3.014.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8714777

714
STANIĆ, Elma
        Vrijednost ilustracije i demonstracije u nastavnom procesu OŠ "Isak Samokovlija" u Sarajevu : (završni diplomski rad) / Elma Stanić. - Sarajevo : [E. Stanić], 2014. - 120 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 119-120 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) OŠ "Isak Samokovlija" (Sarajevo) b) ilustracija u nastavi c) demonstracija u nastavi d) nastavni proces e) završni diplomski radovi

371.388(043.2)
COBISS.BH-ID 8701465

715
STANIŠIĆ, Svjetlana
        Stručno usavršavanje nastavnika u funkciji njihovog profesionalnog razvoja : završni diplomski rad / Svjetlana Stanišić. - Sarajevo : [S. Stanišić], 2015. - 58 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 49-51 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nastavnici b) obrazovanje nastavnika c) završni diplomski radovi

371.13(043.2)
COBISS.BH-ID 8705049

716
SUBAŠIĆ, Fatka
        Nasilje među djecom osnovnoškolskog uzrasta - učestalost i oblici nasilja : (završni diplomski rad) / Fatka Subašić. - Sarajevo : [F. Subašić], 2014. - 61 list : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Adila Pašalić-Kreso. - Bibliografija: listovi 58-59 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nasilje b) zlostavljanje c) djeca d) završni diplomski radovi

37.06-055.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8699161

717
SUBAŠIĆ, Murisa
        Igre koje potiču socijalne vještine kod djece predškolskog uzrasta dječijeg vrtića "Vitez" : (završni diplomski rad) / Murisa Subašić. - Sarajevo : [M. Subašić], 2016. - 75 listova ; 30 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 68-70 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) igre b) vrtići c) predškolski odgoj d) završni diplomski radovi

373.24:316.47(043.2)
COBISS.BH-ID 8896537

718
SUĆESKA, Merita
        Edukacijske potrebe roditelja za odgovorno roditeljstvo : završni diplomski rad / Merita Sućeska. - Sarajevo : [M. Sućeska], 2016. - 100 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 87-88 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) roditelji b) obrazovanje roditelja c) obitelj d) porodica e) završni diplomski radovi

37.018.1(043.2)
COBISS.BH-ID 8849689

719
SULJAGIĆ, Meliha
        Interesovanje učenika završnih razreda osnovne škole za čitanje lektire : završni diplomski rad / Meliha Suljagić. - Sarajevo : [M. Suljagić], 2011. - 137, 17 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 120-121 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) školske lektire b) čitanje c) osnovne škole d) završni diplomski radovi

371.3:821.163.4(043.2)
373.5:821.163.4(043.2)
COBISS.BH-ID 7663129

720
SULJIĆ, Šemsa
        Percepcija članova nepotpunih obitelji o njihovom položaju u lokalnoj zajednici : završni rad / Šemsa Suljić. - Sarajevo : [Š. Suljić], 2016. - 101 list : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 82-84 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nepotpune obitelji b) obiteljski odgoj c) završni diplomski radovi

37.018.1(043.2)
COBISS.BH-ID 8899865

721
ŠARIĆ, Ivana
        Uloga televizijskih sadržaja u odgojno obrazovnom djelovanju na djecu osnovnoškolskog uzrasta : (završni diplomski rad) / Ivana Šarić. - Sarajevo : [I. Šarić], 2013. - 79 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Milenko Brkić. - Bibliografija: listovi 75-76. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) djeca b) televizija c) završni diplomski radovi

379.823-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7720729

722
ŠARIĆ, Zakira
        Putopisi i putopisne reportaže kao edukacioni sadržaj u stručnom usavršavanju nastavnika : završni master rad / Zakira Šarić. - Sarajevo : [Z. Šarić], 2013. - 82 lista : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 81-82 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) stručno usavršavanje nastavnika b) putopisi c) završni diplomski radovi

371.13(043.2)
COBISS.BH-ID 7784985

723
ŠEHIĆ, Enisa
        Afirmiranje aktivnosti učenika u dramskoj i recitatorskoj sekciji : (završni diplomski rad) / Enisa Šehić. - Sarajevo : [E. Šehić], 2013. - 57 listova, [38] listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Dževdeta Ajanović. - Bibliografija: listovi 53-54. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) dramska sekcija b) recitatorska sekcija c) slobodno vrijeme d) učenici e) završni diplomski radovi

379.8.033:792(043.2)
COBISS.BH-ID 7727385

724
ŠERTOVIĆ, Ismeta
        Uloga vannastavnih aktivnosti u odabiru srednje škole : završni diplomski rad / Ismeta Šertović. - Sarajevo : [I. Šertović], 2013. - 108 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Dževdeta Ajanović. - Bibliografija: listovi 100-102 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) vannastavne aktivnosti b) srednje škole c) završni diplomski radovi

371.214.19:373.5(043.2)
COBISS.BH-ID 7720473

725
ŠOLBIĆ, Merima
        Utjecaj obrazovanja na vrijednosni sistem mladih : [završni diplomski rad] / Merima Šolbić. - Sarajevo : [M. Šolbić], 2011. - 37 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Ivo Komšić. - Bibliografija: listovi 34-35 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) vrijednost b) potreba c) odgoj d) porodica e) obrazovanje f) tranzicija g) pragmatizam u porodici

37-053.6:314.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7641369

726
ŠORLIJA, Nermana
        Partnerstvo roditelja djece sa teškoćama u razvoju i škole : završni diplomski rad / Nermana Šorlija. - Sarajevo : [N. Šorlija], 2010. - 101 list : tabele ; 30 cm

Mentor Adila Pašalić-Kreso. - Bibliografija: listovi 91-92. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) djeca s teškoćama u razvoju b) roditelji c) škole d) završni diplomski radovi

376.4-053.2(043.2)
159.922.76(043.2)
COBISS.BH-ID 7609113

727
TABAKOVIĆ, Sanela
        Metodička utemeljenost nastave likovne kulture u osnovnoj školi : završni diplomski rad / Sanela Tabaković. - Sarajevo : [S. Tabaković], 2017. - 93 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 80-81 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) metodika nastave b) likovni odgoj c) likovna kultura d) osnovne škole e) završni diplomski radovi

371.3:73/77(043.2)
COBISS.BH-ID 9621273

728
TANOVIĆ, Amela
        Školska i vanškolska postignuća učenice sa oštećenjem sluha u Srednjoj ekonomskoj školi, Sarajevo : završni diplomski rad / Amela Tanović. - Sarajevo : [A. Tanović], 2012. - 134 lista : ilustr. ; 31 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 120-121. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) oštećenje sluha b) srednje škole c) Sarajevo d) završni diplomski radovi

373.5:616.89-008.434-053.2(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 7679769

729
TANJO, Amina
        Identifikacija nadarenih učenika IV razreda u osnovnoj školi "Osman Nakaš" : završni diplomski rad / Amina Tanjo. - Sarajevo : [A. Tanjo], 2012. - 149 listova : graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 119-122 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nadarena djeca b) darovita djeca c) osnovne škole d) Sarajevo e) završni diplomski radovi

373.3:159.928-053.2(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 7679257

730
TOKAČA, Amina
        Profesionalne kompetencije nastavnika za rad s djecom s teškoćama u razvoju u srednjoj školi : završni diplomski rad / Amina Tokača. - Sarajevo : [A. Tokača], 2011. - 82 lista : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 75-76 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) inkluzivno obrazovanje b) nastavnici c) obrazovanje nastavnika d) djeca s teškoćama u razvoju e) završni diplomski radovi

376.4-053.2:371.13(043.2)
COBISS.BH-ID 7651097

731
TURSANOVIĆ, Ermina
        Značaj edukacije trudnica za pravilan razvoj djeteta : (završni diplomski rad) / Ermina Tursanović. - Sarajevo : [E. Tursanović], 2014. - 120 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 115-117 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) trudnice b) obrazovanje c) završni diplomski radovi

37:618.2-083.71((043.2)
COBISS.BH-ID 8698649

732
TUTUN, Aida
        Uloga nastavnika u motiviranju učenika u nastavnom procesu : završni diplomski rad / Aida Tutun. - Sarajevo : [A. Tutun], 2015. - 75 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 64-65 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nastavnici b) učenici c) nastavni proces d) motivacija e) završni diplomski radovi

371.212.036:159.947.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8701721

733
VASKOVIĆ, Zorica
        Odnos nacionalnog i evropskog identiteta stavova prema integracijama srednjoškolaca u Sarajevu : diplomski rad / Zorica Vasković. - Sarajevo : [Z. Vasković], 2012. - 55 listova, [7] listova priloga : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) evropske integracije i srednjoškolci

37(4)-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7581209

734
VATREŠ, Almina
        Poučavanje u heterogenom razredu : (završni diplomski rad) / Almina Vatreš. - Sarajevo : [A. Vatreš], 2015. - 41 list ; 30 cm

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 37-38 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) poučavanje b) učenje c) heterogenost d) heterogeni razred e) nastavne metode f) završni diplomski radovi

371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8702489

735
VATREŠ, Merima
        Didaktičke vrijednosti ilustracije u nastavnom procesu : završni diplomski rad / Merima Vatreš. - Sarajevo : [M. Vatreš], 2017. - 116 listova ; 30 cm : ilustr.

Mentor Hašim Muminović. - Bibliografija: listovi 109-110 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nastava b) nastavni proces c) nastavne metode d) ilustracije e) završni diplomski radovi

971.3:74(043.2)
COBISS.BH-ID 9621529

736
VEHAB, Ajla
        Informatičko-informacijska pismenost u nastavničkoj profesiji kao izazov u edukaciji edukatora : završni diplomski rad / Ajla Vehab. - Sarajevo : [A. Vehab ], 2016. - 80 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 57-58 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) informatička pismenost b) informacijska pismenost c) nastavničke kompetencije d) obrazovanje nastavnika e) završni diplomski radovi

371.13:02:004.02(043.2)
COBISS.BH-ID 8843801

737
VELETOVAC, Emina
        Dometi i ograničenja metode Marije Montessori u praksi : (završni diplomski rad) / Emina Veletovac. - Sarajevo : [E. Veletovac], 2016. - 97 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 89-91 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Montessori, Maria (1870-1952) b) Montessori pedagogija c) završni diplomski radovi

371.4 Montessori(043.2)
COBISS.BH-ID 8845081

738
VITEŠKIĆ, Anisa
        Sociološki aspekti obrazovanja kroz prizmu bosanskohercegovačkog obrazovnog sistema : završni diplomski rad / Anisa Viteškić. - Sarajevo : [A. Viteškić], 2013. - 62 lista ; 30 cm

Mentor Vladimir Premec. - Bibliografija: listovi 58-62 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) obrazovanje b) obrazovna politika c) Bosna i Hercegovina d) završni diplomski radovi

37(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7659033

739
VRLJIČAK, Lucija
        Pedagoško djelovanje franjevaca Bosne Srebrene u 19. stoljeću : završni diplomski rad / Lucija Vrljičak. - Sarajevo : [L. Vrljičak], 2014. - 68 listova ; 30 cm

Mentor Snježana Šušnjara. - Bibliografija: listovi 68 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) franjevci b) obrazovanje c) Bosna i Hercegovina d) 19. st. e) završni diplomski radovi

37:27-789.32(497.6)"18"(043.2)
COBISS.BH-ID 8696345

740
VUČELJ, Emina
        Andragoška recepcija djela Meše Selimovića : iskustveno učenje u analizi romanesknih likova i događaja : završni diplomski rad / Emina Vučelj. - Sarajevo : [E. Vučelj], 2013. - 44 lista : graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 43-44 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Selimović, Meša (1910-1982) - Derviš i smrt - Tvrđava - Krug b) andragogija c) iskustveno učenje d) andragoška recepcija književnosti e) završni diplomski radovi

37.013.83:82-31(043.2)
COBISS.BH-ID 7709977

741
ZAIMOVIĆ-Džafić, Velida
        Značaj vannastavnih aktivnosti u socijalnom razvoju djece starijeg osnovnoškolskog uzrasta : završni diplomski rad / Velida Zaimović-Džafić. - Sarajevo : [V. Zaimović-Džafić], 2012. - 107 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Dževdeta Ajanović. - Bibliografija: listovi 94-97. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) vannastavne aktivnosti b) izborna nastava c) socijalni razvoj d) djeca e) završni diplomski radovi

371.214.19(043.2)
COBISS.BH-ID 7689241

742
ZENKOVIĆ, Belma
        Uloga pedagoga u profesionalnoj orijentaciji u osnovnoj školi : [završni] diplomski rad / Belma Zenković. - Sarajevo : [B. Zenković], 2011. - 141 list : ilustr. ; 31 cm

Mentor Milenko Brkić. - Bibliografija: list 81 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) profesionalna orijentacija b) osnovne škole c) pedagozi d) završni diplomski radovi

37.048.4:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7671577

743
ZORNIĆ, Ismena
        Igroliki oblici učenja u funkciji sticanja čulnih iskustava djece u vrtiću : (studija slučaja) : master rad / Ismena Zornić. - Sarajevo : [I. Zornić], 2013. - 196 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mujo Slatina. - Bibliografija: listovi 168-170 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) predškolsko obrazovanje b) predškolski odgoj c) igre d) učenje e) dječiji vrtići f) završni diplomski radovi

373.24(043.2)
373.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7784217

744
ŽERIĆ, Alma
        Using games in primary EFL classroom : završni diplomski rad / Žerić Alma. - Sarajevo : [A. Žerić], 2012. - 81 list : ilustr. ; 30 cm

Mentor Srebren Dizdar. - Bibliografija: listovi 78-81. - Kazala. - Sažetak na bosanskom i engleskom jez.
a) metodika nastave engleskog jezika b) igre u nastavi c) završni diplomski radovi

371.382:811.111(043.2)
811.111:371.382(043.2)
COBISS.BH-ID 7607833

745
ŽERO, Alma
        Teaching speaking and listening skills of English as a foreign language to preschool children : završni diplomski rad / Alma Žero. - Sarajevo : [A. Žero], 2012. - 114 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 112-114 ; bilješke uz tekst. - Kazala. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Metodika nastave b) metodika nastave engleskog jezika c) nastava engleskog jezika za djecu d) engleski za predškolsku djecu e) učenje engleskog f) završni diplomski radovi

371.3:811.111(043.2)
811.111:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7559193

746
ŽUNIĆ, Fikreta
        Evaluacija časova odjeljenske zajednice u prvim razredima JU Srednja trgovačka škola Sarajevo : završni - master rad / Fikreta Žunić. - Sarajevo : [F. Žunić], 2016. - 194 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 174-179 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) odjeljenska zajednica b) srednje škole c) evaluacija časova d) JU Srednja trgovačka škola Sarajevo e) završni diplomski radovi

371.59:373.5(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 9008921

747
ŽUNIĆ, Lejla
        Managing different teenagers' learning styles in EFL classroom : MA thesis / Lejla Žunić. - Sarajevo : [L. Žunić], 2011. - 57 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Srebren Dizdar. - Bibliografija: listovi 48-50. - Kazala. - Sažetak na engleskom jez.
a) Engleski jezik - Metodika nastave b) engleski kao strani jezik c) podučavanje tinejdžera d) metodika nastave engleskog jezika e) nastavni stilovi f) završni diplomski radovi

371.3:811.111(043.2)
811.111:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7603737

748
ŽUNIĆ, Samira
        Internatski smještaj kao faktor školskog postignuća učenika : završni diplomski rad / Samira Žunić. - Sarajevo : [S. Žunić], 2016. - 110 listova : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 92-96 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) đački domovi b) internati c) školski uspjeh d) završni diplomski radovi

371.87(043.2)
COBISS.BH-ID 8900121


5 MATEMATIKA I PRIRODNE NAUKE.


749
DUPANOVIĆ, Dino
        Posljedice zemljotresa u Bosanskoj krajini 1969. godine : (završni diplomski rad) / Dino Dupanović. - Sarajevo : [D. Dupanović], 2015. - 52 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) zemljotresi b) Bosna i Hercegovina c) 1969 d) Bosanska krajina e) završni diplomski radovi

550.34(497.6 Bosanska krajina)"1969"(043.2)
COBISS.BH-ID 8679705

750
SIRĆO, Sabina
        Upotreba GMO hrane kao igranje ruleta : (završni diplomski rad) / kandidat Sabina Sirćo. - Sarajevo : [ S. Sirćo], 2014. - 55 list ; 30 cm : ilustr.

Mentor Sulejman Bosto. - Bibliografija: listovi 52-55 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju
a) genetski modificirana hrana b) organska hrana c) etička odgovornost d) završni diplomski radovi

577:633:(043.2)
172(043.2)
COBISS.BH-ID 8594969


6 PRIMIJENJENE NAUKE. MEDICINA. TEHNOLOGIJA.


751
BIBERKIĆ, Amila
        Korelati prilagodbe roditelja na autistični poremećaj djeteta : završni diplomski rad / Amila Biberkić. - Sarajevo : [A. Biberkić], 2010. - 72 lista, [12] listova priloga : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Indira fako. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) autizam i roditelji b) završni diplomski radovi

616.89:37.018.26(043.2)
COBISS.BH-ID 7579161

752
BOROVAC, Sabahka
        Faktori školskog postignuća djece sa oštećenjem sluha : završni diplomski rad / Sabahka Borovac. - Sarajevo : [S. Borovac], 2011. - 137 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 110. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) oštećenje sluha b) djeca c) školski uspjeh d) završni diplomski radovi

616.28-008.14-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7649049

753
BREZOVAC, Aldijana
        Percipirano roditeljsko ponašanje, socijalna kompetencija i sampoštovanje kod adolescenata sa epilepsijom i astmom : završni diplomski rad / Brezovac Aldijana. - Sarajevo : [A. Brezovac], 2012. - 59, 2, 3, 2, 4, 4, [19] listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) adolescenti sa epilepsijom i astmom

616.853-053.81(043.2)
COBISS.BH-ID 7584537

754
BRKIĆ, Mario
        Stavovi učenika prema vršnjacima s intelektualnim teškoćama : završni diplomski rad / Mario Brkić. - Sarajevo : [M. Brkić], 2011. - 40 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Nermin Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) poteškoće u razvoju b) djeca sa poteškoćama u razvoju c) odnos prema djeci sa teškoćama u razvoju

616.899-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7631385

755
BUKVA, Melisa
        Autistični poremećaj kod djece: procjena i tretman : završni diplomski rad / Melisa Bukva. - Sarajevo : [M. Bukva], 2012. - 40 listova, [13] listova priloga : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) autizam kod djece

616.895-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7568409

756
DUBARIĆ, Nađa
        Paranoja i paranoidni poremećaj: razlike, etiopatogeneza i kliničke slike : završni diplomski rad / Nađa Dubarić. - Sarajevo : [N. Dubarić], 2012. - 42 lista : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) paranoidni poremećaji

616.895.7(043.2)
COBISS.BH-ID 7608345

757
DUPOVAC, Zijad
        Rudarstvo u srednjovjekovnoj Srbiji : (završni diplomski rad) / Zijad Dupovac. - Sarajevo : [Z. Dupovac], 2017. - 67 listova ; 30 cm

Mentor Esad Kurtović. - Bibliografija: listovi 63-67 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) rudarstvo b) Srbija c) srednji vijek d) završni diplomski radovi

622(497.11)"04/14"(043.2)
COBISS.BH-ID 9147929

758
FRAŠTO, Elvira
        TV program kao medij u obrazovanju odraslih/ emisije za odgojno roditeljstvo : završni diplomski rad / Elvira Frašto. - Sarajevo : [E. Frašto], 2011. - 107 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 74-75 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) mediji b) mas-mediji c) obrazovanje odraslih d) obrazovanje roditelja e) televizija f) tv-emisije g) tv-programi h) Bosna i Hercegovina i) Hrvatska j) završni diplomski radovi

654:374.7(497.6:497.5)(043.2)
COBISS.BH-ID 9767705

759
FRLJ, Azra
        Povezanost manifestacija poremećaja slike tijela sa simptomima poremećaja hranjenja : završni diplomski rad / Frlj Azra. - Sarajevo : [A. Frlj], 2011. - 51 list, [8] listova priloga : tabele ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) anksioznost i poremećaj u ishrani

616.89-008.441.42(043.2)
COBISS.BH-ID 7661849

760
HALILOVIĆ, Sanida
        Anksioznost i motivacija učenika osnovne škole pred odluku o upisu u srednju školu : diplomski rad / Sanida Halilović. - Sarajevo : [S. Halilović], 2013. - 36, [4] lista : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) anksioznost i motivacija

616.891.6-053.87(043.2)
COBISS.BH-ID 7597849

761
HUJIĆ, Semra
        Pedagoška vrijednost terapije jahanjem u radu s djecom s cerebralnom paralizom : završni diplomski rad / Semra Hujić. - Sarajevo : [S. Hujić], 2012. - 143 lista : ilustr. ; 31 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 122-125. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) cerebralna paraliza b) terapija jahanja c) djeca s teškoćama u razvoju d) završni diplomski radovi

616.831-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7683097

762
HUSEINOVIĆ, Nihada
        Pedagoško razumijevanje kvalitete života osoba sa epilepsijom - studija slučaja : (završni diplomski rad) / Nihada Huseinović. - Sarajevo : [N. Huseinović], 2013. - 93 lista : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 88-89 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) epilepsija b) djeca ometana u razvoju c) djeca s teškoćama u razvoju d) završni diplomski radovi

616.853-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7711513

763
IBRIČIĆ, Alisa
        Determinante depresivnosti kod adolescenata : završni diplomski rad / Alisa Ibričić. - Sarajevo : [A. Ibričić], 2011. - 55 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Enedina Hasanbegović-Anić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) depresija i adolescenti

616.895.4-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7631897

764
IVANKOVIĆ, Suzana
        Uticaj hospitalizacije na kvalitetu komunikacije u odnosu nastavnik-učenik-vršnjaci : završni diplomski rad / Suzana Ivanković. - Sarajevo : [S. Ivanković], 2014. - 155 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 153-154 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) djeca s posebnim potrebama b) hospitalizacija djece c) kvalitetna komunikacija d) završni diplomski radovi

616-053.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8696089

765
KAKNJO, Inela
        Povezanost percipirane socijalne podrške sa simptomima depresije i anksioznosti kod pacijenata oboljelih od multiple skleroze : završni diplomski rad / Inela Kaknjo. - Sarajevo : [I. Kaknjo], 2011. - 25 listova, 7 listova priloga ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) obolječi i depresija b) multiple skleroza i anksioznost

616.89:616.895.4(043.2)
COBISS.BH-ID 7672345

766
KALJANAC, Admira
        Primjena ABA metode u radu s djecom s autizmom : (završni diplomski rad) / Admira Kaljanac. - Sarajevo : [A. Kaljanac], 2013. - 68 listova, [7] listova s tablama : ilustr. ; 31 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: list 67 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) autizam b) autistična djeca c) djeca s teškoćama u razvoju d) ABA e) primijenjena bihevioralna analiza f) završni diplomski radovi

616.895-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7714585

767
KRAJNC, Andrej
        Narkolepsija: etiologija, klinička slika i tretman : magistarski rad / Andrej Krajnc. - Sarajevo : [A. Krajnc], 2012. - 41 list : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) narkolepsija b) neuropsihologija c) poremećaj spavanja

616.8(043.2)
COBISS.BH-ID 7567641

768
LAGUMDŽIJA, Ermin
        Mostovi u Bosni i Hercegovini od 15. do 19. stoljeća : stanje očuvanosti, problemi u današnjem korištenju mostova i njihovo značenje u interpretaciji kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine : završni diplomski rad na drugom ciklusu studija / Ermin Lagumdžija. - Sarajevo : [E. Lagumdžija], 2014. - 96 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Mirza Hasan Ćeman. - Bibliografija: listovi 92-96 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za historiju umjetnosti
a) mostovi b) Bosna i Hercegovina c) 15.-19. st. d) završni diplomski radovi

624.2/.8(497.6)"14/18"(043.2)
COBISS.BH-ID 8675609

769
LAVIĆ, Ahmed
        Stočarstvo i život stočara Hercegovine u drugoj polovini XIX i prvoj polovini XX stoljeća : završni diplomski rad / Ahmed Lavić. - Sarajevo : [A. Lavić], 2011. - 113 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 109-113 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Stočarstvo - Historija - Hercegovina - 19.-20. st. - Završni diplomski radovi b) stočari

636:94(497.6)"18/19"(043.2)
COBISS.BH-ID 7557913

770
LEPIĆ, Emina
        Utjecaj medija na formiranje javne politike : [završni diplomski rad] / Emina Lepić. - Sarajevo : [E. Lepić], 2011. - 88 listova ; 30 cm

Mentor Ivo Komšić. - Bibliografija: listovi 82-85 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) mediji b) javno mnijenje c) politika d) demokratija e) mediokracija f) moć g) završni diplomski radovi

659.1:32(043.2)
32:659.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7650841

771
LJUBIJANKIĆ, Jasmina
        Prihvaćenost učenika s teškoćama u razvoju od strane vršnjaka u inkluzivnom odjeljenju : (završni diplomski rad) / Jasmina Ljubijankić. - Sarajevo : [J. Ljubijankić], 2012. - 113 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: list [109] ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) inkluzivno obrazovanje b) djeca s teškoćama u razvoju c) završni diplomski radovi

616.899-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7680537

772
MARIĆ, Sanjin
        Kvalitet života i zdravlje roditelja djece sa razvojnim poteškoćama : završni diplomski rad / Sanjin Marić. - Sarajevo : [S. Marić], 2015. - 56 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 51-53 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) djeca s teškoćama u razvoju b) roditelji c) zdravlje d) završni diplomski radovi

616.899-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8706073

773
MOSOČI, Ines
        Depresivnost i anksioznost na radnom mjestu : završni diplomski rad / Mosoči Ines. - Sarajevo : [I. Mosoči], [2011]. - 64 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) depresija i radno mjesto b) anksioznost i radno mjesto c) završni diplomski radovi

616.895.4:331(043.2)
COBISS.BH-ID 7672857

774
NIŠIĆ, Aida
        Savremeni pogledi na rizične i zaštitne faktore u nastanku narkomanije i na zdravstveno ponašanje ovisnika : diplomski rad / Aida Nišić. - Sarajevo : [A. Nišić], 2013. - 48 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliogrfaija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) faktori nastanka narkomanije

613.83(043.2)
COBISS.BH-ID 7707673

775
OMANOVIĆ, Emina
        Studija slučaja djeteta sa Down sindromom koje pohađa drugi razred srednje škole : magistarski rad / Emina Omanović. - Sarajevo : [E. Omanović], 2012. - 91 list, [8] listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 87-88 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Down sindrom b) Daunov sindrom c) djeca s teškoćama u razvoju d) srednje škole e) završni diplomski radovi

616.899.6-053.2:373.5(043.2)
COBISS.BH-ID 7701785

776
OMERHODŽIĆ, Adnan
        Razvoj rudarstva u Brezi : 1945.-1970. : (završni [diplomski] rad) / Adnan Omerhodžić. - Sarajevo : [A. Omerhodžić], 2012. - 59 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 56-58 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Rudarstvo - Razvoj - Breza - 1945-1970 b) Bosna i Hercegovina c) historija d) završni diplomski radovi

622:94(497.6 Breza)"1945/1970"(043.2)
COBISS.BH-ID 7588889

777
PAŠIĆ, Andrea
        Depresija, anksioznost i socijalna podrška kod adolescenata oboljelih od epilepsije : završni diplomski rad / Andrea Pašić. - Sarajevo : [A. Pašić], 2011. - 32, 13 listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) epilepsija i adolescenti

159.96:616.853-053.81(043.2)
COBISS.BH-ID 7603993

778
RAHMANOVIĆ, Ilda
        Rizični i zaštitni faktori u nastanku depresije u periodu adolescencije : završni diplomski rad / Rahmanović Ilda. - Sarajevo : [I. Rahmanović], 2012. - 44 lista : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) depresija i adolescenti

616.896.4-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7565593

779
RAŠE, Marina
        Korelati depresivnosti kod adolescenata : diplomski rad / Marina Raše. - Sarajevo : [M. Raše], 2010. - 52, [9] listova : tabele i grafikoni ; 2010

Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) depresivnost i adolescenti

616.895.4-053.81(043.2)
COBISS.BH-ID 7596825

780
REDŽEPAGIĆ, Nurka
        Odrednice javljanja poremećaja hranjenja kod adolescenata : diplomski rad / Redžepagić Nurka. - Sarajevo : [N. Redžepagić], 2011. - 36, [4], 7 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) poremećaji u ishrani

616.89-008.441.42-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7656217

781
SADIKOVIĆ, Anida
        Stanovanje u zajednici sa podrškom za osobe s intelektualnim teškoćama : završni diplomski rad / Anida Sadiković. - Sarajevo : [A. Sadiković], 2012. - 92 lista : ilustr. ; 31 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 81-84. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) inkluzija b) djeca sa posebnim potrebama c) intelektualne teškoće d) završni diplomski radovi

616.899-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7682329

782
SMAJIĆ, Alma
        Subjektivna socijalna isključenost studenata s invaliditetom : završni diplomski rad / Alma Smajić. - Sarajevo : [A. Smajić], 2015. - 120 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Snježana Šušnjara. - Bibliografija: listovi 108-111 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) inkluzija u obrazovanju b) socijalna isključenost c) diskriminacija d) završni diplomski radovi

616.899-057.875(043.2)
COBISS.BH-ID 8706841

783
SOKOLOVIĆ-Lazović, Edina
        Osobine ličnosti, stilovi humora i emocionalna inteligencija menadžera u privatnim preduzećima : diplomski rad / Edina Sokolović-Lazović. - Sarajevo : [E. Sokolović-Lazović], 2010. - 61 list, [13] listova priloga : tabele i grafikoni ; 30 cm

Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarjevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) menadžeri i osobine ličnosti

651:159.9(043.2)
COBISS.BH-ID 7575321

784
SORAVIA, Irma
        Zdravstveni odgoj u osnovnim školama : završni diplomski rad / Irma Soravia. - Sarajevo : [I. Soravia], 2011. - 102 lista, [8] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 98-100 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) zdravstveni odgoj b) osnovne škole c) završni diplomski radovi

613.95:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7667737

785
STUPAC, Maida
        Odrednice depresivnosti kod osuđenika u zatvorskom okruženju : završni diplomski rad / Maida Stupac. - Sarajevo : [M. Stupac], 2010. - 43, [8] listova : tabele i grafikoni ; 30 cm

Maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) zatvorenici i depresija

616.895.4-058.53(043.2)
COBISS.BH-ID 7576089

786
STUPAR, Ivana
        Odgojno-obrazovni rad s učenikom s ADHD-om u osnovnoj školi : završni diplomski rad / Ivana Stupar. - Sarajevo : [I. Stupar], 2017. - 90 listova, [3] lista s tablama ; 30 cm : graf. prikazi, tabele

Mentorica Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 80-82 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) djeca s posebnim potrebama b) djeca sa smetnjama u ponašanju c) hiperaktivna djeca d) inkluzivni odgoj e) osnovne škole f) završni diplomski radovi

616.899-056.49:373.3(043.2)
COBISS.BH-ID 9619993

787
ŠALINOVIĆ, Sonja Mia
        Depresija kod adolescenata : završni diplomski rad / Sonja Mia Šalinović. - Sarajevo : [S.M. Šalinović], 2010. - 64 lista ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) depresije i adolescenti

616.895.4-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7664665

788
ŠKRIJELJ, Majda
        Kvalitet rukovođenja i stavovi prema radu : završni diplomski rad / Majda Škrijelj. - Sarajevo : [M. Škrijelj], 2011. - 62 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Dženana Husremović. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) rukovođenje i odnos prema radu

65.012.4(043.2)
COBISS.BH-ID 7653145

789
ŠPIJODIĆ, Maisa
        Doprinos projekata realiziranih u Udruženju "Oaza" u afirmaciji osoba sa intelektualnim teškoćama : završni diplomski rad / Maisa Špijodić. - Sarajevo : [M. Špijodić], 2012. - 120 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 109-111. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) inkluzija b) djeca sa posebnim potrebama c) intelektualne teškoće d) završni diplomski radovi

616.899-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7681561

790
TATLIĆ, Samra
        Savremeni pristupi depresiji kod djece i adolescenata : završni diplomski rad / Tatlić Samra. - Sarajevo : [S. Tatlić], 2011. - 51 list : tabele i grafikoni ; 30 cm

Uvod: 1-4. - Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) depresija, djeca i adolescenti b) završni diplomski radovi

616.895.4:159.922.7/8(043.2)
COBISS.BH-ID 7591449

791
TIHIĆ, Lejla
        Psihološke metode, tehnike i instrumenti otkrivanja, dijagnosticiranja i tretmana autističnih poremećaja : završni diplomski rad / Tihić Lejla. - Sarajevo : [L. Tihić], 2012. - 43 lista : tabele i grafikoni ; 30 cm

Uvod: listovi 3-4. - Mentor Renko Đapić. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) autizam b) psihodijagnostika

616.895:159.9.072(043.2)
COBISS.BH-ID 7574809

792
VEGARA, Indira
        Inkluzija djece s Down sindromom u osnovnu školu : završni diplomski rad / Idira Vegara. - Sarajevo : [I. Vegara], 2011. - 86 listova, [66] listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Lejla Kafedžić. - Bibliografija: listovi 83-85 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Down sindrom b) Daunov sindrom c) inkluzija d) djeca s teškoćama u razvoju e) osnovne škole f) završni diplomski radovi

616.899.6-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7650585

793
VITEŠKIĆ, Erdina
        Suradnja ili partnerstvo nastavnika, roditelja i medicinskog osoblja u pedagoškom radu sa hospitaliziranom djecom : magistarska teza / Erdina Viteškić. - Sarajevo : [E. Viteškić], 2015. - 149 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 123-125 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) nastavnici b) roditelji c) medicinsko osoblje d) djeca s posebnim potrebama e) hospitalizacija djece f) završni diplomski radovi

616-053.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8706329

794
VLAHOVLJAK, Larisa
        Važnost zdravstvenog odgoja u sprečavanju tjelesnih deformiteta : (završni diplomski rad) / Larisa Vlahovljak. - Sarajevo : [L. Vlahovljak], 2013. - 94 lista : ilustr. ; 31 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 82-83. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) zdravstveni odgoj b) tjelesni deformiteti c) završni diplomski radovi

613.95(043.2)
COBISS.BH-ID 7717401

795
VUČINA, Iskra
        Evolucijske, psihološke i socijalne teorije o nastanku depresije : završni diplomski rad / Iskra Vučina. - Sarajevo : [I. Vučina], 2013. - 47 listova ; 30 cm : tabele

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) depresija, porijeklo b) depresija, nastanak

616.895.4(043.2)
COBISS.BH-ID 7705113

796
ZAIMOVIĆ, Vedrana
        Osobine ličnosti i socijalna podrška kao prediktori socijalne anksioznosti kod adolescenata : završni diplomski rad / Vedrana Zaimović. - Sarajevo : [V. Zaimović], 2010. - 67 listova, [13] listova priloga : tabele i grafikoni ; 30 cm

Mentor Indira Fako. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) socijalna anksioznost i adolescencija

616.881.6-053.6(043.2)
COBISS.BH-ID 7583001

797
ZUKIĆ, Merima
        Lokus kontrole, socijalna podrška i kvaliteta života oboljelih od epilepsije : završni diplomski rad / Zukić Merima. - Sarajevo : [M. Zukić], 2011. - 36 listova, [12] listova priloga ; 30 cm

Mentor Maida Koso-Drljević. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) epilepsija b) oboljeli od epilepsije

616.853:159.9(043.2)
COBISS.BH-ID 7654169


7 UMJETNOST. REKREACIJA. ZABAVA. SPORT.


798
ADEMOVIĆ, Mirela
        Zidno slikarstvo džamije Muslihudina Čekrekčije u Sarajevu : završni diplomski rad iz historije umjetnosti / Mirela Ademović. - Sarajevo : [M. Ademović], 2013. - 71 list : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mirza Hasan Ćeman. - Bibliografija: listovi 70-71 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za historiju umjetnosti
a) Bosna i Hercegovina b) Sarajevo c) zidno slikarstvo d) džamije e) arhitektura f) završni diplomski radovi

75.052:726.2(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 7634713

799
BALIĆ, Melika
        Odnos filma, scenskih umjetnosti i nastave lektire u sistemu osnovnoškolske nastave : master rad / Melika Balić. - Sarajevo : [Melika Balić], 2014. - 82 lista ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: listovi 80-82 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) filmska umjetnost b) letira c) završni diplomski radovi

791:371.32(043.2)
COBISS.BH-ID 9249817

800
BEŠIREVIĆ, Belma
        Umjetnost i pozicija žene umjetnice u likovnom životu Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću : primjer Adele Behr Vukić : završni diplomski rad / Belma Beširević. - Sarajevo : [B. Beširević], 2016. - 132 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Aida Abadžić-Hodžić. - Bibliografija: str. 125-132 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za historiju umjetnosti
a) Behr-Vukić, Adela (1888-1966) b) bosanskohercegovačko slikarstvo c) bosanskohercegovačka grafika d) 20. st. e) završni diplomski radovi

75.071 Behr-Vukić A.(043.2)
75/76(497.6)!19"(043.2)
COBISS.BH-ID 8890137

801
BOGOJEVIĆ, Anja
        Modaliteti razumijevanja odnosa socijalno angažirane umjetnosti i umjetničke avangarde u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata : slikarstvo, grafika i sintetički teatar : završni diplomski rad / Anja Bogojević. - Sarajevo : [A. Bogojević], 2015. - 77 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Aida Abadžić Hodžić. - Bibliografija: listovi 71-76 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historija, Katedra za historiju umjetnosti
a) umjetnička avangarda b) Bosna i Hercegovina c) 1918-1939 d) završni diplomski radovi

7.037/.038"1918/1939"(043.2)
COBISS.BH-ID 8686361

802
BUJAK, Edin
        Stećci Zenice : (kataloško-topografski pregled) : završni diplomski (magistarski) rad / Edin Bujak. - Sarajevo : [E. Bujak], 2013. - 110 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Dubravko Lovrenović. - Bibliografija: listovi 107-110 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Katedra za arheologiju
a) Bosna i Hercegovina b) Zenica c) stećci d) završni diplomski radovi

726.825(497.6 Zenica)(043.2)
COBISS.BH-ID 7598617

803
BUŠATLIĆ, Lejla
        Arhitektura Zlatka Ugljena : kontinuitet tradicionalnih formi u modernoj i postmodernoj reinterpretaciji : završni diplomski rad / Lejla Bušatlić. - Sarajevo : [L. Bušatlić], 2016. - 188 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Aida Abadžić Hodžić. - Bibliografija: listovi 182-188 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za historiju umjetnosti
a) Ugljen, Zlatko (1929-) b) arhitektura c) Bosna i Hercegovina d) završni diplomski radovi

72.071 Ugljen Z.(043.2)
COBISS.BH-ID 8686617

804
ĆATOVIĆ, Erna
        Pedagoško razumijevanje životnih priča reprezentativaca BiH u sjedećoj odbojci : završni diplomski rad / Erna Ćatović. - Sarajevo : [E. Ćatović], 2013. - 105 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mujo Slatina. - Bibliografija: listovi 89-91 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Rezime na engl. jeziku. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) sport b) sjedeća odbojka c) Bosna i Hercegovina d) završni diplomski radovi

796.325:37(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7726873

805
DERVIŠEVIĆ, Haris
        Kaligrafi u Ljetopisu Mula Mustafe Bašeskije : završni diplomski rad iz historije umjetnosti / Haris Dervišević. - Sarajevo : [H. Dervišević], 2013. - 60 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mirza Hasan Ćeman. - Bibliografija: listovi 54-60 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za historiju umjetnosti
a) islamska umjetnost b) islamska kaligrafija c) kaligrafi d) Ljetopis Mula Mustafe Bašeskije e) završni diplomski radovi

7.033.3:003.077
COBISS.BH-ID 7635481

806
DŽANANOVIĆ, Mirza
        Urbanizacija Zenice : 1956-1990 : (prema pisanju "Naše riječi") : (završni diplomski rad) / Mirza Džananović. - Sarajevo : [M. Džananović], 2012. - 109 listova ; 30 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 107-109 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) Zenica c) urbanizacija d) "Naša riječ" (novine) e) 1956-1990 f) završni diplomski radovi

711.4(497.6 Zenica)"1956/1990"(043.2)
COBISS.BH-ID 7593497

807
HADŽIMUSIĆ, Aida
        Grafičke mape Sarajevo ´92-´95 kao izraz kulturnog otpora : završni diplomski rad / Aida Hadžimusić. - Sarajevo : [A. Hadžimusić], 2014. - 108 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Aida Abadžić Hodžić. - Bibliografija: listovi 106-108 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za historiju umjetnosti
a) grafičke mape b) umjetnost c) rat d) Sarajevo e) 1992-1995 f) završni diplomski radovi

76(497.6 Sarajevo)"1992/1995"(043.2)
COBISS.BH-ID 8677913

808
HAMZIĆ, Amina
        Estetizacija i muzealizacija nacističke politike i predstavljački diskurs drugosti : završni diplomski rad / Amina Hamzić. - Sarajevo : [A. Hamzić], 2014. - 90 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Asja Mandić. - Bibliografija: listovi 86-90 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za historiju umjetnosti
a) umjetnost Trećeg Rajha b) nacistička umjetnost c) nacistička politika d) završni diplomski radovi

7(430)"1939/1945"(043.2)
COBISS.BH-ID 8678681

809
HATIBOVIĆ, Lamija
        Reprezentativni objekti Gazi Husrev-begovog vakufa : trenutno stanje, problemi zaštite, obnove i korištenja : završni rad na studiju II stepena iz historije umjetnosti / Lamija Hatibović. - Sarajevo : [L. Hatibović], 2014. - 82 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Mirza Hasan Ćeman. - Bibliografija: listovi 78-82 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za historiju umjetnosti
a) islamska arhitektura b) Gazi Husrev-begova džamija c) Gazi Husrev-begova medresa d) Gazi Husrev-begov hanikah e) Gazi Husrev-begov mekteb f) Gazi Husrev-begova biblioteka g) Gazi Husrev-begova muvekitthana h) Gazi Husrev-begov bezistan i) Gazi Husrev-begov haman j) Gazi Husrev-begov šadrvan k) Gazi Husrev-begova sahat- kula l) završni diplomski radovi

72.03(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8677145

810
HODŽIĆ, Ena
        Odnosi među umjetnostima : ikoničko pripovjedanje : 3D, Wim Wenders "Pina" : (završni diplomski rad) / kandidat Hodžić Ena. - Sarajevo : [ E. Hodžić], 2014. - 38 listova ; 30 cm

Mentor Edin Pobrić. - Bibliografija: listovi 37-38 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) vizuelne umjetnosti b) 3D film c) završni diplomski radovi

778.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8600601

811
KADIJEVIĆ, Lana
        Znanje o specifičnostima obrazovnog rada s odraslima i kompetencija voditelja u sportskoj rekreaciji : [završni diplomski rad] / Lana Kadijević. - Sarajevo : [L. Kadijević], 2011. - 80 listova : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Mirjana Mavrak. - Bibliografija: listovi 73-74 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) obrazovanje odraslih b) sport c) sportske rekreacije d) završni diplomski radovi

374.7:796/799(043.2)
COBISS.BH-ID 7659801

812
KALINIĆ, Jelena
        Slika porodice u filmskoj trilogiji "Kum", Francisa Forda Coppole : završni diplomski rad / Jelena Kalinić. - Sarajevo : [J. Kalinić], 2016. - 56 listova ; 30 cm

Mentor Almir Bašović. - Bibliografija: listovi 55-56 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) filmska trilogija "Kum" b) Francis Ford Coppola c) krimi-saga d) porodica e) likovi f) umjetničko djelo g) završni diplomski radovi

791.4(1/9):82.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8896025

813
KLJUNO, Almir
        Žanrovske karakteristike Fassbinderovih filmova : završni diplomski rad / Almir Kljuno. - Sarajevo : [A. Kljuno], 2016. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Almir Bašović. - Bibliografija: listovi 58-60 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) Fassbinder, Rainer Werner (1946-1982) - Film b) pojam žanra c) završni diplomski radovi

791 Fassbinder R.W.(043.2)
COBISS.BH-ID 8835865

814
KOLJIĆ, Dijana
        Stećci općine Ključ : završni diplomski (magistarski) rad / Dijana Koljić. - Sarajevo : [D. Koljić], 2014. - 104 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Dubravko Lovrenović. - Bibliografija: listovi 25-30 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za arheologiju
a) stećci b) nekropole c) Ključ d) završni diplomski radovi

726.825(497.6 Ključ)(043.2)
COBISS.BH-ID 8671769

815
KULENOVIĆ, Leila
        Groteska i groteskno u umjetnosti Bosne i Hercegovine u drugoj polovini XX stoljeća : (završni diplomski rad) / Leila Kulenović. - Sarajevo : [L. Kulenović], 2012. - 150 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Aida Abadžić-Hodžić. - Bibliografija: listovi 139-149 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Katedra za historiju umjetnosti
a) Bosna i Hercegovina b) bosanskohercegovačka umjetnost c) groteska umjetnost d) groteskno e) 20. st. f) završni diplomski radovi

7(497.6)"19"(043.2)
COBISS.BH-ID 7577369

816
LEPIĆ, Adisa
        Sekundarna i tercijarna upotreba stećaka : završni diplomski (magistarski) rad / Adisa Lepić. - Sarajevo : [A. Lepić], 2015. - 134 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Dubravko Lovrenović. - Bibliografija: listovi 123-133 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za arheologiju
a) stećci b) zaštita spomenika c) Bosna i Hercegovina d) Hrvatska e) Srbija f) Crna Gora g) završni diplomski radovi

719(497)(043.2)
COBISS.BH-ID 8680217

817
LJUBOVIĆ, Nejra
        Ekranizacija djela Arthura Schnitzlera - intermedijalna analiza i osvrt : završni diplomski rad / Kandidatkinja Nejra Ljubović. - Sarajevo : [N. Ljubović], 2012. - 92 lista ; 30 cm

Upor. stv. nasl. na spor. nasl. str. - Mentor Vahidin Preljević. - Bibliografija: listovi 90-92. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Schnitzler, Arthur (1862-1931) - Ekranizacija djela - Intermedijalna analiza - Završni diplomski radovi b) ekranizacija književnih djela c) završni diplomski radovi

791:821.112.2(436).09 Schnitzler A.(043.2)
821.112.2(436).09 Schnitzler A.(043.2)
COBISS.BH-ID 7691289

818
MEKIĆ, Andrea
        Arhitektonski prostori u zidnom slikarstvu Bosne i Hercegovine 16. i 17. stoljeća : završni diplomski rad / Andrea Mekić. - Sarajevo : [A. Mekić], 2016. - 117 listova, [12] listova s tablama : ilustr. ; 30 cm

Mentor Mirza Hasan Ćeman. - Bibliografija: listovi 107-114 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za historiju umjetnossti
a) arhitektonski prostori b) zidno slikarstvo c) freske d) Bosna i Hercegovina e) 16.-17. st. f) završni diplomski radovi

75.046.3(497.6)"15/16"(043.2)
COBISS.BH-ID 8890649

819
MEŠIĆ, Alma
        Vizuelna konstrukcija političke imaginacije u filmovima ekspresionizma : (završni diplomski rad) / Alma Mešić. - Sarajevo : [A. Mešić], 2013. - 90 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Senadin Musabegović. - Bibliografija: listovi 87-89 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Katedra za historiju umjetnosti
a) ekspresionizam u filmu b) filmska umjetnost c) groteska d) filmovi e) završni diplomski radovi

791.43
COBISS.BH-ID 7635225

820
MISALJEVIĆ, Dijana
        Prevođenje stripa : analiza na primjeru serijala "Sandman" i njegovog prevoda na srpski jezik : završni diplomski rad / Kandidat Dijana Misaljević. - Sarajevo : [D. Misaljević], 2013. - 50 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor: Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 49-50. - Sažetak na bos. i eng. jeziku. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Strip - Prevođenje - Završni diplomski radovi b) prevođenje sa engleskog jezika c) prevođenje na srpski jezik d) strip

741.5(420):811.163.41'25(043.2)
811.163.41'25:741.5(420)(043.2)
COBISS.BH-ID 7703065

821
MUSLIM, Aldijana
        Heidegger i Gadamer, obnavljanje pitanja istine u umjetnosti : završni diplomski rad / Aldijana Muslim. - Sarajevo : [A. Muslim], 2011. - 54 lista ; 30 cm

Mentor Fatima Lačević. - Bibliografija: listovi 54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek filozofija i sociologija
a) Hedegger, Martin (1889-1976) - Filozofija b) Gadamer, Hans-Georg (1900-2002) - Filozofija c) istina d) filozofija umjetnosti e) završni diplomski radovi

7.01(043.2)
111.83(043.2)
COBISS.BH-ID 7618329

822
NUHANOVIĆ, Lejla
        Analiza TV serije "Crna guja" prema principu kooperativnosti Paula Gricea : završni diplomski rad / kandidat Lejla Nuhanović. - Sarajevo : [L. Nuhanović], 2014. - 51 list ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 48-51 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

791.32.072.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8613913

823
OLOVČIĆ, Almir
        Orfej u antičkoj umjetnosti : završni diplomski rad / Almir Olovčić. - Sarajevo : [A. Olovčić], 2014. - 68 listova, [8] str. s tablama : ilustr. ; 30 cm

Mentor Adnan Busuladžić. - Bibliografija: listovi 64-67 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za arheologiju
a) Orfej b) antička umjetnost c) keramika d) mozaici e) završni diplomski radovi

7.032(38)(043.2)
COBISS.BH-ID 8672281

824
PANDŽA, Maja
        Novac na tlu Bosne i Hercegovine do uspostave rimske vlasti : završni diplomski (magistarski rad) / Maja Pandža. - Sarajevo : [M. Pandža], 2011. - 266 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Salmedin Mesihović. - Bibliografija: listovi 251-261 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) Rimsko Carstvo c) novac d) historija e) stari vijek f) završni diplomski radovi

737(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7570713

825
SALKETIĆ, Aida
        Konstrukcija alternativnog galerijskog prostora na primjeru kafea Zvono : završni diplomski rad / Aida Salketić. - Sarajevo : [A. Salketić], 2017. - 103 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Asja Mandić. - Bibliografija: listovi 96-103 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za historiju umjetnosti
a) alternativne galerije b) Zvono (kafe-galerija) c) Bosna i Hercegovina d) 1979-1992 e) završni diplomski radovi

74/76"1979/1992"(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 9474841

826
SEJFULI, Ajla
        Arheološka istraživanja srednjovjekovnih nekropola u okolini Travnika : završni diplomski/master rad / Ajla Sejfuli. - Sarajevo : [A. Sejfuli], 2015. - 147 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Dubravko Lovrenović. - Bibliografija: listovi 100-111 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za arheologiju
a) arheološka istraživanja b) nekropole c) stećci d) Travnik e) završni diplomski radovi

726.825(497.6 Travnik)(043.2)
902.2(497.6 Travnik)(043.2)
COBISS.BH-ID 8679961

827
SMAILBEGOVIĆ, Aida
        Tekije u Sarajevu od XV do XVII stoljeća : prostorni smještaj i arhitektonske odlike : završni diplomski rad / Aida Smailbegović. - Sarajevo : [A. Smailbegović ], 2012. - 93 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Mirza Hasan Ćeman. - Bibliografija: listovi 89-93 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za historiju umjetnosti
a) religijska arhitektura b) tekije c) Sarajevo d) 15.-17. st. e) završni diplomski radovi

726.77.025.4(497.6 Sarajevo)"14/16"(043.2)
COBISS.BH-ID 8668441

828
SULJOVIĆ, Alma
        Uloga filma u savjetodavnom radu s roditeljima djece s posebnim potrebama : završni diplomski rad / Alma Suljović. - Sarajevo : [A. Suljović], 2010. - 88 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Lidija Pehar. - Bibliografija: listovi 79-80 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) djeca s teškoćama u razvoju b) djeca s posebnim potrebama c) savjetodavni rad d) roditelji e) film f) završni diplomski radovi

791.43:616.899-053.2(043.2)
37.032.048:616.899-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7677465

829
TANOVIĆ Branković, Arma
        Uticaj iskustva opsade Sarajeva na likovni izraz Nusreta Pašića i Edina Numankadića u okviru izložbe "Svjedoci postojanja" : završni diplomski rad / Arma Tanović Branković. - Sarajevo : [A. Tanović Branković], 2016. - 71 list : ilustr. ; 30 cm

Mentor Senadin Musabegović. - Bibliografija: listovi [72-75] ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za historiju umjetnosti
a) Numankadić, Edin (1948-) - Slikarstvo b) Pašić, Nusret (1951-) - Slikarstvo c) opsada Sarajeva d) kulturni život e) likovne umjetnosti f) 1992-1995 g) završni diplomski radovi

73/76(497.6 Sarajevo)"1992/1995"(043.2)
COBISS.BH-ID 8892185

830
VRLJIČAK, Lucija
        Pedagogija Bauhausa u pedagoškom radu Selmana Selmanagića : (završni diplomski rad) / Lucija Vrljičak. - Sarajevo : [L. Vrljičak], 2015. - 69 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Aida Abadžić Hodžić. - Bibliografija: listovi 68-69 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, [Katedra za historiju umjetnosti]
a) Selmanagić, Selman (1905-1986) - Arhitektura - Završni diplomski radovi

72.071 Selmanagić S.(043.2)
COBISS.BH-ID 8694553

831
ZELJKOVIĆ, Eldin
        Igra kao sociološki i antropološki fenomen : završni diplomski rad / Eldin Zeljković. - Sarajevo : [E. Zeljković], 2011. - 45 listova ; 30 cm

Mentor Sulejman Bosto. - Bibliografija: listovi 45 listova ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) igra b) klasifikacija igara c) pravila igre d) povijest igara e) elektronske igre f) igrač g) aktivnosti h) kultura i) sport j) publika k) sociološki aspekt l) završni diplomski radovi

79:316.7(043.2)
COBISS.BH-ID 7617305

832
ZUBČEVIĆ, Ilvana
        Oprostoravanje slike 1950-ih i 1960-ih godina : završni diplomski rad / Ilvana Zubčević. - Sarajevo : [I. Zubčević], 2016. - 74 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Asja Mandić. - Bibliografija: listovi 65-69 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju/ Katedra za historiju umjetnosti - nastavnički smjer
a) slike b) apstraktna umjetnost c) 1950-1960 d) završni diplomski radovi

7.038"1950/1960"(043.2)
COBISS.BH-ID 8839705


8 JEZIK. LINGVISTIKA. KNJIŽEVNOST.


833
AJDINOVIĆ, Aela
        Negative Operator, Negative Polarity Items in English and B/C/S Language : Final Diploma Paper = Negativni operator, elementi negativnog polariteta i slobodnog izbora u engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom / Aela Ajdinović. - Sarajevo : [A. Ajdinović], 2017. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: listovi 34-36 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) bosanski jezik c) hrvatski jezik d) srpski jezik e) negativni operatori f) završni diplomski radovi

811.111'42(043.2)
COBISS.BH-ID 9647129

834
AJKIĆ, Naza
        The Role of Gender in Second Language Acquisition = Uloga roda u usvajanju drugog jezika : završni diplomski rad / Naza Ajkić. - Sarajevo : [Naza Ajkić], 2016. - 66 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 60-62 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistu
a) engleski jezik b) rod c) završni diplomski radovi

811.111'243(043.2)
COBISS.BH-ID 8884505

835
ALIHODŽIĆ, Maša
        Analiza prevoda "Dvije kule" autora J. R. R. Tolkiena na hrvatski i srpski jezik s posebnim osvrtom na leksiku izmišljene kulture = Analysis of Croatian and Serbian translations of "Two Towers" by J. R. R. Tolkien with a special reference to fictional culture-specific lexis : završni diplomski rad / Maša Alihodžić. - Sarajevo : [M. Alihodžić], 2017. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: list 50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) teorija prevođenja c) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 9594393

836
AŽDAHIĆ, Samra
        Metodički pristup bajci : završni diplomski rad / Samra Aždahić. - Sarajevo : [Samra Aždahić], 2014. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Edina Murtić. - Bibliografija: listovi 52-53 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) metodika b) bajke c) završni diplomski radovi

82:37.025(043.2)
COBISS.BH-ID 9275929

837
BILIĆ, Ivana
        Analysis : translations of selected poems from Calligrammes by Gullaume Apollinaire into English, Croatian and Serbian = Analiza prevoda na engleski, hrvatski i srpski jezik izabranih pjesama iz djela Kaligrami, autora Guillauma Apollinairea : master's thesis / Ivana Bilić. - Sarajevo : [Ivana Bilić], 2016. - 49 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 48-49 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) prijevodi c) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8883225

838
ČAVČIĆ, Melisa
        Princip kooperativnosti na primjeru TV serije "Friends" = Cooperative principle observed through examples from Friends TV series : završni diplomski rad / Melisa Čavčić. - Sarajevo : [Melisa Čavčić], 2016. - 52 lista ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 50-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) princip kooperativnosti c) završni diplomski radovi

811.111'36(043.2)
COBISS.BH-ID 8885017

839
ČELEBIĆ, Merjem
        Effects of Age on Second Language Acquisition : Master's thesis = Utjecaj starosne dobi na usvajanje drugog jezika / Merjem Čelebić. - Sarajevo : [M. Čelebić], 2017. - 45 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 41-45 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) strani jezik c) završni diplomski radovi

811.111'243(043.2)
COBISS.BH-ID 9592345

840
ČERKEZ, Merhunisa
        Vrste gramatičko-pravopisnih pogrešaka u nastavi književnosti, kulture izražavanja i jezika u Šestoj osnovnoj školi, Bare kod Stupa : završni diplomski rad / Merhunisa Čerkez. - Sarajevo : [Merhunisa Čerkez], 2016. - 65 listova ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: list 65 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) gramatičko-pravopisne greške b) nastava književnosti c) završni diplomski radovi

81'35:82(043.2)
COBISS.BH-ID 9286169

841
ČUSTOVIĆ, Ema
        Razvijanje interkulturalnih komunikacijskih kompetencija u kontekstu neformalnog obrazovanja i učenja engleskog kao stranog jezika = Developing Intercultural Communicative Competence in the Context of Non-formal Education and Learning English as a Foreign Language : Master thesis / Ema Čustović. - Sarajevo : [Ema Čustović], 2016. - 97 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Larisa Kasumagić-Kafedžić. - Bibliografija: listovi 93-94 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) neformalno obrazovanje c) završni diplomski radovi

811.111'243(043.2)
COBISS.BH-ID 8884761

842
ĆOSIĆ, Martina
        Koloniale Mikrotoponyme im Deutschen Reich und den Nachfolgestrukturen : Köln, Hannover, Karlsbad/Karlovy Vary = Kolonijalni mikrotoponimi u Njemačkom carstvu i strukturama nastalim njegovime raspadom : Köln, Hannover, Karlsbad/Karlovy Vary : diplomarbeit = diplomski rad / Martina Ćosić. - Sarajevo : [Martina Ćosić], 2016. - 66 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentori Matthias Schulz i Vedad Smailagić. - Bibliografija: listovi 65-66 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) njemački jezik b) kolonijalni mikrotoponimi c) njemačko carstvo d) završni diplomski radovi

811.112.2'373.21(043.2)
COBISS.BH-ID 8893465

843
DOLJANČIĆ, Ajla
        Značaj neverbalne komunikacije u procesu vođenja nastave = The Importance of Non-Verbal Communication in Classroom Managament : završni diplomski rad / Ajla Doljančić. - Sarajevo : [Ajla Doljančić], 2016. - 68 listova ; 30 cm

Mentor Larisa Kasumagić-Kafedžić. - Bibliografija: listovi 57-62 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) neverbalna komunikacija c) nastava d) završni diplomski radovi

811.111'221:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8890905

844
DUGONJIĆ, Martina
        Foreign language anxiety and teaching strategies in EFL primary classroom in Croatia = Strah od stranog jezika i strategije poučavanja u nastavi engleskog jezika u osnovnim školama u Hrvatskoj : Master's thesis / Martina Dugonjić. - Sarajevo : [Martina Dugonjić], 2017. - 67 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Larisa Kasumagić-Kafedžić. - Bibliografija: listovi 57-61 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) strategije poučavanja u osnovnim školama c) završni diplomski radovi

811.111:37.026(497.5)(043.2)
COBISS.BH-ID 9522201

845
FILIPOVIĆ, Filipa
        Analiza prevoda "Puste zemlje" T. S. Eliota s engleskog na bosanski, srpski i hrvatski jezik : završni diplomski rad / Filipa Filipović. - Sarajevo : [F. Filipović], 2017. - 35 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 34-35 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) teorija prevođenja c) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 9594137

846
GOLOŠ, Kenan
        Translation of Complex Compound Nouns in IT Register into B/H/S = Prevođenje višečlanih složenih imenica u Registru IT-a na B/H/S : diplomski rad / Kenan Gološ. - Sarajevo : [K. Gološ], 2017. - 66 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 57-66 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) teorija prevođenja c) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 9591577

847
GREBOVIĆ, Irma
        Utjecaj interneta na čitanje lektire u srednjoškolskoj nastavi : završni-master rad / Irma Grebović. - Sarajevo : [Irma Grebović], 2014. - 99 listova ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: 98-99 listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) utjecaj interneta na čitanje lektire b) srednjoškolsko obrazovanje c) završni diplomski radovi

82:004.738.5(043.2)
COBISS.BH-ID 9248793

848
HADŽAJLIJA, Nejra
        Foreign Language aptitude in young learners of english as a foreign language age 10-12 = Talenat za učenje engleskog jezika kao prvog stranog jezika kod djece uzrasta 10-12 godina : Final Paper / Nejra Hadžajlija. - Sarajevo : [Nejra Hadžajlija], 2016. - 93 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 50-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) strani jezik c) učenje d) završni diplomski radovi

811.111'243-053.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8883993

849
HAJDARBAŠIĆ, Zina
        Geoffrey Leech's Politeness Maxims in TV Series "Sherlock" = Maksime učtivosti Geoffreyja Leecha na primjeru tv serije "Sherlock" : završni diplomski rad / kandidat Zina Hajdarbašić. - Sarajevo : [Zina Hajdarbašić], 2016. - 39 listova ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: 37-39 lista ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) maksime učtivosti c) film d) završni diplomski radovi

811.111:791.5(043.2)
COBISS.BH-ID 9000729

850
HASIĆ, Aida
        Acquisition of English speaking skills by using audio-video teaching material : A Case Study of Adult Native Speakers of Bosnian/Croatian/Serbian = Usvajanje govornih vještina na engleskom jeziku uz upotrebu audio-vuideo nastavnih pomagala : studija slučaja na primjeru odraslih govornika kojima je bosanski/hrvatski/srpski maternji jezik : Master's thesis / Aida Hasić. - Sarajevo : [Aida Hasić], 2017. - 79 listova ; 30 cm

Mentor Melisa Okičić. - Bibliografija: listovi 75-77 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

808.5(043.2)
COBISS.BH-ID 9626905

851
HERAK, Amela
        The Acquisition of the Passive Voice in English by Bosnian Learners = Kako izvorni govornici bosanskog usvajaju pasiv u engleskom jeziku : završni diplomski rad / Amela Herak. - Sarajevo : [Amela Herak], 2016. - 42 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 39-40; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) pasiv u engleskom jeziku b) završni diplomski radovi

811.111'243(043.2)
COBISS.BH-ID 9503769

852
HODŽIĆ, Anela
        Speaking anxiety of adult EFL learners as a barrier to communicate in English = Strah od usmenog izražavanja kod odraslih govornika engleskog kao stranog jezika : Master's thesis / Anela Hodžić. - Sarajevo : [Anela Hodžić], 2016. - 66 listova ; 30 cm

Mentor Melisa Okičić. - Bibliografija: 56-6 list. ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) usmeno izražavanje kod odraslih c) završni diplomski radovi

811.111'24(043.2)
COBISS.BH-ID 9191961

853
HRASNICA, Amela
        New York kao mjesto imigrantskog iskustva u romanima Kiran Desai "Naslijeđe gubitka", Josepha O'Neilla "Nigdjezemska" i Jonathana Safrana Foera "Jako glasno i nevjerovatno blizu" = New York City as Place of Immigrant Experience in Kiran Desai's "The Inheritance of Loss", Joseph O'Neill's "Netherland" and Jonathan Safran Poer's "Extremly Loud and Icredibility Close" : M. A. Thesis / kandidat Amela Hrasnica. - Sarajevo : [A. Hrasnica], 2014. - 87 listova ; 30 cm

Mentor Ksenija Kondali. - Bibliografija: listovi 82-87 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

821.111.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8625945

854
HUSIĆ, Elijasa
        Analiza emotivnog govora na primjeru TV serije "Alo, Alo!" = Analysis of emotional speech observed through examples from "Alo, Alo!" series : završni diplomski rad / Elijasa Husić. - Sarajevo : [Elijasa Husić], 2016. - 56 listova ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 55-56 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) teorija govornih činova c) završni diplomski radovi

811.111'322.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8889113

855
IBRAHIMAGIĆ, Amila
        Različiti prevodi istog romana ("Emma" Jane Austen) nastali kao odraz vremenskog perioda u kojem su rađeni : analiza prevoda objavljenih 1954, 1978, 2008 : završni diplomski rad / Amila Ibrahimagić. - Sarajevo : [A. Ibrahimagić], 2016. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 54-55 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) prijevodi c) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2) Austen J.
COBISS.BH-ID 8892697

856
IBRAHIMOVIĆ, Inaida
        Second language acquisition in a natural environment : a case study of an adult = Usvajanje drugog stranog jezika u prirodnom okruženju : studija slučaja odrasle osobe : završni diplomski rad / Inaida Ibrahimović. - Sarajevo : [Inaida Ibrahimović], 2016. - list ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 41-42 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) strani jezik c) završni diplomski radovi

811.111'243(043.2)
COBISS.BH-ID 8892953

857
IMAMOVIĆ, Lejla
        Pragmatic Analysis of the Speech in the Presidential Campaign of Donald Trump = Pragmatička analiza govora u predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa : magistarski rad / Lejla Imamović. - Sarajevo : [L. Imamović], 2017. - 64 lista ; 30 cm

Mentor Selma Đuliman. - Bibliografija: listovi 63-64 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) analiza diskursa b) završni diplomski radovi

811.111'42(043.2)
COBISS.BH-ID 9598233

858
IVANKOVIĆ, Marina
        Analiza izraza slenga u dokumentarnoj seriji "America's Secret Slang" = The Analysis of Slang in Documentary Series "America's Secret Slang" : završni diplomski rad / Marina Ivanković. - Sarajevo : [Marina Ivanković], 2016. - 66 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Selma Đuliman. - Bibliografija: listovi 65-66 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) sleng c) završni diplomski radovi

811.111'276.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8889369

859
JEJNA, Saud
        Intesivierungsmittel in der Politiksprache = Sredstva inteziviranja u jeziku politike : završni diplomski rad / Saud Jejna. - Sarajevo : [Saud Jejna], 2016. - 56 listova ; 30 cm

Mentor Sanela Mešić. - Bibliografija: listovi 52-56 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) njemački jezik b) govor c) politika d) završni diplomski radovi

811.112.2'27:32(043.2)
COBISS.BH-ID 8882969

860
JEJNA, Sead
        Složenice u sportskim člancima : završni diplomski rad / Sead Jejna. - Sarajevo : [Sead Jejna], 2016. - 42 lista ; 30 cm

Mentor Sanela Mešić. - Bibliografija: listovi 40-42 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) njemački jezik b) složenice c) završni diplomski radovi

811.112.2'36:796(043.2)
COBISS.BH-ID 8882713

861
JOVOVIĆ, Ivana
        Lingvistička analiza diskursa narkomanije u Bosni i Hercegovini u okviru teorijsko-metodološkog pristupa kritičke analize diskursa i korpusne lingvistike : završni diplomski rad / Ivana Jovović. - Sarajevo : [Ivana Jovović], 2016. - 95 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 67-70 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) korpusna lingvistika b) narkomanija c) Bosna i Hercegovina d) završni diplomski radovi

81'42:178.1(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8891161

862
KALEM, Melina
        Uloga igara za stimulaciju aktivnosti mozga u podučavanju engleskog jezika kod djece predškolskog uzrasta = The role of brain games in teaching English to very young learners : završni diplomski rad / kandidat Melina Kalem. - Sarajevo : [M. Kalem], 2016. - 84 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Larisa Kasumagić-Kafedžić. - Bibliografija: 67-74 listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) učenje stranog jezika c) završni diplomski radovi

811.111:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 9001753

863
KASUMOVIĆ, Ajla
        Uloga i značaj književnih tekstova u nastavi engleskog jezika s ciljem razvijanja komunikativnih kompetencija učenika : magistarski rad / kandidat Ajla Kasumović. - Sarajevo : [A. Kasumović], 2011. - 79 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 77-79 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

821.111:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8621593

864
KOLAR, Aleksandra
        Učinci nastavnikove korektivne povratne informacije na poboljšanje usmenog izražavanja učenika u nastavi engleskog kao stranog jezika = Effects of Teacher's Corrective Feedback on Improving Students' Language Oral Production in EFL Classroom : završni diplomski rad / Aleksandra Kolar. - Sarajevo : [Aleksandra Kolar], 2016. - 84 lista ; 30 cm

Mentor Larisa Kasumagić-Kafedžić. - Bibliografija: listovi 74-83 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) usmeno izražavanje c) završni diplomski radovi

811.111'243(043.2)
COBISS.BH-ID 8886297

865
KOLAR, Anela
        The Aquisition of Prepositions by Primary School Learners of English in Bosnia-Herzegovina = Usvajanje prijedloga od strane učesnika osnovnoškolskog uzrasta u Bosni i Hercegovini : završni diplomski rad / Anela Kolar. - Sarajevo : [Anela Kolar], 2016. - 48 listova ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 47-48 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) prijedlozi u engleskom jeziku b) osnovnoškolsko obrazovanje c) završni diplomski radovi

811.111:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 9362201

866
KOPČIĆ, Adisa
        Rodna (ne)jednakost u američkim i britanskim printanim medijima = Gender (in)equality in american and british printed media : završni diplomski rad / Adisa Kopčić. - Sarajevo : [Aida Kopčić], 2016. - [47] listova ; 30 cm

Mentor Selma Đuliman. - Bibliografija: listovi [40-47] ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) rodna nejednakost c) mediji d) završni diplomski radovi

811.111'276.3-055.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8888857

867
KOSMAJAC, Sara
        Women Speak through Time : Sociolinguistic Analysis of the speech of female characters in dramas Trifles (1918) Susan Glaspell and The Heidi Chronicles (1988) Wendy Wasserstein : MA thesis = Žene govore kroz vrijeme : sociolingvistička analiza govora ženskih likova u dramama Trifles (1918) Susan Glaspell i The Heidi Chronicles (1988) Wendy Wasserstein : završni diplomski rad / Sara Kosmajac. - Sarajevo : [S. Kosmajac], 2017. - 68 listova ; 30 cm

Mentor Nataša Stojaković. - Bibliografija: listovi 67-68 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) sociolingvistika c) žene d) završni diplomski radovi

811.111'27(043.2)
COBISS.BH-ID 9647385

868
KRIŽANAC, Anđela
        Strukturno-semantičke i stilističke osobine ruskih psovki : završni diplomski rad / Anđela Križanac. - Sarajevo : [Anđela Križanac], 2016. - 37 listova ; 30 cm

Mentor Marina Katnić-Bakaršić. - Bibliografija: list 37 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za slavenske jezike i književnosti
a) ruski jezik b) psovke c) završni diplomski radovi

811.161.1'27(043.2)
COBISS.BH-ID 9275161

869
KRUPIĆ, Maida
        Korištenje autentičnih didaktičkih materijala u nastavi engleskog jezika u nižim razredima osnovnih škola = The Use of Realia in Teaching English as a Foreign Language in Early Primary School Classrooms : završni diplomski rad / Maida Krupić. - Sarajevo : [Maida Krupić], 2016. - 83 lista ; 30 cm

Mentor Larisa Kasumagić-Kafedžić. - Bibliografija: listovi 75-77 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) didaktički materijali c) nastava d) završni diplomski radovi

811.111:37.025(043.2)
COBISS.BH-ID 8891673

870
MEĐEDOVIĆ, Nejra
        Evaluacija master studija na tri odsjeka za anglistiku u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na rano učenje engleskog jezika : diplomski rad / kandidat Nejra Međedović. - Sarajevo : [Nejra Međedović], 2016. - 56 listova ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: 55-56 listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) anglistika b) sadržaj nastavnih predmeta c) rano učenje stranog jezika d) završni diplomski radovi

811.111:37.016(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 9001497

871
MEHIĆ, Emina
        Terms of Address in English = Oslovljavanje u engleskom jeziku : završni diplomski rad / Emina Mehić. - Sarajevo : [E. Mehić], 2017. - 46 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 40-46 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) završni diplomski radovi

811.111'27(043.2)
COBISS.BH-ID 9593881

872
MERKEZ, Adaleta
        Prikaz teorije govornih činova na primjerima press konferencija američkog državnog vrha = Speech Act Theory Observed on US Leader's Press Conferences : završni diplomski rad / Adaleta Merkez. - Sarajevo : [A. Merkez], 2017. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Selma Đuliman. - Bibliografija: listovi 52-55 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) teorija govornih činova c) završni diplomski radovi

808.5(043.2)
COBISS.BH-ID 9647641

873
MUMINOVIĆ, Nadina
        Sprachliche Konstruktion von Nähe und Distanz in Musiktexten : masterarbeit = Jezička konstrukcija blizine i distance u muzičkim tekstovima : završni diplomski rad / Nadina Muminović. - Sarajevo : [Nadina Muminović], 2016. - 87 listova ; 30 cm

Mentor Vedad Smailagić. - Bibliografija: listovi 86-87 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) njemački jezik b) muzički tekstovi c) završni diplomski radovi

811.112.2:78(043.2)
COBISS.BH-ID 8893209

874
MUSA, Samir
        Synthetic Operations of Movement in English and Bosnian Language : Master Thesis = Sintaktičke operacije pomjeranja u engleskom i bosanskom jeziku / Samira Musa. - Sarajevo : [S. Musa], 2017. - 49 listova ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: listovi 46-49 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) bosanski jezik c) generativna gramatika d) završni diplomski radovi

811.111'364(043.2)
COBISS.BH-ID 9647897

875
NEIMARLIJA, Nina
        Effects of L1 interference on native B/C/S speakers learning English as a foreign language in elementary school = Utjecaj jezične interferencije na izvorne govornike B/H/S prilikom učenja engleskog kao stranog jezika u osnovnoj školi : završni diplomski rad / Nina Neimarlija. - Sarajevo : [Nina Neimarlija], 2016. - 55 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 47-49 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) strani jezik c) završni diplomski radovi

811.111'243:373(043.2)
COBISS.BH-ID 8891417

876
PUŠINA, Amra
        Metaphors in Legal Language = Metafore u pravnom jeziku : završni diplomski rad / Amra Pušina. - Sarajevo : [Amra Pušina], 2016. - 54 lista ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 48-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) metafora c) pravo d) završni diplomski radovi

811.111'276.5:34(043.2)
COBISS.BH-ID 8886041

877
RAROGIJEVIĆ, Vlatka
        Metafora u ruskom političkom govoru : završni diplomski rad / Vlatka Rarogijević. - Sarajevo : [Vlatka Rarogijević], 2014. - 63 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marina Katnić-Bakaršić. - Bibliografija: listovi 62-63 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za slavenske jezike i književnost
a) politički govor b) metafora c) završni diplomski radovi

811.161.1:32(043.2)
COBISS.BH-ID 9251353

878
SALKIĆ, Rialda
        The development of the use of shall and will in Modern English with special emphasis on the use with first person subjects = Razvoj upotrebe modalnih glagola shall i will u modernom engleskom jeziku sa posebnim naglaskom na upotrebi sa subjektom u prvom licu : završni diplomski rad / Rialda Salkić. - Sarajevo : [Rialda Salkić], 2017. - 47 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 46-47; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) modalni glagoli b) završni diplomski radovi

811.111'36(043.2)
COBISS.BH-ID 9503513

879
SELIMOVIĆ, Enela
        Cooperative principle applied to "The Big Bang Theory" = Princip kooperativnosti primijenjen na seriji "The Big Bang Theory" : završni diplomski rad / Enela Selimović. - Sarajevo : [Enela Selimović], 2017. - 61 list ; 30 cm

Mentor Selma Đuliman. - Bibliografija: listovi 51-54; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) pragmatika b) maksime c) završni diplomski radovi

811.111'37(043.2)
COBISS.BH-ID 9503257

880
ŠALJIĆ, Midhat
        The Use of Humour in English Language Teaching in Secondary Schools : Students' and Teachers' Perceptions and Practices in Sarajevo Canton = Upotreba humora u nastavi engleskog jezika u srednjim školama : percepcije i prakse učenika i nastavnika u Kantonu Sarajevo : završni diplomski rad / Midhat Šaljić. - Sarajevo : [Midhat Šaljić], 2016. - 59 listova ; 30 cm

Mentor Larisa Kasumagić-Kafedžić. - Bibliografija: listovi 53-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) strani jezik c) učenje d) završni diplomski radovi

811.111'243(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 8885529

881
ŠIŠIĆ, Merima
        Middle Earth and Its Others : Orientalist Stereotypes in Novel/Film Trilogy "The Lord of the Rings" : Final Diploma Paper = Međuzemlje i njegovi drugi : orijentalistički stereotipi u knjigama/filmovima trilogije "Gospodar prstenova" : završni diplomski rad / Merima Šišić. - Sarajevo : [Merima Šišić], 2016. - 46 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Faruk Bajraktarević. - Bibliografija: listovi 43-46 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) orijentalistički stereotipi b) književnost c) film d) završni diplomski radovi

821.111(73).09(043.2)
COBISS.BH-ID 8887321

882
ŠUŠNJEVIĆ, Nikola
        Analyse des Diskurses über Amokläufe = Analiza diskursa o ubilačkim pohodima : Masterarbeit / Nikola Šušnjević. - Sarajevo : [N. Šušnjević ], 2017. - 63 lista ; 30 cm

Mentor Vedad Smailagić. - Bibliografija: listovi 51-63 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) njemački jezik b) analiza diskursa c) završni diplomski radovi

811.112.2'42(043.2)
COBISS.BH-ID 9591321

883
TEVŠIĆ, Jasmina
        Gender (rodne) razlike među muškarcima i ženama u reklamama na engleskom jeziku na internetu kao i u online novinama i reklamama u Bosni i Hercegovini : završni diplomski rad / kandidat Jasmina Tevšić. - Sarajevo : [Jasmina Tevšić], 2017. - 76 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: 68-73 listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) reklame c) rodne razlike d) završni diplomski radovi

811.111:659.1(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 9000985

884
TOKMAČIĆ, Ines
        Analiza uvodnih monologa u emisiji "The Graham Norton Show" kroz pragmatički okvir i okvir kritičke analize diskursa : implikatura, ideologija i koncept moći = The Analysis of Opening Monologues in "The Graham Norton Show" Through a Pragmatic and Critical Discourse Analysis Lens : Implicature, Ideology, and the Concept of Power : završni diplomski rad / Ines Tokmačić. - Sarajevo : [I. Tokmačić], 2017. - 63 lista ; 30 cm

Mentor Selma Đuliman. - Bibliografija: listovi 58-61 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) analiza diskursa b) završni diplomski radovi

811.111'42(043.2)
COBISS.BH-ID 9597977

885
TOLIĆ, Matea
        Slaganje (agreement) u engleskom jeziku i drugim svjetskim jezicima : MA Thesis / Matea Tolić. - Sarajevo : [M. Tolić], 2017. - 57 listova ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: list 57 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) sintaksa c) završni diplomski radovi

811.111'367(043.2)
COBISS.BH-ID 9592857

886
UČANBARLIĆ, Nermana
        Koloniale Mikrotoponyme im Deutschen Reich und den Nachfolgestrukturen : Bremen, Düsseldorf und Asch = Kolonijalni mikrotoponimi u Njemačkom carstvu i strukturama nastalim njegovim raspadom : Bremen, Düsseldorf i Asch : masterarbeit / Nermana Učanbarlić. - Sarajevo : [Nermana Učanbarlić], 2016. - 67 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentori Vedad Smailagić i Matthias Schulz. - Bibliografija: listovi 65-67 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) kolonijalni mikrotoponimi b) njemačko carstvo c) završni diplomski radovi

811.112.2'373.21(043.2)
COBISS.BH-ID 8894233

887
UJKAŠEVIĆ, Dina
        Peer Steinbrück : SPD kandidat za kancelara = Peer Steinbrück : der SPD Kanzlerkandidat : Masterarbeit / Dina Ujkašević. - Sarajevo : [Dina Ujkašević], 2016. - 79 listova ; 30 cm

Mentor Vedad Smailagić. - Bibliografija: listovi 78-79 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) njemački jezik b) politički diskurs c) završni diplomski radovi

811.112.2.'27:32(043.2)
COBISS.BH-ID 9521945

888
VIDOVIĆ, Sabina
        The Use of Idioms in English and their Translation into Bosnian : M. A. Thesis = Upotreba idioma u engleskim novinama i njihov prevod na bosanski jezik / Sabina Vidović. - Sarajevo : [S. Vidović], 2017. - 126 listova ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 75-79 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) idiomi c) završni diplomski radovi

811.111'373.72(043.2)
COBISS.BH-ID 9592601

889
ZEČIĆ-Durmišević, Dajana
        British Press Discourse : Linguistic Analysis of Selected Pro-Brexit Articles within Critical Discourse Analysis = Diskurs britanske štampe : lingvistička analiza odabranih članaka pozitivno orijentiranih ka izlasku Velike Britanije iz Evropske unije unutar kritičke analize diskursa : MA Thesis / Dajana Zečić-Durmišević. - Sarajevo : [D. Zečić-Durmišević], 2017. - 115 listova ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 72-76 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) analiza diskursa c) završni diplomski radovi

811.111'42(043.2)
COBISS.BH-ID 9593625

890
ZERDO, Minela
        Upotreba neodređenog člana u engleskom prevodu "Derviš i smrt" = The use of indefinite article in the english translation "Death and the Dervish" : završni diplomski rad / Minela Zerdo. - Sarajevo : [Minela Zerdo], 2017. - 37 listova ; 30 cm

Mentor Selma Đuliman. - Bibliografija: listovi 36-37; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) teorija prevođenja c) završni diplomski radovi

821.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 9393433

891
ŽIVALJ, Meliha
        Prevođenje stilski markirane leksike na primjeru romana "Lovac na zmajeve" Khaleda Hosseinija : završni diplomski rad / Meliha Živalj. - Sarajevo : [Meliha Živalj], 2016. - 45 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 43-45 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) prijevodi c) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2) Hosseini K.
COBISS.BH-ID 8891929

892
ŽIVKO, Ružica
        Strategije i postupci u prevođenju na primjeru tri prijevoda romana Slika Doriana Graya Oscara Wildea = Translation Strategies and Procedures in the Three Different Translations of the Novel The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde : završni diplomski rad / Ružica Živko. - Sarajevo : [Ružica Živko], 2016. - 37 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: list 37 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski jezik b) prijevodi c) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2) Wilde O.
COBISS.BH-ID 8883481


80 OPĆA PITANJA. FILOLOGIJA. RETORIKA.


893
BEGOVIĆ, Elma
        Leksika s dominantnijom upotrebom u prošlosti u narodnoj bošnjačkoj epici : prilog proučavanju historije literarnog jezika : završni diplomski rad / studentica Elma Begović. - Sarajevo : [E. Begović], 2011. - 50 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Dževad Jahić. - Bibliografija: list 50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) historija c) završni diplomski radovi

801.81:398.21(=163.4*3)(043.2)
811.163.4*3'373.44(043.2)
811.163.4*3(091)
COBISS.BH-ID 7566617

894
DERVIŠBEGOVIĆ, Vildana
        Motivi osvjetljenja u književnosti njemačkog impresionizma i ekspresionizma : diplomski rad / kandidat Vildana Dervišbegović. - Sarajevo : [V. Dervišbegović ], 2015. - 65 listova ; 30 cm

Mentor Vahidin Preljević. - Bibliografija: listovi 63-65 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) impresionizam b) ekspresionizam c) završni diplomski radovi

821.112.2.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8584729

895
KULOVIĆ, Selma
        Universal Themes of "Homless Writer" : Insight into the Human Condition and the Ethical Dimension in the Novels Kazuo Ishiguru = Univerzalne teme "pisci bez doma" : uvid u stanje čovjeka i etička dimenzija u romanima Kazua Išigura : Final Diploma Papre / kandidat Selma Kulović. - Sarajevo : [S. Kulović], 2014. - 98 listova ; 30 cm

Mentor Srebren Dizdar. - Bibliografija: listovi 95-98 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

821.111.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8631065

896
MRNJAVAC, Ana
        Re-creating History Through the Works of Julian Barnes and Graham Swift = Re-kreiranje povijesti u djelima Juliana Barnesa i Grahama Swifta : Final Diploma Paper / kandidat Ana Mrnjavac. - Sarajevo : [A. Mrnjavac], 2014. - 98 listova ; 30 cm

Mentor Srebren Dizdar. - Bibliografija: listovi 94-97 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

821.111.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8631321


81 LINGVISTIKA I JEZICI.


897
ADEMOVIĆ, Aldina
        Novije posuđenice iz engleskog, arapskog i turskog jezika u savremenom bosanskom jeziku : završni diplomski rad / student Aldina Ademović. - Sarajevo : [A. Ademović], 2011. - 83 lista ; 30 cm

Mentorica Amela Šehović. - Bibliografija: listovi 78-82 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) posuđenice c) završni diplomski radovi

811.163.4*3'373.45(043.2)
COBISS.BH-ID 7554841

898
ALIBAŠIĆ, Sabrina
        Funktionen der Phraseologismen in der deutschen gesprochenen Sprache = Funkcije frazeologizama u njemačkom govornom jeziku : Masterarbeit / Kandidatin Sabrina Alibašić. - Sarajevo : [S. Alibašić], 2013. - 95 listova ; 30 cm

Mentor Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 94-95. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Frazeologizmi - Završni diplomski radovi b) njemački frazeologizmi c) funkcija frazeologizama d) frazeologija e) završni diplomski radovi

811.112.2'373.7(043.2)
COBISS.BH-ID 7774233

899
ALIĆ, Admir
        Analiza prevodilačkog postupka u prevodima poezije u Gospodaru prstenova J. R. R. Tolkiena : završni diplomski rad / kandidat Admir Alić. - Sarajevo : [A. Alić], 2013. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: list 40 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi b) teorija prevođenja

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8619801

900
AVDIHODŽIĆ, Alma
        Etikete za obraćanje u televizijskim emisijama zabavnog i političkog karaktera : završni diplomski rad / studentica Alma Avdihodžić. - Sarajevo : [A. Avdihodžić], 2011/2012. - 35 listova ; 30 cm

Mentorica Amela Šehović. - Bibliografija: listovi 34-35 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) sociolingvistika c) završni diplomski radovi

811.163.4*3'27(043.2)
811.163.4*3'367(043.2)
COBISS.BH-ID 7549977

901
BAGARIĆ, Nikola
        The use of politically correct language in daily newspapers in Bosnia and Herzegovina and Britain : gender, people, with disabilities, charitable organisations beneficiaries = Upotreba politički korektnog jezika u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini i Britaniji : rod, ljudi s tjelesnim i mentalnim poteškoćama, korisnici karitativnih organizacija : [završni diplomski rad] / kandidat Nikola Bagarić. - Sarajevo : [N. Bagarić], 2014. - 69 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 64-67 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

81'27(043.2)
COBISS.BH-ID 8620825

902
BAJRIĆ, Amela
        Jezičko-stilske posebnosti trača : završni diplomski rad / kandidat Amela Bajrić. - Sarajevo : [A. Bajrić], 2013. - 59 listova ; 30 cm

Mentor Hasnija Muratagić-Tuna. - Bibliografija: listovi 56-58 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Kazalo. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) stilistika c) funkcionalni stilovi d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'38(043.2)
COBISS.BH-ID 7606553

903
BAKOVIĆ, Belma
        Nastava usmjerena na jezičku formu: da li formalna nastava ima uticaja na usvajanje vokabulara : završni diplomski rad / student Belma Baković. - Sarajevo : [B. Baković], 2013. - 56 listova ; 30 cm

Mentor: Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 41-56. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) usvajanje vokabulara b) usvajanje jezika c) završni diplomski radovi

81'243(043.2)
COBISS.BH-ID 7699225

904
BEĆAR, Ilda
        The use of English imperative mood in advertising : [završni diplomski rad] / Ilda Bećar. - Sarajevo : [I. Bećar], [2011]. - 46 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor: Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 45-46. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleski imperativ b) jezik oglašavanja c) jezik reklama d) završni diplomski radovi

811.111'367.625:659.1(043.2)
659.1:811.111'367.625(043.2)
COBISS.BH-ID 7551513

905
BEGANOVIĆ, Irma
        Not-negation in early modern English = Negacija s not u ranomodernom engleskom : master thesis / Irma Beganović. - Sarajevo : [I. Beganović], 2013. - 29 listova ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: list 29
a) Engleski jezik - Negacija 'not' - 15. stoljeće - Završni diplomski radovi b) engleska negacija 'not' c) negacija kod Shakespearea

811.111'367.635"14"(043.2)
COBISS.BH-ID 7703833

906
BEŠIĆ, Amra
        Pragmatička analiza odabranih govora američkih političara = Pragmatic analysis of selected speeches by american politicians : Master Thesis / kandidat Amra Bešić. - Sarajevo : [A. Bešić], 2014. - 68 listova ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 66-68 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'276.5:32(043.2)
COBISS.BH-ID 8626457

907
BIČEVIĆ, Emina
        The syntactic structure of noun phrases in English and Bosnian : master thesis / Candidate Emina Bičević. - Sarajevo : [E. Bičević], 2013. - 34 listova ; 30 cm

Upor. stv. nasl. na koricama. - Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: listovi 33-34
a) Engleski jezik - Imeničke sintagme - Završni diplomski radovi b) engleska imenička sintagma

811.111'367.332.2:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3:811.111'367.332.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7704089

908
BILIĆ, Amela
        Problemi jezičke i sintaksičke ekvivalencije u prijevodu sa bosanskog na engleski jezik na primjeru filozofskog teksta : Nevad Kahteran "Rumijeva filozofija ljubavi" i "Rumi's philosophy of Love" : završni diplomski rad / kandidat Amela Bilić. - Sarajevo : [A. Bilić], 2015. - 39 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 37-39 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za
a) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8612889

909
BJELOPOLJAK, Hasnija
        Disgrafija u bosanskom jeziku : završni diplomski rad / Hasnija Bjelopoljak. - Sarajevo : [H. Bjelopoljak], 2012. - 30 listova ; 30 cm

Mentorica Alma Granov. - Bibliografija: list 29. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) bosanski jezik b) psiholingvistika c) disgrafija d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'23(043.2)
COBISS.BH-ID 7563289

910
BOTULJA, Esma
        Problematika inkluzivne nastave na području Kantona Sarajevo sa posebnim osvrtom na usvajanje engleskog jezika u sklopu takve nastave : završni diplomski rad / kandidat Esma Botulja. - Sarajevo : [E. Botulja], 2015. - 73 lista ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 70-73 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

371.3:811.111(043.2)
COBISS.BH-ID 8614425

911
BRATIĆ-Osmančević, Senada
        WH-pomjeranje u bosanskom i engleskom jeziku : Master Thesis / kandidat Senada Bratić-Osmančević. - Sarajevo : [S. Bratić-Osmančević], 2014. - 38 listova ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: listovi 36-38; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

81'367.322(043.2)
COBISS.BH-ID 8631577

912
BRDARIĆ, Alma
        Upotreba idioma i idiomatskih izraza u engleskom jeziku, te njihovo značenje i razumijevanje u konkretnim govornim situacijama : MA Thesis / kandidat Alma Brdarić. - Sarajevo : [A. Brdarić], 2014. - 48 listova ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 44-48 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'276.1(043.2)
COBISS.BH-ID 8619545

913
BRKIĆ, Dejan
        Foreignization versus domestication of lexical items in the translation of 'A thousand splendid suns' by Khaled Hosseini : master's thesis / Dejan Brkić. - Sarajevo : [D. Brkić], 2013. - 49 listova ; 30 cm

Mentor: Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 48-49. - Sažetak na engleskom jez. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Prevođenje b) prevođenje sa engleskog c) tuđice u engleskom d) završni diplomski radovi

811.111'373.45(043.2)
811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 7581721

914
CRNETA, Mersida
        Linguistic aspect of advertising from the sociolinguistic point of view = Lingvistički aspekti reklama iz sociolingvističkog ugla : završni diplomski rad / Mersida Crneta. - Sarajevo : [M. Crneta], 2011. - 61 list : ilustr. ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 60-61. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) jezik reklama b) jezik oglašavanja c) lingvistički aspekt reklama d) završni diplomski radovi

811.111'27:659.1(043.2)
81'27:659.1(043.2)
COBISS.BH-ID 7562265

915
CVIKO, Dajana
        Problemi prilikom prevođenja literarnih tekstova na osnovu primjera iz Büchnerovih drama "Woyzeck" i "Leonce und Lena" = Schwierigkeiten beim Übersetzen literarischer Texte - dargestellt an Beispielen aus Büchners Dramen "Woyzeck" und "Leonce und Lena" : završni diplomski rad / kandidat Dajana Cviko. - Sarajevo : [D. Cviko ], 2015. - 52 lista ; 30 cm

Mentor Sanela Mešić. - Bibliografija: listovi 50-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) teorija prevođenja b) završni diplomski radovi

811.112.2'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8583193

916
ČAKAL, Ena
        Types of motivation for learning English as a second language in high school classroom = Tipovi motivacije u učenju engleskog jezika kao stranog jezika u srednjoj školi : završni diplomski rad / Ena Čakal. - Sarajevo : [E. Čakal], 2011. - 70 listova : ilustr. ; 30 cm

Nasl. preuzet sa korica. - Mentor Lada Šestić. - Bibliografija: listovi 66-70. - Kazala. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Motivacija u učenju b) učenje engleskog jezika c) nastava engleskog jezika d) završni diplomski radovi

811.111:159.953.5(043.2)
159.953.5:811.111(043.2)
COBISS.BH-ID 7585561

917
ČATAL, Nina
        Interjektionen im Deutschen und B/K/S : eine kontrastive Untersuchung : završni diplomski rad / Studentica Nina Čatal. - Sarajevo : [N. Čatal], 2010. - 37 listova ; 30 cm

Mentorica Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 31-32. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Uzvici - Kontrastivna analiza - Završni diplomski radovi b) bosanski jezik c) hrvatski jezik d) srpski jezik e) njemački uzvici f) bosanski uzvici g) završni diplomski radovi

811.112.2'373.47:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3:811.112.2'373.47(043.2)
811.112.2'367.628:811.163.4*3(043.2)
COBISS.BH-ID 7716889

918
ČEHAJIĆ, Erna
        Neuere Tendenzen der deutschen Wortbildung = Novije tendencije u tvorbi riječi u njemačkom jeziku : Master rad / Kandidat Erna Čehajić. - Sarajevo : [E. Čehajić], 2013. - 54 lista ; 30 cm

Mentor Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 53-54. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Tvorba riječi - Završni diplomski radovi b) tvorba njemačkih riječi c) završni diplomski radovi

811.112.2'373.611(043.2)
COBISS.BH-ID 7684633

919
ČEHAJIĆ, Nizama
        Sintaksičke jedinice za obilježavanje vremena u bosanskom jeziku : završni diplomski rad / kandidat Nizama Čehajić. - Sarajevo : [N. Čehajić], 2011. - 58 listova ; 30 cm

Mentor Ismail Palić. - Bibliografija: listovi 55-58. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) bosanski jezik b) temporalnost c) završni diplomski radovi

811.163.4*3'366.58
811.163.4*3'367
COBISS.BH-ID 6001177

920
ČOBAN, Ida
        Kontrastive Analyse der Sprache in deutschen, bosnischen und kroatischen Modezeitschriften : [završni diplomski rad] / Studentin Ida Čoban. - Sarajevo : [I. Čoban], 2011. - 70 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 68-70. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Jezik modnih reklama - Kontrastivna analiza - Završni diplomski radovi b) bosanski jezik c) jezik reklama d) njemački jezik mode e) završni diplomski radovi

811.112.2:659]:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3:[811.112.2:659(043.2)
811.112.2:659]:811.163.42(043.2)
COBISS.BH-ID 7716633

921
ČOPRA, Aida
        L'analyse contrastive du système des conjonctions du français et du bosnien : završni diplomski rad / Aida Čopra. - Sarajevo : [A. Čopra], 2011. - 44 listova ; 30 cm

Sous la direction de Alma Sokolija. - Mentor Alma Sokolija. - Bibliografija. - Université de Sarajevo, Faculté de philosophie, Master 2 de français et de littérature française
a) veznici u francuskom i bosanskom jeziku b) završni diplomski radovi

811.133.1'367.63:811.163.4(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7638809

922
ČORDALIJA, Nermina
        Modification relations in noun phrases = Modifikacijski odnosi unutar imeničkih sintagmi : [završni diplomski rad] / student Nermina Čordalija. - Sarajevo : [N. Čordalija], 2013. - 41 list ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: listovi 40-41
a) Engleski jezik - Imeničke sintagme - Završni diplomski radovi b) engleska imenička sintagma c) modifikacijski odnosi

811.111'367.332.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7704345

923
ĆATIĆ, Hava
        Die verschiedenen Kommunikationsstile von Männern und Frauen in der deutschen und in der B/K/S Sprache : Masterarbeit / Studentin Hava Ćatić. - Sarajevo : [H. Ćatić], 2011. - 53 listova ; 30 cm + 1 CD-ROM

Publikacija sadrži 1 CD-ROM. - Mentorin Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 46-53. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Komunikacijski stil - Kontrastivna analiza - Završni diplomski radovi b) bosanski jezik c) hrvatski jezik d) srpski jezik e) njemački jezik žena f) njemački jezik muškaraca g) završni diplomski radovi

811.112.2'276.3-055.1:811.163.4*3(043.2)
811.112.2'276.3-055.2:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3:811.112.2'276.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7717657

924
ĆOSIĆ, Anela
        Politički diskurs jezika štampe u odnosu na njegova stilistička obilježja = Der politische Diskurs der Pressesprache im Hinblick auf seinem stilistischen Eigenschaften : diplomarebeit / kandidat Anela Ćosić. - Sarajevo : [A. Ćosić], 2014. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 44-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) politički diskurs b) njemački jezik c) završni diplomski radovi

811.112.2'27(043.2)
COBISS.BH-ID 8584985

925
ĆOSOVIĆ, Amila
        Fremdwörter in Fanzines = Strane riječi u fanzinima : završni diplomski rad / kandidat Amila Ćosović. - Sarajevo : [A. Ćosović ], 2015. - 58 listova ; 30 cm

Mentor Sanela Mešić. - Bibliografija: listovi 54-58 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) njemački jezik b) strane riječi c) završni diplomski radovi

811.112.2'373.45:070.48(043.2)
COBISS.BH-ID 8582681

926
ĆUŠIĆ, Tarik
        Formula kao instrument čuvanja tipičnih crta bosanskog jezika na primjeru epskih pjesama Parryjeve zbirke : masterski rad / student Tarik Ćušić. - Sarajevo : [T. Ćušić], 2012. - 80 listova ; 30 cm

Mentorica Lejla Nakaš. - Bibliografija: listovi 79-80 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) bosanski jezik b) metrika c) završni diplomski radovi

811.163.4*3'38(043.2)
821.163.4(=163.4*3).09-13
COBISS.BH-ID 7556633

927
DAUTBEGOVIĆ, Aida
        Infinitivne i participske rečenice u francuskom jeziku i njihovi ekvivalenti ubosanskom jeziku = Les propositions infinitifs et participales en fran,cias et leurs équivalents en bosnien : završni diplomski rad iz francuskog jezika / Dautbegović Aida. - Sarajevo : [A. Dautbegović], 2011. - 40 listova ; 30 cm

Mentorica Alma Sokolija. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) sintaksa u francuskom i bosanskom jeziku b) infinitivne i participske rečenice c) završni diplomski radovi

811.133.1'367:163.4(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7637529

928
DELIBAŠIĆ, Semir
        Hipoteza o ponovnom prevodu na primjeru romana Harolda Robbinsa "The Carpetbaggers" = The Retranslation Hypothesis and the Example of "The Carpetbaggers" by Harold Robbins : završni diplomski rad / kandidat Semir Delibašić. - Sarajevo : [S. Delibašić], [2015]. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 59-60 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

81'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8605721

929
DELIĆ, Sanin
        Jezičko-stilističke odlike sportske reportaže i sportskog prenosa : završni diplomski rad / kandidat Sanin Delić. - Sarajevo : [S. Delić], 2012. - 56 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Hasnija Muratagić-Tuna. - Bibliografija: listovi 54-56 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) bosanski jezik b) stilistika c) funkcionalni stilovi d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'38(043.2)
COBISS.BH-ID 7561241

930
DERVIŠEVIĆ, Amila
        Jezik Alije Nametka u nastavi bosanskog jezika : završni diplomski rad / Nizama Čehajić. - Sarajevo : [A. Dervišević], 2014. - 63 lista ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: listovi 62-63. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Nametak, Alija (1906-1987) - Jezik - Završni diplomski radovi

811.163.4*3 Nametak A.(043.2)
811.163.4*3
COBISS.BH-ID 8115993

931
DEVLIĆ, Almira
        Bedeutungswandel von "Sicherheit" vor und nach dem 11. September : završni diplomski rad / Student Almira Devlić. - Sarajevo : [A. Devlić], 2010. - 43 lista ; 30 cm

Mentor Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 26-27. - Anhang. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Semantika - Završni diplomski radovi b) promjena značenja riječi Sicherheit c) završni diplomski radovi

811.112.2'37(043.2)
COBISS.BH-ID 7718169

932
DIZDAR, Ibrica
        Prevodilačka djelatnost Alekse Šantića s njemačkog jezika : završni diplomski rad / kandidat Ibrica Dizdar. - Sarajevo : [I. Dizdar ], 2015. - 86 listova ; 30 cm

Mentor Vahidin Preljević. - Bibliografija: listovi 84-86 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) teorija prevođenja b) završni diplomski radovi

811.112.2'255.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8582937

933
DRAŠKOVIĆ, Željka
        Teorija prevođenja: donošenje odluka pri prevodu termina svojstvenih izmišljenoj kulturi u knjizi: "Harry Potter and the prisoner of Azkaban" na B/H/S = Decision-making in translation of the fictional-culture specific terms in Harry Potter and the Prisoner of Azkaban : završni diplomski rad / Željka Drašković. - Sarajevo : [Ž. Drašković], 2011. - 46 listova ; 30 cm

Mentor: Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 44-46. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Prevođenje b) prevođenje sa engleskog jezika c) izmišljenja kultura d) izmišljena terminologija e) završni diplomski radovi

811.111'25:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3:811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 7553561

934
DURANOVIĆ, Mirnes
        Negacija u modernom standardnom arapskom jeziku i savremenom egipatskom dijalektu : završni diplomski rad / kandidat Mirnes Duranović. - Sarajevo : [M. Duranović], 2012. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Elma Dizdar. - Bibliografija: listovi 47-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) arapski jezik b) negacija c) dijalekti d) završni diplomski radovi

811.411.21'367(043.2)
811.411.21'282(043.2)
COBISS.BH-ID 7573273

935
DŽANIĆ, Semira
        Teorija učtivosti i komedije Nenada Veličkovića : završni diplomski rad / studentica Semira Džanić. - Sarajevo : [S. Džanić], 2011. - 40 listova ; 30 cm

Mentorica Amela Šehović. - Bibliografija: listovi 39-40. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) Veličković, Nenad (1962-) - Komedije - Pragmalingvističko istraživanje - Završni diplomski radovi

811.163.4*3'33:821.163.4(497.6)-22(043.2)
821.163.4(497.6)-22:811.163.4*3'33(043.2)
COBISS.BH-ID 5999897

936
DŽANKOVIĆ, Alma
        Movement Structures in English and Level of Formality = Uticaj formalnog jezičkog stila na pomjeranje konstituenata u engleskom jeziku : Master Thesis / kandidat Alma Džanković. - Sarajevo : [A. Džanković], 2014. - 33 lista ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: list 33 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111-116.6(043.2)
COBISS.BH-ID 8634905

937
DŽIHANIĆ, Elmira
        Kondenzacija deverbativnim imenicama s prijedlogom u bosanskom jeziku : završni diplomski rad / [kandidat] Elmira Džihanić. - Sarajevo : [E. Džihanić], 2014. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Ismail Palić. - Bibliografija: listovi 59-60. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) rečenična kondenzacija c) nominalizacija d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'366(043.2)
811.163.4*3'367
COBISS.BH-ID 8121881

938
ĐOGIĆ, Erna
        Free indirect speech in Nadine Gordimer's "The Pickup" and its Serbian translation = Slobodni i indirektni govor u romanu Nadine Gordimer "The Pickup" i njegov prevod na srpski jezik : MA Thesis / kandidat Erna Đogić. - Sarajevo : [E. Đogić], 2014. - 48 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: list 48 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

81'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8634393

939
ĐORĐEVIĆ, Maja
        Dobijeno i izgubljeno na primjeru knjige "Sarajevski Marlboro", prevod Stele Tomašević : završni diplomski rad / kandidat Maja Đorđević. - Sarajevo : [M. Đorđević], 2014. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: list 50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8620313

940
ĐURKOVIĆ, Rada
        Anglicizmi u digitalnim izdanjima novina na B/H/S jeziku = Anglicisms in digital editions of newspapers in B/C/S language : [završni diplomski rad] / Rada Đurković. - Sarajevo : [R. Đurković], 2012. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 39-44. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) anglicizmi b) bosanski jezik c) hrvatski jezik d) srpski jezik e) završni diplomski radovi

811.163.4*3'373.45:811.111(043.2)
COBISS.BH-ID 7567897

941
ERANOVIĆ, Jovan
        Black English: what to make of it? : MA thesis submitted to the Faculty of the English Lnguistics Department of the Uiversity of Sarajevo in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in translation studies / Jovan Eranović. - Sarajevo : [J. Eranović], 2012. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 39-44. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) afroamerički engleski b) završni diplomski radovi

811.111(73)(=414)(043.2)
COBISS.BH-ID 7568665

942
ERANOVIĆ, Jovan
        Indexicals and deixis in English : MA thesis submitted to the Faculty of the English Lnguistics Department of the Uiversity of Sarajevo in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in linguistics / Jovan Eranović. - Sarajevo : [J. Eranović], 2011. - 42 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 40-42. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) indeksi b) deiksa c) završni diplomski radovi

81-116.6(043.2)
81'364
COBISS.BH-ID 7572249

943
FAZLAGIĆ, Amina
        Kulturološki specifični pojmovi u prijevodu djela "Vječnik" Nedžada Ibrišimovića na engleski jezik = Culture Specific Terms in the English Translation of Nedžad Ibrišimović's Novel "Eternee" : [završni diplomski rad] / kandidat Amina Fazlagić. - Sarajevo : [A. Fazlagić], 2014. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 51-55 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8626713

944
FAZLIĆ, Đana
        Utjecaj engleskog jezika na bosanski jezik u novinskom jeziku : M. A. Paper / kandidat Đana Fazlić. - Sarajevo : [Đ. Fazlić], 2013. - 51 list ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 47-48 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111:811.163.4*]:070(043.2)
COBISS.BH-ID 8651545

945
FEJZIĆ, Amila
        Disleksija kod izvornih govornika bosanskog jezika : završni diplomski rad / Amila Fejzić. - Sarajevo : [A. Fejzić], 2011/2012. - 38 listova ; 30 cm

Mentorica Alma Granov. - Bibliografija: listovi 37-38. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) psiholingvistika c) disleksija d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'23(043.2)
COBISS.BH-ID 7562521

946
FIRKOVAČ, Željko
        Ja als mittel für turnhalten nach pausen in gesprächen = Ja kao sredstvo zadržavanja uloge govornika nakon pauze u razgovorima : diplomarbeit / kandidat Željko Firkovač. - Sarajevo : [Ž. Firkovač], 2015. - 48 listova ; 30 cm

Mentor Dario Marić. - Bibliografija: 48 listova ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) završni diplomski radovi

811.112.2'36(043.2)
COBISS.BH-ID 8647193

947
FIŠER, Irma
        Kontrastivna analiza uptrebe vremena u francuskom i b/h/s jeziku : završni diplomski rad / Irma Fišer. - Sarajevo : [I. Fišer], 2011. - 46 listova ; 30 cm

Mentor Alma Sokolija. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) upotreba vremena u francuskom jeziku b) kontrastivna analiza c) završni diplomski radovi

811.133.1'366.58(043.2)
COBISS.BH-ID 7636505

948
GANIĆ, Edina
        Analiza kolokacija kao problema u prevođenju djela "A Thousand Splendid Suns" = Analysis of Collocations as a Problem in the Translation of "A Thousand Splendid Suns" : završni diplomski rad / kandidat Edina Ganić. - Sarajevo : [E. Ganić ], 2015. - 47 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 46-47 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8603929

949
GEGAJ, Smaragda
        Vorübergehende Neologismen im Deutschen und im Bosnischen : kontrastive Untersuchung : završni diplomski rad / Studentica Smaragda Gegaj. - Sarajevo : [S. Gegaj], 2011. - 49 listova ; 30 cm

Mentorica Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 46-49. - Sažetak na njemačkom jez. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Neologizmi - Kontrastivna analiza - Završni diplomski radovi b) njemački neologizmi c) bosanski jezik d) njemački jezik e) završni diplomski radovi

811.112.2'373.43:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3:811.112.2'373.43(043.2)
COBISS.BH-ID 7719449

950
GONDŽETOVIĆ, Selma
        Struktura i funkcija nefinitnih konstrukcija u engleskom jeziku i njihovi prijevodni ekvivalenti u bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku na primjeru odabranih djela Ernesta Hemingwaya : [završni diplomski rad] / kandidat Selma Gondžetović. - Sarajevo : [S. Gondžetović ], 2014. - 46 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 45-46 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) teorija prevođenja b) završni diplomski radovi

811.111'25 Hemingway E.(043.2)
COBISS.BH-ID 8599833

951
GRABOVICA, Eldin
        Kontrastivna analiza pravnih tekstova na primjerima presuda Ustavnog suda BiH : prevodi na engleski jezik ilii na bosanski, srpski, hrvatski : završni diplomski rad / kandidat Eldin Grabovica. - Sarajevo : [E. Grabovica], 2016. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 42-44 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'276:34(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8652825

952
GRADIŠIĆ, Šejla
        More than Financials : Collocations in Financial English = Kolokacije u finansijskom engleskom jeziku : završni rad / kandidat Šejla Gradišić. - Sarajevo : [Š. Gradišić ], 2015. - 37 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 34-37 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'276.6:336(043.2)
COBISS.BH-ID 8604185

953
GRBEŠA, Danijela
        A Methodical History of Language Teaching = Metodička historija podučavanja jezika : [završni diplomski rad] / kandidat Danijela Grbeša. - Sarajevo : [D. Grbeša], 2014. - 72 lista ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 65-67 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111-13(043.2)
COBISS.BH-ID 8590617

954
GREBENAR, Jelena
        Lažni prijatelji u prijevodu sa ruskoga na hrvatski jezik = sa aspekta teorije književnog prevođenja : završni diplomski rad / Jelena Grebenar. - Sarajevo : [J. Grebenar], 2017. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Edina Murtić. - Bibliografija: listovi 42-44; bibliografske bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za slavenske jezike i književnosti
a) Bošnjačka književnost - Književne kritike - Završni diplomski radovi

811.161.1'25(043.2)
COBISS.BH-ID 9646361

955
GRUBEŠIĆ, Goran
        Prevodilačka strategija jezičkih varijanti u prevodu romana "Henderson, kralj kiše" Saula Bellowa : završni diplomski rad / kandidat Goran Grubešić. - Sarajevo : [G. Grubešić], 2014. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 51-53 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8613401

956
HADŽIAHMETOVIĆ, Nina
        Validacija Skale tipskih imenica : završni diplomski rad / Nina Hadžiahmetović. - Sarajevo : [N. Hadžiahmetović], 2013. - 49 listova : tabele ; 30 cm

Mentor Jadranka Kolenović-Đapo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju
a) psiholingvistika b) psihologija jezika

81'23(043.2)
COBISS.BH-ID 7695641

957
HAJDAREVIĆ, Arnela
        Analysis of Methods and Techniques Used in Translating Children's Literature = Analiza metoda i tehnika korištenih u procesu prevođenja književnosti za djecu : završni diplomski rad / kandidat Arnela Hajdarević. - Sarajevo : [A. Hajdarević], 2016. - 61 list ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 57-61 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8651289

958
HALILOVIĆ, Alema
        Linguistic and socio-cultural aspects of translating African American vernacular English into Bosnian/Croatian/Serbian : [završni diplomski rad] / Alema Halilović. - Sarajevo : [A. Halilović], 2013. - 55 listova ; 30 cm

Mentor: Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 53-55. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Prevođenje b) prevođenje afroameričkog jezika c) prevođenje d) domorodački engleski e) neprevodivost f) prevođenje engleskih dijalekata g) završni diplomski radovi

811.111(73)(=414)'25:811.163.4*3(043.2)
COBISS.BH-ID 7582745

959
HALILOVIĆ, Selma
        Dominant types of motivation among students of English at the English department, Faculty of philosophy in Sarajevo : motivation as a crucial factor in second language acquisition = Dominantni tipovi motivacije kod studenata Odsjeka za anglistiku, Filozofski fakultet u Sarajevu : motivacija kao ključni faktor u usvajanju drugog ili stranog jezika / Student Selma Halilović. - Sarajevo : [S. Halilović], 2013. - 64 lista ; 30 cm

Mentor: Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 61-64 ; bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) motivacija u učenju b) učenje engleskog jezika c) završni diplomski radovi

811.111:159.953.5(043.2)
811.111'243
COBISS.BH-ID 7695897

960
HAMZA, Alma
        Prevođenje nestandardnog jezika na primjeru "Trainspottinga" = Translation of Non-standard Language on the Example of "Trainspotting" : završni diplomski rad / kandidat Alma Hamza. - Sarajevo : [A. Hamza], 2015. - 61 list ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 59-61 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8620057

961
HANDRKA, Amira
        Leksičke osobenosti žurnalističkog stila (na primjeru modnih časopisa) : [završni] diplomski rad iz stilistike / student Amira Handrka. - Sarajevo : [A. Handrka], 2012. - 48 listova ; 30 cm

Tekst djelimice na rus. jeziku, ćir. - Mentor Marina Katnić-Bakaršić. - Bibliografija: listovi 47-48. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za slavenske jezike i književnosti
a) ruski jezik, žurnalistički stil b) modni časopisi, jezički stil c) ruski jezik, leksičke osobenosti d) završni diplomski radovi

811.161.1'276.5:050](043.2)
050:811.161.1'276.5](043.2)
811.161.1'38:050](043.2)
050:811.161.1'38](043.2)
COBISS.BH-ID 7611929

962
HASANBEGOVIĆ, Nina
        Sprichwörter Kontrastiv : Untersuchung Anhand der Beispiele aus dem Bosnischen und Deutschen : [završni diplomski rad] / Studentin Nina Hasanbegović. - Sarajevo : [N. Hasanbegović], 2011. - 42 lista ; 30 cm

Mentorin Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 35-42. - Sažetak na njemačkom jez. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Poslovice - Kontrastivna analiza - Završni diplomski radovi b) njemačke poslovice c) bosanske poslovice d) njemački jezik e) bosanski jezik f) leksikološke razlike g) završni diplomski radovi

811.112.2'373:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3:811.112.2'373(043.2)
COBISS.BH-ID 7720217

963
HEDŽIĆ, Lara
        Sprachwandel unter dem Einfluss feministischer Sprachkritik : Auswirkungen auf die deutsche Sprache der Gegenwart : Magisterarbeit : Magistra Artium / Lara Hedžić. - Sarajevo : [L. Hedžić], 2010. - 81 list : tabele ; 30 cm

Betreuung Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 72-81. - Anhang: Fragebogen. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Feministička lingvistika - Završni diplomski radovi b) promjene njemačkog jezika

811.112.2'1-053.2(043.2)
811.112.2'276.3-052.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7722265

964
HODŽIĆ, Azra
        Negativno lice likova u dramskom opusu Ahmeda Muradbegovića : iz ugla teorije učtivosti : završni diplomski rad / studentica Azra Hodžić. - Sarajevo : [A. Hodžić], 2010/2011. - 39 listova ; 30 cm

Na koricama: ak. godina 2011/2012. - Mentorica Amela Šehović. - Bibliografija: listovi 34-35. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Muradbegović, Ahmed (1898-1972) - Dramski tekstovi - Pragmalingvistička analiza - Završni diplomski radovi

811.163.4*3'27(043.2)
COBISS.BH-ID 7553817

965
HODŽIĆ, Emina
        Politically Correct Language in the British Newspapers and Tabloids = Politički korektan jezik u britanskim dnevnim novinama i tabloidima : završni diplomski rad / kandidat Emina Hodžić. - Sarajevo : [E. Hodžić], 2014. - 48 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 46-48 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111:32(043.2)
COBISS.BH-ID 8613145

966
HRNJIĆ, Anel
        Prevođenje savremene terminologije na bosanski jezik : kolokacije, kalkovi i posuđenice = Translation of Contemporary Economic Terminology into Bosnian : Collocations, Calques and Borrowings : završni diplomski rad / kandidat Anel Hrnjić. - Sarajevo : [A. Hrnjić], 2015. - 57 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 56-57 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8613657

967
HUBIĆ, Amila
        Predstavljanje žene u jeziku i kroz jezik : analiza prevodilačkog postupka na primjeru djela Khaleda Hosseinija "Hiljadu sjajnih sunaca" i njegovih prijevoda na bosanski i srpski jezik = Representation of women in, through and across languages : analysis of translation methods and strategies based on Khaled Hosseini's "A Thousand Splendid Suns" and its translation to Bosnian and Serbian languages : završni rad / kandidat Amila Hubić. - Sarajevo : [A. Hubić], 2014. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 49-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8626969

968
HUSKIĆ, Zlata
        "So" als Konnektor im Deutschen und seine Entsprechungen im B/K/S : završni diplomski rad / Kandidatkinja Zlata Huskić. - Sarajevo : [Z. Juskić], 2010. - 40 listova ; 30 cm

Mentorica Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 36-40. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Veznik "so" - Kontrastivna analiza - Završni diplomski radovi b) njemački veznici c) bosanski jezik d) hrvatski jezik e) srpski jezik f) završni diplomski radovi

811.112.2'367.634:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3:811.112.2'367.634(043.2)
COBISS.BH-ID 7723033

969
IMAMOVIĆ, Elma
        Poučavanje engleskog jezika djeci mlađeg uzrasta = Teaching English to young children : završni diplomski rad / Elma Imamović. - Sarajevo : [E. Imamović], 2011. - 74 lista ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: listovi 71-72. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Metodika b) učenje engleskog jezika c) nastava engleskog za djecu d) metodika nastave engleskog jezika e) završni diplomski radovi

811.111'243(043.2)
371.3:811.111(043.2)
COBISS.BH-ID 7573529

970
IMAMOVIĆ, Fedja
        Wh-movement and auxiliary inversion in Bosnian and English root and embedded questions : master thesis / Fedja Imamović. - Sarajevo : [F. Imamović], 2012. - 40 listova ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: listovi 39-40. - Sažetak na engleskom jez. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Upitne rečenice - Kontrastivna analiza b) wh-questions c) engleski jezik d) bosanski jezik e) završni diplomski radovi

811.111'367.322:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3'811.111'367.322(043.2)
COBISS.BH-ID 7581465

971
IMANIĆ, Ena
        Transfer kod odraslih prilikom učenja engleskog kao stranog jezika : završni diplomski rad / Ena Imanić. - Sarajevo : [E. Imanić], 2011. - 52 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: listovi 51-52. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Učenje odraslih b) učenje engleskog jezika c) jezički transfer d) usvajanje engleskog jezika e) završni diplomski radovi

811.111'243(043.2)
COBISS.BH-ID 7572761

972
KADIĆ, Adaleta
        Poredbene frazeme u pripovijetkama Ćamila Sijarića "Miris lišća orahova" i "Rimski prsten" : [završni] diplomski rad / studentica Adaleta Kadić. - Sarajevo : [A. Kadić], 2012. - 54 lista ; 30 cm

Mentorica Amela Šehović. - Bibliografija: listovi 51-53 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Kazalo. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Sijarić, Ćamil (1913-1989) - Pripovijetke - Poredbene frazeme - Završni diplomski radovi b) bosanski jezik c) frazeologija

811.163.4*3'373.7(043.2)
801.82:821.163.4(497.6)-32Sijarić Ć.(043.2)
COBISS.BH-ID 7625753

973
KALABA, Aida
        Politički korektan jezik u engleskom i b/h/s jeziku = Politically correct language in English and B/C/S language : završni diplomski rad / kandidat Aida Kalaba. - Sarajevo : [A. Kalaba], 2014. - 47 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 44-47 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

81:32(043.2)
COBISS.BH-ID 8590873

974
KAMENJAŠ, Minela
        Adverbijalne sintaksičke jedinice sa značenjem dopuštanja u bosanskome jeziku : završni diplomski rad / kandidat Minela Kamenjaš. - Sarajevo : [M. Kamenjaš], 2013. - 85 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Ismail Palić. - Bibliografija: listovi 75-77 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) bosanski jezik b) sintaksa c) sintaksičke jedinice d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'367(043.2)
COBISS.BH-ID 7606041

975
KANEVČEV, Marina
        Grammatical and stylistic properties of African-American Vernacular English = Gramatičke i stilističke osobenosti Afro-američkog govornog engleskog : [završni diplomski rad] / kandidat Marina Kanevčev. - Sarajevo : [M. Kanevčev], 2015. - 45 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 39-45 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111(73)(=414)(043.2)
COBISS.BH-ID 8588825

976
KAPETANOVIĆ, Amra
        Gender-oriented use of third person pronouns in academic discourses in English and Bosnian = Upotreba zamjenica trećeg lica na osnovu roda u akademskom diskursu na engleskom i bosanskom jeziku : [završni diplomski rad] / Amra Kapetanović. - Sarajevo : [A. Kapetanović], 2011. - 52 lista ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 51-52 ; bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Zamjenice b) engleske zamjenice c) upotreba roda u engleskim zamjenicama d) završni diplomski radovi

811.111'367.626:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3:811.111'367.626(043.2)
COBISS.BH-ID 7555609

977
KAPETANOVIĆ, Šerif
        Sociolinguistic interpretation of metaphors in discourse of the U. S. presidential campaign of 2008 : [završni diplomski rad] / Šerif Kapetanović. - Sarajevo : [Š. Kapetanović], 2010. - [42] lista ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 41-42. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) jezičke metafore b) engleski jezik u izbornim kampanjama c) sociolingvistika d) završni diplomski radovi

811.111'27(043.2)
COBISS.BH-ID 7557657

978
KARIĆ, Edina-Ilda
        Diskursne oznake u engleskom jeziku kao sredstvo postizanja kohezije i koherentnosti teksta = Discourse markers in English as a means of achieving textual cohesion and coherence : Master Thesis / kandidat Edina-Ilda Karić. - Sarajevo : [E. Karić], 2014. - 40 listova ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 39-40 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'36(043.2)
COBISS.BH-ID 8619289

979
KATAVIĆ, Adriana
        Analysis of Translation Techniques and Styles Used in Translating "The Flowers of Evil" from French to English and Bosnian/Croatian/Serbian : MA Thesis = Analiza prevodilačkih tehnika i stilova upotrijebljenih u prevođenju "Cvijeća zla" s francuskog na engleski i bosanski/hrvatski/srpski jezik : završni diplomski rad / kandidat Adriana Katavić. - Sarajevo : [A. Katavić ], 2015. - 64 lista ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 63-64 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

81'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8605465

980
KICO, Elma
        Uloga interakcije u usvajanju drugog jezika kod učenika osnovnih škola : M. A. Thesis / kandidat Elma Kico. - Sarajevo : [E. Kico], 2014. - 54 lista ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 49-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'243-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8635161

981
KLAČAR, Melisa
        Strategije učtivosti u dramama Derviša Sušića : završni diplomski rad / Melisa Klačar. - Sarajevo : [M. Klačar], 2017. - 38 listova ; 30 cm

Mentor Halid Bulić. - Bibliografija: listovi 36-38 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Sušić, Derviš (1925-1990) - Drame - Strategije učtivosti - Završni diplomski radovi b) bosanski jezik c) pragmalingvistika d) sociolingvistika

811.163.4*3'33:821.163.4(497.6)-2(043.2)
COBISS.BH-ID 9664025

982
KOKEZA, Dunja
        Pitanje ekvivalencije i prevodilačke metode u srpskom i hrvatskom prevodu djela "Alice's Adventures in Wonderland" autora Lewisa Carrolla = Issues of equivalence and translation methods in Serbian and Croatian translation of the novel "Alice's Adventures in Wonderland" by Lewis Carroll : završni diplomski rad / kandidat Dunja Kokeza. - Sarajevo : [D. Kokeza ], 2015. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 43-44 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'255.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8598041

983
KOPRIVICA, Dragana
        Language learning strategies for developing grammar and vocabulary skills at the 7th grade level = Strategije učenja jezika koje pomažu u razvoju vještina za učenje gramatike i vokabulara učenika sedmih razreda : [završni diplomski rad] / kandidat Dragana Koprivica. - Sarajevo : [D. Koprivica], 2013. - 63 lista ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: listovi 58-59 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8624921

984
KORDIĆ, Matea
        Dynamic equivalence in the translation of humour found in 'Only fools and horses' : [završni diplomski rad] / Matea Kordić. - Sarajevo : [M. Kordić], 2012. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: list 55. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Prevođenje b) prevođenje sa engleskog c) Only fools and horses d) engleski humor e) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 7569177

985
KRIVANEK, Matea
        Translating idioms: a case study of the translation of Douglas Adams' "The hitchhiker's guide to the galaxy" in Croatian and Serbian : master's thesis / Matea Krivanek. - Sarajevo : [M. Krivanek], 2013. - 68 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 67-68. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Prevođenje b) prevođenje idioma c) prevođenje na srpski d) prevođenje na hrvatski e) prevođenje sa engleskog f) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 7587097

986
KRSMANOVIĆ, Dejana
        The use of the modal verbs shall and will in Modern English : diploma paper / Dejana Krsmanović. - Sarajevo : [D. Krsmanović], 2011. - 49 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: list 49. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Modalni glagoli - shall and will b) engleski modalnu glagoli c) upotreba glagola shall d) upotreba glagola will e) završni diplomski radovi

811.111'367.625(043.2)
COBISS.BH-ID 7563801

987
KRSTANOVIĆ, Ivana
        Ženski i muški govor : rod i seksizam u jeziku = Female and Male Speach : Gender and Sexism in Language : završni diplomski rad / kandidat Ivana Krstanović. - Sarajevo : [I. Krstanović ], 2015. - 52 lista ; 30 cm

Mentor Snežana Biblija. - Bibliografija: listovi 47-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'27(043.2)
COBISS.BH-ID 8604953

988
KULIĆ, Aldijana
        Upotreba modalnih čestica u bosanskome jeziku : završni diplomski rad : sintaksa savremenog bosanskog jezika / Aldijana Kulić. - Sarajevo : [A. Kulić], 2013. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Ismail Palić. - Bibliografija: listovi 58-60 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) bosanski jezik b) sintaksa c) modalnost d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'367.7(043.2)
COBISS.BH-ID 7626521

989
KUNOVAC, Samra
        Aspekti jezika i roda u ženskim časopisima : završni diplomski rad / studentica Samra Kunovac. - Sarajevo : [S. Kunovac], 2011. - 37 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Amela Šehović. - Bibliografija: listovi 35-37. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) jezik i rod b) društveni aspekt jezika c) završni diplomski radovi

811.163.4*3'366.52:050-055.2
811.163.41'366.52
811.163.42'366.52
COBISS.BH-ID 6000921

990
KURBEGOVIĆ, Dijana
        Podučavanje slušanja i pričanja djeci ranog osnovnoškolskog uzrasta = Teaching Listening and Speaking to Early Elementary School Children : M. A. Thesis / kandidat Dijana Kurbegović. - Sarajevo : [D. Kurbegović], 2014. - 61 list ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 58-59 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8632089

991
KURBEGOVIĆ, Dino
        Male VS female speech differentiation: do men and women speak differently? : final paper / Dino Kurbegović. - Sarajevo : [D. Kurbegović], 2011. - 37 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 31-33. - Kazala. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) rodno jezičke razlike b) jezik žena c) jezik muškaraca d) završni diplomski radovi

81:57.063.8(043.2)
57.063.8:81(043.2)
COBISS.BH-ID 7564313

992
KURTOVIĆ, Amra
        How young children acquire English as a second language by watching cartoons and playing video games : M. A. paper / Amra Kurtović. - Sarajevo : [A. Kurtović], 2012. - 41 list : ilustr. ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 39-41. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Usvajanje b) usvajanje engleskog jezika c) drugi strani jezik d) učenje stranog jezika e) nastava engleskog za djecu f) završni diplomski radovi

81'243(043.2)
COBISS.BH-ID 7569433

993
LAGUMDŽIĆ, Elsada
        Internacionalizacija francuskog jezika : završni diplomski rad / Elsada Lagumdžić. - Sarajevo : [E. Lagumdžić], 2013. - 57 listova : geogr. karte ; 30 cm

Mentor Alma Sokolija. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) francuski jezik, širenja upotrebe b) francuski jezik kao strani c) završni diplomski radovi

811.133.1'243(043.2)
COBISS.BH-ID 7636249

994
LEDIĆ, Sanja
        Dijalektizmi u romanu Travnička hronika Ive Andrića : završni diplomski rad / Sanja Ledić. - Sarajevo : [S. Ledić ], 2014. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Senahid Halilović. - Bibliografija: listovi 57-58. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) Andrić, Ivo (1892-1975) - "Travnička hronika" - Dijalektizmi - Završni diplomski radovi

811.163.4(497.6)'282(043.2)
811.163.4*3'282(043.2)
COBISS.BH-ID 8676377

995
LIGATA, Amira
        Translating cultural references = Prevođenje kulturoloških referenci : [završni diplomski rad] / Amira Ligata. - Sarajevo : [A. Ligata], 2013. - 52 lista ; 30 cm

Mentorica Andrea Lešić-Thomas. - Bibliografija: listovi 49-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) teorija prevođenja b) kulturološke reference c) prevođenje d) završni diplomski radovi

81'25(043.2)
COBISS.BH-ID 7756057

996
LIKIĆ, Nihada
        Dislalije kod izvornih govornika bosanskoga jezika : završni diplomski rad / kandidat Nihada Likić. - Sarajevo : [N. Likić], 2011. - 44 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Alma Granov. - Bibliografija: listovi 38-39. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) psiholingvistika b) dislalija c) završni diplomski radovi

811.163.4*3'23
COBISS.BH-ID 6000153

997
LOGO, Hana
        The translation of the dialect passages in Thomas Mann's 'Buddenbrooks' into American English and Serbian = Prijevod dijalekatskih odlomaka u romanu 'Buddenbrookovi' Thomasa Manna na američki engleski i srpski : MA thesis / Candidate Hana Logo. - Sarajevo : [H. Logo], 2013. - 48 listova ; 30 cm

Mentor: Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 47-48. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Američki engleski - Prevođenje - Završni diplomski radovi b) Mann, Thomas (1875-1955) - "Buddenbrookovi" - Prevođenje - Završni diplomski radovi c) srpski jezik d) prevođenje

821.112.2-31:[811.111(73)'25:811.163.41(043.2)
811.163.41:811.111(43)'25]:821.112.2-31(043.2)
COBISS.BH-ID 7702553

998
LOVRIĆ, Dajana
        Odnos motivacije i dostignuća studenata engleskog jezika sa Sveučilišta u Mostaru : završni diplomski rad / kandidat Dajana Lovrić. - Sarajevo : [D. Lovrić], 2014. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 52-55 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8624665

999
MALJEVAC, Iza
        Jezičke i stilističke specifičnosti reklamnog diskursa u printanim medijima : završni diplomski / masterski rad / student Iza Maljevac. - Sarajevo : [I. Maljevac], 2012. - 50 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Hasnija Muratagić-Tuna. - Bibliografija: listovi 48-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) bosanski jezik b) stilistika c) funkcionalni stilovi d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'38(043.2)
COBISS.BH-ID 7552793

1000
MARIJANOVIĆ, Nevenka
        Analysis of Political Discourse during the 2014 Election Campaign in Bosnia and Herzegovina within the framework of Multimodal Critical Discourse Analysis = Analiza političkog diskursa za vrijeme predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini 2014. u okviru multimodalne kritičke analize diskursa : završni diplomski rad / kandidat Nevenka Marijanović. - Sarajevo : [N. Marijanović], 2016. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 43-44 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111: 324(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8652569

1001
MEHANOVIĆ, Elvis
        Kontekstualno uključeni red riječi na primjerima književnoumjetničkog stila : završni diplomski rad : sintaksa bosanskog jezika / Elvis Mehanović. - Sarajevo : [E. Mehanović], 2011. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Ismail Palić. - Bibliografija: listovi 53-55 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) bosanski jezik b) sintaksa c) red riječi d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'367.5(043.2)
COBISS.BH-ID 7561497

1002
MELIĆ, Ena
        Die deutsche Sprache in der Nazi-Zeit = Njemački jezik u vrijeme nacističke vladavine : završni diplomski rad / kandidat Ena Melić. - Sarajevo : [E. Melić ], 2014. - 43 lista ; 30 cm

Mentor Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 40-43 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) završni diplomski radovi

811.112.2'27(043.2)
COBISS.BH-ID 8581913

1003
MEMIŠEVIĆ, Dženana
        Funkcija tzv. kroatizama u standardnom jeziku u bosanskohercegovačkim medijima : master teza / Dženana Memišević. - Sarajevo : [Dž. Memišević], 2012. - 77 listova ; 30 cm

Mentor Dževad Jahić. - Bibliografija: listovi 74-77. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) tuđice c) završni diplomski radovi

811.163.4*3'373.45(043.2)
COBISS.BH-ID 7564825

1004
MEŠEVIĆ, Nirvana
        Lexical and Grammatical Acquisition of English in Preschool Education = Leksičko i gramatičko usvajanje engleskom jeziks u predškolskom odgoju : Final Paper / kandidat Nirvana Mešević. - Sarajevo : [N. Mešević], 2014. - 56 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 54-56 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8633113

1005
MIJATOVIĆ, Julijana
        Sources of common grammatical, lexical and collocational errors in learning English as a second language by the speakers of Bosnian/Croatian/Serbian : M. A. paper / Julijana Mijatović. - Sarajevo : [J. Mijatović], 2013. - 43 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor: Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 42-43. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Greške u učenju b) kolokacione greške c) gramatičke greške d) leksičke greške e) učenje engleskog jezika f) završni diplomski radovi

811.111'271.12:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3:811.111'271.12(043.2)
COBISS.BH-ID 7584793

1006
MIRALEM, Ena
        Motivacija učenika-nastavnika u procesu podučavanja engleskog jezika = Motivation in Language 2 Teaching Process : Master's Thesis / kandidat Ena Miralem. - Sarajevo : [E. Miralem], 2015. - 62 lista ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 56-57 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

371.3:811.111(043.2)
COBISS.BH-ID 8606233

1007
MIRAŠČIJA, Nermana
        Wunschmodus im Deutschen und im B/K/S : kontrastive Untersuchung : završni diplomski rad / studentica Nermana Miraščija. - Sarajevo : [N. Miraščija], 2012. - 41 list ; 30 cm

Mentorica Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 37-41. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Glagoli - Modus - Kontrastivna analiza - Završni diplomski radovi b) njemački glagoli c) modalnost d) bosanski jezik e) hrvatski jezik f) srpski jezik g) završni diplomski radovi

811.112.2'367.625:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3:811.112.2'367.625(043.2)
COBISS.BH-ID 7723289

1008
MLINAREVIĆ, Aida
        The Historical Development of English Ortography and the Influence of its Particularities on the Teaching English as Foreign Language = Historijski razvoj engleske ortografije i uticaj njenih specifičnosti na nastavu engleskog kao stranog jezika : Master Thesis / kandidat Aida Mlinarević. - Sarajevo : [A. Mlinarević ], 2015. - 41 list ; 30 cm

Mentor Nataša Stojaković. - Bibliografija: listovi 40-41 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'243(043.2)
COBISS.BH-ID 8599577

1009
MRNJAVAC, Irena
        Posebnosti jezika propisa Europske unije i problemi u prevođenju tih propisa na bosanski i hrvatski jezik = Specificities of the European Union regulations language and the problems in translating those regulations to Bosnian and Croatian language : M. A. Thesis / kandidat Irena Mrnjavac. - Sarajevo : [I. Mrnjavac], 2014. - 46 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 43-46 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

81'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8634649

1010
MUFTIĆ, Mubina
        Evaluacija udžbenika Challenge 4 i Project 4 iz perspektiva učenika 9. razreda i nastavnika osnovnih škola Vareš i Vareš Majdan = Challenge 4 and Project 4 textbook evaluation from the perspectives of 9th grade students and their teachers at Vareš and Vareš Majdan Elementary Schools in Vareš : master's thesis in English language teaching methodology / kandidat Mubina Muftić. - Sarajevo : [M. Muftić ], 2015. - 108 listova ; 30 cm

Mentor Larisa Kasumagić-Kafedžić. - Bibliografija: listovi 43-44 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

371.671:811.111(043.2)
COBISS.BH-ID 8598809

1011
MUFTIĆ, Sanela
        Teaching vocabulary to adults : Teacher Presentation, Discovery and Practice Techniques = Prezentacija novih riječi odraslima : nastavnikova prezentacija, tehnike otkrića i tehnike uvježbavanja : Master's Thesis / kandidat Sanela Muftić. - Sarajevo : [S. Muftić], 2014. - 98 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 94-96 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8621849

1012
MUKAČA, Amina
        Upotreba interpunkcijskih znakova u pismenim i pravopisnim vježbama učenika osnovne škole : lingvometodički pristup : master teza iz metodike nastave jezika i književnosti / kandidat Amina Mukača. - Sarajevo : [A. Mukača], 2012. - 75 listova ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: list 75 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost naroda BiH
a) bosanski jezik b) pravopis c) metodika nastave d) osnovne škole e) završni diplomski radovi

811.163.4*3:371.3(043.2)
821.163.4(497.6):371.1
COBISS.BH-ID 7569689

1013
MULABDIĆ, Đina
        Rematizacija u francuskom i b/h/s jeziku : završni diplomski rad iz francuske lingvistike / Đina Mulabdić. - Sarajevo : [Đ. Mulabdić], 2012. - 33 lista ; 30 cm

Mentor Alma Sokolija. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) poređenje francuskog i b/h/s jezika b) završni diplomski radovi

811.133.1':821.163.4*3(043.2)
COBISS.BH-ID 7644697

1014
MULABDIĆ, Monela
        Sigles et acronymes, kontrastivna analiza francuski/b/h/s jezik : završni diplomski rad iz francuskog jezika / Monela Mulabdić. - Sarajevo : [M. Mulabdić], 2011. - 34 lista ; 30 cm

Mentor Alma Sokolija. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) kontrasivna analiza francuskog i b/h/s jezika b) sigle, akronimi c) završni diplomski radovi

811.133.1:003.83(043.2)
COBISS.BH-ID 7638553

1015
MUŠIĆ, Muris
        Diskursanalyse der Bologna-Reform in Deutschland = Analiza diskursa Bolonjske reforme u Njemačkoj : Masterarbeit / Student Muris Mušić. - Sarajevo : [M. Mušić], 2013. - 47 listova ; 30 cm

Mentor Vedad Smailagić. - Bibliografija: listovi 46-[47. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Analiza diskursa b) završni diplomski radovi

811.112.2'42:378.014.3(043.2)
378.014.3:811.112.2'42(043.2)
COBISS.BH-ID 7690521

1016
MUTEVELIĆ, Aida
        Razvijanje i ocjenjivanje interkulturalnih komunikativnih kompetencija u nastavi engleskog jezika : magistarski rad / Aida Mutevelić. - Sarajevo : [A. Mutevelić], 2011. - 74, [4] lista ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: listovi 57-60 ; bilješke uz tekst. - Kazala. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Ocjenjivanje b) ocjenjivanje c) nastava engleskog jezika d) metodika nastave engleskog jezika e) završni diplomski radovi

811.111'371.26(043.2)
371.3:811.111(043.2)
COBISS.BH-ID 7574041

1017
NEUMAN, Dunja
        Distribucija članova u francuskom jeziku i prevodivost člana u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku : završni diplomski rad iz francuskog jezika / Neuman Dunja. - Sarajevo : [D. Neuman], 2013. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Alma Sokolija. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) članovi u francuskom jeziku b) prevođenje c) prevodivost člana iz francuskog u druge jezike d) završni diplomski radovi

811.133.1'367.63:81'25(043.2)
COBISS.BH-ID 7635993

1018
NICENKO, Ana
        Usvajanje engleskog jezika kod djece sa poremećajima u razvoju: mentalnom retardacijom, autizmom i cerebralnom paralizom / student Ana Nicenko. - Sarajevo : [A. Nicenko], 2013. - 45 listova ; 30 cm

Mentor: Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 43-45. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) učenje engleskog jezika b) usvajanje engleskog jezika c) nastava engleskog jezika za djecu sa poremećajima d) završni diplomski radovi

811.111'243:616.899.2-053.2(043.2)
616.899.2-053.2:811.111'243(043.2)
811.111'243:159.913-053.2
COBISS.BH-ID 7699993

1019
NOĆAJEVIĆ, Emina
        Metaphors of Love in English Language = Metafore ljubavi u engleskom jeziku : magistarski rad / kandidat Emina Noćajević. - Sarajevo : [E. Noćajević], 2015. - 41 list ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 40-41; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'38(043.2)
COBISS.BH-ID 8609049

1020
NUKIĆ, Anela
        Okkasionalismen im Deutschen und Bosnischen : završni diplomski rad / Studentica Anela Nukić. - Sarajevo : [A. Nukić], 2012. - 52 lista ; 30 cm

Mentor Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 50-52. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Okasionalizmi - Završni diplomski radovi b) bosanski jezik c) okasionalna upotreba riječi d) završni diplomski radovi

811.112.2'276:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3:811.112.2'276(043.2)
COBISS.BH-ID 7685145

1021
OBRADOVIĆ, Maša
        Naučno-udžbenički podstil ruskog jezika : završni diplomski rad / student Maša Obradović. - Sarajevo : [M. Obradović], 2012. - 43 lista ; 30 cm

Tekst djelimice na rus. jeziku, ćir. - Mentor Marina Katnić-Bakaršić. - Bibliografija: listovi 42-43. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za slavenske jezike i književnosti
a) ruski jezik, naučno-udžbenički podstil b) ruski udžbenici, stil c) autorsko "mi" d) završni diplomski radovi

811.161.1'38(043.2)
COBISS.BH-ID 7611417

1022
OLOVČIĆ, Maja
        Role and Significance of Child-Oriented Methodology for learning English as a Foreign Language-Comparative practice in primary schools in Milan and Sarajevo = [Uloga i značaj metodologije usmjerene na dijete u učenju engleskog kao stranog jezika - Komparacija praksi u osnovnim školama u Milanu i Sarajevu : M. A. Thesis / kandidat Maja Olovčić. - Sarajevo : [ M. Olovčić], 2015. - 83 lista ; 30 cm

Mentor Larisa Kasumagić-Kafedžić. - Bibliografija: listovi 69-71; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

371.3:811.111(043.2)
COBISS.BH-ID 8597529

1023
OMANOVIĆ, Lejla
        Der Gebrauch von Teil- und Scheinsynonymen in der Presse = Upotreba djelimičnih i prividnih sinonima u štampi : [završni diplomski rad] / Studentin Lejla Omanović. - Sarajevo : [L. Omanović], 2013. - 58 listova ; 30 cm

Mentor Vedad Smailagić. - Bibliografija: listovi 50-58. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Sinonimi - Upotreba b) njemački jezik u štampi c) njemački sinonimi d) završni diplomski radovi

811.112.2'373.235.421:070(043.2)
070:811.112.2'373.235.421(043.2)
COBISS.BH-ID 7690777

1024
OMANOVIĆ, Melisa
        Schmerzausdrücke im Deutschen und Bosnischen / Studentin Melisa Omanović. - Sarajevo : [M. Omanović], 2011. - 48 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Erminka Zilić. - Bibliografija: list 39. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Leksikologija - Završni diplomski radovi b) bosanski jezik c) njemački izrazi bola d) analiza diskursa e) završni diplomski radovi

811.112.2'373:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3:811.112.2'373(043.2)
COBISS.BH-ID 7687705

1025
OMEROVIĆ, Leana
        The portfolio in assessing language learning achievement of children age 3-6 : MA thesis / Leana Omerović. - Sarajevo : [L. Omerović], 2012. - 89 listova : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: listovi 86-89 ; bilješke uz tekst. - Kazala. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) portfolio u nastavi jezika b) učenje jezika c) metodika nastave jezika d) završni diplomski radovi

811.111'243-053.2(043.2)
371.3:811.111(043.2)
COBISS.BH-ID 7574297

1026
ORAŠČANIN, Fatima
        Leksičke posebnosti proze Skendera Kulenovića : završni diplomski / masterski rad / student Fatima Oraščanin. - Sarajevo : [F. Oraščanin], 2013. - 42 lista ; 30 cm

Mentor Hasnija Muratagić-Tuna. - Bibliografija: listovi 41-42 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) Kulenović, Skender (1910-1978) - Proza - Leksika - Završni diplomski radovi b) bosanski jezik c) leksikologiija

811.163.4*3'374(043.2)
COBISS.BH-ID 7625497

1027
OVČINA, Jasmina
        Politically correct language : [završni diplomski rad] / Jasmina Ovčina. - Sarajevo : [J. Ovčina], [2011]. - 41 list ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 39-41. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) jezik politike b) jezička tačnost c) jezička moć d) politizacija jezika e) završni diplomski radovi

81:32(043.2)
32:81(043.2)
COBISS.BH-ID 7558169

1028
PALJEVIĆ, Dea
        Analysis of Elements Used in Translation of Descriptions and Images in "Ulysses" = Analiza elemenata koji su se koristili u prevodima opisa i slika u djelu "Uliks" : MA Thesis / kandidat Dea Paljević. - Sarajevo : [D. Paljević], 2015. - 58 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 57-58 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8605977

1029
PANIĆ, Snežana
        Analiza dijaloga u interaktivnoj video igri "Assassin creed" u okviru teorije govornih činova : završni diplomski rad / kandidat Snežana Panić. - Sarajevo : [S. Panić], 2014. - 48 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 45-48 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'42:004.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8630809

1030
PARADŽIK, Lada
        Upotreba glagolskih vremena u njemačkom, latinskom, b/h/s i bretonskom prijevodu prvog poglavlja Lukasovog Evanđelja Lutherove Biblije : završni diplomski rad / kandidat Lada Paradžik. - Sarajevo : [ L. Paradžik], 2015. - 77 listova ; 30 cm

Mentor Vedad Smailagić. - Bibliografija: listovi 75-77 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) završni diplomski radovi

811.112.2'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8581657

1031
PARIĆ, Jasmina
        Faktori koji utiču na proces usvajanja drugog jezika u prirodnom okruženju : [završni diplomski rad] / kandidat Jasmina Parić. - Sarajevo : [J. Parić], 2014. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 44-47; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'243(043.2)
COBISS.BH-ID 8635417

1032
PERLA, Hasiba
        Pozitivna i negativna povratna informacija pri usvajanju drugog/stranog jezika = Positive vs. negative evidence in second language acquisition : završni diplomski rad / Hasiba Perla. - Sarajevo : [H. Perla], 2011. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 49-50 ; bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) usvajanje drugog stranog jezika b) učenje stranog jezika c) strani jezik d) završni diplomski radovi

81'243(043.2)
COBISS.BH-ID 7565337

1033
POLJANICA, Anita
        Analiza slenga u romanu "Lovac u žitu" : [završni diplomski rad] / kandidat Anita Poljanica. - Sarajevo : [A. Poljanica], 2014. - list ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 40-42 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'276.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8632857

1034
POPOVČEVIĆ, Vildana
        Metafora u poslovnom registru sa posebnim naglaskom na ekonomski, financijski i bankarski registar : završni diplomski rad / kandidat Vildana Popovčević. - Sarajevo : [V. Popovčević], [2015]. - 37 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 35-37 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.11'38:33(043.2)
COBISS.BH-ID 8614681

1035
PRUGO-Babić, Linda
        Stilistička i semiotička analiza suvremene ruske reklame : [završni] diplomski rad iz stilistike ruskog jezika / kandidat Linda Prugo-Babić. - Sarajevo : [L. Prugo-Babić], 2012. - 73 lista : ilustr. ; 30 cm

Tekst djelimice na rus. jeziku, ćir. - Mentor Marina Katnić-Bakaršić. - Bibliografija: listovi 70-73. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za slavenske jezike i književnosti
a) ruski jezik, reklamni stil b) ruska reklama, jezički stil c) ruska reklama, stilistička analiza d) ruska reklama, semiotička analiza e) završni diplomski radovi

811.161.1'276.5:659.1](043.2)
659.1:811.161.1'276.5](043.2)
811.161.1'38:659.1](043.2)
659.1:811.161.1'38](043.2)
COBISS.BH-ID 7612185

1036
RAŠO, Marina
        Sociolingvistička analiza Afro-američkog engleskog jezika u hip-hop kulturi : MA Paper / kandidat Marina Rašo. - Sarajevo : [M. Rašo], 2015. - 51 list ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 46-49 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111(73)(=414):78.036(043.2)
COBISS.BH-ID 8609561

1037
REKANOVIĆ, Emina
        Uloga i značaj ilustriranih priča u podsticanju i razvoju jezičkih kompetencija slušanja, razumijevanja i govora kod djece mlađeg uzrasta = The role and importance of picture-books in encouranging and developing language competences of listening, understanding and speaking with pre-schoolers : završni diplomski rad / kandidat Emina Rekanović. - Sarajevo : [E. Rekanović ], 2015. - 112 listova ; 30 cm

Mentor Larisa Kasumagić-Kafedžić. - Bibliografija: listovi 102-103 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

371.3:811.111(043.2)
COBISS.BH-ID 8597273

1038
RUJEVIĆ, Ilda
        Les sociolects et les registres de langue dans la langue français / par Rujević Ilda. - Sarajevo : [I. Rujević], 2011. - 33 lista : ilustr. ; 30 cm

sous la direction de Alma Sokolija. - Bibliografija. - Université de Sarajevo, Faculté des lettres, Département des langues romanes
a) sociolingvistika i francuski jezik b) završni diplomski radovi

811.133.1'27(043.2)
COBISS.BH-ID 7637273

1039
SELIMOVIĆ, Amila
        Anglicizmi u javnom diskursu u Bosni i Hercegovini : završni diolomski rad iz predmeta Leksikologija / [studentica] Amila Selimović. - Sarajevo : [A. Selimović], 2014. - 49 listova ; 30 cm

Mentorica Amela Šehović. - Bibliografija: listovi 47-48. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) posuđenice c) završni diplomski radovi

811.163.4*3'373.45(043.2)
COBISS.BH-ID 8114713

1040
SKOČIĆ, Majda
        Internationalismen in deutscher und bosnischer Pressesprache : Diplomarbeit / Studentin Majda Skočić. - Sarajevo : [M. Skočić], 2012. - 59 listova ; 30 cm

Mentor Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 58-59. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Internacionalizmi - Završni diplomski radovi b) bosanski jezik c) upotreba riječi d) strane riječi e) jezik novina f) završni diplomski radovi

811.112.2'276:811.163.4*3]:070(043.2)
070:[811.163.4*3:811.112.2'276(043.2)
COBISS.BH-ID 7685657

1041
SLAVIK, Mia
        Sociolinguistic portrayal of anglicisms in BCS = Sociolingvistički prikaz anglicizama u BHS-u : [završni diplomski rad] / kandidat Mia Slavik. - Sarajevo : [ M. Slavik], 2016. - 49 listova ; 30 cm

Mentor. - Bibliografija: listovi 39-42 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'27(043.2)
COBISS.BH-ID 8588569

1042
SMAJIĆ, Đula
        Strategije učenja pri usvajanju drugog/stranog jezika : završni diplomski rad / Đula Smajić. - Sarajevo : [Đ. Smajić], 2011. - 46 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 44-46 ; bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) usvajanje drugog stranog jezika b) učenje stranog jezika c) strategija učenja d) završni diplomski radovi

81'243(043.2)
COBISS.BH-ID 7566105

1043
SOFTIĆ, Armina
        Motivacijski postupci u nastavi gramatike i pravopisa bosanskog jezika : završni diplomski rad / [studentica] Armina Softić. - Sarajevo : [A. Softić], 2014. - 83 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: listovi 81-82. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) pravopis c) gramatika d) metodika nastave e) završni diplomski radovi

371.3:811.163.4*3'35'36(043.2)
811.163.4*3:371.3
COBISS.BH-ID 8116505

1044
SOKOL, Anida
        Gender-sensitive language in the media = Rodnosenzitivni jezik u medijima : [završni diplomski rad] / Anida Sokol. - Sarajevo : [A. Sokol], 2011. - 36 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 35-36 ; bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) jezik medija b) rodnosenzitivni jezik c) jezik i rod d) završni diplomski radovi

811.111'27(043.2)
COBISS.BH-ID 7556377

1045
SUBAŠIĆ, Senida
        Phraseologismen im Deutschen und Bosnischen : završni diplomski rad / Student Senida Subašić. - Sarajevo : [S. Subašić], 2010. - 26 listova ; 30 cm

Mentor Erminka Zilić. - Bibliografija: list 26. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Frazeologizmi - Završni diplomski radovi b) bosanski jezik c) frazemi d) frazeologija e) završni diplomski radovi

811.112.2'373.7:811.163.4*3(043.2)
811.163.4*3:811.112.2'373.7(043.2)
COBISS.BH-ID 7686937

1046
SULEJMANAGIĆ, Tea
        Uloga pop kulture u učenju engleskog jezika u srednjim školama : završni diplomski rad / Tea Sulejmanagić. - Sarajevo : [T. Sulejmanagić], 2012. - 62 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 60-62. - Sažetak na bos. i eng. jeziku. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Učenje b) uloga pop kulture c) učenje engleskog jezika d) nastava engleskog jezika e) nastava engleskog jezika u srednjoj školi f) završni diplomski radovi

81'243(043.2)
COBISS.BH-ID 7569945

1047
SULJIĆ, Emina
        Usvajanje drugog/stranog jezika kod djece s autizmom : završni diplomski rad / kandidat Emina Suljić. - Sarajevo : [E. Suljić], 2014. - 74 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 62-63 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'243:616.895-053.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8633369

1048
ŠAHINOVIĆ, Amina
        Upotreba riječi stranog porijekla u novinskim tekstovima na njemačkom i b/h/s jeziku : završni diplomski rad / kandidat Amina Šahinović. - Sarajevo : [A. Šahinović ], 2014. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 49-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) završni diplomski radovi

811.112.2:811.163.4(497.6)(043.2)
811.112.2'373.45:070(043.2)
811.163.4'373.45:070(043.2)
COBISS.BH-ID 8583449

1049
ŠARIĆ, Emira
        Relativne rečenice u engleskom jeziku : [završni diplomski rad] / Emira Šarić. - Sarajevo : [E. Šarić], 2012. - 79 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: listovi 78-79. - Kazalo. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Sintaksa - Relativne rečenice b) engleske relativne rečenice c) engleske relativne zamjenice d) završni diplomski radovi

811.111'367.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7574553

1050
ŠATARA, Dijana
        Upotreba određenog člana u djelu "Derviš i smrt" Meše Selimovića u prevodu na engleski jezik : završni diplomski rad / Dijana Šatara. - Sarajevo : [D. Šatara], 2012. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 42-44. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Prevođenje b) engleski određeni član c) upotreba engleskog određenog člana d) prevođenje sa engleskog e) prevođenje na hrvatski f) prevođenje sa engleskog g) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 7587353

1051
ŠEČIĆ, Arijana
        Sintaksička obilježja jezika mladih = Syntaktische Besonderheiten der Jugendsprache in Internetforen : masterarbeit / kandidat Arijana Šečić. - Sarajevo : [A. Šečić ], 2014. - 48 listova ; 30 cm

Mentor Vedad Smailagić. - Bibliografija: listovi 47-48 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) završni diplomski radovi

811.112.2'367-053.81(043.2)
COBISS.BH-ID 8585497

1052
ŠIMUNAC, Anja
        Prevodilačke strategije korištene na primjeru prevoda knjige Steve Jobs (Walter Isaacson) na hrvatski jezik : završni diplomski rad / kandidat Anja Šimunac. - Sarajevo : [A. Šimunac], 2015. - 51 lista ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: list 51 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8604441

1053
ŠIŠIĆ, Emir
        Padeži i njihivi ekvivalenti u francuskom jeziku : završni diplomski rad iz francuskog jezika / Šišić Emir. - Sarajevo : [E. Šišić], 2011. - 39 listova ; 30 cm

Mentor Alma Sokolija. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) ekvivalenti padeža u francuskom jeziku b) završni diplomski radovi

811.163.4(497.6)'366.54:811.133.1
COBISS.BH-ID 7639065

1054
ŠKRIJELJ, Irma
        Versprachlichung von gefühlen in den texten der deutschen popmusik = Jezičko iskazivanje osjećaja u tekstovima njemačke pop-muzike : završni - master rad / kandidat Irma Škrijelj. - Sarajevo : [ I. Škrijelj], 2015. - 48 listova ; 30 cm

Mentor Vedad Smailagić. - Bibliografija: listovi 47-48 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik b) magistarski radovi

811.112.2:78(043.2)
COBISS.BH-ID 8585241

1055
ŠOŠIĆ, Lejla
        Eigenschaften der Wortbildung in der Webersprache = Osobine tvorbe riječi u jeziku reklame : završni diplomski rad / kandidat Lejla Šošić. - Sarajevo : [L. Šošić ], 2014. - 118 listova ; 30 cm

Mentor Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 116-118 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) završni diplomski radovi

811.112.2'373.61:659(043.2)
COBISS.BH-ID 8582425

1056
ŠPIJODIĆ, Edin
        Upotreba interneta u podučavanju engleskog kao stranog jezika u srednjim školama = The Internet in the High School EFL Classroom : završni diplomski rad / kandidat Edin Špijodić. - Sarajevo : [E. Špijodić], 2016. - 57 listova ; 30 cm

Mentor Larisa Kasumagić-Kafedžić. - Bibliografija: listovi 48-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

37.016:811.11]:004.73.8(043.2)
COBISS.BH-ID 8651801

1057
ŠUPIĆ, Elmedin
        Funkcija prevođenja u nastavi engleskog jezika u srednjim školama : završni diplomski rad / kandidat Elmedin Šupić. - Sarajevo : [E. Šupić ], 2015. - 58 listova ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 49-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

373.6:811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8590361

1058
ŠURKOVIĆ, Amina
        Promjene u žargonu bosanskog jezika od kraja devedesetih godina XX vijeka do danas : završni diplomski rad / Amina Šurković. - Sarajevo : [A. Šurković], 2014. - 81 list ; 30 cm

Mentor Amela Šehović. - Bibliografija: listovi 48-50. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) leksikologija c) žargon d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'276.2(043.2)
COBISS.BH-ID 8676121

1059
TABAKOVIĆ, Sanela
        The role of negative evidence in second language acquisition = Uloga negativne povratne informacije pri usvajanju stranog jezika : završni diplomski rad / kandidat Sanela Tabaković. - Sarajevo : [S. Tabaković], 2013. - list ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 41-42 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111:371.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8625177

1060
TABAKOVIĆ, Selma
        Komparativna analiza bosanske i hrvatske norme u pismenim radovima učenika završnih razreda osnovne škole : [završni] diplomski rad / [studentica] Selma Tabaković. - Sarajevo : [S. Tabaković], 2014. - 73 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: list 73. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) hrvatski jezik c) pravopisna norma d) metodika nastave e) završni diplomski radovi

371.3:811.163.4*3'35(043.2)
811.163.4*3:371.3
371.3:811.163.42'35(043.2)
COBISS.BH-ID 8116761

1061
TADIĆ, Adriana
        Pragmatische Analyse der Werbeslogans = Pragmatična analiza reklamnih slogana : završni diplomski rad / kandidat Adriana Tadić. - Sarajevo : [A. Tadić], 2016. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Sanela Mešić. - Bibliografija: listovi 52-53 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) završni diplomski radovi

811.112.2:659.1(043.2)
COBISS.BH-ID 8647449

1062
TAHIROVIĆ, Vildana
        Euphemisms as Language Reflections of Socio-Cultural Realities = Eufemizmi kao jezički odraz društveno-kulturne stvarnosti : završni diplomski rad / kandidat Vildana Tahirović. - Sarajevo : [V. Tahirović], 2015. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 53-55 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'373.49(043.2)
COBISS.BH-ID 8604697

1063
TAHMAZ, Nirmana
        Diskriminacija žene u njemačkom jeziku na primjeru titula i imenica = Diskriminierung der Frau in der deutschen Sprache am Beispiel von Personen- und Berufsbezeichnungen : završni diplomski rad / Studentica Nirmana Tahmaz. - Sarajevo : [N. Tahmaz], 2010. - 40, [5] listova ; 30 cm

Mentorica Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi [41]-[45]. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Feministička lingvistika b) imeničke rodne razlike c) njemačke ženske titule d) njemačke imenice ženskog roda e) jezička diskrimiminacija f) završni diplomski radovi

811.112.2'373.237(043.2)
811.112.2'373.237(043.2)
COBISS.BH-ID 7688473

1064
TANOVIĆ, Ulvija
        Skriveni izvornik : samoprevođenje kao specifičnost književnog izraza u djelima Aleksandra Hemona : magistarski rad = The Elusive Original : Self-Translation as Specific to Aleksandar Hemon's Literary Style : Master's Thesis / kandidat Ulvija Tanović. - Sarajevo : [U. Tanović ], 2012. - 41 list ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 40-41 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'255.4(043.2)
COBISS.BH-ID 8599321

1065
TELALAGIĆ, Dženana
        Yes/No questions in English and Bosnian = Potvrdno-odrična pitanja u engleskom i bosanskom jeziku : MA Thesis / kandidat Dženana Telalagić. - Sarajevo : [Dž. Telalagić], 2014. - 41 list ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: listovi 40-41 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

81'36(043.2)
COBISS.BH-ID 8625433

1066
TERZIĆ, Aida
        Comparing translation over time : "Wuthering Hights" by Emily Bronte translated into Bosnian/Croatian/Serbian in different timeframes = Komparativna analiza prevoda romana "Orkanski visovi" Emily Bronte prevedenog na bosanski/hrvatski/srpski u različitim vremenskim okvirima : magistarski rad / kandidat Aida Terzić. - Sarajevo : [A. Terzić], 2014. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 49-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8632345

1067
TERZIĆ, Rahima
        Genitiv sa ablativnim prostornim prijedlozima u savremenom bosanskom jeziku : završni diplomski rad iz Sintakse / Rahima Terzić. - Sarajevo : [R. Terzić], 2013. - 70 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Ismail Palić. - Bibliografija: listovi 67-70 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) bosanski jezik b) sintaksa c) padeži d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'367(043.2)
811.163.4*3'366.543
COBISS.BH-ID 7629081

1068
TESKEREDŽIĆ, Mirza
        Sleng u filmskom titlu : primjer filma "The Football Factory" u prevodu na hrvatski jezik : završni diplomski rad / kandidat Mirza Teskeredžić. - Sarajevo : [M. Teskeredžić], 2014. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Amira Sadiković. - Bibliografija: listovi 59-60 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'25(043.2)
COBISS.BH-ID 8632601

1069
TEŠANOVIĆ, Jovanka
        Struktura i distribucija imeničke fraze u medicinskom registru na engleskom jeziku = The structure and distribution of the noun pharase im medical English : Master Thesis / kandidat Jovanka Tešanović. - Sarajevo : [J. Tešanović], 2014. - 57 listova ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 56-57 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'367:61(043.2)
COBISS.BH-ID 8621337

1070
TOKMAČIĆ, Una
        Konceptualne metafore LJUBAV JE RAT, UM JE MAŠINA i OSJEĆAJI SU ENTITETI UNUTAR OSOBE na primjeru djela 'Wuthering Heights' E. Bronte, 'Mrs. Dalloway' Woolf i 'Run A. Patchett' : završni diplomski rad / Una Tokmačić. - Sarajevo : [U. Tokmačić], 2011. - 48 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 44-48. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Metafora b) konceptualna metafora c) metafora d) metaforična upotreba riječi e) završni diplomski radovi

811.111'373.612.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7567385

1071
TURKEŠ, Zekija
        Usvajanje engleskog kao stranog jezika kod djece s poteškoćama u učenju = Acquaring English as a Foreign Language by Children with Learning Disabilities : [završni diplomski rad] / kandidat Zekija Turkeš. - Sarajevo : [ Z. Turkeš], 2015. - 65 listova ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 50-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'243-056.36(043.2)
COBISS.BH-ID 8600089

1072
TURKOVIĆ, Dženana
        Načini učenja novih riječi pri usvajanju engleskog kao stranog jezika kod bosanskih tinejdžera : završni diplomski rad / Dženana Turković. - Sarajevo : [Dž. Turković], 2012. - 52 lista ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 50-52. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Usvajanje novih riječi b) učenje engleskog jezika c) engleski kao strani jezik d) nastava engleskog za tinejdžere e) učenje novih riječi f) završni diplomski radovi

811.111'243(043.2)
COBISS.BH-ID 7587609

1073
ULEMIĆ, Dinka
        PRO: the covert subject of infinitival clauses = PRO: fonetski neizraženi subjekat infinitivskih klauza : završni diplomski rad / Dinka Ulemić. - Sarajevo : [D. Ulemić], 2011. - 43 lista ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: listovi 42-43. - Kazalo. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) infinitivna rečenica b) neizraženi subjekat c) završni diplomski radovi

811.111'367.3(043.2)
COBISS.BH-ID 7575065

1074
VEHAB, Minela
        Rascijepljene rečenice u britanskim dnevnim kvalitetnim novinama i tabloidima : komparativna analiza korpusa : MA Thesis / kandidat Minela Vehab. - Sarajevo : [M. Vehab], 2014. - 52 lista ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 51-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'36(043.2)
COBISS.BH-ID 8620569

1075
VELAGIĆ, Anida
        Analiza semantičkih promjena u prevodu romana "Flaubert's parrot" sa engleskog jezika na B/H/S = Analysis of semantic shifts in translation of the novel 'Flaubert's parrot' from English to B/C/S : master's thesis / Student Anida Velagić. - Sarajevo : [A. Velagić], 2013. - 58 listova ; 30 cm

Mentor: Snežana Bilbija. - Bibliografija: list 58 ; bilješke uz tekst. - Sažetak na engl. jeziku. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Prevođenje - Semantičke promjene - Završni diplomski radovi

811.111'37:81'25]:811.163.4*3(043.2)
811.111.4*3:[811.111'37:81'25](043.2)
COBISS.BH-ID 7698201

1076
VELIĆ, Senada
        Comparative analysis of English and Sarajevo slang = Uporedna analiza engleskog i sarajevskog slenga : završni diplomski rad / Kandidat Velić Senada. - Sarajevo : [S. Velić], 2013. - 56 listova ; 30 cm

Mentor: Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 55-57 ; bilješke uz tekst. - Appendix: observations from Rječnik sarajevskog žargona by Narcis Saračević. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Sleng - Završni diplomski radovi b) sarajevski sleng

811.111'276.2:811.163.4*3'276.2(497.6 Sarajevo)(043.2)
811.163.4*3'276.2:811.111'276.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7698457

1077
VESELINOVIĆ, Dunja
        Dativski subjekat u bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku = Quirky dativ subjects in Bosnian/Croatian/Serbian : MA thesis / Dunja Veselinović. - Sarajevo : [D. Veselinović], 2011. - 42 lista ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: listovi 41-42. - Kazalo. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Dativski subjekat b) engleski dativski subjekat c) uporedna gramatika d) završni diplomski radovi

811.111'367.6:811.163.4*3(043.2)
811.111'364(043.2)
COBISS.BH-ID 7575833

1078
VESKOVIĆ, Lejla
        Izražavanje uzročnosti u ruskom i B/H/S jeziku : završni diplomski rad / student Lejla Vesković. - Sarajevo : [L.Vesković], 2013. - 54 lista ; 30 cm

Mentor Marina Katnić-Bakaršić. - Bibliografija: listovi 53-54. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za slavenske jezike i književnosti
a) ruski jezik, uzročnost b) B/H/S jezik, uzročnost c) završni diplomski radovi

811.161.1'367.3-116(043.2)
811.163.4'367.3-116(043.2)
COBISS.BH-ID 7610905

1079
VILA, Aida
        Veza između motivacije i usvajanja engleskog jezika kod odraslih i kod tinejdžera = The relationship between motivation and English acquisition among adult and young learners : završni diplomski rad / student Aida Vila. - Sarajevo : [A. Vila], 2013. - 52 lista ; 30 cm

Mentor: Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 51-52. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Usvajanje - Motivacija b) motivacija za učenje engleskog jezika c) nastava engleskog jezika za odrasle d) nastava engleskog jezika za tinejdžere e) završni diplomski radovi

811.111'243:159.9-053.8(043.2)
159.9-053.9:811.111'243(043.2)
COBISS.BH-ID 7700505

1080
VRABAC, Medžida
        Lingvostilemi u bh. alhamijado književnosti : završni diplomski rad / Medžida Vrabac. - Sarajevo : [M. Vrabac], 2017. - 67 listova ; 30 cm

Mentor Hasnija Muratagić-Tuna. - Bibliografija: listovi 66-67 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik
a) bosanski jezik b) stilistika c) alhamijado književnost d) završni diplomski radovi

811.163.4*3'38:821.163.4(497.6)"15/18"(043.2)

COBISS.BH-ID 9664793

1081
VUKADINOVIĆ, Sanja
        Transposition of sentence parts = transpozicija rečeničnih dijelova : [završni diplomski rad] / Sanja Vukadinović. - Sarajevo : [S. Vukadinović], 2011. - 48 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 46-47 ; bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) transpozicija b) rečenični dijelovi c) prevođenje d) završni diplomski radovi

811.111'367(043.2)
COBISS.BH-ID 7557401

1082
VULETIĆ, Marija
        Gender Presentation in English Newspaper Articles = Prikaz komponente roda u novinskim člancima na engleskom : završni diplomski rad / kandidat Marija Vuletić. - Sarajevo : [M. Vuletić], 2016. - 45 listova ; 30 cm

Mentor Snežana Bilbija. - Bibliografija: listovi 44-45 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111:070-055.1/.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8652057

1083
ZAHIROVIĆ, Džana
        Metapher im politischen Diskurs / Studentin Džana Zahirović. - Sarajevo : [Dž. Zahirović], 2011. - 56 listova ; 30 cm

Mentor Erminka Zilić. - Bibliografija: list 56. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) metafora b) politički diskurs c) analiza poltičkog diskursa d) WikiLeaks e) završni diplomski radovi

811.112.2'42:32(043.2)
32:811.112.2'42(043.2)
COBISS.BH-ID 7688217

1084
ZAHIROVIĆ, Merima
        Interactive Classroom vs. Traditional Classroom : Foreigen Language Interaction Analysis = Interaktivna učionica naspram tradicionalne učionice : Analiza interakcije na stranom jeziku : Master Thesis / kandidat Merima Zahirović. - Sarajevo : [M. Zahirović], 2015. - 57 listova ; 30 cm

Mentor Larisa Kasumagić-Kafedžić. - Bibliografija: listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

371.3:811.111(043.2)
COBISS.BH-ID 8591129

1085
ZAHIROVIĆ, Nezira
        Variation in adjective comparison in Modern English : diploma paper / Nezira Zahirović. - Sarajevo : [N. Zahirović], 2011. - 51 list ; 30 cm

Mentor Lada Šestić. - Bibliografija: list 50. - Kazala. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Komparacija pridjeva b) engleski pridjevi c) završni diplomski radovi

811.111'367.623(043.2)
COBISS.BH-ID 7586073

1086
ZAHIROVIĆ, Tarik
        Visually supported texts (illustration, film, animated movie, theater performance) and their use in primary schools = Vizuelno popraćen tekst u osnovnoškolskom obrazovanju (ilustracija, film, animirani film, teatarska izvedba) : MA thesis / student Tarik Zahirović. - Sarajevo : [T. Zahirović], 2013. - 55 listova ; 30 cm

Mentor: Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 54-55. - Sažetak na eng. i bos. jeziku. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Audio-vizuelna nastava b) vizuelna pismenost c) usvajanje stranog jezika d) audio-vizuelna nastava engleskog jezika e) rano učenje jezika f) završni diplomski radovi

371.333:811.111(043.2)
811.111:371.333(043.2)
COBISS.BH-ID 7775769

1087
ZENOVIĆ, Emina
        Imeničke složenice u novinskom registru : završni diplomski rad / Emina Zenović. - Sarajevo : [E. Zenović], 2012. - 45 listova ; 30 cm

Mentor Nedžad Leko. - Bibliografija: listovi 44-45. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) Engleski jezik - Imeničke složenice b) engleske imeničke složenice c) novinski registri d) jezik štampe e) završni diplomski radovi

811.111'367.332.2:070(043.2)
COBISS.BH-ID 7577113

1088
ZUBOVIĆ, Elmedin
        Perception and Production of the English Passive Voice by Turkish and Bosnian L1 Learners = Percepcija i upotreba pasiva u engleskom jeziku kod učenika kojima su maternji jezici bosanski i turski : završni diplomski rad / kandidat Elmedin Zubović. - Sarajevo : [E. Zubović], 2016. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Merima Osmankadić. - Bibliografija: listovi 38-39 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

811.111'366.573(043.2)
COBISS.BH-ID 8652313


82 KNJIŽEVNOST


1089
AGIĆ, Jasmin
        Historija pojma fokalizacije : završni diplomski rad / student Jasmin Agić. - Sarajevo : [J. Agić], 2015. - 37 listova ; 30 cm

Mentor Andrea Lešić-Thomas. - Bibliografija: listovi 36-37 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) pojam fokalizacije b) teorija književnosti c) pripovijedanje d) završni diplomski radovi

82.0(043.2)
COBISS.BH-ID 8687641

1090
AHMETAGIĆ, Aiša
        Elementi tradicije u romanu "To godišnje doba u Hakkariju" Ferita Edgüa : završni diplomski rad / Aiša Ahmetagić. - Sarajevo : [A. Ahmetagić], 2013. - 58 listova ; 30 cm

Mentor Muhamed Dželilović. - Bibliografija: listovi 54-55 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) roman "To godišnje doba u Hakkariju" \ Ferita Edgüa b) književne studije c) završni diplomski radovi

82.09(043.2)
COBISS.BH-ID 7750425

1091
ALIMANOVIĆ, Lejla
        Uticaj jazza na savremenu književnost : završni diplomski rad / Lejla Alimanović. - Sarajevo : [L. Alimanović], 2012. - 55 listova ; 30 cm

Edin Pobrić. - Bibliografija: listovi 54-55 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) umjetnost b) džez c) savremena književnost d) završni diplomski radovi

821.0(043.2)
785(043.2)
COBISS.BH-ID 7550745

1092
AVDISPAHIĆ, Emina
        Prevođenje epskih u dramske elemente na primjeru dramatizacije romana 'Norveška šuma' Harukija Murakamija : završni diplomski rad / Emina Avdispahić. - Sarajevo : [E. Avdispahić], 2017. - 47 listova ; 30 cm

Mentor Almir Bašović. - Bibliografija: listovi 49-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) dramski elementi b) epski pripovjedač c) prostor d) vrijeme e) hronotop f) napetost g) dramatičnost h) dramski lik i) roman 'Norveška šuma' j) Murakami, Haruki k) književne studije l) završni diplomski radovi

821.521.09(043.2)
COBISS.BH-ID 9000217

1093
BAJRAMOVIĆ, Jasna
        Konstrukcija narativnog identiteta u romanima Projekat Lazarus, Čovjek bez prošlosti i zbirci Pitanje Bruna Aleksandra Hemona : završni diplomski rad iz predmeta Interkulturalno izučavanje južnoslavenskih književnosti / Jasmina Bajramović. - Sarajevo : [J. Bajramović], 2013. - 46 listova ; 30 cm

Mentor Enver Kazaz. - Bibliografija: listovi 45-46; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 A. Hemon(043.2)
COBISS.BH-ID 8834329

1094
BALIĆ, Amela
        Poetika nove osjećajnosti i autobiografski iskaz u pričama Darija Džamonje : završni diplomski rad / Amela Balić ; Enver Kazaz. - Sarajevo : [Amela Balić], 2015. - 46 listova ; 30 cm

Mentor Enver Kazaz. - Bibliografija: listovi 45-46; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 D. Džamonja(043.2)
COBISS.BH-ID 8838681

1095
BAŠIĆ, Adisa
        Motivi koncentracionog logora, geta i opsade u poljskoj i bosanskohercegovačkoj poeziji : završni diplomski rad / Adisa Bašić. - Sarajevo : [A. Bašić], 2012. - 49 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Andrea Lešić Thomas. - Bibliografija: listovi 45-48 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) motivi koncentracionog logora b) motivi koncentracionog geta c) motivi koncentracione opsade d) poljska književnost e) bosanskohercegovačka književnost f) književne studije g) završni diplomski radovi

821.0(043.2)
COBISS.BH-ID 7578649

1096
BAŠIĆ, Kemal
        Dramski lik : jedinstvo drame i međuovisnost lika i sižea : završni diplomski rad / Kemal Bašić. - Sarajevo : [K. Bašić], 2013. - 30 listova ; 30 cm

Završni diplomski rad sadrži komediju "Iza zida"\ Kemal Bašić. - Mentor Dževad Karahasan. - Bibliografija: listovi 30 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) lik b) siže c) dramski lik d) dramski siže e) odnos lika i sižea f) završni diplomski radovi

82.09(043.2)
COBISS.BH-ID 7681817

1097
BOGOJEVIĆ, Anja
        Dvostruka drugost u pripovijetkama Hasana Kikića "Provincija u pozadini" : (završni diplomski rad) / kandidat Anja Bogojević. - Sarajevo : [A. Bogojević ], 2015. - list ; 30 cm

Mentor Edin Pobrić. - Bibliografija: listovi 45-46 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) Kikić, Hasan - "Provincija u pozadini" - Književne studije - Završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09(043.2)
COBISS.BH-ID 8600857

1098
ČOLAKOVIĆ, Medina
        Usmena književnost kao podtekst poezije Safvet-bega Bašagića : završni diplomski rad / Medina Čolaković ; Mentor Sead Šemsović. - Sarajevo : [Medina Čolaković], 2014. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Sead Šemsović. - Bibliografija: listovi 52-53; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) Bašagić, Safvet (1870-1934) b) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 Bašagić S.(043.2)
COBISS.BH-ID 8833305

1099
ČORBO, Emina
        Problem identiteta u romanu 'Madam Bovary' Gustavea Flauberta : završni diplomski rad / Emina Čorbo. - Sarajevo : [ E. Čorbo], 2017. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Edin Pobrić. - Bibliografija: list 55 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) roman 'Madam Bovary' b) Gustave Flaubert c) francuska književnost d) književne studije e) identitet f) feministički identitet g) rodni identitet h) patrijahat i) ljubići j) tijelo k) završni diplomski radovi

821.133.1.09(043.2)
COBISS.BH-ID 9614105

1100
GRABOVICA, Adelaida
        "Engleski pacijent" : intersemiotičko prevođenje : [završni diplomski rad] / Adelaida Grabovica. - Sarajevo : [A. Grabovica], 2011. - 37 listova ; 30 cm

Mentor Edin Pobrić. - Bibliografija: listovi 36-37 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) roman "Engleski pacijent" b) film "Engleski pacijent" c) intersemiotičko prevođenje d) umjetnički izraz e) književne studije f) završni diplomski radovi

821.0(043.2)
821.111(71).09(043.2)
COBISS.BH-ID 7564569

1101
HADŽIMUSIĆ, Aida
        Književnost, vrijeme i autorefleksija : Proust i Borges : (završni diplomski rad) / kandidat Aida Hadžimusić. - Sarajevo : [A. Hadžimusić ], 2014. - 57 listova ; 30 cm : ilustr.

Mentor Edin Pobrić. - Bibliografija: listovi 56-56 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) književnost b) vrijeme c) autorefleksija d) književne studije e) završni diplomski radovi

821.0(043.2)
COBISS.BH-ID 8596761

1102
HAKALOVIĆ, Anela
        Poetika i politika neiskazivog : pripovjedni tekst u zamci Narcisovog ogledala : završni diplomski rad / Anela Hakalović. - Sarajevo : [A. Sakalović], 2011. - 46 listova ; 30 cm

Mentorica Nina Alihodžić-Hadžialić. - Bibliografija: listovi 44-46 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) poetika neiskazivog b) politika neiskazivog c) pripovjedni tekst d) jezički znak e) književne studije f) završni diplomski radovi

821.0(043.2)
COBISS.BH-ID 7564057

1103
HAMZIĆ, Amina
        Slike mišljenja - Paul Gauguina : (završni diplomski rad) / kandidat Amina Hamzić. - Sarajevo : [A. Hamzić ], 2013. - 50 list ; 30 cm : ilustr.

Mentor Nina Alihodžić-Hadžialić. - Bibliografija: listovi 49-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) Gauguin, Paul (1848-1903) - Slikarstvo - Književne studije - Završni diplomski radovi

82.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8596505

1104
HODŽIĆ, Elma
        Hieronymus Bosch : ilustrator čudovišnih biblijskih prizora : (završni diplomski rad) / kandidat Elma Hodžić. - Sarajevo : [E. Hodžić], 2013. - 51 list ; 30 cm : ilustr.

Mentor Nina Alihodžić-Hadžialić. - Bibliografija: listovi 50-51 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) Hieronymus, Boch - Slikarstvo b) književnost c) književne studije d) završni diplomski radovi

82.09:75(043.2)
COBISS.BH-ID 8595481

1105
HRUSTIĆ, Amina
        Osnovne karakteristike italijanskog neorealizma u filmovima Vittorija de Sice : završni diplomski rad / Amina Hrustić. - Sarajevo : [A. Hrustić], 2015. - list ; 30 cm

Mentor Almir Bašović. - Bibliografija: listovi 53-54; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekartsvo
a) italijanski neorealizam b) filmovi Vittorija Sice c) film d) završni diplomski radovi

82+778.5(043.2)
COBISS.BH-ID 8611609

1106
JARMANOVIĆ, Sanja
        Od narodnih motiva u bajci do umjetničke bajke Hansa Christiana Andersena : završni diplomski rad / Sanja Jarmanović ; Mentor Edina Murtić. - Sarajevo : [S. Jarmanović], 2016. - list ; 30 cm

Mentor Edina Murtić. - Bibliografija: listovi 50-51; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) Andersen, Hans Christian (1805-1875) - Poetika - Književne studije b) završni diplomski radovi

821.113.4-93-34(043.2)
COBISS.BH-ID 8850969

1107
KADIĆ, Alma
        Pripovijedanje tijelom i pokretom : (završni diplomski rad) / kandidat Alma Kadić. - Sarajevo : [E. Pobrić ], 2014. - 93 lista ; 30 cm

Mentor Edin Pobrić. - Bibliografija: listovi 91-93 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) jezik b) tijelo c) pripovijedanje tijelom i pokretom d) azijski teatar e) pantomima f) balet g) nijemi film h) završni diplomski radovi

82.09:7041(043.2)
COBISS.BH-ID 8595737

1108
KADIĆ, Ines
        Teorija metafore / metafora teorije : na osnovu studije Paula Ricoeura : završni diplomski rad / Kadić Ines. - Sarajevo : [I. Kadić], 2010. - 41 list ; 30 cm

Mentorica Nina Alihodžić-Hadžialić. - Bibliografija: listovi 41 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) metafora b) figura c) retorika d) metaforički diskurs e) poetski diskurs f) spekulativni diskurs g) referencija h) doslovna istina i) metaforička istina j) metafora teorije k) završni diplomski radovi

821.0
COBISS.BH-ID 7554073

1109
KUJUNDŽIĆ, Fahrudin
        Uvođenje trećeg lika i tehničke mogućnosti : na konkretnom primjeru dviju jednočinki : završni diplomski rad / Fahrudin Kujundžić. - Sarajevo : [F. Kujundžić], 2011. - 48 listova ; 30 cm

Mentor Muhamed Dželilović. - Bibliografija: listovi 47-48 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) književni lik b) epski lik c) dramski lik d) odnos lika i sižea e) književne studije f) završni diplomski radovi

821.0(043.2)
COBISS.BH-ID 7578393

1110
KULENOVIĆ, Leila
        Groteska i groteskno u romanima "Don Quijote" M. Cervantesa i "Mrtve duše" N.V. Gogolja : završni diplomski rad / Leila Kulenović. - Sarajevo : [L. Kulenović], 2011. - 99 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Edin Pobrić. - Bibliografija: listovi 96-98 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) groteska b) "groteskno" c) roman "Mrtve duše" d) roman "Don Kihot" e) završni diplomski radovi

821.0(043.2)
COBISS.BH-ID 7548185

1111
LALIĆ, Boris
        Komedija distance i komedija suosjećanja : završni diplomski rad / Boris Lalić. - Sarajevo : [B. Lalić], 2013. - 36 listova ; 30 cm

Završni diplomski rad sadrži komediju "Sve je pod kontrolom"\ Boris Lalić. - Bibliografija: listovi 35 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) komedija distance b) komedija suosjećaja c) unutrašnja perspektiva u drami d) vanjska perspektiva u drami e) završni diplomski radovi

82.09-22(043.2)
COBISS.BH-ID 7684889

1112
LJAJIĆ, Elvis
        Dva tipa dramske napetosti : završni diplomski rad / Elvis Ljajić. - Sarajevo : [E. Ljajić], 2013

Završni diplomski rad sadrži dramu "Lemljenje"\ Elvis Ljajić. - Mentor Dževad Karahasan. - Bibliografija: listovi 28 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) dramska napetost b) tipovi dramske napetosti c) hronotop d) završni diplomski radovi

82.09(043.2)
COBISS.BH-ID 7749657

1113
MANDIĆ, Ethem
        Poetičke tendencije u savremenoj sandžačkobošnjačkoj književnosti (Na primjeru književnog djela Huseina Bašića i Zuvdije Hodžića) : završni diplomski rad / Ethem Mandić ; Mentor Sanjin Kodrić. - Sarajevo : [Ethem Mandić], 2015. - 101 list ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 98-101; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) Bašić, Husein (1938-2007) - Poetika - Književne studije b) Hodžić, Zuvdija (1944-) - Poetika - Književne studije c) završni diplomski radovi

821.163.4.09 H. Bašić(043.2)
821.163.4.09 Z. Hodžić(043.2)
821.163.4(497.6).09
COBISS.BH-ID 8847641

1114
MEHMEDOVIĆ, Mašo
        Elementi komike pučkog teatra u nijemom filmu : završni diplomski rad / Mašo Mehmedović. - Sarajevo : [M. Mehmedović], 2013. - 43 lista ; 30 cm

Mentor Dževad Karahasan. - Bibliografija: listovi 43 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) elementi komike b) komika pokreta c) pučki teatar d) nijemi film e) završni diplomski radovi

82.09-22(043.2)
791.11(043.2)
COBISS.BH-ID 7683865

1115
MURATOVIĆ, Mubera
        Hronotop romana "Istorija bolesti" Tvrtka Kulenovića : [završni diplomski rad] / Mubera Muratović. - Sarajevo : [M. Muratović], 2012. - 40 listova ; 30 cm

Mentor Edin Pobrić. - Bibliografija: listovi 40 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) Kulenović, Tvrtko (1935-) - Roman "Istorija bolesti" - Književne studije - Završni diplomski radovi

821.163.4(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7551001

1116
NEZIRIĆ, Azra
        Književna iterologija u stvaralaštvu Tvrtka Kulenovića : 'kultura putovanja tijela u tijelo putovanja' : završni diplomski rad / Azra Nezirić. - Sarajevo : [ A. Nezirić], 2017. - 63 lista ; 30 cm

Mentor Nina Alihodžić-Hadžialić. - Bibliografija: listovi 59-63 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) književna iterologija b) žanr c) teorija književnosti d) književne studije e) završni diplomski radovi

82.09(043.2)
COBISS.BH-ID 9613849

1117
OBRENOVIĆ, Sanja
        Kompjuterske igre kao oblik narativnog teksta : završni diplomski rad / Obrenović Sanja. - Sarajevo : [S. Obrenović], 2013. - 43 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Andrea Lešić Thomas. - Bibliografija: listovi 40-43 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) kompjuterske igre b) odnos kompjuterskih igara sa drugim pripovijednim oblicima c) narativna struktura d) narativni postupci e) prostor f) vrijeme g) likovi h) igrači i) naracija u kompjuterskim igrama j) završni diplomski radovi

82.08:004(043.2)
COBISS.BH-ID 7751449

1118
OSMANOVIĆ, Amela
        Uloga interneta u proučavanju književnosti u osnovnoj školi na primjeru pisaca srpskog romantizma : završni diplomski rad / Amela Osmanović ; Mentor Nenad Veličković. - Sarajevo : [A. Osmanović], 2014. - 111 listova ; 30 cm

Mentor Nenad Veličković. - Bibliografija: listovi 108-111; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) Srpska književnost - Romantizam b) završni diplomski radovi

821.163.41.09:7.035(043.2)
COBISS.BH-ID 8848409

1119
RAGUŽ, Marko
        Značaj putovanja u konstruiranju identiteta : na primjeru "Zlatnoga magarca" (Apulej), "U traganju za izgubljenim vremenom" (Marcel Proust) i "Šahrijarovog prstena" (Dževad Karahasan) : [završni diplomski rad] / Marko Raguž. - Sarajevo : [M. Raguž], 2010. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Edin Pobrić. - Bibliografija: listovi 43-44 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) identitet b) pripovijedanje c) vrijeme d) "Zlatni magarac" e) "U traganju za izgubljenim vremenom" f) "Šahrijarov prsten" g) književne studije h) završni diplomski radovi

821.09(043.2)
COBISS.BH-ID 7548697

1120
RUSTEMPAŠIĆ, Erma
        Metodički pristup književnoj epohi - realizam (u kontekstu svjetske, južnoslavenske i bosanskohercegovačke književnosti) : završni diplomski rad / Erma Rustempašić ; Muhidin Džanko. - Sarajevo : [E. Rustempašić], 2015. - 111 listova ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: listovi 109-111; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) završni diplomski radovi

82.02Real(043.2)
COBISS.BH-ID 8837145

1121
SALKETIĆ, Aida
        Likovi sofista u Aristofanovim komedijama : završni diplomski rad / Aida Salketić. - Sarajevo : [ A. Salketić], 2917. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Muhamed Dželilović. - Bibliografija: listovi 50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Komparativnu književnost i bibliotekrstvo
a) Aristofan b) starogrčka književnost c) književne studije d) završni diplomski radovi

821.124'02+821.14'02(043.2)
COBISS.BH-ID 9443097

1122
SEJDIĆ, Maida
        Narativni postupci u Jergovićevim pripovijetkama : završni diplomski rad / Maida Sejdić ; Mentor Enver Kazaz. - Sarajevo : [M. Sejdić], 2016. - 39 listova ; 30 cm

Mentor Enver Kazaz. - Bibliografija: listovi 37-38; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) Jergović, Miljenko - Stil - Književne studije b) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 M. Jergović(043.2)
COBISS.BH-ID 8852249

1123
SELETKOVIĆ, Ivana
        Motiv Don Juana u književnosti i u glazbi : završni diplomski rad / Ivana Seletković. - Sarajevo : [I. Seletković], 2010. - 43 lista ; 30 cm

Mentor Muhamed Dželilović. - Bibliografija: listovi 42-43 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo, studijska grupa: komparativna književnost
a) Don Žuan b) naracija c) naracija opere d) motiv e) donhuanizam f) muzika g) književne studije h) završni diplomski radovi

821.0(043.2)
COBISS.BH-ID 7546649

1124
SELIMOVIĆ, Ines
        Topos otoka i motiv putovanja u A. Hakslijevom 'Otoku' : završni diplomski rad / Ines Selimović. - Sarajevo : [ I. Selimović], 2017. - 62 lista ; 30 cm

Mentor Nina Alihodžić-Hadžialić. - Bibliografija: listovi 60-62 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) engleska književnost b) Aldous Huxley - roman 'Otok' c) književne studije d) završni diplomski radovi

821.111.09(043.2)
COBISS.BH-ID 9612313

1125
SKOPAK, Vahidijana
        Status lirske poezije u srednjim školama (metodički pristupi konkretnim djelima vezanim za plan i program u čitankama za gimnaziju) : [završni diplomski/master rad] / Vahidijana Skopak. - Sarajevo : [Vahidijana Skopak], 2015. - 98 listova ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: listovi 97-98; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) završni diplomski radovi

82.09.14(043.2)
COBISS.BH-ID 8592921

1126
SMAILBEGOVIĆ, Aida
        Identitet na margini : pitanje drugog u romanu "To godišnje doba u Haakkariju" : (završni diplomski rad) / kandidat Aida Smailebegović. - Sarajevo : [A. Smailbegović ], 2014. - 42 lista ; 30 cm

Mentor Edin Pobrić. - Bibliografija: listovi 40-41 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) identitet na margini b) pitanje drugog u romanu "To godišnje doba u Haakkariju" c) poetika romana d) književne studije e) završni diplomski radovi

821.0(043.2)
COBISS.BH-ID 8595993

1127
STEFANOVIĆ, Armin
        Vatra i smrt kao temeljne poetičke odrednice poezije Branka Miljkovića : završni diplomski rad / Armin Stefanović ; Mentor Alija Pirić. - Sarajevo : [A. Stefanović], 2015. - 54 lista ; 30 cm

Mentor Alija Pirić. - Bibliografija: listovi 53-54; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) Miljković, Branko (1934-1961) - Poetika - Književne studije b) završni diplomski radovi

821.163.41.09 B. Miljković(043.2)
COBISS.BH-ID 8848921

1128
ŠETA, Azra
        Carrollova Alisa u zemlji čudnih riječi i Lacanovo ogledalo : [završni diplomski rad] / Azra Šeta. - Sarajevo : [A. Šeta], 2013. - 58 listova ; 30 cm

Mentorica Andrea Lešić Thomas. - Bibliografija: listovi 57-58 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) Carroll, Lewis - "Alisa u Zemlji čudesa i iza zrcala" - Književne studije b) subjekt iskaza c) subjekt iskazivanja d) Alisa u u zemlji označitelja i označenog e) Alisa u zemlji indukcije i dedukcije f) Alisa u zemlji Vremena g) završni diplomski radovi

821.111.09 Carroll L.(043.2)
COBISS.BH-ID 7750937

1129
TUBIĆ, Maida
        Semiotika prostora u romanu i filmu " Ime ruže" : [završni diplomski rad] / Maida Tubić. - Sarajevo : [M. Tubić], 2012. - 57 listova ; 30 cm

Mentor Edin Pobrić. - Bibliografija: listovi 56-57 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) semiotika prostora b) roman "Ime ruže" c) film "Ime ruže" d) završni diplomski radovi

82.0(043.2)
COBISS.BH-ID 7550233

1130
VELAGIĆ, Alma
        Roman devetnaestog stoljeća i historija : Stendal "Crveno i crno" : završni diplomski rad / Velagić Amina. - Sarajevo : [Velagić A.], 2014. - 41 list ; 30 cm

Mentor Edin Pobrić. - Bibliografija: listovi 40-41 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) roman "Crveno i crno" b) književne studije c) završni diplomski radovi

821.133.1.09(043.2)
COBISS.BH-ID 9297689

1131
VILIĆ, Dina
        Negativna recepcija ženskih likova - Ane Karenjine, Nore Helmer i Eme Bovary - među učenicima trećeg razreda srednjih škola : završni diplomski rad / Dina Vilić. - Sarajevo : [D. Vilić], 2011. - 58 listova ; 30 cm

Mentorica Andrea Lešić-Thomas. - Bibliografija: listovi 55-57 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) Ana Karenjina b) Nora Helmer c) Ema Bovary d) feminizam e) kultura f) društvo g) društvena svijest h) završni diplomski radovi

821.0
141.72
COBISS.BH-ID 7579929


821 KNJIŽEVNOSTI NA POJEDINIM JEZICIMA.


1132
AHMETOVIĆ, Meliha
        Die Figur der Femme fatale : ein Vergleich der Dramen "Judith" von Friedrich Hebbel und "Lulu" von Frank Wedekind : Masterarbeit / vorgelegt von Meliha Ahmetović. - Sarajevo : [M. Ahmetović], 2012. - 102 lista ; 30 cm

Mentor Vahidin Preljević. - Bibliografija: listovi 98-102 ; bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Wedekind, Frank (1864-1918) - "Lulu" - Femme fatal - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) Hebbel, Christian Friedrich (1813-1863) - "Judith" - Femme fatal - Kritičke studije - Završni diplomski radovi c) žena u književnosti d) završni diplomski radovi

821.112.2.09 Wedekind F.(043.2)
821.112.2.09 Hebbel C. F.
COBISS.BH-ID 7714073

1133
BAJO, Jelena
        Modeliranje fantastičnog svijeta u romanima J.K. Rowling : [završni diplomski rad] / Jelena Bajo. - Sarajevo : [J. Bajo], 2011. - 45 listova ; 30 cm

Mentorica Andrea Lešić-Thomas. - Bibliografija: listovi 44-45 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo, studijska grupa komparativna književnost
a) Harry Potter b) Bahtinov hronotop c) fantastika d) retorika fantastičnog e) književne studije f) završni diplomski radovi

821.0(043.2)
COBISS.BH-ID 7549209

1134
BEĆIROVIĆ, Maida
        Izražavanje dobrih i lijepih želja u turskom jeziku : završni rad iz turskog jezika / kandidat Maida Bećirović. - Sarajevo : [M. Bećirović], 2013. - 51 list ; 30 cm

Mentor Sabina Bakšić. - Bibliografija: listovi 49-51 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) turski jezik b) pragmalingvistika c) pragmatika d) govorni činovi e) završni diplomski radovi

811.512.161'27(043.2)
COBISS.BH-ID 7775257

1135
BEGIĆ, Aida
        Shakespeare : A Pedagogical Survey and Its Socio-Cultural Dimensions = Šekspir : Pedagoški pregled i njegove društveno-kulturalne dimenzije : MA Thesis / kandidat Aida Begić. - Sarajevo : [A. Begić], 2015. - 51 list ; 30 cm

Podaci o kandidatu, mentoru i naslovu rada preuzeti s korice. - Mentor Shahab Yar Khan. - Bibliografija: listovi 49-51 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleska književnost b) završni diplomski radovi

821.111:37 Shakespeare W.(043.2)
COBISS.BH-ID 8600345

1136
BEŠIREVIĆ, Belma
        Poetika romana Agote Kristof : "Velika bilježnica", "Dokaz" i "Treća laž" : završni diplomski rad / Belma Beširević. - Sarajevo : [B. Beširević], 2016. - 76 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Edin Pobrić. - Bibliografija: listov 75-76 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) poetika romana b) Kristof Agota c) roman "Velika bilježnica" d) roman "Dokaz" e) roman "Treća laž" f) jezik g) stil h) likovi i) narativne figure j) završni diplomski radovi

821.511.141 .09(043.2)
COBISS.BH-ID 8895257

1137
BILČEVIĆ, Fatima
        Prevođenje epskih u dramske elemente na primjeru dramatizacije romana "Poljubac žene pauka" Manuela Puiga : završni diplomski rad / Fatima Bilčević. - Sarajevo : [F. Bilčević], 2016. - 90 listova ; 30 cm

Mentor Almir Bašović. - Bibliografija: listovi 79-82 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost
a) Puig, Manuel - "Poljubac žene pauka" - Književne studije b) pripovjedna tehnika c) govor d) radnja e) likovi f) žanrovske karakteristike g) dramatizacija h) završni diplomski radovi

821.134(7/8).09(043.2)
COBISS.BH-ID 8898841

1138
ČAJDIN, Jasmina
        Das exotische in der deutschsprachigen Literatur um 1900 : Masterarbeit / Studentin Jasmina Čajdin. - Sarajevo : [J. Čajdin], 2013. - 58 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Vahidin Preljević. - Bibliografija: listovi 54-58 ; bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemačka književnost - Egzotičnost - 20. stoljeće - Završni diplomski radovi b) egzotičnost u književnosti c) završni diplomski radovi

821.112.2.09"19"(043.2)
COBISS.BH-ID 7682841

1139
ČAJLAKOVIĆ Efendić, Nejla
        Problematiziranje tijela i identiteta u romanu "Tijelo i sedam priča" Hanif Kureishija : završni diplomski rad / Nejla Čajlaković Efendić. - Sarajevo : [L. Čajlaković Efendić], 2017. - 54 listova ; 30 cm

Mentor Edin Pobrić. - Bibliografija: listovi 51-54; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) "Tijelo i sedam priča" - Hanif Kureishi b) tijelo c) identitet d) engleska književnost e) književne studije f) završni diplomski radovi

821.111.09(043.2)
COBISS.BH-ID 9589785

1140
DEDIĆ, Dženeta
        Romani za djecu Irfana Horozovića : završni diplomski rad / Dženeta Dedić. - Sarajevo : [Dž. Dedić], 2017. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Edina Murtić. - Bibliografija: listovi 42-44; bibliografske bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) Bošnjačka književnost - Književne kritike - Završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09(043.2) I. Horozović
COBISS.BH-ID 9645081

1141
DOBRINIĆ, Dona
        Interferencije književnosti i likovne umjetnosti u njemačkom ekspresionizmu : završni diplomski rad / student Dona Dobrinić. - Sarajevo : [D. Dobrinić], 2010. - 45 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Vahidin Preljević. - Bibliografija: listovi 44-45 ; bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) književnost i likovna umjetnost b) njemački ekspresionizam c) završni diplomski radovi

821.112.2:7.036.7(430)(043.2)
7.036.7(430):821.112.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7714329

1142
GAVRIĆ, Aida
        Pitanje suvremenog nomadizma i kategorija hibridnog identiteta u djelima Dubravke Ugrešić i Irene Vrkljan : završni diplomski rad / Aida Gavrić. - Sarajevo : [A. Gavrić], 2010. - 41 list ; 30 cm

Mentorica Andrea Lešić-Thomas. - Bibliografija: listovi 40-41 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) Ugrešić, Dubravka (1949-) - Književne studije b) Vrkljan, Irena (1930-) - Književne studije c) nomad d) nomadizam e) hibrid f) hibridni identitet g) nacionalizam h) nacionalni identitet i) žensko pismo j) završni diplomski radovi

821.163.42.09
821.163.41.09
COBISS.BH-ID 7553049

1143
GRABČANOVIĆ, Merima
        Komplimenti u turskim dramama : završni diplomski rad / student Merima Grabčanović. - Sarajevo : [M. Grabčanović], 2013. - 37 listova ; 30 cm

Mentor Sabina Bakšić. - Bibliografija: listovi 32-34 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) turski jezik b) pragmalingvistika c) sociopragmatika d) govorni činovi e) strategije učtivosti f) završni diplomski radovi

811.512.161'27(043.2)
COBISS.BH-ID 7605529

1144
ISMIĆ, Nadina
        Etimološka, sintaksička i semantička analiza poslovica u njemačkom i bosanskom jeziku = Etymologische, syntaktische und semantische Analyse der Redewendungen in der deutschen und bosnischen Sprache : Masterarbeit / Kandidatin Nadina Ismić. - Sarajevo : [N. Ismić], 2013. - 88 listova ; 30 cm

Mentor Erminka Zilić. - Bibliografija: listovi 87-88. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemački jezik - Poslovice - Kontrastivna analiza - Završni diplomski radovi b) njemački jezik c) bosanski jezik d) poslovice e) kontrastivna analiza f) završni diplomski radovi

821.112.2-84:821.163.4(497.6)(043.2)
821.163.4(497.6)-84:821.112.2(043.2)
COBISS.BH-ID 7775001

1145
KALAJDŽIĆ, Anela
        Tijelo i trauma u romanu Tvrtka Kulenovića "Istorija bolesti" : [završni diplomski rad] / Anela Kalajdžić. - Sarajevo : [A. Kalajdžić], 2013. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Edin Pobrić. - Bibliografija: listovi 42-43 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) Kulenović, Tvrtko - Roman "Istorija bolesti" - Književne studije - Završni diplomski radovi

821.163.4(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7682073

1146
LUKOVIĆ, Draško
        "Braća Karamazovi" F. M. Dostojevskog: : odnos likova prema racionalizmu, duhovnosti i emocionalnosti ili romaneskni lik kao sižejna funkcija i saznajni tip : završni diplomski rad / Draško Luković. - Sarajevo : [D. Luković], 2011. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Muhamed Dželilović. - Bibliografija: listovi [56-57] ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič (1821-1881) - Roman "Braća Karamazovi" - Književne studije b) iskustvo c) estetsko iskustvo d) siže e) stapanje likova f) hronotop g) književni lik h) završni diplomski radovi

821.161.1.09(043.2)
COBISS.BH-ID 7551769

1147
MATIĆ, Vikica
        Die Humanisierung des Mythos im Roman 'Joseph und seine Brüder' von Thomas Mann : Masterarbeit / studentin Vikica Matić. - Sarajevo : [V. Matić], 2011. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Vahidin Preljević. - Bibliografija: listovi 53-54 ; bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Mann, Thomas (1875-1955) - "Joseph und seine Brüder" - Humanizacija mita - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) mit i književnost c) završni diplomski radovi

821.112.2.09 Mann T.(043.2)
821.112.2.09-343(043.2)
COBISS.BH-ID 7714841

1148
MEKIĆ, Andrea
        Estetika groteske u odabranim pripovijetkama Franza Kafke : završni diplomski rad / Andrea Mekić. - Sarajevo : [. Mekić], 2016. - 34 lista ; 30 cm

Mentor Edin Pobrić. - Bibliografija: listovi 33-34 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) groteska b) pripovijetke c) poetika modernizma d) Franz Kafka e) završni diplomski radovi

821.112.2.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8893977

1149
NEVESINJAC, Ivana
        Der Rassendiskurs in der deutschen Literatur in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und Anfangs des 19. Jahrhunderts : Masterarbeit / vorgelegt von Ivana Nevesinjac. - Sarajevo : [I. Nevesinjac], 2011. - 90 listova ; 30 cm

Mentor Vahidin Preljević. - Bibliografija: listovi 85-90 ; bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Njemačka književnost - Rasni diskurs - 18. do 19. stoljeće - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) rasizam u književnosti c) rasni pokreti

821.112.2.09"17/18":323.118(043.2)
323.118:821.112.2.09"17/18"(043.2)
COBISS.BH-ID 7715097

1150
ORMANOVIĆ, Nermin
        Oneobičavanje jezika u prozi Vitomira Lukića : završni diplomski rad / Nermin Ormanović. - Sarajevo : [N. Ormanović], 2013. - 58 listova ; 30 cm

Mentorica Marina Katnić-Bakaršić. - Bibliografija: listovi 53-57 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) Lukić, Vitomir - Jezik - Književne studije - Završni diplomski radovi

821.163.4 Lukić V.
COBISS.BH-ID 7761945

1151
PAŠIĆ, Vildana
        Satirične kolumne Save Skarića : [završni diplomski rad] / Vildana Pašić. - Sarajevo : [Vildana Pašić], 2014. - list ; 30 cm

Mentor Nenad Veličković. - Bibliografija: listovi 87-97; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) Skarić, Savo (1878-1909) - završni diplomski radovi b) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8587545

1152
PEJIĆ, Irina
        "Uliks" i jouissance : Lacanovski subjekt u djelu Jamesa Joycea : [završni diplomski rad] / Irina Pejić. - Sarajevo : [I. Pejić], 2013. - 49 listova ; 30 cm

Mentorica Nina Alihodžić-Hadžialić. - Bibliografija: listovi 48-49 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) Joyce, James - "Uliks" - Književne studije b) Lakanovski subjekt c) završni diplomski radovi

821.111.09 Joyce J.(043.2)
COBISS.BH-ID 7762201

1153
REKO, Lejla
        Funkcija rascjepa u romanima "Ka svjetioniku" i "Gđa Dalovej" Virdžinije Vulf : diplomski rad / Lejla Reko. - Sarajevo : [L. Reko], 2017. - 52 lista ; 30 cm

Mentor Almedina Čengić. - Bibliografija: listovi 49-50;bibliografske bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) Engleska književnost - Književne kritike - Završni diplomski radovi

821.111.09 Woolf V.
COBISS.BH-ID 9644825

1154
ŠABIĆ, Senahida
        Djetinjstvo u pripovijetkama Šukrije Pandže : završni diplomski rad / Senahida Šabić ; mentorica Edina Murtić. - Sarajevo : [Senahida Šabić], 2017. - 39 listova ; 30 cm

Mentorica Edina Murtić. - Bibliografija: listovi 38-39; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda Bosne Hercegovine
a) Pandžo, Šukrija (1910-1984) - Pripovjetke b) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6)-93(043.2) Pandžo Š.
COBISS.BH-ID 9477913

1155
ŠALDIĆ, Dženita
        Hronotop kao parametar društvene stvarnosti u Gogoljevim "Mrtvim dušama" : (završni diplomski rad) / kandidat Dženita Šaldić. - Sarajevo : [Dž. Šaldić ], 2014. - list ; 30 cm

Mentor Edin Pobrić. - Bibliografija: listovi 54; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
a) Gogol', Nikolaj Vasi'levič - "Mrtve duše" - Književne studije - Završni diplomski radovi

821.161.1.09(043.2)
COBISS.BH-ID 8601113


821.09 KNJIŽEVNOSTI NA POJEDINIM JEZICIMA (STUDIJE).


1156
ADEMOVIĆ, Hafiza
        Čehov i pitanje apsurda : završni diplomski rad / Hafiza Ademović. - Sarajevo : [H. Ademović], 2017. - 61 list : ilustr. ; 30 cm

Mentor Adijata Ibrišimović-Šabić. - Bibliografija: list 60; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Slavenske jezike i književnosti
a) završni diplomski radovi

821.161.1.09(043.2)
COBISS.BH-ID 9696793

1157
ALAJMOVIĆ, Enisa
        Destrukcija socijalnih i tradicionalnih vrjednosti carske Rusije u dramama: "Višnjik", "Galeb" i "Ujka Vanja" Antona Pavloviča Čehova : završni diplomski rad / Enisa Alajmović. - Sarajevo : [E. Alajmović], 2017. - 50 listova ; 30 cm

Mentor: Almedina Čengić. - Bibliografija: listovi 49-50; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) završni diplomski radovi

821.161.1.09-2(043.2)
COBISS.BH-ID 9694489

1158
ALIĆ, Nedim
        Rano pripovjedačko-romaneskno djelo Meše Selimovića : [završni diplomski rad] / kandidat Nedim Alić. - Sarajevo : [N. Alić], 2012. - 111 listova ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 107-110 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) Selimović, Meša (1910-1982) - Rane pripovijetke - Rani romani - Završni diplomski radovi b) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 Selimović M.(043.2)
COBISS.BH-ID 7546393

1159
AZEMI, Amra
        The Harlem Reinaissance and Langston Hughes' Contribution to the American Drama : Master's Thesis = Harlemska renesansa i doprinos Langstona Hughes-a američkoj drami / Amra Azemi. - Sarajevo : [Amra Azemi], 2016. - 58 listova ; 30 cm

Mentor Ifeta Čirić-Fazlija. - Bibliografija: listovi 55-58 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) američka drama b) harlemska renesansa c) završni diplomski radovi

821.111(73).09-2(043.2) Hughes L.
COBISS.BH-ID 8887833

1160
BAČANOVIĆ, Marko
        Fantastični realizam u pripovijeci "Portret" N. V. Gogolja : završni diplomski rad / student Marko Bačanović. - Sarajevo : [M. Bačanović], 2013. - 38 listova ; 30 cm

Mentor Andrea Lešić-Thomas. - Bibliografija: listovi 36-38 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za slavenske jezike i književnosti
a) Gogol', Nikolaj Vasil'evič (1809-1852) - "Portret" - Fantastični realizam - Završni diplomski radovi

821.161.1.09 Gogol' N.V.(043.2)
COBISS.BH-ID 7610393

1161
BAHIĆ, Mirza
        Aspects of Worldbuilding in the Works of H. P. Lovecraft = Aspekti izgradnje svjetova u djelima H. P. Lovercrafta : Master's Diploma Thesis / kandidat Mirza Bahić. - Sarajevo : [M. Bahić ], 2015. - 67 listova ; 30 cm

Mentor Andrea Lešić. - Bibliografija: listovi 62-67 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleska književnost b) završni diplomski radovi

821.111.09 Lovercraft H. P. (043.2)
COBISS.BH-ID 8590105

1162
BANDIĆ, Minela
        Tradicija gotičkog romana kod E. T. A. Hoffmanna = Die Tradition des Schauerromans bei E. T. A. Hoffmann : diplomski rad / Minela Bandić. - Sarajevo : [M. Bandić], 2017. - 58 listova ; 30 cm

Mentor Vahidin Preljević. - Bibliografija: listovi 57-58 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) gotički roman b) završni diplomski radovi

821.112.2.09(043.2) Hoffmann E. T. A.
COBISS.BH-ID 9657369

1163
BOTALIĆ, Melinda
        Pokret "prvi novi" u turskoj poeziji 20. stoljeća : Orhan Veli Kanìk, Oktay Rifat Horozcu i Melih Cevdet Anday : završni rad iz turske književnosti / student Melinda Botalić. - Sarajevo : [M. Botalić], 2012. - 80 listova ; 30 cm

Mentor Alena Ćatović. - Bibliografija: listovi 78-80 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) Kanìk, Orhan Veli (1914-1950) - Poezija - Završni diplomski radovi b) Horozcu, Oktay Rifat (1914-1988) - Poezija - Završni diplomski radovi c) Anday, Melih Cevdet (1915-2002) - Poezija - Završni diplomski radovi d) turska književnost e) književni pokreti, 20. st.

821.512.161.02(043.2)
COBISS.BH-ID 7570457

1164
BRKOVIĆ, Melika
        Shakespeare kao pisac izvan engleskog govornog područja : M. A. thesis / Student Melika Brković. - Sarajevo : [M. Brković], 2013. - 35 listova ; 30 cm

Naslov preuzet sa korica. - Mentor Shahab Yar Khan. - Bibliografija: listovi 34-35 ; bilješke uz tekst
a) Shakespeare, William (1564-1616) - Uticaji - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) prevođenje Shakespearea

821.111.09 Shakespeare W.(043.2)
COBISS.BH-ID 7776537

1165
BRULIĆ, Mirela
        Šekspirova drama kao savršeni i kao nesavršeni artifakt za filmsko stvaralaštvo 20. stoljeća : završni diplomski rad / Mirela Brulić. - Sarajevo : [M. Brulić], 2012. - 75 listova ; 30 cm

Mentor Shahab Yar Khan. - Bibliografija: listovi 70-75 ; bilješke uz tekst
a) Shakespeare, William (1564-1616) - Drama - Kritičke studije b) filmovana drama c) drama i film d) završni diplomski radovi

821.111.09 Shakespeare W.(043.2)
821.111.09-2:791(043.2)
COBISS.BH-ID 7589913

1166
BULJUBAŠIĆ, Mirela
        Poetički modeli u romanima Mirka Kovača : završni diplomski rad / Mirela Buljubašić. - Sarajevo : [Mirela Buljubašić], 2014. - 41 list ; 30 cm

Mentor Alija Pirić. - Bibliografija: listovi 40-41 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) poetika romana b) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09(043.2) Kovač M.
COBISS.BH-ID 9276185

1167
ČARDAKLIJA, Selma
        Motiv androginije kod Huge von Hofmannsthala i Thomasa Manna : završni diplomski rad / kandidat Selma Čardaklija. - Sarajevo : [S. Čardaklija], 2013. - 66 listova ; 30 cm

Upor. stv. nasl. na spor. nasl. str. - Mentor Vahidin Preljević. - Bibliografija: listovi 65-66 ; bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Hofmannsthal, Hugo, von (1874-1929) - Motiv androginije - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) Mann, Thomas (1875-1955) - Motiv androginije - Kritičke studije - Završni diplomski radovi c) mitologija u poeziji d) androginija u književnosti e) završni diplomski radovi

821.111(436).09 Hofmannsthal H.(043.2)
821.112.2.09 Mann T.(043.2)
COBISS.BH-ID 7693849

1168
ČENGIĆ, Jasmina
        Utjecaj orijentalno-islamske književne tradicije na književno djelo Safvet-bega Bašagića i Muse Ćazima Ćatića : završni diplomski rad / Jasmina Čengić. - Sarajevo : [Jasmina Čengić], 2017. - 36 listova ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 35-36 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) orijentalno-islamska književna tradicija b) bosanskohercegovačka književnost c) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09(043.2)
COBISS.BH-ID 9314329

1169
ČIRKIĆ, Zinajda
        Poetičke odlike Domanovićevih satira : završni diplomski rad / Zinajda Čirkić. - Sarajevo : [Z. Čirkić], 2013. - 52 lista ; 30 cm

Mentor Fatma Hasanbegović. - Bibliografija: list 49-51 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnost[i] naroda BiH
a) Domanović, Radoje (1873-1908) - Satire - Poetika - Završni diplomski radovi b) završni diplomski radovi

821.163.41.09 Domanović R.(043.2)
COBISS.BH-ID 7629849

1170
ČOPRA, Aida
        Neprilagođeni junak u italijanskom romanu prve polovine 20. stoljeća : završni diplomski rad / Aida Čopra. - Sarajevo : [A. Čopra], 2011. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Jasmin Džindo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) italijanski roman, 20. stoljeće b) završni diplomski radovi

821.131.1-31"19"(043.2)
COBISS.BH-ID 7647513

1171
ČORBO, Ervin
        Fashioning and re-fashioning of Shakespearean tragedy = Oblikovanje i ponovno oblikovanje u Shakespearovim tragedijama : Master thesis / Ervin Čorbo. - Sarajevo : [E. Čorbo], 2013. - 43 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Shahab Yar Khan. - Bibliografija: listovi 42-43 ; bilješke uz tekst
a) Shakespeare, William (1564-1616) - Tragedije - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) elizabetansko pozorište c) Globe

821.111.09-21 Shakespeare W.(043.2)
792(420)"14/15"
COBISS.BH-ID 7776281

1172
DINAR, Adna Čeho-
        Fenomen vječnosti u romanima "Vječnik" i "El-Hidrova knjiga" Nedžada Ibrišimovića : završni diplomski rad / Adna Čeho-Dinar ; Mentor. - Sarajevo : [Adna Čeho], 2015. - 52 lista ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 51-52; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 Ibrišimović N.(043.2)
COBISS.BH-ID 8814617

1173
FEJZIĆ, Irnisa
        Malignant and Benignant Nature : The Two Aspects of Elizabethan Society captured in Shakespearean Dramas = Maligna i benigna priroda : Dva aspekta elizabetanskog društva oslikanog u Shakespearovim dramama / Kandidat Irnisa Fejzić. - Sarajevo : [I. Fejzić], 2015. - 47 listova ; 30 cm

Mentor Shahab Yar Khan. - Bibliografija: listovi 46-47 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

821.111.09-2 Shakespeare W.(043.2)
COBISS.BH-ID 8610073

1174
FIJULJANIN, Seid
        Change of the civic matrix and Shakespeare : MA thesis / Seid Fijuljanin. - Sarajevo : [S. Fijuljanin], 2010. - 38 listova ; 30 cm

Mentor Shahab Yar Khan. - Bibliografija: listovi 37-38 ; bilješke uz tekst
a) Shakespeare, William (1564-1616) - "Othello" - "King Lear" - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) matrix c) makijavelizam

821.111.09 Shakespeare W.(043.2)
COBISS.BH-ID 7590937

1175
FRLJAK, Đejna
        Poetika egzistencijalizma u djelima Vladana Desnice "Proljeće Ivana Galeba", Ranka Marinkovića "Kiklop", Vitomira Lukića "Hodnici svjetloga praha" i "Album" : završni diplomski rad / Đejna Frljak. - Sarajevo : [Đ. Frljak], 2017. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Enver Kazaz. - Bibliografija: listovi 42-44; bibliografske bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) Hrvatska književnost - Književne kritike - Završni diplomski radovi

821.163.42.09(043.2)
821.163.4(497.6).09(043.2)
COBISS.BH-ID 9645849

1176
GOGIĆ, Aida
        Social history hidden in Shakespearean tragedy : final MSc thesis / Aida Gogić. - Sarajevo : [A. Gogić], 2011. - 31 list ; 30 cm

Mentor Shahab Yar Khan. - Bibliografija: list 31 ; bilješke uz tekst
a) Shakespeare, William (1564-1616) - Tragedije - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) elizabetanska društvena historija c) elizabetanska kulturna historija

821.111.09 Shakespeare W.(043.2)
COBISS.BH-ID 7591961

1177
GRCIĆ, Erna
        The implications of the carnivalesque and the grotesque in the representation of female body in Angela Carter's 'Nights at the circus' and Jeanette Winterson's 'Sexing the cherry' and 'Written on the body' = Implikacije karnevalesknih i grotesknih elemenata u predstavljanju ženskog tijela u romanima 'Nights at the circus' Angele Carter i 'Sexing the cherry' i 'Written on the body' Jeanette Winterson : master's thesis / candidate Erna Grcić. - Sarajevo : [E. Grcić], 2013. - 67 listova ; 30 cm

Mentor Srebren Dizdar. - Bibliografija: listovi 63-67 ; bilješke uz tekst
a) Winterson, Jeanette (1959-) - "Sexing the cherry" - "Written on the body" - Žensko tijelo - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) Carter, Angela (1940-1992) - "Nights at the circus" - Žensko tijelo - Kritičke studije - Završni diplomski radovi c) tjelesnost d) žensko tijelo u književnosti

821.111.09 Winterson J.(043.2)
821.111.09 Carter A.(043.2)
821.111.09:616-007.71(043.2)
COBISS.BH-ID 7710233

1178
HADŽIĆ, Merhida
        Djetinjstvo i dom u književnom djelu Branka Ćopića na primjerima : "Orlovi rano lete", "Magareće godine" i "Bašta sljezove boje" : završni diplomski rad / Merhida Hadžić. - Sarajevo : [Merhida Hadžić], 2014. - 54 lista ; 30 cm

Mentor Edina Murtić. - Bibliografija: list 54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) bosanskohercegovačka književnost b) književnost za djecu i omladinu c) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6)-93(043.2) Ćopić B.
COBISS.BH-ID 9275417

1179
HASTOR, Nedim
        Kulturalni interesi u putopisima Zuke Džumhura, Ćamila Sijarića i Alije Isakovića : završni diplomski rad / Nedim Hastor. - Sarajevo : [Nedim Hastor], 2016. - 44 lista ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 43-44 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) bosanskohercegovačka književnost b) putopisi c) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09(043.2)
COBISS.BH-ID 9251865

1180
HAVIĆ, Lejla
        Narration and literary transposition of history in the three novels by Jeanette Winterson: 'Oranges are not the only fruit', 'The passion' and 'The powerbook' : MA thesis / Lejla Havić. - Sarajevo : [L. Havić], 2011. - 83 lista ; 30 cm

Mentor Srebren Dizdar. - Bibliografija: listovi 79-83 ; bilješke uz tekst
a) Winterson, Jeanette (1959-) - Roman - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) pripovijedanje c) naracija d) prošlost u književnosti e) historiografska metafikcija

821.111.09 Winterson J.(043.2)
COBISS.BH-ID 7601433

1181
HERCO, Đenana
        Kulturološki narativ u prozi Dinka Šimunovića : završni diplomski rad / Đenana Herco. - Sarajevo : [Đenana Herco], 2014. - 61 list ; 30 cm

Mentor Enver Kazaz. - Bibliografija: listovi 60-61 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) kulturološki narativ b) proza c) završni diplomski radovi

821.163.42.09(043.2) Šimunović
COBISS.BH-ID 9285401

1182
HODŽIĆ, Aida
        Malrauxova "Azijska trilogija"-između angažmana i umjetnosti : (Les Conquerants, La voie royale, La condition humaine) : završni diplomski rad iz francuske književnosti / Aida Hodžić. - Sarajevo : [A. Hodžić], 2012. - 32 lista ; 30 cm

Mentor Vesna Kreho. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) francuska književnost, analiza b) završni diplomski radovi

821.133.1.09Malraux(043.2)
COBISS.BH-ID 7644953

1183
HODŽIĆ, Zurijeta
        Subjekt pamćenja i subjekt sjećanja u djelima Cirkus Columbia, Kad magle stanu, Smrt u muzeju moderne umjetnosti i Kao da me nema : [završni diplomski rad] / Zurijeta Hodžić. - Sarajevo : [Z. Hodžić], 2012. - 39 listova ; 30 cm

Mentor Enver Kazaz. - Bibliografija: listovi 38-39 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) Đikić, Ivica (1977-) - "Cirkus columbia" - Završni diplomski radovi b) Mlakić, Josip (1964-) - "Kad magle stanu" - Završni diplomski radovi c) Lazarevska, Alma (1957-) - "Smrt u muzeju moderne umjetnosti" - Završni diplomski radovi d) Drakulić, Slavenka (1949-) - "Kao da me nema" - Završni diplomski radovi e) Bosna i Hercegovina, rat 1992-1995 f) bosanska ratna proza g) kultura sjećanja h) kontekst pamćenja i) sjećanje na rat j) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09"1996/20"(043.2)
821.163.42.09"1996/20"(043.2)
COBISS.BH-ID 7548441

1184
HUKARA, Šejla
        Autobiografska naracija u romanima "Vrata od utrobe" i "Grad u zrcalu" Mirka Kovača : završni diplomski rad / Šejla Hukara. - Sarajevo : [Šejla Hukara], 2016. - 54 lista ; 30 cm

Mentor Alija Pirić. - Bibliografija: listovi 53-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) naracija b) završni diplomski radovi

821.163.4.09(043.2)
COBISS.BH-ID 9250841

1185
HUSEJNOVIĆ, Nina
        Teaching Shakespeare's drama in the secondary EFL classroom in Bosnia and Herzegovina = Podučavanje Shakespearove drame u okviru nastave engleskog kao stranog jezika u srednjim školama u Bosni i Hercegovini : master thesis / kandidat Nina Husejnović. - Sarajevo : [N. Husejnović ], 2016. - 56 listova ; 30 cm

Mentor Shahab Yar Khan. - Bibliografija: listovi 53-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

373.6:821.111-2(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8589849

1186
HUSIĆ, Sabrina
        Rodni diskursi u prozi Elfriede Jelinek : završni diplomski rad / kandidat Sabrina Husić. - Sarajevo : [S. Husić], 2014. - 71 list ; 30 cm

Mentor Vahidin Preljević. - Bibliografija: listovi 68-71; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) završni diplomski radovi

821.112.2(436).09(043.2)
COBISS.BH-ID 8664857

1187
HUSIKA, Esma
        The making of African American identity in selected novels by Ernest J. Gaines : MA thesis / Esma Husika. - Sarajevo : [E. Husika], 2012. - 48 listova ; 30 cm

Mentor Zvonimir Radeljković. - Bibliografija: listovi 45-48 ; bilješke uz tekst. - Sažetak na engleskom jez.
a) Gaines, Ernest James (1933-) - Roman - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) afroamerički roman c) afroamerički identitet d) Afroamerikanci

821.111(73).09 Gaines E. J.(043.2)
COBISS.BH-ID 7594265

1188
JONUZ, Mersiha
        Poetičke odlike odnosa usmeno - pisano u bošnjačkoj pripovijeci preporodnog perioda : (završni diplomski rad iz predmeta Poetike bošnjačke književnosti do 20. vijeka) / student Mersiha Jonuz. - Sarajevo : [M. Jonuz], 2013. - 91 list ; 30 cm

Mentor Fahrudin Rizvanbegović. - Bibliografija: list 86-91 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) bošnjačka pripovijetka 19-početka 20. st. b) bošnjačka usmena književnost c) citatnost leksičke građe d) završni diplomski radovi

821.163.4*3.09-32"18/19"::398](043.2)
821.163.4(497.6).09-32"18/19"::398](043.2)
COBISS.BH-ID 7629337

1189
JUNUZOVIĆ, Aida Redžić-
        Dramsko djelo Skendera Kulenovića : završni diplomski rad / Aida Redžić-Junuzović ; Mentor Sanjin Kodrić. - Sarajevo : [ Aida Redžić-Junuzović], 2016. - 82 lista ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 80-81; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti nraod Bosne i Hercegovine
a) Kulenović, Skender (1910-1978) - Djelo - Književne studije b) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 Kulenović S.(043.2)
COBISS.BH-ID 8819993

1190
JUSUFOVIĆ, Irma
        Iskustvo i trauma američkih Indijanaca u djelima "Ceremonija" Leslie Marmon Silko, "Tragovi" Louise Erdrich i "Priče američkih Indijanaca" Zitkale-Ša = Native American Experience and Trauma in Leslie Marmon Silko's "Ceremony", Louise Erdrich's "Tracks" and Zitkala-Ša's "American Indian Stories" : M. A. Thesis / kandidat Irma Jusufović. - Sarajevo : [I. Jusufović], 2014. - 94 lista ; 30 cm

Mentor Ksenija Kondali. - Bibliografija: listovi 90-94 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

821.111(73).09(043.2)
COBISS.BH-ID 8634137

1191
KADRIĆ, Alisa
        Sumatraizam kao poetičko razumijevanje svijeta u djelima Miloša Crnjanskog : [završni diplomski rad - master] / studentica Alisa Kadrić. - Sarajevo : [A. Kadrić], 2010. - 67 listova ; 30 cm

Mentor Alija Pirić. - Bibliografija: listovi 65-67 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) Crnjanski, Miloš (1893-1977) - Djelo - Sumatraizam - Završni diplomski radovi b) poetika sumatraizma c) završni diplomski radovi

821.163.41.09 Crnjanski M.(043.2)
COBISS.BH-ID 7547673

1192
KADRIĆ, Alma
        Metodički pristup Ziji Dizdareviću : završni diplomski rad / Alma Kadrić. - Sarajevo : [A. Kadrić], 2017. - 49 listova ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: list 49; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) Dizdarević, Zija (1916-1942) - Djelo b) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09(043.2)
COBISS.BH-ID 9637145

1193
KARAHASANOVIĆ, Ida
        Revisitation of the past : A comparative study of postmodernist concepts in selected novels by A. S. Byatt and Graham Swift : MA paper / Ida Karahasanović. - Sarajevo : [I. Karahasanović], 2011. - 76 listova ; 30 cm

Mentor Srebren Dizdar. - Bibliografija: listovi 73-76 ; bilješke uz tekst
a) Byatt, Anthonia Susan (1936-) - Roman - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) Swift, Graham (1949-) - Roman - Kritičke studije - Završni diplomski radovi c) engleski postmodernistički roman d) intertekstualnost e) prošlost u književnosti f) historiografska književnost g) završni diplomski radovi

821.111.09 Byatt A. S.(043.2)
821.111.09 Swift G.
COBISS.BH-ID 7601689

1194
KARAMEHIĆ, Jasna
        Postcolonial Shakespeare : a textual and contextual history = Postkolonijalni Shakesperae : poimanje teksta i konteksta : MA thesis / student Karamehić Jasna. - Sarajevo : [J. Karamehić], 2013. - 66 listova ; 30 cm

Mentor Shahab Yar Khan. - Bibliografija: listovi 63-66 ; bilješke uz tekst
a) Shakespeare, William (1564-1616) - Uticaji - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) engleska elizabetanska književnost c) postkolonijalni Shakespere

821.111.09 Shakespeare W.(043.2)
COBISS.BH-ID 7712025

1195
KEKIĆ, Šejla
        Ispovjedni diskurs u romanima Meše Selimovića "Derviš i smrt" i Ćamila Sijarića "Konak" : (završni diplomski rad) / Šejla Kekić. - Sarajevo : [Š. Kekić], 2012. - 74 lista ; 30 cm

Mentor Enes Duraković. - Bibliografija: listovi 72-74 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) Selimović, Meša (1910-1982) - "Derviš i smrt" - Ispovjedni diskurs - Završni diplomski radovi b) Sijarić, Ćamil (1913-1989) - "Konak" - Ispovjedni diskurs - Završni diplomski radovi c) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 Selimović M.(043.2)
821.163.4(497.6).09 Sijarić Ć.(043.2)
COBISS.BH-ID 7609881

1196
KIJAMET, Amra
        Putopisi Ćamila Sijarića : master rad / Amra Kijamet. - Sarajevo : [Amra Kijamet], 2014. - 65 listova ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: 64-65 listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) bosanskohercegovačka književnost b) putopisi c) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09(043.2) Sijarić Ć.
COBISS.BH-ID 9249305

1197
KISIĆ, Vedrana
        Postkolonijalno čitanje romana Abdurezaka Hifzi Bjelevca "Minka", "Ana Zolotti" i "Rene Logotetides" : završni diplomski rad / studentica Vedrana Kisić. - Sarajevo : [V. Kisić], 2013. - 61 list ; 30 cm

Mentor Fahrudin Rizvanbegović. - Bibliografija: list 61 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH i B/h/s jezik
a) Bjelevac, Hifzi Abdurezak (1886-1972) - "Minka" - "Ana Zolotti" - "Rene Logotetides" - Završni diplomski radovi b) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 Bjelevac A.H.(043.2)
COBISS.BH-ID 7580185

1198
KONJICIJA, Ida
        The Construction of Identity in Selected Fiction of Leslie Marmon Silko and Toni Morrison : MA Thesis = Stvaranje identiteta u odabranim djelima Leslie Marmon Silko i Toni Morrison : završni diplomski rad / kandidat Ida Konjicija. - Sarajevo : [Ida Konjicija], 2016. - 87 listova ; 30 cm

Mentor Ksenija Kondali. - Bibliografija: 78-86 listovi ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) konstruiranje identiteta b) završni diplomski radovi

821.111(73).09(043.2)
COBISS.BH-ID 9001241

1199
KOVO, Jasna
        Grad i povijest u romanima Grad u zrcalu M. Kovača i Milenijum u Beogradu V. Pištala : [završni diplomski rad] / Jasna Kovo. - Sarajevo : [J. Kovo], 2013. - 37 listova ; 30 cm

Mentor Enver Kazaz. - Bibliografija: listovi 36-37 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) heterotopija zrcala / ogledala b) Sarajevo - etička heterotopija Beograda c) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 Kovač M.(043.2)
821.163.4(497.6).09 Pištalo V.(043.2)
COBISS.BH-ID 7630617

1200
KURTOVIĆ, Mirela
        Simulakrum, reklama i virtualna realnost u romanu "Generation P" Viktora Peljevina : završni diplomski rad / Mirela Kurtović. - Sarajevo : [Mirela Kurtović], 2016. - 36 lista ; 30 cm

Mentor Adijata Ibrišimović-Šabić. - Bibliografija: list 36 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za slavenske jezike i književnosti
a) simulakrum b) ruska književnost c) završni diplomski radovi

821.161.1.09(043.2) Peljevin V.
COBISS.BH-ID 9252377

1201
LAGUMDŽIĆ, Elsada
        Paradigma društva u književnosti italijanskog neorealizma : završni diplomski rad / Elsada Lagumdžić. - Sarajevo : [E. Lagumdžić], 2013. - 64 lista ; 30 ccm

Jasmin Džindo. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) italijanska književnost, neorealizam b) završni diplomski radovi

821.131.1.09 Neoreal(043.2)
COBISS.BH-ID 7647257

1202
MAČKOVIĆ, Srebrenka
        Narrative structures and their relationship with the idea of time, history and memory in Ian McEwan's fiction: 'Atonement', 'The child in time' and 'Enduring love' : MA thesis / Srebrenka Mačković. - Sarajevo : [S. Mačković], 2011. - 97 listova ; 30 cm

Mentor Srebren Dizdar. - Bibliografija: listovi 93-97 ; bilješke uz tekst
a) McEwan, Ian (1948-) - Roman - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) engleski narativni roman c) narativne strukture d) prošlost u književnosti e) vrijeme u kniževnosti

821.111.09 McEwan I.(043.2)
COBISS.BH-ID 7602457

1203
MAHMUTOVIĆ, Almin
        Naratološka analiza likova u kratkoj priči Zakariyyâ Tâmira : završni diplomski rad / kandidat Almin Mahmutović. - Sarajevo : [A. Mahmutović], 2013. - 57 listova ; 30 cm

Mentor Munir Mujić. - Bibliografija: listovi 56-57 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) Tâmir, Zakariyyâ (1931-) - Arapska književnost - Kratka priča - Završni diplomski radovi

821.411.21.09-32(043.2)
COBISS.BH-ID 7772697

1204
MARAJ, Emina
        Model fantastične priče u "Vremenu čuda" Borislava Pekića i "Gubilištu" Mirka Kovača : završni diplomski rad / Emina Maraj. - Sarajevo : [Emina Maraj], 2014. - 47 listova ; 30 cm

Mentor Enver Kazaz. - Bibliografija: listovi 46-47 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) fantastično u književnosti b) završni diplomski radovi

821.163.4.09(043.2) Kovač M.
821.163.41.09(043.2) Pekić B.
COBISS.BH-ID 9285657

1205
MAŠIĆ, Madžida
        Elegija u divanskoj književnosti Bošnjaka : završni diplomski rad / kandidat Madžida Mašić. - Sarajevo : [M. Mašić], 2012. - 77 listova : ilustr. (faks.) ; 30 cm

Mentor Alena Ćatović. - Bibliografija: listovi 74-77 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) divanska književnost 16.-19. st. b) književne studije c) završni diplomski radovi

821.512.161(=163.4*3).09(043.2)
COBISS.BH-ID 7572505

1206
MEHIĆ, Azra
        Hronotop u realističkim romanima Nedžiba Mahfuza : završni diplomski rad / kandidatkinja Azra Mehić. - Sarajevo : [A. Mehić], 2013. - 73 lista ; 30 cm

Mentor Munir Mujić. - Bibliografija: listovi 67-70 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) Mahfûz, Nağîb (1911-2006) - Realistički romani - Hronotop - Završni diplomski radovi

821.411.21.09-31(043.2)
COBISS.BH-ID 7623449

1207
MEHMEDAGIĆ, Nermana
        Ženska strana svijeta u književnom djelu Borisava Stankovića : završni diplomski rad / studentica Nermana Mehmedagić. - Sarajevo : [N. Mehmedagić], 2010. - 66 listova ; 30 cm

Mentor Alija Pirić. - Bibliografija: listovi 64-66 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH i bos., hrv. i srp. jezik
a) Stanković, Borisav (1876-1927) - Djelo - Ženski likovi - Završni diplomski radovi b) ženska strana svijeta c) muška strana svijeta d) završni diplomski radovi

821.163.41.09 Stanković B .(043.2)
COBISS.BH-ID 7558425

1208
MENZILOVIĆ, Sabrina
        Topos sela i grada u književnim djelima hrvatskih realista : završni diplomski rad / Sabrina Menzilović. - Sarajevo : [Sabrina Menzilović], 2016. - 59 listova ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: listovi 58-59 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) hrvatska književnost b) realizam c) završni diplomski radovi

821.163.42.09(043.2)
COBISS.BH-ID 9276953

1209
MEŠANOVIĆ, Samra
        Rano književno djelo Meše Selimovića : master rad / Samra Mešanović. - Sarajevo : [Samra Mešanović], 2014. - 72 lista ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 71-72 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) bosanskohercegovačka književnost b) pripovijetke c) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09(043.2) Selimović M.
COBISS.BH-ID 9275673

1210
MILIČEVIĆ, Maša
        Proustov svijet čulnog : završni diplomski rad iz francuske književnosti / Maša Miličević. - Sarajevo : [M. Miličević], 2011. - 36 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Vesna Kreho. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) završni diplomski radovi

821.133.1.09 Proust
COBISS.BH-ID 7647001

1211
MILIŠIĆ, Šejla
        Poezija bošnjačke književne ljevice : završni diplomski rad / Šejla Milišić. - Sarajevo : [Š. Milišić], 2017. - 75 listova ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 73-75; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 9695257

1212
MUHAREMOVIĆ, Damir
        Islam u književnom i izvanknjiževnom djelu Osmana Nuri Hadžića : (završni diplomski rad) / Damir Muharemović. - Sarajevo : [D. Muharemović], 2012. - 144 lista ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 137-144 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH i bosanski, hrvatski, srpski jezik
a) Hadžić, Osman Nuri (1869-1937) - Islam - Završni diplomski radovi b) Bosna i Hercegovina, islam c) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 Hadžić O.N.:28](043.2)
28:821.163.4(497.6).09 Hadžić O.N.](043.2)
COBISS.BH-ID 7552537

1213
MUJANOVIĆ, Aida
        Shakespeare: adaptacije, prevodi i skraćene verzije za osnovnu i srednju školu : završni diplomski rad / Aida Mujanović. - Sarajevo : [A. Mujanović], 2012. - 74 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Shahab Yar Khan. - Bibliografija: listovi 51-56 ; bilješke uz tekst
a) Shakespeare, William (1564-1616) - Adaptacije - Prijevodi - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) adaptacije Shakespearea c) prijevodi Shakespearea

821.111.09 Shakespeare W.(043.2)
COBISS.BH-ID 7592217

1214
MUMINOVIĆ, Muhamed
        Rano pripovjedačko-romaneskno djelo Derviša Sušića : [završni diplomski rad] / Muhamed Muminović. - Sarajevo : [M. Muminović], 2013. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 49-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) Sušić, Derviš (1925-1990) - "Momče iz Vrgorca" - "Jabučani" - "Ja, Danilo" - Završni diplomski radovi b) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 Sušić D.(043.2)
COBISS.BH-ID 7630873

1215
MURATOVIĆ, Naida
        Postmodern perception of realism : a comparative approach to magic realism through novels of Carter, Joyce and Winterson : master thesis / student Naida Muratović. - Sarajevo : [N. Muratović], 2011. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Srebren Dizdar. - Bibliografija: listovi 53-55 ; bilješke uz tekst
a) Winterson, Jeanette (1959-) - Realizam - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) Carter, Angela (1940-1992) - Realizam - Kritičke studije - Završni diplomski radovi c) Joyce, James (1882-1941) - Realizam - Kritičke studije - Završni diplomski radovi d) postmoderna percepcija realizma e) engleska postmodernistička književnost

821.111.09 Winterson J.(043.2)
821.111.09 Carter A.(043.2)
821.111.09 Joyce J.(043.2)
COBISS.BH-ID 7711257

1216
NIKULIĆ, Enisa
        Historija i tradicija u romanima Ćamila Sijarića : [završni diplomski rad] / Enisa Nikulić. - Sarajevo : [E. Nikulić], 2013. - 56 listova ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 54-56 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) Sijarić, Ćamil (1913-1989) - Romani - Historija - Tradicija - Završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 Sijarić Ć.(043.2)
COBISS.BH-ID 7609369

1217
NJEGIĆ, Davor
        Extreme situations and experiences as the thematic framework in selected novels by Martin Amis : MA thesis / Davor Njegić. - Sarajevo : [D. Njegić], 2011. - 57 listova ; 30 cm

Mentor Srebren Dizdar. - Bibliografija: listovi 55-57 ; bilješke uz tekst
a) Amis, Martin (1949-) - Roman - Kritičke studije - Završni diplomski radovi

821.111.09 Amis M.(043.2)
COBISS.BH-ID 7602969

1218
OKOVIĆ, Adna
        The Representation of Children and Childhood in Selected Post-Civil War American Fiction : MA Thesis = Predstavljanje djece i djetinjstva u odabranoj američkoj prozi poslije Građanskog rata : završni diplomski rad / Adna Oković. - Sarajevo : [Adna Oković], 2016. - 98 listova ; 30 cm

Mentor Ksenija Kondali. - Bibliografija: listovi 81-96 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) američka književnost b) građanski rat c) završni diplomski radovi

821.111(73).09(043.2)
COBISS.BH-ID 8884249

1219
OMERAGIĆ, Merima
        Književnokritički i polemički rad Hasana Kikića : završni diplomski rad / Merima Omeragić. - Sarajevo : [Merima Omeragić], 2016. - 50 listova ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 49-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) bosanskohercegovačka književnost b) socijalna kritika između dva rata c) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09(043.2) Kikić H.
COBISS.BH-ID 9276441

1220
OMERAGIĆ, Merima
        Konstrukcija rodnog identiteta u romanima Kao da me nema Slavenke Drakulić, Crnac Tatjane Gromača i Muzej bezuvjetne predaje Dubravke Ugrešić : [završni] diplomski rad / Merima Omeragić. - Sarajevo : [M. Omeragić], 2011. - 61 list ; 30 cm

Mentor Enver Kazaz. - Bibliografija: listovi 57-61 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) Drakulić, Slavenka (1949-) - "Kao da me nema" - Rodni identitet - Završni diplomski radovi b) Gromača, Tatjana (1971-) - "Crnac" - Rodni identitet - Završni diplomski radovi c) Ugrešić, Dubravka (1949-) - "Muzej bezuvjetne predaje" - Rodni identitet - Završni diplomski radovi d) hrvatska književnost, feminilni tekst e) dekanoniziranje roda f) moć muškarca g) moć žene h) roman vitrina i) roman representation j) završni diplomski radovi

821.163.42.09"1996/201"(043.2)
COBISS.BH-ID 7551257

1221
OROZOVIĆ, Anja
        Die Funktion der bildenden Kunst im literarischen Werk E. T. A. Hoffmanns : masterarbeit = Funkcija likovne umjetnosti u književnom djelu E. T. A. Hoffmanna : završni diplomski rad / Anja Orozović. - Sarajevo : [Anja Orozović], 2016. - 67 listova ; 30 cm

Mentor Vahidin Preljević. - Bibliografija: listovi 66-67 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) njemačka književnost b) likovna umjetnost c) završni diplomski radovi

821.112.2.09:75(043.2) Hoffmann E.
COBISS.BH-ID 8893721

1222
OSMANČEVIĆ, Asja
        Funktion der Mythologie in Rainer Maria Rilkes Lyrik : Masterarbeit / Studentin Asja Osmančević. - Sarajevo : [A. Osmančević], 2011. - 79 listova ; 30 cm

Upor. stv. nasl. na koricama. - Mentor Vahidin Preljević. - Bibliografija: listovi 77-79 ; bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Rilke, Rainer Maria (1875-1926) - Poezija - Mitološki motivi - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) mitologija u poeziji c) mit u književnosti d) završni diplomski radovi

821.111(436).09 Rilke R. M.(043.2)
821.112.2(436).09-343(043.2)
COBISS.BH-ID 7693337

1223
OSMIĆ, Anes
        Tijelo kao književnoteorijski problem i funkcionalna preobrazba tijela u književnosti na primjeru Bisere Alikadić, Radmile Lazić i Daše Drndić : završni diplomski rad / Anes Osmić. - Sarajevo : [Anes Osmić], 2015. - list ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 72-75; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 Alikadić B.(043.2)
821.163.41.09 Lazić R.(043.2)
821.163.42.09 Drndić D.(043)
COBISS.BH-ID 8648217

1224
PALIĆ, Merima
        Gothic satirical novel "Northanger Abbey" by Jane Austen in comparison to gothic novels : završni diplomski rad / Palić Merima. - Sarajevo : [M. Palić], 2011. - 42 lista ; 30 cm

Mentor Shahab Yar Khan. - Bibliografija: list 42 ; bilješke uz tekst
a) Austen, Jane (1775-1817) - "Northanger Abbey" - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) gotski roman c) gotski satirični roman

821.111.09 Austen J.(043.2)
COBISS.BH-ID 7593241

1225
PAŠALIĆ, Berina
        Kompatibilnost motiva tragične ljubavi u baladi i drami, na primjerima tekstova "Romeo i Julija" i "Smrt Omera i Merime" : završni diplomski rad / Berina Pašalić. - Sarajevo : [B. Pašalić], 2017. - 43 lista ; 30 cm

Mentor Almedina Čengić. - Bibliografija: listovi 42-43; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) završni diplomski radovi

821.111-21.09(043.2)
821.163.4(497.6).09(043.2)
COBISS.BH-ID 9694745

1226
PAŠANOVIĆ, Niđara
        American postmodernist novel as historiographic metafiction: the selected fiction of Coover, Vonnegut and Reed : MA thesis / Niđara Pašanović. - Sarajevo : [N. Pašanović], 2011. - 81 list ; 30 cm

Mentor Sanja Šoštarić. - Bibliografija: listovi 79-81 ; bilješke uz tekst
a) Coover, Lowell Robert (1932-) - Roman - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) Vonnegut, Kurt, Jr. (1922-2007) - Roman - Kritičke studije - Završni diplomski radovi c) Reed, Ishmael Scott (1938-) - Roman - Kritičke studije - Završni diplomski radovi d) američki postmodernistički roman e) historiografska metafikcija

821.111(73).09-31(043.2)
COBISS.BH-ID 7595033

1227
PAŠOVIĆ, Maja
        William Blake and W. B. Yeats : divided image = William Blake i W. B. Yeats : podijeljena slika : magistarski rad / Maja Pašović. - Sarajevo : [M. Pašović], 2011. - 69, [10] listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Srebren Dizdar. - Bibliografija: listovi 64-69 ; bilješke uz tekst
a) Blake, William (1757-1827) - Poezija - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) Yeats, William Butler (1865-1939) - Poezija - Kritičke studije - Završni diplomski radovi c) engleska romantičarska poezija d) Yeats i misticizam

821.111.09 Blake w.(043.2)
821.111.09 Yeats W. B. (043.2)
COBISS.BH-ID 7603481

1228
PIRALIĆ, Majda
        Racial intermarriage in contemporary American novel = Međurasni brakovi u savremenom američkom romanu : M. A. paper / Majda Piralić. - Sarajevo : [M. Piralić], 2012. - 60 listova ; 30 cm

Mentor Zvonimir Radeljković. - Bibliografija: listovi 58-60 ; bilješke uz tekst
a) Gaines, Ernest James (1933-) - "A lesson before dying" - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) američki roman c) američki međurasni brakovi

821.111(73).09 Gaines E. J.(043.2)
821.111(73).09-31(043.2)
COBISS.BH-ID 7594777

1229
POBRIĆ, Ajla
        Das Afrika-Bild in den Werken "Der Fall Franza" von Ingeborg Bachmann und "Munzinger Pascha" von Alex Capus = Slika Afrike u djelima "Der Fall Franza" Ingeborg Bachmann i "Munzinger Pascha" Alexa Capusa : završni diplomski rad / Ajla Pobrić. - Sarajevo : [Ajla Pobrić], 2016. - 112 listova ; 30 cm

Mentor Ljubinka Petrović-Ziemer. - Bibliografija: listovi 109-112 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) njemačka književnost b) orijentalizam c) završni diplomski radovi

821.112.2.09(043.2) Bachmann I.
821.112.2.09(043.2) Capus A.
COBISS.BH-ID 8894745

1230
POLČIĆ, Tea
        Elementi poetike postmodernizma u romanima Istorija bolesti i Jesenja violina Tvrtka Kulenovića : - završni diplomski rad - / Tea Polčić. - Sarajevo : [T. Polčić], 2011. - 77 listova ; 30 cm

Mentor Enes Duraković. - Bibliografija: listovi 70-74 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) Kulenović, Tvrtko (1935-) - Postmodernizam - "Istorija bolesti" - "Jesenja violina" - Završni diplomski radovi b) poetika postmodernizma c) poetika svjedočenja d) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 Kulenović T.(043.2)
COBISS.BH-ID 7609625

1231
PRELJEVIĆ, Dženana
        Shakespeare kao savremenik popularnoj kulturi dvadesetog vijeka : završni diplomski rad / kandidat Dženana Preljević. - Sarajevo : [Dž. Preljević ], 2015. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Shahab Yar Khan. - Bibliografija: listovi 48-53 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

821.111.09 Shakespeare W.(043.2)
COBISS.BH-ID 8597785

1232
PRLJA, Huanita
        That one moment when life changes forever : once history, memory and science conspire in fiction of Ian McEwan = Jedan trenutak kada se život zauvijek promijeni : kada se historija, sjećanje i nauka urote u djelima Iana McEwana : master's thesis / candidate Huanita Prlja. - Sarajevo : [H. Prlja], 2013. - 65 listova ; 30 cm

Mentor Srebren Dizdar. - Bibliografija: listovi 60-65 ; bilješke uz tekst
a) McEwan, Ian (1948-) - Roman - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) bos c) sjećanje u književnosti

821.111.09 McEwan I.(043.2)
COBISS.BH-ID 7711769

1233
RAMIĆ, Samir
        The concept of "The Secular Temple of England" in the Elizabethan drama = Koncept "sekularnog hrama Engleske" u elizabetanskoj drami : diploma work / kandidat Samir Ramić. - Sarajevo : [S. Ramić ], 2014. - 42 lista ; 30 cm

Mentor Shahab Yar Khan. - Bibliografija: listovi 40-42 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

821.111.09-2(043.2)
COBISS.BH-ID 8605209

1234
REBIHIĆ, Nehrudin
        Figura "novih vremena" i povijesnih raskršća u bošnjačkoj književnosti preporodnog doba (postkolonijalno i imagološko čitanje) : [završni diplomski rad] / kandidat Nehrudin Rebihić. - Sarajevo : [N. Rebihić], 2011. - 126 listova ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 121-125 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Rezime. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) bošnjačka književnost preporodnog doba b) poetika sinkretizma c) poetika nativizma d) poetika kulture e) prožimanje kultura f) Završni diplomski radovi

821.163.43*.09"187/191"(043.2)
821.163.4(497.6).09"187/191"(043.2)
COBISS.BH-ID 7579673

1235
SADIKOVIĆ-Grabovac, Dunja
        Poetički aspekti pripovjedačkog djela Zilhada Ključanina : [završni diplomski rad] / Dunja Sadiković-Grabovac. - Sarajevo : [D. Sadiković-Grabovac], 2012. - 118 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 113-118 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) Ključanin, Zilhad (1960-) - Romani - Pripovijetke - Poetika - Završni diplomski radovi b) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 Ključanin Z.(043.2)
COBISS.BH-ID 7631129

1236
SALIHOVIĆ, Aida
        A Bakhtian Reading of Three Virginia Woolf's Novels : Dialogism in "To the Lighthouse", "Mrs. Dalloway" and "Orlando" : Final Diploma Paper = Čitanje Virginie Woolf kroz prizmu Bakhtinovih teorija : dijalogizam u romanima "Ka svetioniku", "Gospođa Dalloway" i "Orlando" : završni diplomski rad / Aida Salihović. - Sarajevo : [Aida Salihović], 2016. - 68 listova ; 30 cm

Mentor Srebren Dizdar. - Bibliografija: listovi 66-68 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) engleska književnost b) dijalogizam c) završni diplomski radovi

821.111.09-3(043.2) Woolf V.
COBISS.BH-ID 8888089

1237
SALKETIĆ, Jasna
        Literarni i psihološki aspekti u romanima o dječijim družinama : završni diplomski rad / Jasna Salketić. - Sarajevo : [Jasna Salketić], 2014. - 61 list ; 30 cm

Mentor Edina Murtić. - Bibliografija: listovi 60-61 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) bosanskohercegovačka dječija književnost b) psihološki aspekt c) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6)-93(043.2)
COBISS.BH-ID 9285913

1238
SIPOVIĆ, Izeta
        Sukob pojedinca i vlasti u romanima "Derviš i smrt" Meše Selimovića i "Prokleta avlija" Ive Andrića : završni diplomski rad / Izeta Sipović. - Sarajevo : [I. Sipović], 2017. - 40 listova ; 30 cm

Mentor Sead Šemsović. - Bibliografija: listovi 39-40; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09(043.2)
COBISS.BH-ID 9637401

1239
SMAJLOVIĆ, Ikbal
        Književno djelo Derviša Imamovića : završni diplomski rad / Ikbal Smajlović ; Mentor Sanjin Kodrić. - Zenica : [Ikbal Smajlović], 2016. - 108 listova ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: list 81. ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) Imamović, Derviš (1913-1994) b) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 Imamović D.(043.2)
COBISS.BH-ID 8822041

1240
SMJEČANIN, Lejla
        La dialectique du héros dans le théâtre cornélien : završni diplomski rad iz francuske književnosti / Lejla Smječanin. - Sarajevo : [L. Smječanin], 2011. - 39 listova ; 30 cm

Mentor Vesna Kreho. - Bibliografija. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za romanistiku
a) francusko pozorište, analiza b) završni diplomski radovi

821.133.1-2.09(043.2)
COBISS.BH-ID 7646745

1241
SOFTIĆ, Nudžejma
        Poetika i politika roda u bošnjačkoj pripovjednoj književnosti od kraja 19. do sredine 20. stoljeća : [završni diplomski rad] / kandidatkinja Nudžejma Softić. - Sarajevo : [N. Softić], 2011. - 105 listova ; 30 cm

Mentor Sanjin Kodrić. - Bibliografija: listovi 101-105 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) bošnjačka pripovjedna književnost, kraj 19. do sredine 20. st. b) bošnjačka pripovijetka, kraj 19. do sredine 20. st. c) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09"186/1950"(043.2)
COBISS.BH-ID 7549465

1242
SOKOLOVIĆ, Mirnes
        Postmoderni i politički angažman u romanima Danila Kiša, Mirka Kovača, Borislava Pekića i Vitomila Zupana : (završni diplomski rad) / Mirnes Sokolović. - Sarajevo : [M. Sokolović], 2010. - 54 lista ; 30 cm

Mentor Enver Kazaz. - Bibliografija: listovi 53-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) jugoslavenska epoha šezdesetih-osamdesetih godina 20. st. b) jugoslavenska književnost 20-21. st. c) povijesnopoetički modeli d) moć knjige

821.163.3/.6.09"195/197"(043.2)
COBISS.BH-ID 7555865

1243
SUŠA, Dženina
        Intertekstualni aspekti kur'anskog teksta u romanu Derviš i smrt Meše Selimovića : [završni diplomski rad - master] / studentica Dženina Suša. - Sarajevo : [Dž. Suša], 2011. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Fahrudin Rizvanbegović. - Bibliografija: list 53 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) Selimović, Meša (1910-1982) - "Derviš i smrt" - Kur'anski tekst - Završni diplomski radovi b) Završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09 Selimović M.(043.2)
COBISS.BH-ID 7546905

1244
ŠEHIĆ, Merisa
        Fantastika kao bijeg od patrijarhata u djelu Žene bez muškaraca autorice Šâhrnûš Pârsîpûr : završni diplomski rad / studentica Merisa Šehić. - Sarajevo : [M. Šehić], 2013. - 38 listova ; 30 cm

Mentor Namir Karahalilović. - Bibliografija: listovi 36-38 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju, Katedra za perzijski jezik i književnost
a) Pârsîpûr, Šâhrnûš (1946-) - "Žene bez muškaraca" - Fantastični elementi - Završni diplomski radovi

821.222.1.09-31(043.2)
COBISS.BH-ID 7604761

1245
TEŠIĆ, Dejan
        Iluzija i istina "Blijede vatre" Vladimira Nabokova : završni diplomski rad / Dejan Tešić. - Sarajevo : [Dejan Tešić], 2016. - 86 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Adijata Ibrišimović-Šabić. - Bibliografija: list 86 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za slavenske jezike i književnosti
a) ruska književnost b) iluzija u književnosti c) istina u književnosti d) završni diplomski radovi

821.161.1.09(043.2) Nabokov V.
COBISS.BH-ID 9252121

1246
TOLIĆ, Kristina
        Odnos fantastičnog i realnog u romanu "Majstor i Margarita" Mihaila Bulgakova : završni diplomski rad / Kristina Tolić. - Sarajevo : [Kristina Tolić], 2014. - 52 lista ; 30 cm

Mentor Andrea Lešić-Thomas. - Bibliografija: list 52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za slavenske jezike i književnosti
a) fantastično u romanu b) realno u romanu c) završni diplomski radovi

821.161.1.09(043.2) Bulgakov M.
COBISS.BH-ID 9251609

1247
USTAVDIĆ, Edina
        Rodna perspektiva u romanima Ljubav, Iskender i Crno Mlijeko spisateljice Elif Şafak : završni diplomski rad / studentica Edina Ustavdić. - Sarajevo : [E. Ustavdić], 2013. - 65 listova ; 30 cm

Mentorica Alena Ćatović. - Bibliografija: listovi 64-65 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za orijentalnu filologiju
a) Şafak, Elif (1971-) - "Ljubav" - "Iskender" - "Crno mlijeko" - Rodna perspektiva - Završni diplomski radovi

821.512.161.09-31(043.2)
COBISS.BH-ID 7600153

1248
UZUNALIĆ, Amina
        Elementi bajke u djelu "Priče iz davnina" Ivane Brlić-Mažuranić : završni diplomski rad / Amina Uzunalić. - Sarajevo : [A. Uzunalić], 2017. - 51 list ; 30 cm

Mentor Edina Murtić. - Bibliografija: listovi 49-51. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) bajka b) hrvatska književnost

821.163.42.-32.09
COBISS.BH-ID 9471001

1249
VELIĆ, Havka Ahmetović-
        Položaj žene u časopisu "Đulistan" : završni diplomski rad / Havka Ahmetović-Velić. - Sarajevo : [H. Ahmetović-Velić], 2017. - 42 lista ; 30 cm

Mentor Sead Šemsović. - Bibliografija: list 42; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za književnosti naroda BiH
a) završni diplomski radovi

821.163.4(497.6).09(043.2)
COBISS.BH-ID 9628441

1250
VRCA, Azra
        Othello the other : a 20th century post-modernist and post-historicist approach = Drugačiji Othello : postmodernistički i posthistorijski osvrt 20. stoljeća : final diploma paper / candidate Azra Vrca. - Sarajevo : [A. Vrca], 2013. - 48 listova ; 30 cm

Naslov preuzet sa korica. - Mentor Shahab Yar Khan. - Bibliografija: listovi 47-48 ; bilješke uz tekst
a) Shakespeare, William (1564-1616) - "Othello" - Postmodernistički osvrt - Kritičke studije - Završni diplomski radovi b) ekranizacija Otela

821.111.09 Shakespeare W.(043.2)
COBISS.BH-ID 7712281

1251
ZAHIROVIĆ, Zerina
        Ispisivanje traume u djelima "Milosrđe" Toni Morrison, "Ratnica" Maxine Hong Kingston i "Priče američkih Indijanaca" Zitkale-Ša = The Inscription of Trauma in Toni Morrison's "A Mercy", Maxine Hong Kingston's "The Woman Warrior" and Zitkala-Sa's "American Indian Stories" : MA Thesis / kandidat Zerina Zahirović. - Sarajevo : [Z. Zahirović], 2014. - 91 list ; 30 cm

Mentor Ksenija Kondali. - Bibliografija: listovi 87-91 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
a) završni diplomski radovi

821.111(73).09(043.2)
COBISS.BH-ID 8631833

1252
ZORANIĆ, Lejla
        Die Inszenierung des toten Körpers bei Arthur Schnitzler : Masterarbeit / vorgelegt von Lejla Zoranić. - Sarajevo : [L. Zoranić], 2010. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Vahidin Preljević. - Bibliografija: listovi 52-53. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku
a) Schnitzler, Arthur (1862-1931) - Mrtva tijela - Završni diplomski radovi b) završni diplomski radovi

821.112.2(436).09 Schnitzler A.(043.2)
COBISS.BH-ID 7692057

1253
ZORNIC, Amela
        Shakespeare from a non Western perspective : oriental, cabalistic and other mystical influences on Shakespeare : MA thesis / Amela Zornic. - Sarajevo : [A. Zornic], 2011. - 80 listova ; 30 cm

Mentor Shahab Yar Khan. - Bibliografija: listovi 78-80 ; bilješke uz tekst
a) Shakespeare, William (1564-1616) - Uticaji - Kritičke studije - Završni diplomski radovi

821.111.09 Shakespeare W.(043.2)
COBISS.BH-ID 7592729

1254
ZUKAN, Selma
        Status lirske poezije u čitankama od 5. do 9. razreda osnovne škole : [završni diplomski rad] / Selma Zukan. - Sarajevo : [Selma Zukan], 2015. - 125 listova ; 30 cm

Mentor Muhidin Džanko. - Bibliografija: listovi 120-122; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za Književnosti naroda Bosne i Hercegovine
a) završni diplomski radovi

82.09-14(043.2)
COBISS.BH-ID 8592409


9 GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJA. HISTORIJA.


1255
ALIAGIĆ, Kanita
        Sefardska žena na Balkanu - sociološki pristup : [završni diplomski rad] / Kanita Aliagić. - Sarajevo : [K. Aliagić], 2011. - 67 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Vladimir Premec. - Bibliografija: listovi 66-67 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek sociologija
a) sefardska žena b) religija c) kuhinja d) muzika e) tradicija odijevanja f) Balkan g) sociološki aspekt h) završni diplomski radovi

930.85-055.2(=134.28)(497)(043.2)
130.2-055.2(=134.28)(497)(043.2)
COBISS.BH-ID 7603225

1256
BRIGIĆ, Dženan
        Istočni dio Donje Panonije u protohistoriji i klasičnom periodu : (diplomski rad) / Dženan Brigić. - Sarajevo : [Dž. Brigić], 2014. - 177 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Salmedin Mesihović. - Bibliografija: listovi 167-174 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) arheološka istraživanja b) Istočna Panonija c) bosanska Panonija d) protohistorija e) završni diplomski radovi

902.2(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8675353

1257
DRMAČ, Marjan
        Župa Lepenica : (master - diplomski rad) / Marjan Drmač. - Sarajevo : [M. Drmač], 2012. - 54 lista ; 30 cm

Mentor Pejo Ćošković. - Bibliografija: listovi 49-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) Lepenica (Kiseljak) c) srednjovjekovni gradovi d) historija e) srednji vijek f) završni diplomski radovi

904(497.6)"04/14(043.2)
COBISS.BH-ID 7588633

1258
HADŽIHASANOVIĆ, Jesenko
        Pokretni arheološki predmeti s lokaliteta Aquae S --- koji se čuvaju u Muzeju Sarajeva : (završni diplomski rad - master rad) / Jesenko Hadžihasanović. - Sarajevo : [J. Hadžihasanović ], 2013. - 435 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Adnan Busuladžić. - Bibliografija: listovi 22-28 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za arheologiju
a) arheološka iskopavanja b) keramika c) Ilidža d) Aquae S... e) završni diplomski radovi

902.01(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8668697

1259
HURIĆ, Sabrija
        Antička naselja u istočnoj Bosni : završni diplomski (magistarski) rad / Sabrija Hurić. - Sarajevo : [S. Hurić], 2012. - 104 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Salmedin Mesihović. - Bibliografija: listovi 101-104 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Istočna Bosna b) antička naselja c) arheološka istraživanja d) završni diplomski radovi

904:711.45(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7573017

1260
ISAKOVIĆ, Sejfudin
        Svjedoci u poveljama Körmendskog arhiva : (završni diplomski rad) / Sejfudin Isaković. - Sarajevo : [S. Isaković], 2012. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Pejo Ćošković. - Bibliografija: listovi 51-55 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) historija c) svjedoci d) bosanske povelje e) arhivska građa f) završni diplomski radovi

930.2(497.6)"04/14"(093.2)(043.2)
COBISS.BH-ID 7587865

1261
KRIŽANOVIĆ, Tijana
        Geneza indoevropskog pitanja u arheologiji : multidisciplinarni pristup : magistarski rad / Tijana Križanović. - Sarajevo : [T. Križanović], 2015. - 82 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Predrag Novaković. - Bibliografija: listovi 78-82 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za arheologiju
a) Indoevropljani b) arheologija c) završni diplomski radovi

903(4)(043.2)
COBISS.BH-ID 8685081

1262
MARIĆ, Almir
        Gornja Neretva u prethistorijsko i antičko doba : završni diplomski (magistarski) rad / Almir Marić. - Sarajevo : [A. Marić], 2012. - 127 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Adnan Busuladžić. - Bibliografija: listovi 115-126 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) Neretva c) arheološka nalazišta d) prahistorija e) završni diplomski radovi

903/904(497.6)(282.042 Neretva)(043.2)
COBISS.BH-ID 7576345

1263
MEHIĆ, Nedim
        Mezeji : završni diplomski (magistarski) rad / Nedim Mehić. - Sarajevo : [N. Mehić], 2015. - 132 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Salmedin Mesihović. - Bibliografija: listovi 124- 130 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Mezeji b) Iliri c) antika d) Bosna i Hercegovina e) završni diplomski radovi

903(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 8684569

1264
SEMIĆ, Narcisa
        Historiografija o stećcima : (završni diplomski rad) / Narcisa Semić. - Sarajevo : [N. Semić], 2012. - 65 listova ; 30 cm

[Mentor Dubravko Lovrenović]. - Bibliografija: listovi 56-65 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) historiografija b) stećci c) nadgrobni spomenici d) završni diplomski radovi

930.1:726.825(043.2)
COBISS.BH-ID 7586841

1265
ŠAČIĆ, Amra
        Antički epigrafski spomenici Istočne Hercegovine : završni diplomski (magistarski) rad / Amra Šačić. - Sarajevo : [A. Šačić], 2011. - 207 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Salmedin Mesihović. - Bibliografija: listovi 201-206 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) arheološka nalazišta b) antički epigrafski spomenici c) Istočna Hercegovina d) završni diplomski radovi

904(497.6)(043.2)
902.2(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 7570969

1266
TERZIĆ, Samra
        Stratigrafski i hronološki odnos kasnog neolita i eneolita u Bosni i Hercegovini : (završni diplomski rad) / Samra Terzić. - Sarajevo : [S. Terzić], 2015. - 107 listova, XIV str. s tablama : ilustr. ; 30 cm

Mentor Slaviša Perić. - Bibliografija: listovi 93-100 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za arheologiju
a) neolit b) eneolit c) arheološka istraživanja d) Bosna i Hercegovina e) završni diplomski radovi

903(497.6)"634/636"(043.2)
COBISS.BH-ID 8685337

1267
VEJZAGIĆ, Sabina
        Primjena nedestruktivnih metoda u arheološkom istraživanju : (završni diplomski rad) / Sabina Vejzagić. - Sarajevo : [S. Vejzagić], 2014. - 93 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Adnan Kaljanac. - Bibliografija: listovi 84-88 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za arheologiju
a) nedestruktivne metode b) arheološka istraživanja c) završni diplomski radovi

902.3(043.2)
COBISS.BH-ID 8673049


929 BIOGRAFSKE I SRODNE STUDIJE.


1268
ALAJBEGOVIĆ, Selvedina
        Pedagoški rad poslanika Muhammeda a.s. : završni diplomski rad / Selvedina Alajbegović. - Sarajevo : [S. Alajbegović], 2015. - 96 listova ; 30 cm

Mentor Snježana Šušnjara. - Bibliografija: listovi 95.96 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Muhammed, Poslanik (570-632) - Život i djelo b) završni diplomski radovi

929 Muhammad(043.2)
COBISS.BH-ID 8707353

1269
BALJEVIĆ, Eldin
        Vlasteoska porodica Nikolići : [završni diplomski rad] / Eldin Baljević. - Sarajevo : [E. Baljević], 2012. - 63 lista : ilustr. ; 30 cm

Nasl. preuzet sa korica. - Mentor Dubravko Lovrenović. - Bibliografija: listovi 60-63 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Nikolić (porodica) b) Bosna i Hercegovina c) srednji vijek d) vlastela e) završni diplomski radovi

929.52 NIK(043.2)
COBISS.BH-ID 7585305

1270
BAŠIĆ, Merima
        Krčki knezovi Frankapani do kraja 16. stoljeća : uz osvrt na područje Velike Kladuše) : (završni diplomski rad) / Merima Bašić. - Sarajevo : [M. Bašić], 2015. - 45 listova ; 30 cm

Mentor Esad Kurtović. - Bibliografija: listovi 42-45 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Frankapani (porodica) b) historija c) Bosna i Hercegovina d) 16. st. e) završni diplomski radovi

929.52FRA(043.2)
94(497.6)"15"(043.2)
COBISS.BH-ID 8683289

1271
MOSTIĆ, Merjem
        Problem odgoja u djelima Fethullaha Gülena i Eriha Froma : završni master rad / Merjem Mostić. - Sarajevo : [M. Mostić], 2013. - 80 listova ; 31 cm

Mentor Mujo Slatina. - Bibliografija: listovi 79-80 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
a) Gülen, Fethullah (1941-) - Odgoj - Završni diplomski radovi b) Fromm, Erich (1900-1980) - Odgoj - Završni diplomski radovi

929:37 Gülen F.
929:37 Fromm E.
COBISS.BH-ID 7785497

1272
SULEJMANAGIĆ, Amer
        Grb Pavlovića : (završni diplomski rad) / Amer Sulejmanagić. - Sarajevo : [A. Sulejmanagić], 2011. - 55 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Dubravko Lovrenović. - Bibliografija: listovi 49-55 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Pavlović (porodica) - Grbovi b) heraldika c) završni diplomski radovi

926.64'4:929.737 PAV(043.2)
COBISS.BH-ID 7570201


93/94 HISTORIJA.


1273
ABDIBEGOVIĆ, Esma
        Ženska narodna kultura u Bosni i Hercegovini u XIX stoljeću u "GZM" i važećim udžbenicima historije : (završni diplomski rad) / Esma Abdibegović. - Sarajevo : [E. Abdibegović], 2012. - 47 listova ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 42-47 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Evropa b) kulturna historija c) društveni položaj d) žene e) 19. st. f) završni diplomski radovi

930.85(497.6)"18"(043.2)
39-055.2(497.6)"18"(043.2)
COBISS.BH-ID 7582489

1274
AVDIĆ, Darijo
        Povijest Hrvata u djelu Nade Klaić : diplomski rad / Darijo Avdić. - Sarajevo : [D. Avdić], 2017. - 92 lista ; 30 cm

Mentor Esad Kurtović. - Bibliografija: listovi 91-92 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Klaić, Nada (1920-1988) b) historija c) Hrvatska d) završni diplomski radovi

94(497.5)(043.2)
COBISS.BH-ID 9600537

1275
ČALIJA, Emina
        Arheološka istraživanja u periodu Austro-Ugarske uprave na tlu današnje Bosne i Hercegovine : završni diplomski rad / Emina Čalija. - Sarajevo : [E. Čalija], 2017. - 78 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Adnan Kaljanac. - Komentor Aiša Softić. - Bibliografija: listovi 71-78 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za arheologiju
a) arheološka istraživanja b) Bosna i Hercegovina c) Austro-Ugarska d) 1878-1918 e) završni diplomski radovi

902.3(497.6)"1878/1918"(043.2)
COBISS.BH-ID 9664281

1276
DARDAGAN, Amer
        Bosna i Bugarska u srednjem vijeku : (master - diplomski rad) / Amer Dardagan. - Sarajevo : [A. Dardagan], 2011. - 71 list : ilustr. ; 30 cm

Mentor Dubravko Lovrenović. - Bibliografija; listovi 64-69 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) Bugarska c) historija d) srednji vijek e) završni diplomski radovi

94(497.6:497.2)"04/14"(043.2)
COBISS.BH-ID 7567129

1277
DAUTOVIĆ, Dženan
        Historiografija o srednjovjekovnoj Bosni : (1945-2012) : (završni diplomski-master rad) / Dženan Dautović. - Sarajevo : [Dž. Dautović], 2013. - 132 lista ; 31 cm

Mentor Pejo Ćošković. - Bibliografija: listovi 91-125 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) srednjovjekovna Bosna c) historiografija d) 1945-2012 e) završni diplomski radovi

930.1(497.6)"1945/2012"(043.2)
COBISS.BH-ID 7630105

1278
DEDIĆ, Enes
        Konavoski rat : (završni diplomski-master rad) / Enes Dedić. - Sarajevo : [E. Dedić], 2013. - 84 lista ; 31 cm

Mentor Esad Kurtović. - Bibliografija: listovi 77-83 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) Dubrovačka Republika c) Konavli d) 15. st. e) historija f) završni diplomski radovi

94(497.6:497.5)"14"(043.2)
COBISS.BH-ID 7630361

1279
DURAKOVIĆ, Aida
        Crna Gora i Bosna i Hercegovina 1875-1878. godine : (završni diplomski rad) / Aida Duraković. - Sarajevo : [A. Duraković], 2013. - 45 listova ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 41-45 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) Crna Gora c) historija d) 1875-1878 e) završni diplomski radovi

94(497.6:497.16)"1875/1878"(043.2)
COBISS.BH-ID 7597593

1280
DŽUNUZOVIĆ, Armin
        Položaj Muslimana u Bosni i Hercegovini tokom ustanka 1941. godine : završni (master) rad / Armin Džunuzović. - Sarajevo : [A. Džunuzović], 2017. - 54 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 46-53 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Abstract. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) historija b) Bosna i Hercegovina c) Muslimani d) Drugi svjetski rat e) 1941 f) završni diplomski radovi

94(497.6=163.4*3)"1941"(043.2)
COBISS.BH-ID 9598489

1281
ĐULOVIĆ, Amar
        Odnosi Tvrtka Kontromanića i Lazara Hrebeljanovića : (završni diplomski rad) / Amar Đulović. - Sarajevo : [A. Đulović], 2016. - 79 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Esad Kurtović. - Bibliografija: listovi 72-79 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Tvrtko I Kotromanić, bosanski kralj (1338-1391) b) Hrebeljanović, Lazar, srpski knez (1329-1389) c) Bosansko kraljevstvo d) Bosna i Hercegovina e) historija f) 14. st. g) završni diplomski radovi

94(497.6)"13"(043.2)
COBISS.BH-ID 8840217

1282
GALIJAŠEVIĆ, Šeila
        Zapadna Hercegovina : (1945-1966) : (završni diplomski rad) / Šeila Galijašević. - Sarajevo : [Š. Galijašević], 2012. - 69 listova ; 30 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 66-67 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Zapadna Hercegovina b) historija c) 1945-1966 d) završni diplomski radovi

94(497.6 Hercegovina)"1945/1966"(043.2)
COBISS.BH-ID 7589401

1283
GANIJUN, Džejlan
        Donja Neretva u antičko doba : završni diplomski (magistarski) rad / Džejlan Ganijun. - Sarajevo : [Dž. Ganijun], 2016. - 128 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Salmedin Mesihović. - Bibliografija: listovi 120-128 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) prahistorija b) antika c) Iliri d) Donja Neretva e) završni diplomski radovi

903/904(497.6)(282.044 Neretva)(043.2)
COBISS.BH-ID 8888345

1284
HARČEVIĆ, Dijana
        Bosna i Hercegovina, zemlja i narod prema evropskoj putopisnoj literaturi i objavljenim konzularnim izvještajima od polovine 19. stoljeća do 1878. godine : (završni diplomski rad) / Dijana Harčević. - Sarajevo : [D. Harčević], 2011. - 83 lista ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 81-83 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) historija c) konzulati d) putopisi e) 19. st. f) završni diplomski radovi

94(497.6)"18"(043.2)
COBISS.BH-ID 7565081

1285
HERIĆ, Dijana
        Istočno pitanje od Bečkog do Berlinskog kongresa : (1815-1878) : (završni diplomski rad) / Dijana Herić. - Sarajevo : [D. Herić], 2016. - 65 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Zijad Šehić. - Bibliografija: listovi 62-65 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Evropa b) historija c) Istočno pitanje d) Bečki kongres e) Berlinski kongres f) 1815-1878 g) završni diplomski radovi

94(4)"1815/1878"(043.2)
COBISS.BH-ID 8842009

1286
HUSIČIĆ, Suada
        Analiza austrougarskog perioda u udžbenicima historije BiH : (1990-2012) : završni diplomski rad / Suada Husičić. - Sarajevo : [S. Husičić], 2013. - 44 lista ; 31 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 41-43 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) Austro-Ugarska c) udžbenici historije d) 1990-2012 e) završni diplomski radovi

930(497.6)"1990/2012"(043.2)
COBISS.BH-ID 7632665

1287
HUSIĆ, Halima
        Identitet Hercegovine u 19. stoljeću : (završni diplomski rad) / Halima Husić. - Sarajevo : [H. Husić], 2014. - 57 listova ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 56-57 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) historija b) Hercegovina c) 19. st. d) završni diplomski radovi

94(497.6)"18"(043.2)
COBISS.BH-ID 8670489

1288
IBRAHIMPAŠIĆ, Jasna
        Područje Bihaća od 1992. do 1995. godine : (završni diplomski rad) / Jasna Ibrahimpašić. - Sarajevo : [J. Ibrahimpašić], 2016. - 107 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Zijad Šehić. - Bibliografija: listovi 94-100 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) historija b) rat c) agresija d) Bosna i Hercegovina e) Bihać f) 1992-1995 g) završni diplomski radovi

94(497.6 Bihać)"1992/1995"(043.2)
COBISS.BH-ID 8887577

1289
KADRIĆ, Merjem
        Žene u Starom Egiptu : završni diplomski rad / Merjem Kadrić. - Sarajevo : [M. Kadrić], 2016. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Salmedin Mesihović. - Bibliografija: listovi 51-53 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) historija b) žene c) Egipat d) stari vijek e) završni diplomski radovi

94-055.2(32)(043.2)
COBISS.BH-ID 9002009

1290
KORMAN, Selma
        Kulturno-obrazovne institucije na području Zvorničkog sandžaka u 16. stoljeću : (završni diplomski rad) / Selma Korman. - Sarajevo : [S. Korman], 2016. - 83 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Enes Pelidija. - Bibliografija: listovi 80-83 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) kulturna historija b) Bosna i Hercegovina c) kulturno-obrazovne institucije d) Zvornički sandžak e) 16. st. f) završni diplomski radovi

930.85(497.6)"15"(043.2)
COBISS.BH-ID 8843289

1291
KUGIĆ, Lorens
        Agrarni odnosi u Bosni i Hercegovini od Saferske naredbe do 1914. godine : (završni diplomski - master rad) / Lorens Kugić. - Sarajevo : [L. Kugić], 2017. - 98 listova ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 94-98 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) historija b) agrarni odnosi c) Saferska naredba d) Uredbu o čiflucima e) Bosna i Hercegovina f) 1859-1914 g) završni diplomski radovi

94(497.6)"1859/1914"(043.2)
330.342.13(497.6)"1859/1914"(043.2)
COBISS.BH-ID 9479193

1292
KUKAVICA, Naida
        Pokreti otpora u Evropi u toku Drugog svjetskog rata : (završni diplomski rad) / Naida Kukavica. - Sarajevo : [N. Kukavica], 2015. - 53 lista ; 30 cm

Mentor Zijad Šehić. - Bibliografija: listovi 51-53 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) historija b) pokreti otpora c) Evropa d) Drugi svjetski rat e) završni diplomski radovi

94(4)"1939/1945"(043.2)
COBISS.BH-ID 8681241

1293
LASIĆ, Ajla
        Bosna i Hercegovina kao dio europskog Orijenta : 1878-1918 : (završni master rad) / Ajla Lasić. - Sarajevo : [A. Lasić], 2013. - 50 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 47-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) Austro-Ugarska c) 1878-1918 d) završni diplomski radovi

94(497.6)"1878/1918"(043.2)
COBISS.BH-ID 7633177

1294
LISICA, Anela
        Odnos dinastija Karađorđevića i Obrenovića u Srbiji u XIX stoljeću : (završni diplomski rad) / Anela Lisica. - Sarajevo : [A. Lisica], 2016. - 73 lista ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 70-72 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Karađorđević (porodica) - Historija - Srbija, 19. st. - Završni diplomski radovi b) Obrenović (porodica) - Historija - Srbija, 19. st. - Završni diplomski radovi

94(497.11)"18"(043.2)
929.52KAR(043.2)
929.52OBR(043.2)
COBISS.BH-ID 8883737

1295
MAHINIĆ, Senja
        Odnos crkve i države za vrijeme bana Stjepana II Kontromanića : (1322-1353) : (master - diplomski rad) / Senja Mahinić. - Sarajevo : [S. Mahinić], 2014. - 54 lista ; 30 cm

Mentor Dubravko Lovrenović. - Bibliografija: listovi 49-54 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Kotromanić, Stjepan, bosanski ban II (1292-1353) b) Bosansko kraljevstvo c) Bosanska biskupija d) Crkva bosanska e) 1322-1353 f) završni diplomski radovi

94(497.6)"1322/1353"(043.2)
COBISS.BH-ID 8670233

1296
MAHMUTOVIĆ, Maksud
        Pljevlja od Berlinskog kongresa do Prvog svjetskog rata : (završni diplomski-master rad) / Maksud Mahmutović. - Sarajevo : [M. Mahmutović], 2014. - 78 listova ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 73-77 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) historija b) Berlinski kongres c) Prvi svjetski rat d) Pljevlja e) Crna Gora f) 1878-1914 g) završni diplomski radovi

94(497.16 Pljevlja)"1878/1914"(043.2)
COBISS.BH-ID 8670745

1297
MASLO, Azra
        Društvene i političke prilike u Hercegovini od 1966. do 1971. godine : završni diplomski rad / Azra Maslo. - Sarajevo : [A. Maslo], 2017. - 73 lista : tabele ; 30 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 71-73 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, [Odsjek za historiju]
a) historija b) društvene prilike c) političke prilike d) Hercegovina e) 1966-1971 f) završni diplomski radovi

94(497.6)"1966/1971"(043.2)
COBISS.BH-ID 9660441

1298
MAŠIĆ, Emina
        Odnos Bošnjaka prema caru Francu Josefu : (završni diplomski rad) / Emina Mašić. - Sarajevo : [E. Mašić], 2016. - 69 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Zijad Šehić. - Bibliografija: listovi 66-69 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Franz, Josef I, austrijski car (1830-1916) b) historija c) Bosna i Hercegovina d) 1878-1918 e) završni diplomski radovi

94(497.6)"1914/1918"(043.2)
COBISS.BH-ID 8688921

1299
MAŠIĆ, Ena
        Materijalna kultura Japoda i njihov utjecaj u regiji : (završni diplomski rad) / Ena Mašić. - Sarajevo : [E. Mašić], 2017. - 104 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Adnan Kaljanac. - Bibliografija: listovi 95-101 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za arheologiju
a) Japodi b) prahistorija c) Balkan d) završni diplomski radovi

94(398)(043.2)
COBISS.BH-ID 9602329

1300
MEHANOVIĆ, Hamza Dino
        Muslimani Balkana, Istočno pitanje i Berlinski kongres : (završni diplomski rad) / Hamza Dino Mehanović. - Sarajevo : [H. D. Mehanović], 2013. - 85 listova ; 31 cm

Mentor Zijad Šehić. - Bibliografija: listovi 81-85 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Balkan b) Istočno pitanje c) Berlinski kongres d) muslimani e) historija f) 19. st. g) završni diplomski radovi

94(497=163.4*3)"18"(043.2)
COBISS.BH-ID 7633945

1301
MENZILOVIĆ, Vernes
        Nacionalne politike u Bosni i Hercegovini za vrijeme balkanskih ratova : (master rad) / Vernes Menzilović. - Sarajevo : [V. Menzilović], 2015. - 64 lista ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 60-64 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) historija b) nacionalne politike c) Prvi balkanski rat d) Drugi balkanski rat e) Bosna i Hercegovina f) završni diplomski radovi

94(497.6)"1912/1913"(043.2)
COBISS.BH-ID 8682009

1302
MUJIČIĆ, Merima
        Municipium domavia et malvesiatium : završni diplomski (magistarski rad) rad / Merima Mujičić. - Sarajevo : [M. Mujičić], 2017. - 96 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Salmedin Mesihović. - Bibliografija: listovi 89-96 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Srednje Podrinje b) Balkan c) arheološka istraživanja d) završni diplomski radovi

902.2(497)(043.2)
COBISS.BH-ID 9372441

1303
MURIĆ, Emina
        Krajišnici između regionalne, zemaljske, imperijalne lojalnosti i austrijskih pretenzija na Bosnu : (od Dubičkog rata do 1878. godine) : (završni diplomski rad) / Emina Murić. - Sarajevo : [E, Murić], 2015. - 80 listova ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 77-80 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) historija b) Bosna i Hercegovina c) 1791-1878 d) završni diplomski radovi

94(497.6)"1791/1878"(043.2)
COBISS.BH-ID 8682777

1304
MURIĆ, Nedžad
        Kulturno-historijski spomenici Rožaja i njegove okoline iz osmanskog perioda : (završni diplomski rad - master rad) / Nedžad Murić. - Sarajevo : [N. Murić ], 2014. - 85 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Enes Pelidija. - Bibliografija: listovi 79-85 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) kulturna historija b) Crna Gora c) Rožaje d) Osmansko Carstvo e) 15.-19. st. f) završni diplomski radovi

930.85(497.16)"14/18"(043.2)
COBISS.BH-ID 8669465

1305
MUŠTOVIĆ, Halid
        Bitka na Kosovu 1389. godine : (završni diplomski rad) / Halid Muštović. - Sarajevo : [H. Muštović], 2017. - 68 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Esad Kurtović. - Bibliografija: listovi 64-68 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Kosovska bitka 1389 b) završni diplomski radovi

94(497.11)"1389"(043.2)
COBISS.BH-ID 9477145

1306
NOVALIĆ, Nedžad
        Bošnjačka percepcija Osmanskog Carstva : (1899-1914) : (završni diplomski/master rad) / Nedžad Novalić. - Sarajevo : [N. Novalić], 2013. - 64 lista ; 31 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 61-64 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) Osmansko Carstvo c) historiografija d) 1899-1914 e) završni diplomski radovi

930.1(497.6)"1899/1914"(043.2)
COBISS.BH-ID 7632153

1307
PECO, Almir
        Dubrovačke kolonije u srednjovjekovnoj Bosni : završni diplomski (master) rad / Almir Peco. - Sarajevo : [A. Peco], 2017. - 52 lista : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Emir O. Filipović. - Bibliografija: listovi 48-52 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) historija b) Bosna i Hercegovina c) Dubrovačka Republika d) Dubrovnik e) kolonije f) srednji vijek g) završni diplomski radovi

94(497.6)"04/14"(043.2)
COBISS.BH-ID 9361689

1308
PORČA, Emir
        Maglaj i okolina od Karlovačkog mira do austrougarske okupacije : 1699-1878 : (završni diplomski rad) / Emir Porča. - Sarajevo : [E. Porča], 2013. - 82 lista : ilustr. ; 31 cm

Mentor Enes Pelidija. - Bibliografija: listovi 77-82 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) Maglaj c) historija d) 1699-1878 e) završni diplomski radovi

94(497.6 Maglaj)"1699/1878"(043.2)
COBISS.BH-ID 7782169

1309
PROHA, Dino
        Bosna u djelu Kraljevstvo Slavena Mavra Orbinija : završni diplomski rad / Dino Proha. - Sarajevo : [D. Proha], 2017. - 50 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Esad Kurtović. - Bibliografija: listovi 46-50 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Orbini, Mavro - Kraljevstvo Slovena b) historija c) Bosna i Hercegovina d) srednji vijek e) završni diplomski radovi

94(497.6)"04/14"(043.2)
COBISS.BH-ID 9601049

1310
RADUŠIĆ, Minela
        Banja Luka u XVIII stoljeću : (završni diplomski rad) / Minela Radušić. - Sarajevo : [M. Radušić], 2016. - 112 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Enes Pelidija. - Bibliografija: listovi 105-112 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) historija b) Bosna i Hercegovina c) Banja Luka d) 18. st. e) završni diplomski radovi

94(497.6 Banja Luka)"17"(043.2)
COBISS.BH-ID 8842777

1311
RAMULJ, Mensur
        Katolici u hercegovačkom ustanku : 1875-1878 : (završni diplomski rad) / Mensur Ramulj. - Sarajevo : [M. Ramulj], 2013. - 92 lista ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 88-92 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) katolici c) hercegovački ustanak d) historija e) 1875-1878 f) završni diplomski radovi

94(497.6 Hercegovina)"1875/1878"(043.2)
272(497.6=163.42)"1875/1878"(043.2)
COBISS.BH-ID 7596569

1312
REDŽIĆ, Aida
        Žena muslimanka u bosanskohercegovačkom društvu za vrijeme austro-ugarske uprave sa posebnim osvrtom na pisanje lista Bošnjak : (završni diplomski rad) / Aida Redžić. - Sarajevo : [A. Redžić], 2014. - 67 listova ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 64-67 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) žene b) muslimani c) Austro-Ugarska d) Bošnjak (časopis) e) završni diplomski radovi

94(497.6)"187/1918"(043.2)
COBISS.BH-ID 8671513

1313
REDŽIĆ, Amel
        Tršćanske krize kroz bosansko - hercegovačku štampu : (završni diplomski rad) / Amel Redžić. - Sarajevo : [A. Redžić], 2016. - 83 lista : ilustr. ; 30 cm

Mentor Husnija Kamberović. - Bibliografija: listovi 82-83 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Jugoslavija b) historija c) Tršćanska kriza d) bosansko-hercegovačka štampa e) 1945-1954 f) završni diplomski radovi

94(497.1)"1945/1954"(043.2)
COBISS.BH-ID 8886553

1314
SEDIĆ, Nedim
        Samuilovo carstvo : završni diplomski rad / Nedim Sedić. - Sarajevo : [N. Sedić], 2017. - 68 listova ; 30 cm

Mentor Esad Kurtović. - Bibliografija: listovi 61-68 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Samuilovo carstvo b) 10.-11. st. c) završni diplomski radovi

94(497)"09/10"(043.2)
COBISS.BH-ID 9148185

1315
SILAJDŽIĆ, Tarik
        Rimske ciglane na području Bosne i Hercegovine : završni diplomski rad / Tarik Silajdžić. - Sarajevo : [T. Silajdžić], 2017. - 125 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Adnan Busuladžić. - Bibliografija: listovi 100-114 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) ciglarska proizvodnja b) rimske ciglane c) Bosna i Hercegovina d) završni diplomski radovi

904(497.6)(043.2)
COBISS.BH-ID 9147417

1316
SULTIĆ, Irma
        Položaj katoličkog stanovništva u Bosanskom sandžaku u XVII stoljeću : (završni diplomski rad) / Irma Sultić. - Sarajevo : [I. Sultić], 2013. - 62 lista ; 30 cm

Mentor Enes Pelidija. - Bibliografija: listovi 58-62 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) Osmansko Carstvo c) historija d) katolici e) 17. st. f) završni diplomski radovi

94(497.6=163.42)"16"(043.2)
COBISS.BH-ID 7598873

1317
ŠARAC, Aleksandar
        Okupacija Bosne i Hercegovine 1878. godine u svjetlu bečkog lista "Neue Freie Presse" : (master - diplomski rad) / Aleksandar Šarac. - Sarajevo : [A. Šarac], 2011. - 67 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Zijad Šehić. - Bibliografija: listovi 66-67 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) Austro-Ugarska c) okupacija d) historija e) Neue Freie Presse f) 1878 g) završni diplomski radovi

94(497.6)"1878"(043.2)
COBISS.BH-ID 7565849

1318
ŠEHOVIĆ, Moamer
        Sarajevo u antičko doba : završni diplomski (magistarski) rad / Moamer Šehović. - Sarajevo : [M. Šehović], 2015. - 229 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Salmedin Mesihović. - Bibliografija: listovi 215-227 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, [Odsjek za historiju]
a) arheološka istraživanja b) antika c) Sarajevo d) završni diplomski radovi

904(497.6 Sarajevo)(043.2)
COBISS.BH-ID 8684057

1319
TADIĆ, Slaven
        Područje današnje Bosne od polovine V. do X. stoljeća : (završni diplomski rad) / Slaven Tadić. - Sarajevo : [S. Tadić], 2013. - 61 list ; 31 cm

Mentor Pejo Ćošković. - Bibliografija: listovi 55-61 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) historija c) 5.-10. st. d) završni diplomski radovi

94(497.6)"04/09"(043.2)
COBISS.BH-ID 7781913

1320
TESKEREDŽIĆ, Irfan
        Sasi u srednjovjekovnoj Bosni : (završni diplomski rad) / Irfan Teskeredžić. - Sarajevo : [I. Teskeredžić], 2016. - 55 listova ; 30 cm

Mentor Dubravko Lovrenović. - Bibliografija: listovi 43-55 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Sasi b) germanska plemena c) srednjovjekovna Bosna d) historija e) završni diplomski radovi

94(497.6)"04/14"(043.2)
COBISS.BH-ID 8687897

1321
VAJZOVIĆ, Dina
        Rezultati arheoloških iskopavanja na lokalitetu Đelilovac u Turbetu kod Travnika : završni diplomski - master rad / Dina Vajzović. - Sarajevo : [D. Vajzović], 2015. - 92 lista, 75 listova s tablama : ilustr. ; 30 cm

Mentor Adnan Busuladžić. - Bibliografija: listovi 72-79 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univ. u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju, Katedra za arheologiju
a) arheološka iskopavanja b) arheološka istraživanja c) Đelilovac d) Travnik e) završni diplomski radovi

902.2(497.6 Travnik)(043.2)
COBISS.BH-ID 8683801

1322
VEISPAHIĆ, Amra
        Položaj pravoslavnog stanovništva u Bosni i Hercegovini nakon Hattihumajuna 1856. godine : (završni diplomski rad) / Amra Veispahić. - Sarajevo : [A. Veispahić], 2012. - 90 listova ; 30 cm

Mentor Edin Radušić. - Bibliografija: listovi 84-89 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Bosna i Hercegovina b) pravoslavno stanovništvo c) historija d) 1856 e) završni diplomski radovi

94(497.6)"1856"(043.2)
271.2(497.6)"1856"(043.2)
COBISS.BH-ID 7578137

1323
VELETOVAC, Edin
        [Provincija Dalmacija u petom stoljeću]
        Provincija Dalmacija u V. stoljeću : završni diplomski (magistarski) rad / Edin Veletovac. - Sarajevo : [E. Veletovac], 2013. - 175 listova : ilustr. ; 31 cm

Mentor Salmedin Mesihović. - Bibliografija: listovi 160-172 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Summary. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
a) Balkan b) provincija Dalmacija c) historija d) 05. st. e) završni diplomski radovi

94(497)"04"(043.2)
COBISS.BH-ID 7634457

1324
ZVIRKIĆ, Almira
        Die deutsche Wiedervereinigung - jedan grad, dvije države : (završni diplomski rad) / Almira Zvirkić. - Sarajevo : [A. Zvirkić], 2012. - 110 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor Zijad Šehić. - Bibliografija: listovi 100-110 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za historiju
a) Njemačka b) historija c) Ponovno ujedinjene d) 20. st. e) završni diplomski radovi

94(430)"19"(043.2)
COBISS.BH-ID 7583769


REGISTAR NASLOVA